32005R0174[1]

A Tanács 174/2005/EK rendelete (2005. január 31.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről

A TANÁCS 174/2005/EK RENDELETE

(2005. január 31.)

az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló, 2004. december 13-i 2004/852/KKBP tanácsi közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa - az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete szerint eljárva, és az ellenségeskedés folytatását és a 2003. május 3-i tűzszüneti megállapodás többszöri megsértését helytelenítve - a 2004. november 15-i 1572. (2004) számú határozatában Elefántcsontparttal szemben bizonyos korlátozó intézkedések bevezetését határozta el.

(2)

A 2004/852/KKBP közös álláspont az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1572. (2004) számú határozatában megállapított intézkedések végrehajtását írja elő, beleértve a katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi segítségnyújtásra, valamint a belső elnyomásra használt felszerelésekre vonatkozó tilalmat.

(3)

Ez az intézkedés a Szerződés alkalmazási körébe tartozik, és ezért - a verseny bármely torzulásának elkerülése érdekében - a Közösség vonatkozásában közösségi jogszabályokra van szükség annak végrehajtásához. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe magában foglalja azon tagállamok területeit, amelyekre - a Szerződésben megállapított feltételek szerint - a Szerződést alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

3. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszerelések eladása, beszerzése, átadása vagy kivitele közvetlenül vagy közvetve - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen elefántcsontparti személy, jogalany vagy szervezet részére, vagy elefántcsontparti felhasználásra;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelynek célja vagy hatása közvetlenül vagy közvetve az e cikk a) pontjában említett ügyletek előmozdítása.

4a. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, annak a tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amelyben az exportőr letelepedett, illetve - amennyiben az exportőr az Unió területén nem letelepedett - amelyből a felszerelések eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére sor kerülhet, az általa megfelelőnek vélt feltételek mellett engedélyezheti az I. mellékletben foglalt, halált nem okozó felszerelések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapította, hogy a szóban forgó, halált nem okozó felszerelések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy az elefántcsontparti biztonsági erők a közrend fenntartásához csak megfelelő és arányos erőt alkalmazhassanak.

(2) A 3. cikktől eltérve, annak a tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amelyben az exportőr letelepedett, illetve - amennyiben az exportőr az Unió területén nem letelepedett- amelyből a felszerelések eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére sor kerülhet, az általa megfelelőnek vélt feltételek mellett engedélyezheti az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, amennyiben ezek a felszerelések kizárólag az elefántcsontparti biztonsági ágazat reformfolyamatának támogatását szolgálják, vagy amennyiben azokat kizárólag az Egyesült Nemzetek elefántcsontparti művelete (UNOCI) és az azt támogató francia erők támogatására vagy az általuk történő felhasználásra szánják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett engedélyeket a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében előírt részletes szabályoknak megfelelően kell megadni és azok az Unió egész területére érvényesek.

(4) Az érintett tagállam az engedélyezést követő két héten belül értesíti a többi tagállamot és az Európai Bizottságot az e cikk alapján megadott engedélyekről.

(5) Nem adható engedély olyan tevékenységekhez, amelyeket már elvégeztek.

4b. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, annak a tagállamnak a II. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amelyben az exportőr letelepedett, illetve - amennyiben az exportőr az Unió területén nem letelepedett- amelyből a felszerelések eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére sor kerülhet, az általa megfelelőnek vélt feltételek mellett engedélyezheti az I. melléklet 4. pontjában felsorolt felszerelések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, amennyiben a felszereléseket a bányászatban és az infrastrukturális projektekben, kizárólag polgári célokra használják fel.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedélyt a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében előírt részletes szabályoknak megfelelően kell megadni és az az Unió egész területére érvényes.

(3) Az exportőrök az engedélykérelmük elbírálásához szükséges valamennyi információt benyújtják az illetékes hatóságnak.

(4) Az illetékes hatóság kizárólag abban az esetben engedélyezheti az I. melléklet 4. pontjában felsorolt felszerelések eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha megállapította, hogy a felszereléseket a bányászatban és az infrastrukturális projektekben, kizárólag polgári célokra használják fel.

(5) Az érintett tagállam legalább két héttel korábban tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdésében említett engedély megadására irányuló szándékáról.

(6) Nem adható engedély olyan tevékenységekhez, amelyeket már elvégeztek.

