3066/2018. (II. 20.) AB végzés

bírói döntés végrehajtásának felfüggesztésére történő felhívásról

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

1. Az Alkotmánybíróság felhívja a Pesti Központi Kerületi Bíróságot a 2017. július 13. napján kelt, 14.Pk.500.172/2017/11. számú jogerős végzése végrehajtásának felfüggesztésére.

2. A végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. számú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésében foglalt módosított végrehajtási határidőre, továbbá a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. szám alatt elrendelt végrehajtási eljárásra is irányadó.

Indokolás

[1] 1. Az indítványozó a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzésével szemben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő és kérte a határozat megsemmisítését. Emellett az indítványozó a kúriai végzés előzményéül szolgáló Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Pk.500.172/2017/11. számú elsőfokú, valamint a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.636.303/2017/4. számú másodfokú végzésének a megsemmisítését is kérte. Alkotmányjogi panaszában indítványozta azt is, hogy az Alkotmánybíróság valamennyi, jelen ügyben született végzés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel az elsőfokú bíróságot. Az indítványozó kérelmében jelezte, hogy a Kúria végzése alapján a két kiskorú gyermekét 2018. február 17. napján át kell adnia a végrehajtást kérőnek, aki a gyermekeket várhatóan Spanyolországba fogja vinni.

[2] 2. Az Abtv. 61. § (1) bekezdése a) pontjának első fordulata alapján az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívta fel a bíróságot, mert az az Alkotmánybíróság eljárásának várható tartamára tekintettel, súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében indokolt, és a bíróság az Abtv. 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette fel. Az alkotmányjogi panaszban kifogásolt döntés végrehajtása a két kiskorú gyermek testi, lelki fejődésében súlyos és helyrehozhatatlan kárt illetve hátrányt okozhat.

[3] 3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 359/C. § (2) bekezdése alapján az első fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggeszti, ha az Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

[4] Az Alkotmánybíróság jelen végzésének a határozat rendelkező részében foglalt végzések végrehajtására és a végrehajtási eljárás lefolytatására is halasztó hatálya van, ellenkező esetben a végrehajtás felfüggesztésére irányuló felhívás nem válthatná ki az Abtv. 61. §-ában foglalt ideiglenes intézkedéshez fűzött joghatásokat. Az Alkotmánybíróság jelen határozata kihat a Fővárosi Törvényszék 50. Pkf.636.303/2017/4. sorszámú, valamint a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. sorszámú végzéseiben foglalt, a gyermekek átadását elrendelő cselekmények és határidők végrehajtásának felfüggesztésére is, valamint az ezeken alapuló, a Pesti Központi Kerületi Bíróság által 0101-15.Vh.9887/2017/4. számú végrehajtási lappal elrendelt végrehajtási eljárásra is.

[5] A jelen esetben a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtása felfüggesztésére irányuló felhívása kivételesen indokolt. Ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulata, valamint az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 48. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2018. február 13.

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Czine Ágnes s. k.,

tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Horváth Attila s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/237/2018.

Tartalomjegyzék