31979L0409[1]

A Tanács irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1979. április 2.)

a vadon élő madarak védelméről

(79/409/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Tanács 1973. november 22-i nyilatkozata az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programjáról ( 4 ) célzott intézkedések megtételére szólít fel a madarak védelme érdekében, amelyet kiegészít az Európai Közösségek Tanácsának és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek 1977. május 17-i állásfoglalása az Európai Közösség környezetvédelemről szóló politikájának és cselekvési programjának folytatásáról és végrehajtásáról ( 5 );

mivel a tagállamok európai területén természetesen előforduló vadon élő madárfajok nagy részének állománya csökken, néhány esetben igen gyorsan; mivel ez a csökkenés komoly veszélyt jelent a természetes környezet megőrzése szempontjából, különösen amiatt, hogy ezáltal a biológiai egyensúly kerül veszélybe;

mivel a tagállamok európai területén természetesen előforduló vadon élő madarak főként vonuló fajok; mivel ezek a fajok közös örökséget jelentenek, és mivel a hatékony madárvédelem jellegzetesen egy határokon átnyúló környezetvédelmi probléma, amely közös felelősséggel jár;

mivel a madarak életfeltételei Grönlandon alapvetően különböznek a tagállamok európai területeinek egyéb régióiban levőktől az általános körülmények és különösen az éghajlat, az alacsony népsűrűség, valamint a sziget kivételes mérete és földrajzi elhelyezkedése miatt;

mivel ezért ezen irányelv nem vonatkozik Grönlandra;

mivel a tagállamok európai területén természetesen előforduló vadon élő madárfajok védelmét biztosítani kell, a közös piac keretein belül, az életkörülmények javítására, a gazdasági tevékenységeknek a Közösség egészében történő harmonikus fejlesztésére, valamint folyamatos és kiegyensúlyozott bővülésére vonatkozó közösségi célok megvalósítása érdekében, azonban a cselekvéshez szükséges specifikus hatáskörök a Szerződésben nincsenek biztosítva;

mivel a megteendő intézkedéseket a madarak számát befolyásoló különféle tényezők figyelembevételével kell kidolgozni, mint amilyenek nevezetesen az emberi tevékenységek káros hatásai, különösen a természetes élőhelyek tönkretétele és szennyezése, a madarak emberek általi befogása és megölése, valamint az ezekből kiinduló kereskedelme; mivel ezeknek az intézkedéseknek a szigorúságát a madárvédelmi politika keretein belül a különféle fajok egyedi helyzetéhez is igazítani kell;

mivel a védelem célja a természeti erőforrások, mint az európai népek örökségének része, hosszú távú védelme és fenntartása, mivel ez lehetővé teszi a természeti erőforrások felügyeletét, és irányítja felhasználásukat a fajok közötti természetes egyensúly lehetőségekhez mért fenntartása és szabályozása révén;

mivel a megfelelő biológiai sokféleség, valamint az élőhelyek megfelelő nagyságának megőrzése, fenntartása vagy helyreállítása nélkülözhetetlen az összes madárfaj védelme érdekében; mivel egyes madárfajok esetében fennmaradásuk és szaporodásuk biztosítása érdekében különleges élőhelyvédelmi intézkedésekre van szükség teljes elterjedési területükön; mivel ezeknek az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a vonuló fajokat is és ezeket a szempontokat beépítve egységes egészként kezelve kell ezeket összehangolni;

mivel annak megelőzése érdekében, hogy kereskedelmi érdekek esetleg káros nyomást gyakoroljanak a hasznosítás mértékére, általános értékesítési tilalmat kell életbe léptetni és ettől eltérni csak azon fajok esetében lehet, amelyeknek biológiai státusa ezt lehetővé teszi, számításba véve a különféle régiókban tapasztalt egyedi feltételeket;

mivel bizonyos fajok a Közösségben mindenütt vadászhatóak magas állományszintjüknek, földrajzi elterjedésüknek és szaporodási arányuknak köszönhetően, ami egy elfogadható hasznosítást jelent; amennyiben bizonyos korlátozásokat léptetnek életbe, és azokat betartják, a vadászat összhangban kell, hogy álljon e fajok állományának kielégítő szinten tartásával;

