31984D0371[1]

A Bizottság határozata (1984. július 3.) a 64/433/EGK irányelv 5. cikkének a) pontjában említett friss húsra vonatkozó különleges jelölés jellemzőinek megállapításáról

A Bizottság határozata

(1984. július 3.)

a 64/433/EGK irányelv 5. cikkének a) pontjában említett friss húsra vonatkozó különleges jelölés jellemzőinek megállapításáról

(84/371/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 83/90/EGK irányelvvel [1] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikke a) pontjára,

mivel a 64/433/EGK irányelv 5. cikkének a) pontja értelmében bizonyos kategóriákba tartozó hús csak abban az esetben szállítható egyik tagállam területéről egy másik tagállam területére, amennyiben arra szánják, hogy átessen a 77/99/EGK [3] tanácsi irányelvben előírt kezelések egyikén, valamint különleges jelöléssel látták el;

mivel el kell fogadni egy olyan jelölést, amely könnyen felismerhető, és biztosítja a hús megkülönböztetéséhez szükséges garanciákat;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 64/433/EGK irányelv 5. cikkének a) pontjában említett célokra a mellékletben meghatározott leírásnak megfelelő jelölést kell alkalmazni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. július 3-án.

a Bizottság részéről

Poul Dalsager

a Bizottság tagja

[1] HL L 59., 1983.3.5., 10. o.

[2] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[3] HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A különleges jelölés a 64/433/EGK irányelv I. melléklete X. fejezetének 49. pontjában meghatározott ovális jelölés, amelyet két párhuzamos, egymástól legalább 1 cm távolságra lévő, az ovális jelölésen annak hosszabb átmérője mentén áthaladó egyenes szel át; a két egyenes a jelölésen lévő információt olvashatóan hagyja, és ugyanannyira látható, mint a jel külső széle.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984D0371 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984D0371&locale=hu

Tartalomjegyzék