31989L0130[1]

A Tanács irányelve (1989. február 13.) a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1989. február 13.)

a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról

(89/130/EGK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatra ( 1 ), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a tagállamok bruttó nemzeti terméke piaci áron számított értékének (GNPmp) alapján a Közösségnek juttatott pótlólagos saját forrás megteremtése érdekében javítani kell ezen aggregátum megbízhatóságán és összehasonlíthatóságán;

mivel a belső piac megteremtése érdekében fokozottan szükséges, hogy az aggregát GNPmp-re és annak összetevőire vonatkozó adatok nemzetközileg összehasonlíthatóak legyenek; mivel ezen adatok a gazdasági politikák összehangolásának is fontos analitikai eszközei;

mivel a GNPmp adatoknak mind elméletben, mind pedig gyakorlatban összevethetőknek kell lenniük, és híven kell tükrözniük az egyes tagállamok gazdaságát;

mivel a GNPmp csak akkor alkalmas elméleti összehasonlításra, ha a tagállamok szigorúan betartják az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszere (ESA) megfelelő fogalommeghatározásait és elszámolási szabályait;

mivel a GNPmp gyakorlati összehasonlíthatósága az alkalmazott becslési eljárásoktól és a rendelkezésre álló alapadatoktól függ; mivel a javított GNPmp lefedettségének előfeltétele a statisztikai alapok és a becslési eljárások fejlődése;

mivel megfelelő eljárást kell kidolgozni a GNPmp összehasonlíthatóságának és reprezentativitásának vizsgálatára és becslésére; mivel e célra bizottságot kell felállítani, amely keretében a tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. CÍM

A "bruttó nemzeti termék piaci áron" fogalom meghatározása

1. cikk

A GNPmp-t a hatályos Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerével (ESA) összhangban kell meghatározni.

A GNPmp-t úgy kell kiszámítani, hogy a bruttó hazai termék piaci áron kiszámított értékéhez (GDPmp, ESA kód: N 1) hozzá kell adni a munkavállalói jövedelem (R 10), valamint a világ valamennyi egyéb országából befolyt tulajdonosi és vállalkozói jövedelem összegét (R 40), amelyből le kell vonni a világ valamennyi egyéb országába kifizetett megfelelő összegek értékét.

2. cikk

A GNPmp a honos termelőegységek termelő tevékenységének végső eredménye. Az ESA alapján a GNPmp-t három megközelítésben lehet értelmezni:

(1) Termelési oldal

A GNPmp (N 1) az áruk és a szolgáltatások kibocsátása (P 10), illetve a folyó termelőfelhasználás (P 20) különbségének, meg a termékekre kivetett hozzáadottérték-adónak (R 21) és az importtermékekhez kapcsolódó nettó adónak (a hozzáadottérték-adó (HÉA) kivételével) (R 29) az egyenlege.

(2) Felhasználási oldal

A GNPmp (N 1) az adott gazdasági területen a háztartások, a magán non-profit intézmények és az államháztartás végső fogyasztásának (P 30), a bruttó állóeszköz- felhalmozásnak (P 41), a készletek értékében bekövetkező változásoknak (P 42), valamint az export (P 50) és az import (P 60) közötti különbségnek az összegével egyenlő.

(3) Jövedelmi oldal

A GNPmp (N 1) a munkavállalók jövedelmének (R 10), a gazdaság bruttó működési eredményének (N 2), valamint a támogatásokkal (R 30) csökkentett, a termeléshez és az importhoz kapcsolódó adóknak (R 20) az összegével egyenlő.

II. CÍM

A GNPmp számítási módjáról és a GNPmp-re vonatkozó adatok továbbításáról szóló rendelkezések

3. cikk

(1) A tagállamok a GNPmp értékét az 1. cikkben foglaltaknak megfelelően a nemzeti számlák elszámolási rendjével összhangban határozzák meg.

(2) A tagállamok - a nemzeti számlák elszámolási rendjével összefüggésben - minden év október 1. napjáig megküldik a Bizottság (az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat)) részére az aggregát GNPmp-re és annak összetevőire vonatkozó számadatokat az 1. és 2. cikkben említett ESA-meghatározásoknak megfelelően. A tagállamok megadják továbbá azon információt is, amely bemutatja az aggregátumok kiszámításának módját. Az így megadott számadatok mindig az előző évre, és a megelőző pénzügyi évek számadataiban bekövetkezett módosításokra vonatkoznak.

4. cikk

A tagállamok a Bizottság (az Eurostat) rendelkezésére bocsátják - az utóbbi hivatal által a 6. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően rögzített megállapodásoknak megfelelően folyamatosan, de legkésőbb ezen irányelvről szóló értesítéstől számított 18 hónapon belül - a GNPmp és annak összetevőinek kiszámításához általuk alkalmazott eljárások és az alapstatisztikák leírását.

5. cikk

A 3. cikkben meghatározott adatok megküldésekor a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (az Eurostatot) az általuk alkalmazott eljárásokban és az alapstatisztikákban bekövetkezett mindennemű változásról.

III. CÍM

A GNPmp kiszámításának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

6. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 3 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

A 6. cikkben említett bizottság vizsgálja az elnöke által akár saját kezdeményezésére, akár pedig valamely tagállam képviselőjének kérésére az irányelv végrehajtására vonatkozó felvetett valamennyi kérdést, különös tekintettel az alábbiakra:

a) az 1. és a 2. cikkben említett meghatározások teljesítése évenként;

b) a GNPmp és összetevőinek kiszámításához statisztikai forrásokra és az alkalmazott eljárásokra vonatkozóan a 3. cikkben foglalt feltételek szerint továbbított adatok, valamint a 4. és az 5. cikkben foglalt feltételek szerint továbbított információ éves vizsgálata.

A bizottság foglalkozik továbbá a GNPmp-re vonatkozó adatok felülvizsgálatával és a GNPmp teljes körűségének problémájával kapcsolatos kérdésekkel is.

Szükség esetén a bizottság intézkedéseket javasol a Bizottságnak a GNPmp-re vonatkozó adatok összehasonlíthatóbbá és reprezentatívabbá tétele érdekében.

IV. CÍM

Pénzügyi rendelkezések

8. cikk

Az irányelv végrehajtásának első néhány évében a tagállamok pénzügyi hozzájárulást kapnak a Közösségtől, hogy javítsák a GNPmp-adataik összehasonlíthatóbbá és reprezentatívabbá tétele érdekében végzett munkájukat. Az e hozzájárulásokhoz szükséges összeget a Tanács 6 millió ECU-ben határozza meg.

V. CÍM

Záró rendelkezések

9. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az értesítéstől számított 12 hónapon belül megfeleljenek ( 4 ).

10. cikk

A 88/376/EGK, Euratom határozat áttekintésekor a Bizottság 1991 végéig jelentést nyújt be ezen irányelv alkalmazásáról.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 185., 1988.7.15., 24. o.

( 2 ) HL C 187., 1988.7.18., 142. o.

( 3 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 4 ) Erről az irányelvről a tagállamok 1989. február 16-án értesültek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0130 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0130&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989L0130-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989L0130-20031120&locale=hu