mivel a tömeges vagy válogatás nélküli befogás vagy leölés különféle eszközeit vagy módszereit és bizonyos közlekedési eszközökkel végzett vadászatot be kell tiltani, mivel az érintett fajok állományára túlzott terhelést fejt vagy fejthet ki;

mivel bizonyos különleges helyzetek jelentősége miatt lehetőséget kell biztosítani az eltérésekre bizonyos feltételek megléte és a Bizottság állandó ellenőrzése mellett;

mivel a madarak, és különösen a vonuló madarak védelme még mindig problémát jelent, amely tudományos kutatást igényel; mivel ez a kutatás lehetővé teszi majd a hozott intézkedések hatékonyságának értékelését is;

mivel a Bizottsággal egyeztetve gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok európai területén természetesen elő nem forduló vadon élő madarak bármely fajának betelepítése ne okozzon kárt a helyi növény- és állatvilágban;

mivel a Bizottság háromévente összeállít és a tagállamok részére megküld egy átfogó jelentést a tagállamoktól kapott információk alapján az irányelv végrehajtása érdekében hozott nemzeti rendelkezések alkalmazásáról;

mivel a műszaki és tudományos fejlődés következtében bizonyos mellékletek gyors kiigazítása szükséges; mivel az e cél eléréséhez szükséges intézkedések végrehajtásának elősegítése érdekében egy eljárási rendet kell kialakítani, mely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság keretein belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a Szerződésben érintett tagállamok európai területén természetesen előforduló összes vadon élő madárfaj védelmére vonatkozik. Magába foglalja e fajok védelmét, kezelését és ellenőrzését, továbbá szabályokat állapít meg hasznosításukkal kapcsolatban.

(2) Az irányelv a madarakra, tojásaikra, fészkeikre és élőhelyeikre vonatkozik.

(3) Ez az irányelv Grönlandra nem vonatkozik.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az 1. cikkben meghatározott fajok állományait megfelelő szinten fenntartsák, vagy megfelelő szintre hozzák, amely megfelel különösen az ökológiai, tudományos és kulturális igényeknek, mialatt figyelembe veszi a gazdasági és rekreációs igényeket is.

3. cikk

(1) A 2. cikkben foglalt követelmények figyelembevételével a tagállamok valamennyi, az 1. cikkben meghatározott madárfaj esetében megteszik a megfelelő intézkedéseket, amelyek az élőhelyek megfelelő sokféleségének és nagyságának megőrzéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához szükségesek.

(2) A biotópok és élőhelyek megőrzése, fenntartása és helyreállítása elsősorban az alábbi intézkedéseket foglalja magába:

a) védett területek kialakítása;

b) a védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása és kezelése;

c) a tönkretett biotópok helyreállítása;

d) biotópok kialakítása.

4. cikk

(1) Az 1. mellékletben említett fajok fennmaradásának és szaporodásának biztosítása érdekében elterjedési területükön az élőhelyüket érintő különleges védelmi intézkedésekre van szükség.

Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni:

a) a kipusztulással fenyegetett fajokat;

b) az élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokat;

c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokat;

d) az élőhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokat.

Az állományszintek változásának irányát és ingadozásait az értékelések háttér-információiként figyelembe kell venni.

A tagállamok a mennyiségük és méretük szerint legalkalmasabb területeket e fajok védelme érdekében különleges védelmi területekké minősítik, figyelembe véve a fajok védelmi szükségleteit azokon a földrajzilag meghatározott tengeri és szárazföldi területeken, ahol ezt az irányelvet alkalmazni kell.

(2) A tagállamok hasonló intézkedéseket tesznek az I. mellékletben fel nem sorolt, rendszeresen előforduló vonuló fajok esetében is, szem előtt tartva azok védelmi szükségleteit azon a földrajzi tengeri és szárazföldi területen, ahol ezt az irányelvet alkalmazni kell, tekintettel költő-, vedlő- és telelőterületeikre, valamint vonulási útvonaluk pihenőhelyeire. A tagállamok e célból külön figyelmet fordítanak a vizes élőhelyek védelmére és különösen a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekre.

