31989L0130[1]

A Tanács irányelve (1989. február 13.) a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról

A Tanács irányelve

(1989. február 13.)

a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról

(89/130/EGK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatra [1], és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a tagállamok bruttó nemzeti terméke piaci áron számított értékének (GNPmp) alapján a Közösségnek juttatott pótlólagos saját forrás megteremtése érdekében javítani kell ezen aggregátum megbízhatóságán és összehasonlíthatóságán;

mivel a belső piac megteremtése érdekében fokozottan szükséges, hogy az aggregát GNPmp-re és annak összetevőire vonatkozó adatok nemzetközileg összehasonlíthatóak legyenek; mivel ezen adatok a gazdasági politikák összehangolásának is fontos analitikai eszközei;

mivel a GNPmp adatoknak mind elméletben, mind pedig gyakorlatban összevethetőknek kell lenniük, és híven kell tükrözniük az egyes tagállamok gazdaságát;

mivel a GNPmp csak akkor alkalmas elméleti összehasonlításra, ha a tagállamok szigorúan betartják az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszere (ESA) megfelelő fogalommeghatározásait és elszámolási szabályait;

mivel a GNPmp gyakorlati összehasonlíthatósága az alkalmazott becslési eljárásoktól és a rendelkezésre álló alapadatoktól függ; mivel a javított GNPmp lefedettségének előfeltétele a statisztikai alapok és a becslési eljárások fejlődése;

mivel megfelelő eljárást kell kidolgozni a GNPmp összehasonlíthatóságának és reprezentativitásának vizsgálatára és becslésére; mivel e célra bizottságot kell felállítani, amely keretében a tagállamok és a Bizottság szorosan együttműködnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. CÍM

A "bruttó nemzeti termék piaci áron" fogalom meghatározása

1. cikk

A GNPmp-t a hatályos Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerével (ESA) összhangban kell meghatározni.

A GNPmp-t úgy kell kiszámítani, hogy a bruttó hazai termék piaci áron kiszámított értékéhez (GDPmp, ESA kód: N 1) hozzá kell adni a munkavállalói jövedelem (R 10), valamint a világ valamennyi egyéb országából befolyt tulajdonosi és vállalkozói jövedelem összegét (R 40), amelyből le kell vonni a világ valamennyi egyéb országába kifizetett megfelelő összegek értékét.

2. cikk

A GNPmp a honos termelőegységek termelő tevékenységének végső eredménye. Az ESA alapján a GNPmp-t három megközelítésben lehet értelmezni:

(1) Termelési oldal

A GNPmp (N 1) az áruk és a szolgáltatások kibocsátása (P 10), illetve a folyó termelőfelhasználás (P 20) különbségének, meg a termékekre kivetett hozzáadottérték-adónak (R 21) és az importtermékekhez kapcsolódó nettó adónak (a hozzáadottérték-adó (HÉA) kivételével) (R 29) az egyenlege.

(2) Felhasználási oldal

A GNPmp (N 1) az adott gazdasági területen a háztartások, a magán non-profit intézmények és az államháztartás végső fogyasztásának (P 30), a bruttó állóeszköz- felhalmozásnak (P 41), a készletek értékében bekövetkező változásoknak (P 42), valamint az export (P 50) és az import (P 60) közötti különbségnek az összegével egyenlő.

(3) Jövedelmi oldal

A GNPmp (N 1) a munkavállalók jövedelmének (R 10), a gazdaság bruttó működési eredményének (N 2), valamint a támogatásokkal (R 30) csökkentett, a termeléshez és az importhoz kapcsolódó adóknak (R 20) az összegével egyenlő.

II. CÍM

A GNPmp számítási módjáról és a GNPmp-re vonatkozó adatok továbbításáról szóló rendelkezések

3. cikk

(1) A tagállamok a GNPmp értékét az 1. cikkben foglaltaknak megfelelően a nemzeti számlák elszámolási rendjével összhangban határozzák meg.

(2) A tagállamok - a nemzeti számlák elszámolási rendjével összefüggésben - minden év október 1. napjáig megküldik a Bizottság (az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat)) részére az aggregát GNPmp-re és annak összetevőire vonatkozó számadatokat az 1. és 2. cikkben említett ESA-meghatározásoknak megfelelően. A tagállamok megadják továbbá azon információt is, amely bemutatja az aggregátumok kiszámításának módját. Az így megadott számadatok mindig az előző évre, és a megelőző pénzügyi évek számadataiban bekövetkezett módosításokra vonatkoznak.

4. cikk

A tagállamok a Bizottság (az Eurostat) rendelkezésére bocsátják - az utóbbi hivatal által a 6. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően rögzített megállapodásoknak megfelelően folyamatosan, de legkésőbb ezen irányelvről szóló értesítéstől számított 18 hónapon belül - a GNPmp és annak összetevőinek kiszámításához általuk alkalmazott eljárások és az alapstatisztikák leírását.

5. cikk

A 3. cikkben meghatározott adatok megküldésekor a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (az Eurostatot) az általuk alkalmazott eljárásokban és az alapstatisztikákban bekövetkezett mindennemű változásról.

III. CÍM

A GNPmp kiszámításának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

6. cikk

(1) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből felállított bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság közvetlenül hatályos intézkedéseket fogad el. Ugyanakkor, amennyiben ezen intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja azon intézkedésekről a Tanácsot. Ilyen esetben:

- a Bizottság elhalasztja az általa határozatban elfogadott intézkedések alkalmazását egy, a Tanács által elfogadott jogszabályokban rögzített időtartamra, amely időtartam azonban semmi esetre sem lehet hosszabb, mint a tájékoztatástól számított három hónap,

- a Tanács az előző francia bekezdésben említett határidőn belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

7. cikk

A 6. cikkben említett bizottság vizsgálja az elnöke által akár saját kezdeményezésére, akár pedig valamely tagállam képviselőjének kérésére az irányelv végrehajtására vonatkozó felvetett valamennyi kérdést, különös tekintettel az alábbiakra:

a) az 1. és a 2. cikkben említett meghatározások teljesítése évenként;

b) a GNPmp és összetevőinek kiszámításához statisztikai forrásokra és az alkalmazott eljárásokra vonatkozóan a 3. cikkben foglalt feltételek szerint továbbított adatok, valamint a 4. és az 5. cikkben foglalt feltételek szerint továbbított információ éves vizsgálata.

A bizottság foglalkozik továbbá a GNPmp-re vonatkozó adatok felülvizsgálatával és a GNPmp teljes körűségének problémájával kapcsolatos kérdésekkel is.

Szükség esetén a bizottság intézkedéseket javasol a Bizottságnak a GNPmp-re vonatkozó adatok összehasonlíthatóbbá és reprezentatívabbá tétele érdekében.

IV. CÍM

Pénzügyi rendelkezések

8. cikk

Az irányelv végrehajtásának első néhány évében a tagállamok pénzügyi hozzájárulást kapnak a Közösségtől, hogy javítsák a GNPmp-adataik összehasonlíthatóbbá és reprezentatívabbá tétele érdekében végzett munkájukat. Az e hozzájárulásokhoz szükséges összeget a Tanács 6 millió ECU-ben határozza meg.

V. CÍM

Záró rendelkezések

9. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az értesítéstől számított 12 hónapon belül megfeleljenek [3].

10. cikk

A 88/376/EGK, Euratom határozat áttekintésekor a Bizottság 1991 végéig jelentést nyújt be ezen irányelv alkalmazásáról.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. február 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. Solchaga Catalan

[1] HL L 185., 1988.7.15., 24. o.

[2] HL C 187., 1988.7.18., 142. o.

[3] Erről az irányelvről a tagállamok 1989. február 16-án értesültek.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0130 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0130&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére