31980L0590[1]

A Bizottság irányelve (1980. június 9.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározásáról

A Bizottság irányelve

(1980. június 9.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározásáról

(80/590/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. november 23-i 76/893/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja utolsó francia bekezdésére,

mivel a 76/893/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja utolsó francia bekezdése a szóban forgó anyagokon és tárgyakon feltüntethető szimbólum meghatározását írja elő az "élelmiszerekhez használható" megjelölés vagy az ilyen anyagok és tárgyak felhasználására vonatkozó egyéb megjelölés helyett;

mivel az ilyen szimbólumnak könnyen érthetőnek kell lennie; mivel a szimbólumnak megjeleníthetőnek kell lennie - a lehető legjobb műszaki feltételek mellett - az anyagokon és a tárgyakon vagy az egyéb hordozóeszközökön;

mivel a mellékletben szereplő szimbólum megfelel a fenti szempontoknak;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/893/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdése a) pontjának utolsó francia bekezdésében említett szimbólum megjelenítése a mellékletben szerepel.

2. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 1981. január 1-jétől kezdődően engedélyezzék az 1. cikkben említett szimbólum használatát.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. június 9-én.

a Bizottság részéről

Étienne davignon

a Bizottság tagja

[1] HL L 340., 1976.12.9., 19. o.

--------------------------------------------------

BILAGANHANGANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEMELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0590 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0590&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.