(3) A tagállamok minden lényeges információt megküldenek a Bizottság részére, hogy a megfelelő lépéseket kezdeményezhessen annak koordinálása érdekében, hogy az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott területek összefüggő rendszert képezzenek, amely megfelel e fajok védelmi szükségleteinek azokon a földrajzilag meghatározott tengeri és szárazföldi területeken, ahol ezt az irányelvet alkalmazni kell.

(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott védett területek vonatkozásában a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának, illetve a madarak bármiféle zavarásának elkerülése érdekében, amennyiben azok e cikk céljai szempontjából jelentőséggel bírnak. A tagállamok e védett területeken kívül is törekednek az élőhelyek szennyezésének vagy elpusztításának elkerülésére.

5. cikk

A 7. és 9. cikkek sérelme nélkül, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 1. cikkben meghatározott valamennyi madárfaj védelme általános rendszerének kialakítására, megtiltva különösen:

a) a bármilyen módszerrel végzett szándékos elpusztítást vagy befogást;

b) fészkeik és tojásaik szándékos elpusztítását vagy károsítását, illetve fészkeik eltávolítását;

c) tojásaik természetből való begyűjtését és e tojások birtoklását, még üres állapotban is;

d) e madarak szándékos zavarását, különösen a költési és fiókanevelési időszakban, amennyiben a zavarás jelentős lenne az irányelv céljait tekintve;

e) olyan fajokhoz tartozó madarak tartását, amelyek vadászata és befogása tilos.

6. cikk

(1) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok megtiltják az 1. cikkben meghatározott valamennyi madárfaj esetében az élő vagy elpusztult madarak és e madarak származékainak vagy könnyen felismerhető részeinek eladását, eladásra történő szállítását, eladásra történő tartását és eladásra történő felkínálását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek nem tiltottak a III/1. mellékletben meghatározott fajok esetében, amennyiben a madarakat a jogszabályok betartásával ölték meg vagy fogták be vagy más jogszerű módon jutottak hozzájuk.

(3) A tagállamok, a III/2. mellékletben felsorolt fajok esetében bizonyos korlátozások előírásával engedélyezhetik területükön az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket, amennyiben a madarak befogása vagy megölése a jogszabályok betartásával történt, vagy más jogszerű módon jutottak hozzájuk.

Az ilyen engedélyt kiadni kívánó országoknak elsőként a Bizottsággal kell konzultálniuk annak közös tisztázása érdekében, hogy e fajok példányainak forgalmazása veszélyezteti-e vagy várható, hogy veszélyeztetheti a Közösség egészében veszélyeztetett fajok állományát, földrajzi elterjedését vagy szaporodási rátáját. Amennyiben a Bizottság véleménye szerint a vizsgálat azt bizonyítja, hogy a tervezett engedély kiadása a nevezett fajok bármelyikét a fenti módon veszélyezteti vagy ezáltal esetleg veszélyeztetheti, a Bizottság egy érvekkel alátámasztott ajánlást küld az érintett tagállam részére, kifejtve ellenvetését a kérdéses faj forgalmazásával szemben. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ilyen kockázat nem áll fenn, erről megfelelőképpen tájékoztatja az érintett tagállamot.

A bizottsági ajánlást közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

Az e bekezdés alapján engedélyt kiállító tagállamok rendszeres időközönként ellenőrzik, hogy az ilyen engedélyezést lehetővé tevő feltételek továbbra is teljesülnek-e.

(4) A Bizottság vizsgálatot folytat a III/3. mellékletben felsorolt fajok biológiai helyzetére, valamint a forgalmazás erre tett hatására vonatkozóan.

Legkésőbb az irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt négy hónappal jelentést és előterjesztést készít a 16. cikkben meghatározott bizottság számára bizonyos fajoknak a III/2. mellékletbe történő felvételével kapcsolatban.

E határozat meghozataláig a tagállamok, a (3) bekezdés sérelme nélkül, nemzeti szabályaikat alkalmazhatják ezekre a fajokra.

7. cikk

(1) A Közösség egész területén lévő állományszintjük, földrajzi elterjedésük és szaporodási rátájuk alapján a II. mellékletben felsorolt fajok nemzeti jogszabályok adta kereteken belül vadászhatók. A tagállamok biztosítják, hogy e fajok vadászata ne ássa alá az elterjedési területükön tett védelmi erőfeszítéseket.

