32006L0138[1]

A Tanács 2006/138/EK irányelve ( 2006. december 19. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2006/138/EK IRÁNYELVE

(2006. december 19.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1) A 77/388/EGK irányelvnek (1) a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó, hozzáadottérték-adóval kapcsolatos ideiglenes rendelkezéseinek hatályát a 2002/38/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. június 27-i 2006/58/EK irányelv (2)2006. december 31-ig meghosszabbította.

(2) Eddig a szolgáltatásnyújtás helyére és az általánosabb elektronikus mechanizmusra vonatkozó rendelkezések elfogadása még nem volt lehetséges. Tekintettel arra, hogy a 2006. december 31-ig történő meghosszabbítást indokoló jogi helyzet és tények nem változtak, továbbá a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos átmeneti joghézag elkerülése érdekében a szóban forgó rendelkezéseknek 2008. december 31-ig hatályban kell maradniuk.

(3) A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelvet, amely átdolgozta a 77/388/EGK irányelvet, ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ügy sürgősségére való tekintettel, a joghézag elkerülése érdekében, haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának 3. pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 56. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) bekezdés j) és k) pontjának rendelkezéseit, valamint a (2) bekezdést 2008. december 31-ig kell alkalmazni."

2. Az 57. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdést 2008. december 31-ig kell alkalmazni."

3. Az 59. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az 56. cikk (1) bekezdésének j) pontjában foglalt rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatások esetén, amelyeket egy olyan adóalany nyújt, akinek (amelynek) gazdasági tevékenységének székhelye, illetve a szolgáltatás nyújtására szolgáló állandó telephelye, vagy ezek hiányában az állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a Közösség területén kívül van, és a szolgáltatást olyan, nem adóalany személyek számára nyújtja, amelyek letelepedés szerinti országa, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye valamely tagállam területén van, a tagállamok 2008. december 31-ig alkalmazzák az 58. cikk b) pontját."

4. A 357. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"357. cikk

Az ebben a fejezetben foglalt rendelkezéseket 2008. december 31-ig kell alkalmazni."

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. január 1. előtt megfeleljenek. Ezek szövegéről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) A Tanács hatodik irányelve (1977. május 17.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.). A 2006/112/EK irányelvvel (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

(2) HL L 174., 2006.6.28., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0138 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0138&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.