32015R1755[1]

A Tanács (EU) 2015/1755 rendelete (2015. október 1.) a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2015/1755 RENDELETE

(2015. október 1.)

a burundi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "igény": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény;

iii. szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását;

b) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban és függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c) "illetékes hatóságok": a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d) "gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

e) "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f) "pénzeszközök befagyasztása" a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) "az Unió területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2) Nem bocsátható rendelkezésre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3) Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akiket vagy amelyeket a Tanács a (KKBP) 2015/1763 tanácsi határozat 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően olyan személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított, akik vagy amelyek:

a) többek között erőszakos cselekményekkel, elnyomással, illetve az erőszak szításával Burundiban aláássák a demokráciát vagy akadályozzák a politikai megoldást;

b) nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekedetek vagy emberi jogi visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében vesznek részt Burundiban; és

c) az a) és b) pontban említett személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban állnak.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

4. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok vagy egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb hozamok és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

7. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, így például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2) A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

(3) Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

8. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

9. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy szerv, illetve az utóbbi vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztására vagy visszatartására gondatlanság miatt került sor.

(2) A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

10. cikk

(1) Nem elégíthetők ki az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott igény érvényesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

11. cikk

(1) A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., a 4. és a 5. cikk alapján megadott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2) A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

12. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

13. cikk

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli a határozatát - beleértve a jegyzékbe vétel okait - az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján -, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben szereplő jegyzéket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

14. cikk

(1) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2) Az I. melléklet tartalmazza az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

16. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik őket a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról - ideértve ezen hatóságok elérhetőségét is -, valamint értesítik a Bizottságot bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazandó:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

Sor-számNévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okai
1.Godefroid BIZIMANASzületési idő: 1968.4.23.
Születési hely: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE
Állampolgárság: burundi. Útlevélszám: DP0001520
A burundi rendőrség főparancsnok-helyettese, felelős a demokrácia aláásásáért, mivel olyan operatív döntéseket hozott, amelyek Nkurunziza elnök jelöltségének bejelentése nyomán 2015. április 26-án kezdődött békés tüntetésekkel szembeni túlzott erő alkalmazásához és erőszakos elnyomáshoz vezettek.
2.Gervais NDIRAKOBUCA, más néven: NDAKUGARIKASzületési idő: 1970.8.1.
Állampolgárság: burundi. Útlevélszám: DP0000761
Az elnöki hivatal („Présidence”) kabinetfőnöke, a burundi rendőrséggel kapcsolatos ügyekért felel. A burundi helyzet politikai megoldásának akadályozásáért felelős, mivel olyan utasításokat adott, amelyek túlzott erő alkalmazásához, erőszakos cselekményekhez, elnyomáshoz és a nemzetközi emberi jogi normák megsértéséhez vezettek a Nkurunziza elnök jelöltségének bejelentése nyomán 2015. április 26-án kezdődött tüntetések résztvevőivel szemben, többek között április 26-án, 27-én és 28-án Bujumbura Nyakabiga és Musaga körzetében.
3.Mathias-Joseph NIYONZIMA
más néven: KAZUNGU
Születési idő: 1956.3.6.; 1967.1.2.
Születési hely: Kanyosha város, Mubimbi, Bujumbura-Rural tartomány, Burundi
Szolgálati azonosító: O/00064
Állampolgárság: burundi.
Útlevélszám: OP0053090
A nemzeti hírszerző szolgálat tisztje. Felelős a burundi helyzet politikai megoldásának akadályozásáért, mivel a Nkurunziza elnök jelöltségének bejelentése nyomán 2015. április 26-án kezdődött tüntetések idején erőszak alkalmazására és elnyomásra uszított. Felelős a Burundin belüli erőszakos cselekményekért, elnyomásért és súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős Imbonerakure elnevezésű félkatonai milíciák – többek között Burundin kívüli – kiképzésének, koordinálásának és felfegyverzésének segítéséért.
4.Léonard NGENDAKUMANASzületési idő: 1968.11.24.
Állampolgárság: burundi. Útlevélszám: DP0000885
Az elnöki hivatal korábbi misszióvezetője, („Chargé de Missions de la Présidence”) korábbi hadseregtábornok. Felelős a burundi politikai megoldás megtalálásának akadályozásáért, mivel részt vett a burundi kormány megdöntésére irányuló 2015. május 13-i államcsíny-kísérletben. Burundiban elkövetett erőszakos cselekményekért (gránáttámadásokért), valamint erőszakra való uszításért felelős. Léonard Ngendakumana tábornok politikai célok elérése érdekében nyilvánosan támogatta az erőszakot.

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R1755 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R1755&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R1755-20181027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R1755-20181027&locale=hu

Tartalomjegyzék