(2) A II melléklet 1. részében meghatározott fajok azon a földrajzilag meghatározott tengeri és szárazföldi területen vadászhatók, ahol ezen irányelv alkalmazandó.

(3) A II. melléklet 2. részében meghatározott fajok csak abban a tagállamban vadászhatók, amelyeknél ez fel van tüntetve.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hatályos nemzeti előírások alapján történő vadászat - beleértve a solymászatot is, amennyiben ezt gyakorolják - megfeleljen az ésszerű hasznosítás és az ökológiailag kiegyensúlyozott állományszabályozás elveinek, és hogy ez a gyakorlat összeegyeztethető legyen e fajok, különösen a vonuló fajok, állományainak vonatkozásában a 2. cikkből következő intézkedésekkel. Biztosítják különösen azt, hogy azokat a fajokat, amelyekre a vadászati jogszabályok vonatkoznak, ne vadásszák sem a fészekrakás, sem a fiókanevelés időszakában, sem a szaporodás különböző szakaszaiban. A vonuló fajok esetében biztosítják különösen azt, hogy azokat a fajokat, amelyekre a vadászati törvények vonatkoznak, ne vadásszák szaporodási időszakukban vagy a fiókanevelési területükre történő visszatérésük során. A tagállamok megküldik a Bizottság részére a vadászati rendelkezéseik gyakorlati alkalmazására vonatkozó valamennyi ide vonatkozó információt.

8. cikk

(1) Az irányelv alá tartozó madarak vadászatának, befogásának vagy megölésének vonatkozásában a tagállamok megtiltják a madarak tömeges vagy válogatás nélküli befogására vagy megölésére alkalmazott, illetve egy faj helyi kipusztítására alkalmas eszközök, eljárások vagy módszerek használatát, különösen azokét, amelyek a IV. melléklet a) pontjában szerepelnek.

(2) A tagállamok megtiltják továbbá a IV. melléklet b) pontjában felsorolt járművekből és az ott megadott feltételek mellett végzett bármiféle vadászatot.

9. cikk

(1) A tagállamok, ha nincs más kielégítő megoldás, eltérhetnek az 5., 6., 7. és 8. cikk rendelkezéseitől a következő okok miatt:

- a közegészség és közbiztonság érdekében,

- a légi közlekedés biztonsága érdekében,

- a növényi kultúrák, az állatállomány, az erdők, a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében,

- a növény- és állatvilág védelme érdekében;

b) a kutatás és oktatás, az állományfeljavítás, a visszatelepítés és az esetlegesen ezekhez szükséges tenyésztés céljából;

c) szigorúan szabályozott feltételek mellett és szelektív alapon, egyes madarak kis számú befogásának, tartásának vagy egyéb ésszerűen megindokolható hasznosításának engedélyezése érdekében.

(2) Az eltérések esetében meg kell határozni:

- a fajokat, amelyekre az eltérések vonatkoznak,

- a befogás vagy megölés engedélyezett eszközeit, eljárásait vagy módszereit,

- a kockázati tényezőket, valamint az időbeli és térbeli körülményeket, amelyek mellett ilyen eltérések engedélyezhetőek,

- a hatóságot, amely felhatalmazást kap annak kinyilvánítására, hogy a szükséges feltételek teljesülnek és annak meghatározására, hogy milyen eszközök, eljárások vagy módszerek alkalmazhatóak, milyen korlátok között és ki által,

- az elvégzendő ellenőrzéseket.

(3) A tagállamok minden évben jelentést küldenek a Bizottság részére e cikk végrehajtásáról.

(4) A Bizottság a rendelkezésére álló információk és különösen a (3) bekezdés alapján hozzá juttatott információk alapján mindenkor biztosítja, hogy ezen eltérések hatásai ne legyenek összeegyeztethetetlenek ezen irányelvvel. E célból megteszi a szükséges intézkedéseket.

10. cikk

(1) A tagállamok ösztönözik az 1. cikkben meghatározott valamennyi madárfaj állományának védelméhez, kezeléséhez és hasznosításához szükséges kutatást és bármely egyéb tevékenységet.

