31997L0074[1]

A Tanács 97/74/EK irányelve (1997. december 15.) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 94/45/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

A Tanács 97/74/EK irányelve

(1997. december 15.)

az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű

vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 94/45/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács a Szerződés 14. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő, a szociálpolitikáról szóló megállapodás és különösen annak 2. cikke (2) bekezdése alapján eljárva elfogadta a 94/45/EK irányelvet [4]; mivel így a fenti irányelv nem vonatozik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára;

mivel az 1997. június 16-17-én Amszterdamban ülésező Európai Tanács jóváhagyólag tudomásul vette a kormányközi konferencia azon megállapodását, hogy a szociálpolitikáról szóló megállapodást beemelik a Szerződésbe, továbbá azt is megjegyezte, hogy módot kell találni arra, hogy jogi erőre emelkedjen Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának azon kívánsága, amely szerint az Egyesült Királyság elfogadja a fenti megállapodás alapján az Amszterdami Szerződés aláírása előtt már elfogadott irányelveket; mivel ezen irányelv ezt a célt a 94/45/EK irányelv Egyesült Királyságra történő kiterjesztésével valósítja meg;

mivel a belső piac működését közvetlenül érinti az, hogy a 94/45/EK irányelv nem vonatkozik az Egyesült Királyságra; mivel a belső piac működése javulni fog akkor, ha ezt az irányelvet minden tagállam végrehajtja;

mivel a 94/45/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a különleges tárgyaló testület tagjainak maximális száma 17; mivel ez a szám megfelel a szociálpolitikáról szóló megállapodásban részes 14 tagállam és az Európai Gazdasági Térség 3 szerződő felének számával; mivel ezen irányelv elfogadása a 94/45/EK irányelv által érintett országok számát 18-ra emeli; mivel ezért a fenti maximált létszámot 18-ra kell emelni, hogy minden egyes olyan tagállam képviselve legyen, amelyben közösségi szintű vállalkozások egy vagy több üzeme működik, vagy amelyben a közösségi szintű vállalkozáscsoportnak ellenőrző vállalkozása vagy egy, vagy több ellenőrzött vállalkozása van;

mivel a 94/45/EK irányelv különleges bánásmódot biztosít az olyan közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok számára, amelyekben 1996. szeptember 22-én a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodás van hatályban, mely a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról rendelkezik; mivel, ennek megfelelően, azok a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok, amelyek az irányelvnek az Egyesült Királyságra történő kiterjesztése miatt az irányelv hatálya alá kerülnek, hasonló bánásmódban részesülnek;

mivel ezen irányelv elfogadása a 94/45/EK irányelvet valamennyi tagállamban, így az Egyesült Királyságban is alkalmazhatóvá teszi; mivel ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától kezdve a 94/45/EK irányelvben szereplő "tagállamok" fogalomba, megfelelő esetben, az Egyesült Királyság is beletartozik;

mivel a tagállamoknak hatályba kellett léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 94/45/EK irányelvnek a hatálybalépéstől számított két éven belül megfeleljenek; mivel a többi tagállamhoz hasonlóan az Egyesült Királyság részére is kétéves időszakot kell biztosítani, amely idő alatt lehetővé válik az ezen irányelv követelményeihez igazodó szükséges intézkedések bevezetése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 3. cikk sérelme nélkül a 94/45/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában is alkalmazandó.

2. cikk

A 94/45/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdése b) pontjában a "17" helyébe "18" lép.

3. cikk

(1) Az ezen irányelvből származó kötelezettségek nem vonatkoznak azokra a közösségi szintű vállalkozásokra és közösségi szintű vállalkozáscsoportokra, amelyek kizárólag az 1. cikk alapján kerülnek ennek az irányelvnek a hatálya alá, feltéve ha a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban vagy az ezen irányelvnek az érintett tagállam által történő átvétele időpontjában, ha ez korábban következik be, mint az előzőekben meghatározott időpont, már meglévő, a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodás rendelkezik a munkavállalók nemzetközi tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról.

(2) Amikor az (1) bekezdésben említett megállapodások hatályukat vesztik, a szerződő felek közösen dönthetnek azok megújításáról. Ettől eltérő esetben az ezzel az irányelvvel kibővített 94/45/EK irányelvet kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. december 15-e előtt megfeleljenek, vagy biztosítják, hogy legkésőbb eddig az időpontig a szociális partnerek a szükséges rendelkezéseket megállapodás útján bevezessék, miközben a tagállamok megteszik az ezen irányelvben előírt eredmények folyamatos biztosításához szükséges lépéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. Juncker

[1] HL C 335., 1997.11.6.

[2] HL C 371., 1997.12.8.

[3] HL C 355., 1997.11.21.

[4] HL L 254., 1994.9.30., 64. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0074&locale=hu