5. cikk

A 2. és 3. cikket nem kell alkalmazni az Egyesült Nemzetek személyzete, az Európai Unió, a Közösség vagy tagállamainak személyzete, a média képviselői, és a humanitárius és fejlesztési szervezetek képviselői és a hozzájuk tartozó személyek által kizárólag a saját személyes használatukra Elefántcsontpartra ideiglenesen kivitt védőruházatra, beleértve a golyóálló mellényt és a katonai sisakot.

6. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet szerint meghozott intézkedésekről, valamint a rendelkezésükre álló minden más, az e rendelettel kapcsolatos vonatkozó információról, különösen az ennek megsértésével és végrehajtásával kapcsolatos problémákra és a nemzeti bíróságok által meghozott ítéletekre vonatkozó információkról.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

8. cikk

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

9. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen gazdasági tevékenységet folytató minden jogi személyre, jogalanyra vagy szervezetre.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetés napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3., 4a. és 4b. cikkben említett, belső elnyomás céljára használható felszerelések jegyzéke

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1 az Európai Unió közös katonai listája ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek ( 2 ) ("az EU közös katonai listája");

1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3 az EU közös katonai listája által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6 A 3.1.-3.5. pontkban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten tűzoltás céljára tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1 Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, detonátorokat, indítókat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2 Az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3 Az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a. amatol;

b. nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c. nitroglikol;

d. pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e. pikril-klorid;

f. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5. Az EU közös katonai listája ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1 Ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2 Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6. Az EU közös katonai listájának ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 4a. és 4b. cikkben említett illetékes hatóságok listája

BELGIUM

Service public federal, economie, P.M.E.,

Classes moyennes & Energie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile - Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Általános telefon: (32 2) 277 51 11

Fax: (32 2) 277 53 09

Fax: (32 2) 277 53 10

Federale overheidsdienst economie, K.M.O.,

Middenstand & energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel - Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Általános telefon: (32 2) 277 51 11

Fax: (32 2) 277 53 09

Fax: (32 2) 277 53 10

BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. "Г.С. Раковски" № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 "G.S. Rakovsky" street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. "Дондуков" № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 "Dondukov" Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Tel. (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. (420) 2 2418 2987

Fax (420) 2 2418 4080

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NÉMETORSZÁG

Finanszírozással és pénzügyi támogatással kapcsolatban:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Technikai segítségnyújtással kapcsolatban:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: +30 210 3286401-3

Fax.: +30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: +30 210 3286401-3

Φαξ: +30 210 3286404

SPANYOLORSZÁG

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie (33) 1 43 17 46 91

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

ÍRORSZÁG

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Telephone +353 1 478 0822

Fax +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone +353 1 671 6666

Fax +353 1 679 8882

OLASZORSZÁG

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, I-00194 Roma

D.G.A.S. - Ufficio I

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

CIPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: +357 22 86 71 00

Fax: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: +357 22 71 41 00

Fax: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: +357 22 60 11 06

Fax: +357 22 60 27 41/47

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel. nr. (371) 7016 201

Fax. nr. (371) 7828 121

LITVÁNIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel.: (370 5) 236 25 16

Fax: (370 5) 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

Office des Licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tél: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration

Direction des Affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

MÁLTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

HOLLANDIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel.: (370 5) 236 25 16

Fax: (370 5) 231 30 90

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel (+43-1) 711 00-0

FAX (+43-1) 711 00-8386

LENGYELORSZÁG

Koordináló hatóság:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Lengyelország

Tel. (+48 22) 523 9427 vagy 9348

Fax. (+48 22) 523 8329

Együttműködő hatóságok:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

ul. Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Lengyelország

Tel. (+48 22) 687 49 17

Fax. (+48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Lengyelország

Tel. (+48 22) 693 51 71

Fax (+48 22) 693 40 33

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax.: (351) 21 882 32 49

ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

SZLOVÉNIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4782000

Fax: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4783311

Fax: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Phone 00386 1 4712211

Fax: 00386 1 4318164

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVÉDORSZÁG

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax. (44) 20 7215 0593

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

KKBP Igazgatóság

A.2. Egység: A külkapcsolatokkal összefüggő jogi és intézményi ügyek - Szankciók

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

( 1 ) HL L 368., 2004.12.15., 50. o.

( 2 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0174 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0174&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0174-20150211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0174-20150211&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére