Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31998R1460[1]

Commission Regulation (EC) No 1460/98 of 8 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1170/93 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire

A BIZOTTSÁG 1460/98/EK RENDELETE

(1998. július 8.)

a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1170/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 308/97/EK rendelet1 által módosított, a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi rendeletre2 és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1973. május 13-i 1170/93/EGK bizottsági rendeletre3,

mivel gondoskodni kell az ennek a rendeletnek a 4. cikke értelmében a Bizottság által jóváhagyott projektek előrehaladási állapota továbbvitelének és elemzésének megkönnyítéséről;

mivel a Bizottság jóváhagyó határozata részletesen ismerteti a 2158/92/EGK rendelet 4. cikke értelmében a Közösség által jóváhagyott projektekhez nyújtott közösségi pénzügyi támogatással finanszírozott munka végrehajtására vonatkozó határidőket;

mivel az ezeknek a határidőknek a módosításait szabályozó feltételeket rendeletbe kell foglalni;

mivel az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Erdészeti Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1170/93/EGK rendelet 3. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

A részlegek vagy ügynökségek minden év november 1-je előtt elküldenek a Bizottságnak egy dokumentumot, amely leírja a 2158/92/EGK rendelet 4. cikke értelmében jóváhagyott projektekkel kapcsolatos munka előrehaladásának állását.

Ez a dokumentum jelzi azoknak a projekteknek a listáját, amelyekkel kapcsolatban a kedvezményezettek nem tudják betartani a munka végrehajtásához a jóváhagyási határozatokban előírt határidőket. Ezt a listát a határidők meghosszabbítására irányuló, megfelelően indokolt kérelmek kísérhetik.

A Bizottság bizonyos körülmények között megadhatja a kért határidő-hosszabbításokat. Ahhoz, hogy ez teljesíthető legyen, a határidő meghosszabbítása iránti kérelmeknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:

- a Bizottságnak azokat a jóváhagyási határozatban a munka befejezésének tervezett dátumaként megadott nap előtt kell megkapnia,

- garantálniuk kell, hogy a munka a kért új határidőn belül végrehajtásra kerül,

- a kért hosszabbítás nem haladhatja meg a 18 hónapot,

- projektenként csak egyetlen határidő-meghosszabbítás engedélyezhető,

- a munka végrehajtásában csak időjárási feltételek vagy bizonyíthatóan teljes egészében a kedvezményezetten kívül álló körülmények miatt történt késedelmekre vonatkozhatnak. Semmilyen körülmények között sem lehetnek a projektnek a Bizottság elé történő beterjesztésekor a nem megfelelő vagy alkalmatlan tervezés következményei, tekintet nélkül arra, hogy a tervezési probléma technikai, adminisztratív vagy pénzügyi jellegű-e, vagy pedig a nem megfelelő projektmenedzselés eredménye.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelő kérelmeket nem nyújtanak be, vagy amennyiben a Bizottság azon a véleményen van, hogy a felhozott okok nem megfelelőek, az ilyen projektekhez megállapított támogatást csökkentik vagy visszavonják."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 8-án.

a Bizottság részéről Franz FISCHLER a Bizottság tagja

1 HL L 51., 1997.2.21., 11. o.

2 HL L 217., 1992.7.31., 3. o.

3 HL L 118., 1993.5.14., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R1460 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R1460&locale=hu