1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 50. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.

1. § Az Ügyrend 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A tanács ülésén a tanácsvezető elnököl. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 233. §-a, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 79. § (3) bekezdése szerinti eljárás (a továbbiakban együtt: Ve. és Nsztv. szerinti eljárások) során - amennyiben a tanácsvezető nincs jelen - az előadó bíró elnököl."

2. § Az Ügyrend 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A tanács akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van. A Ve. és Nsztv. szerinti eljárások során a tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok többsége jelen van. A tanács döntését nyílt szavazással, tartózkodó szavazat nélkül hozza."

3. § Az Ügyrend 9. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) A tanács üléséről a tanácsvezető munkatársa az ülés berekesztésétől, illetve befejezésétől számított három munkanapon belül emlékeztetőt készít, melyet a tanácsvezető, vagy akadályoztatása esetén a tanács egyik tagja ír alá."

4. § Az Ügyrend 25. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(7) Ha az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 53. § (2) bekezdésétől eltérően közvetlenül az Alkotmánybíróságnál nyújtották be, és az ügyben első fokon eljárt bíróság a beadvány tartalmából megállapítható, a beadványt a főtitkár - Ve. és Nsztv. szerinti eljárások kivételével - megküldi a bíróságnak."

5. § Az Ügyrend 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A főtitkár az elbírálásra alkalmas indítvány nyilvántartásba vételéről, valamint az eljárás megindításáról - Ve. és Nsztv. szerinti eljárások kivételével - a tájékoztatja az indítványozót."

6. § Az Ügyrend 26. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) A főtitkár az Abtv. 25. §-a szerinti bírói kezdeményezés, valamint soron kívüli eljárás esetén a feladatait soron kívül köteles ellátni."

7. § Az Ügyrend 43. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A testületi ülés végleges napirendjét - a 42. §-ban foglalt észrevételezési idő megtartására is tekintettel - megfelelő időben, de - az 55. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli eljárás kivételével - legkésőbb az ülés megtartását megelőző harmadik munkanapon az alkotmánybírók rendelkezésére kell bocsátani. A napirend lehetőség szerint tartalmazza a soron következő ülés napirendjére vonatkozó tervezetet is."

8. § (1) Ez az AB Tü. határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Jelen Ügyrend-módosítás hatálybalépésével az Ügyrend 54. §-a hatályát veszti.

(3) Jelen Ügyrend-módosítás szabályai a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások tekintetében is alkalmazandóak.

2014. március 18.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/493/2014.