(2) Különleges figyelmet fordítanak az V. mellékletben felsorolt témákra vonatkozó kutatásra és más tevékenységre. A tagállamok megküldenek a Bizottság részére minden olyan információt, amely lényeges ahhoz, hogy az e cikkben említett kutatás és tevékenység összehangolása érdekében megfelelő intézkedéseket tegyen.

11. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a tagállamok európai területein természetesen elő nem forduló vadon élő madárfajok bármiféle betelepítése ne károsítsa a helyi növény- és állatvilágot. Ebben a témában a Bizottsággal konzultálnak.

12. cikk

(1) A tagállamok, a 18. cikk (1) bekezdésben meghatározott határidő elteltétől kezdődően háromévente jelentést tesznek a Bizottságnak az ezen irányelv alapján hozott nemzeti rendelkezések végrehajtásáról.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott információk alapján háromévente átfogó jelentést készít. A jelentéstervezet egy tagállam által szolgáltatott információk alapján összeállított részét, felülvizsgálat céljából megküldik az adott tagállam hatóságaihoz. A jelentés végleges változatát megküldik a tagállamok részére.

13. cikk

Az irányelv alapján hozott intézkedések alkalmazása nem vezethet az 1. cikkben meghatározott madárfajok védelme tekintetében a jelenlegi helyzet romlásához.

14. cikk

A tagállamok bevezethetnek az irányelvben előírtaknál szigorúbb védelmi intézkedéseket.

15. cikk

Az irányelv I. és V. mellékletének a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat, valamint a 6. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett módosításokat el kell fogadni. Ezeket az - ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló - intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

(1) Ezen irányelv 15. cikkében említett módosítások céljából létrejön az irányelvnek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok képviselőiből áll és amelynek elnöke a Bizottság egyik képviselője.

17. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

18. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfőbb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

19. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

ПРИЛОЖЕНИЕ I -ANEXO I -PŘÍLOHA I -BILAG I -ANHANG I -I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ANNEX I -ANNEXE I -ALLEGATO I -I PIELIKUMS -I PRIEDAS -I. MELLÉKLET -ANNESS I -BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I -ANEXO I -ANEXA I -PRÍLOHA I -PRILOGA I -LITTLE I -BILAGA I

(a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 -ANEXO II/1 -PŘÍLOHA II/1 -BILAG II/1 -ANHANG II/1 -II/1 LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 -ANNEX II/1 -ANNEXE II/1 -ALLEGATO II/1 -II/1. PIELIKUMS -II/1 PRIEDAS -II/1. MELLÉKLET -ANNESS II/1 -BIJLAGE II/1 -ZAŁĄCZNIK II/1 -ANEXO II/1 -ANEXA II/1 -PRÍLOHA II/1 -PRILOGA II/1 -LITTLE II/1 -BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 -ANEXO II/2 -PŘÍLOHA II/2 -BILAG II/2 -ANHANG II/2 -II/2 LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 -ANNEX II/2 -ANNEXE II/2 -ALLEGATO II/2 -II/2. PIELIKUMS -II/2 PRIEDAS -II/2. MELLÉKLET -ANNESS II/2 -BIJLAGE II/2 -ZAŁĄCZNIK II/2 -ANEXO II/2 -ANEXA II/2 -PRÍLOHA II/2 -PRILOGA II/2 -LITTLE II/2 -BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

