31993L0096

A Tanács 93/96/EGK irányelve (1993. október 29.) a diákok tartózkodási jogáról

A Tanács 93/96/EGK irányelve

(1993. október 29.)

a diákok tartózkodási jogáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a 7. cikk második bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

együttműködve az Európai Parlamenttel [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 3. cikkének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Közösség tevékenysége a Szerződés értelmében magában foglalja a személyek szabad mozgását gátló, tagállamok közötti akadályok eltörlését;

mivel a Szerződés 8a. cikke úgy rendelkezik, hogy a belső piacot 1992. december 31-ig létre kell hozni; tekintettel arra, hogy a belső piac egy olyan belső határok nélküli térséget jelent, ahol az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosított;

mivel a Bíróság úgy rendelkezett, hogy a Szerződés 128. és 7. cikke tiltja a tagállamok állampolgárai közötti bármely megkülönböztetést a Közösségen belüli szakképzéshez hozzájutást illetően; mivel az egyik tagállam állampolgárának a másik tagállambeli szakképzésben való részvételi joga feltételezi ezen állampolgár tartózkodási jogát a másik tagállamban;

mivel a fentieknek megfelelően az e tartózkodási jog tényleges gyakorlását megkönnyítő feltételeket rögzíteni kell a szakképzéshez való hozzájutás biztosítása érdekében;

mivel a diákok tartózkodási joga a szakképzés elősegítését célzó összehangolt intézkedéssorozat részét képezi;

mivel a tartózkodási jog jogosultjai nem válhatnak indokolatlan teherré a fogadó tagállam költségvetése számára;

mivel a közösségi jog jelenlegi álláspontja szerint a diákoknak nyújtott támogatás, amint az a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, nem tartozik a Szerződés hatálya alá annak 7. cikke értelmében;

mivel a tartózkodási jog ténylegesen csak akkor gyakorolható, ha az a házastársat és az eltartott gyermekeket is megilleti;

mivel az ezen irányelv kedvezményezettjeire olyan közigazgatási rendelkezéseknek kell vonatkozniuk, mint amilyenek a tagállamok munkavállalóinak és családjuknak a Közösségen belüli mozgását és tartózkodását akadályozó korlátozások eltörléséről szóló 1968. október 15-i 68/360/EGK tanácsi irányelvben [4], továbbá a külföldi állampolgárok mozgására és tartózkodására vonatkozó, közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokkal indokolt, különleges intézkedések összehangolásáról szóló 1964. február 25-i 64/221/EGK tanácsi irányelvben [5] kerültek megállapításra;

mivel ez az irányelv nem vonatkozik azokra a diákokra, akiknek a tartózkodási joga azon a tényen alapul, hogy ténylegesen gazdasági tevékenységet folytatnak vagy folytattak, illetve migráns munkavállaló családjának a tagjai;

mivel a Bíróság az 1992. július 7-i, a C-295/90 ügyben hozott ítéletében a diákok tartózkodási jogáról szóló, 1990. június 28-i 90/366/EGK tanácsi irányelvet [6] megsemmisítette, ugyanakkor a megsemmisített irányelv hatályát a megfelelő jogalapon elfogadott irányelv hatályba lépéséig fenntartotta;

mivel a 90/366/EGK tanácsi irányelv hatályát fenn kell tartani az 1993. december 31-ig terjedő időszakban, amikorra a tagállamoknak el kell fogadniuk az ezen irányelv betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tartózkodási jog gyakorlásának megkönnyítését szolgáló feltételek rögzítése és annak érdekében, hogy a szakképzésben való részvétel jogát megkülönböztetésmentesen biztosítani lehessen egy tagállam azon állampolgára számára, aki felvételt nyert egy másik tagállamban folyó szakképzésbe, a tagállamok kötelesek elismerni azon diák, továbbá házastársa és eltartott gyermekeik tartózkodási jogát, aki(k) a közösségi jog egyéb rendelkezései szerint nem élvezi(k) ezt a jogot, amennyiben a diák nyilatkozattal, vagy más, a diák által választható, de azzal legalább egyenértékű alternatív módon az illetékes nemzeti hatóságokat biztosítja arról, hogy kielégítő anyagi fedezettel rendelkezik ahhoz, hogy ne váljanak teherré a fogadó tagállam szociális támogatási rendszere számára tartózkodási idejük alatt, feltéve, hogy a diák beiratkozott valamely elismert oktatási intézménybe, azzal az elsődleges céllal, hogy ott szakképzésben vegyen részt, továbbá, hogy a fogadó tagállamban teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik.

2. cikk

(1) A tartózkodási jog a szóban forgó tanulmányok elvégzésének idejére korlátozódik.

A tartózkodási jogot "tartózkodási engedély az EGK-tagállamának állampolgára számára" címen kibocsátott okmány igazolja, melynek érvényessége a tanulmányok időtartamára korlátozható, avagy egy évre, amennyiben a tanfolyam hosszabb ideig tart; ez utóbbi esetben évente meghosszabbítható. Amennyiben a család valamely tagja egyik tagállamnak sem állampolgára, számára egy ugyanolyan érvényességgel bíró tartózkodási okmányt állítanak ki, mint amilyet annak az állampolgárnak, akinek a jogán jogosulttá válik.

A tartózkodási engedély vagy okmány kiadásához a tagállam a kérelmezőtől csak érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatását kívánhatja meg, továbbá annak bizonyítását, hogy az 1. cikkben szereplő feltételeknek eleget tesz.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére