31990D0254[1]

A Bizottság határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyveit létrehozó vagy vezető tenyésztői szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról

A Bizottság határozata

(1990. május 10.)

a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyveit létrehozó vagy vezető tenyésztői szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról

(90/254/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke első francia bekezdésére,

mivel a törzskönyveket minden tagállamban tenyésztőegyesületek, -szövetségek, illetve hivatalos szolgálatok vezetik vagy hozzák létre; mivel ezért szükséges megállapítani a tenyésztőegyesületek és -szövetségek jóváhagyására vonatkozó feltételeket;

mivel a tenyésztőegyesületeknek és -szövetségeknek hivatalos jóváhagyásért kell folyamodniuk azon tagállam illetékes hatóságaihoz, amelynek területén a központjuk található;

mivel amennyiben a tenyésztőegyesületek és -szövetségek megfelelnek bizonyos feltételeknek, és meghatározott célokkal rendelkeznek, működésüket azon tagállam hatóságainak, amelyhez jóváhagyásért folyamodtak, hivatalosan jóvá kell hagyniuk;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hivatalos jóváhagyás érdekében a törzskönyveket vezető vagy létrehozó tenyésztőegyesületeknek és -szövetségeknek kérelmet kell benyújtaniuk azon tagállam hatóságaihoz, amelynek területén a központjuk található.

2. cikk

(1) Az érintett tagállamok hatóságainak hivatalosan jóvá kell hagyniuk minden törzskönyvet vezető vagy létrehozó tenyésztőegyesületet és -szövetséget, amennyiben az említettek megfelelnek a mellékletben megállapított feltételeknek.

(2) Mindazonáltal, ha egy tagállamban az adott fajta tekintetében már legalább egy hivatalosan jóváhagyott tenyésztőegyesület vagy -szövetség működik, az érintett tagállam hatóságai elutasíthatják egy új tenyésztőegyesület vagy -szövetség elismerését, amennyiben az veszélyezteti a fajta megőrzését, illetve a már létező egyesület(ek) vagy szövetség(ek) tenyésztéstechnikai programját. Ebben az esetben a tagállam tájékoztatja a Bizottságot a jóváhagyásokról és az elismerés elutasításáról.

3. cikk

Az érintett tagállam hatóságai visszavonják a hivatalos jóváhagyást bármely törzskönyvet vezető tenyésztőegyesülettől vagy -szövetségtől, amennyiben az érintett tenyésztőegyesület vagy -szövetség már nem teljesíti következetes módon a mellékletben megállapított feltételeket.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1990. május 10-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A hivatalos jóváhagyáshoz a törzskönyvet vezető vagy létrehozó tenyésztőegyesületeknek vagy -szövetségeknek:

1. jogi személyiséggel kell rendelkezniük a kérelem címzettjeként megadott tagállam hatályos jogszabályai szerint;

2. bizonyítaniuk kell az illetékes hatóságoknak, hogy:

a) működésük hatékony;

b) végre tudják hajtani a családfa-nyilvántartáshoz szükséges vizsgálatokat;

c) megfelelően nagy nyájjal rendelkeznek egy fajtajavítási program végrehajtásához, vagy elég nagy nyájjal rendelkeznek a fajta megőrzéséhez, amennyiben szükséges;

d) fel tudják használni a fajtajavítási vagy fajtamegőrzési programjukhoz szükséges, az állatállomány teljesítményével kapcsolatos adatokat;

3. rendelkeznek olyan szabályzattal, amely tartalmazza:

a) egy fajta (vagy a fajták) tulajdonságainak meghatározását;

b) az állatazonosító rendszert;

c) a családfa-nyilvántartási rendszert;

d) a tenyésztési célok meghatározását;

e) az állatállomány teljesítményével kapcsolatos adatok felhasználásához szükséges rendszert, amely lehetővé teszi az állatok genetikai értékek szerinti felmérését;

f) a törzskönyv felosztását, amennyiben eltérő feltételek vonatkoznak az állatok bejegyzésére, vagy ha különböző eljárások vonatkoznak a bejegyzett állatok besorolására;

4. alapszabállyal kell rendelkezniük, amely külön meghatározza a tagok közötti megkülönböztetés tilalmának elvét.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990D0254 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990D0254&locale=hu

Tartalomjegyzék