BEBGCZDKDEEEGRESFRIEITCYLVLTLUHUMTNLATPLPTROSISKFISEUK
Cygnus olor++
Anser brachyrhynchus++++
Anser albifrons+++++++++++++++++++
Branta bernicla++
Netta rufina++
Aythya marila++++++++++
Somateria mollissima++++++
Clangula hyemalis++++++++
Melanitta nigra+++++++++
Melanitta fusca++++++++
Bucephala clangula+++++++++++++
Mergus serrator+++++
Mergus merganser++++
Bonasa bonasia+++++++++
Lagopus lagopus lagopus++
Tetrao tetrix+++++++++
Tetrao urogallus++++++++++
Francolinus francolinus+
Alectoris barbara++
Alectoris chukar+++
Coturnix coturnix++++++++++
Meleagris gallopavo++++
Rallus aquaticus+++
Gallinula chloropus++++++++
Haematopus ostralegus++
Pluvialis apricaria+++++++++
Pluvialis squatarola++++
Vanellus vanellus++++++++
Calidris canutus++
Philomachus pugnax+++
Limosa limosa++
Limosa lapponica+++
Numenius phaeopus+++
Numenius arquata++++
Tringa erythropus++
Tringa totanus++++
Tringa nebularia++
Larus ridibundus+++++++++
Larus canus+++++
Larus fuscus++
Larus argentatus+++++++
Larus cachinnans++
Larus marinus+++++
Columba oenas++++++
Streptopelia decaocto++++++++++
Streptopelia turtur++++++++++
Alauda arvensis++++++
Turdus merula+++++++
Turdus pilaris++++++++++++
Turdus philomelos++++++++
Turdus iliacus++++++++
Turdus viscivorus+++++++
Sturnus vulgaris+++++++++
Garrulus glandarius++++++++++++++
Pica pica+++++++++++++++++++++
Corvus monedula+++++++++
Corvus frugilegus+++++++++
Corvus corone+++++++++++++++++++++++
AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
+ = Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.
+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
+ = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.
+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
+ = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.
+ = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
+ = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.
+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
+ = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.
+ = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
+ = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
+ = Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.
+ = Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.
+ = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.
+ = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.
+ = Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 -ANEXO III/1 -PŘÍLOHA III/1 -BILAG III/1 -ANHANG III/1 -III/1 LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 -ANNEX III/1 -ANNEXE III/1 -ALLEGATO III/1 -III/1. PIELIKUMS -III/1 PRIEDAS -III/1. MELLÉKLET -ANNESS III/1 -BIJLAGE III/1 -ZAŁĄCZNIK III/1 -ANEXO III/1 -ANEXA III/1 -PRÍLOHA III/1 -PRILOGA III/1 -LITTLE III/1 -BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 -ANEXO III/2 -PŘÍLOHA III/2 -BILAG III/2 -ANHANG III/2 -III/2 LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 -ANNEX III/2 -ANNEXE III/2 -ALLEGATO III/2 -III/2. PIELIKUMS -III/2 PRIEDAS -III/2. MELLÉKLET -ANNESS III/2 -BIJLAGE III/2 -ZAŁĄCZNIK III/2 -ANEXO III/2 -ANEXA III/2 -PRÍLOHA III/2 -PRILOGA III/2 -LITTLE III/2 -BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola.

IV. MELLÉKLET

- Hurkok (kivéve Finnországot és Svédországot a Lagopus lagopus lagopus és a Lagopus mutus elfogására vonatkozóan az 58. északi szélességi foktól északra), madárlép, horgok, csaliként használt vak vagy megcsonkított élő madarak, magnókészülékek, áramütést előidéző elektromos eszközök.

- Mesterséges fényforrások, tükrök, célpont megvilágítására szolgáló eszközök, elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök.

- Robbanószerek.

- Hálók, csapdák, mérgezett vagy altató csalétkek.

- Két tölténynél nagyobb befogadóképességű tárral rendelkező félautomata vagy automata fegyverek.

- Légi jármű, motoros járművek.

- Óránkénti öt kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi járművek. Nyílt tengeren a tagállamok, biztonsági okokból, engedélyezhetik 18 kilométer/óra maximális sebességű motoros hajók használatát is. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot valamennyi engedély kiadásáról.

V. MELLÉKLET

a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti listái, földrajzi elterjedésük figyelembevételével.

b) Olyan területek felsorolása és ökológiai leírása, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási útvonalukon és telelő, illetve fészkelőterületeiken.

c) A vonuló fajok állományadatainak felsorolása a gyűrűzések alapján.

d) Vadon élő madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.

e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy finomítása a madarak által okozott károk megelőzésére.

f) Bizonyos fajok szennyezésindikátorként betöltött szerepének meghatározása.

g) A kémiai szennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozás

( 1 ) HL C 24., 1977.2.1., 3. o.; HL C 201., 1977.8.23., 2. o.

( 2 ) HL C 163., 1977.7.11., 28. o.

( 3 ) HL C 152., 1977.6.29., 3. o.

( 4 ) HL C 112., 1973.12.20., 40. o.

( 5 ) HL C 139., 1977.6.13., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0409 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0409&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0409-20081223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0409-20081223&locale=hu

Tartalomjegyzék