31992R1766[1]

A Tanács 1766/92/EGK Rendelete (1992. június 30.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről

A Tanács 1766/92/EGK rendelete

(1992. június 30.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendeletben [4] bevezetett mechanizmusban feltüntetett árak és garanciák olyan mértékben ösztönzik a gabonafélék termelésének növekedését, amely már nincs összhangban a piac abszorpciós kapacitásával; mivel az egyre súlyosabb válságok sorozatának elkerülése érdekében a jelenlegi politikát radikálisan meg kell reformálni; mivel ebből az következik, hogy a piaci szervezet által nyújtott támogatást úgy kell átcsoportosítani, hogy az már ne kizárólag a garantált áraktól függjön;

mivel a közös agrárpolitika új irányvonalának jobb piaci egyensúlyhoz és a Közösség mezőgazdasága számára előnyösebb versenyhelyzethez kell vezetnie; mivel ez a célkitűzés az irányár olyan szintre történő csökkentésével érhető el, amely kiszámítható mértéket képvisel egy stabil világpiacon; mivel a termelőknek egy adott terményre történő szakosodása ösztönzésének elkerülése végett az irányárnak azonosnak kell lennie a főbb gabonafélék esetében;

mivel az árak eséséből adódó bevételkiesést ellentételezi az 1765/92/EGK rendelet [5] által bevezetett hektáronkénti közvetlen támogatás;

mivel a garantált árak új struktúrájának lehetővé kell tennie a többletek értékesítését a Közösségen belül; mivel ezért az intervenciós árat az irányárnál alacsonyabb szinten, a küszöbárat pedig az irányárnál magasabb szinten kell rögzíteni;

mivel a garantált árak új struktúrája a származtatott árakra vonatkozó jelenlegi rendelkezések felszámolásához vezet;

mivel a durumbúzára és egyes kisebb jelentőségű gabonafélékre vonatkozó támogatási rendszerek helyébe az 1765/92/EGK rendelet által elrendelt támogatási rendszer lép; mivel ezért az előbbi támogatásokat meg kell szüntetni;

mivel az intervenciós hivataloknak képesnek kell lenniük arra, hogy különleges körülmények között az ilyen körülményekhez igazított intervenciós intézkedéseket tegyenek; mivel mindazonáltal az intervenciós rendszerek előírt egységességének fenntarthatósága érdekében a kérdéses különleges körülményeket közösségi szinten kell felmérni, és a megfelelő intézkedéseket közösségi szinten kell meghatározni;

mivel az intervenciós árakat és a küszöbárakat a gazdasági év során bizonyos számú havi emelésnek kell alávetni annak érdekében, hogy bizonyos mértékben figyelembe lehessen venni a Közösségben a gabonaraktározásért felszámított raktározási költségeket és hitelköltségeket, valamint annak szükségességét, hogy a készletek értékesítése a piaci igényeknek megfeleljen;

mivel közvetlen verseny áll fenn a keményítő előállítására szánt burgonya termelői és a keményítő előállítására szánt gabonafélék termelői között; mivel, tekintetbe véve a gabonafélék esetében előirányzott reformintézkedéseket, és a két kérdéses gyártási lánc azonos kezelésének biztosítása érdekében, hasonló intézkedéseket kell elfogadni a keményítő előállítására szánt burgonya termesztésére vonatkozóan;

mivel a gabonafélék egységes közösségi piacának létrehozása a garantált árak rendszere mellett magában foglalja egy, a Közösség külső határainál alkalmazandó egységes kereskedelmi rendszer bevezetését; mivel egy lefölözéseket és export-visszatérítéseket tartalmazó kereskedelmi rendszer, intervenciós intézkedésekkel kiegészítve, a közösségi piac stabilizálását is szolgálja, főként azáltal, hogy megakadályozza világpiaci áringadozásoknak a Közösségen belül uralkodó árakra gyakorolt hatását; mivel ezért a harmadik országokból történő behozatal esetében rendelkezni kell lefölözések kivetéséről, továbbá az ilyen országokba történő kivitel esetében a visszatérítésről, amelyek mindegyike arra irányul, hogy kiegyenlítse a Közösségen belül és kívül uralkodó árak közötti különbséget; mivel emellett, azon termékek esetében, amelyeket az e rendelet hatálya alá tartozó gabonafélékből állítanak elő, figyelmet kell fordítani a közösségi feldolgozóipar védelmét szolgáló intézkedés biztosításának szükségességére;

mivel a fent leírt rendszeren kívül, továbbá annak megfelelő működéséhez szükséges mértékben rendelkezni kell az "aktív feldolgozási rendszer" alkalmazásának szabályozásáról, illetve, ha a piaci helyzet azt kívánja, alkalmazásának részleges vagy teljes betiltásáról;

mivel a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára lehetővé kell tenni a kereskedelem alakulásának figyelemmel kísérését annak érdekében, hogy a piaci trendeket felmérjék, és az e rendeletben megállapított intézkedéseket szükség szerint alkalmazzák; mivel e célból rendelkezni kell behozatali és kiviteli engedélyek kiadásáról olyan biztosíték mellett, amely garantálja, hogy az engedélyek tárgyát képező ügyleteket végrehajtják;

mivel a lefölözési rendszer lehetővé teszi a Közösség külső határainál minden más védintézkedés mellőzését; mivel ugyanakkor a közös ár- és lefölözési mechanizmus kivételes körülmények között hiányosnak bizonyulhat; mivel ilyen esetekben azért, hogy a közösségi piac ne maradjon védtelen a zavarokkal szemben, a Közösség számára lehetővé kell tenni a szükséges intézkedések haladéktalan meghozatalát;

mivel magas világpiaci árak esetében rendelkezni kell a közösségi kínálat védelmét és a közösségi piacokon az árstabilizálást szolgáló megfelelő intézkedésekről;

mivel egy közös árrendszeren alapuló egységes piac létrehozását veszélyeztetné bizonyos támogatások nyújtása; mivel ezért a Szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik a tagállamok által nyújtott támogatások elbírálását és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatások tilalmát, a gabonafélékre is alkalmazni kell;

mivel a gabonafélék piaca közös szervezésének ki kell terjednie olyan elsődlegesen feldolgozott termékekre, amelyek gabonaféléket tartalmaznak, illetve egyes olyan termékekre, amelyek nem tartalmaznak gabonaféléket, de felhasználásukat tekintve közvetlenül felcserélhetők gabonafélékkel vagy gabonafélékből előállított termékekkel;

mivel a javasolt intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében eljárást kell megállapítani a tagállamok és a Bizottság közötti, egy irányítóbizottságon belül megvalósuló szoros együttműködés kialakítása érdekében;

mivel ugyanakkor a gabonafélék piaca közös szervezésének kellő mértékben figyelembe kell vennie a Szerződés 39. és 110. cikkében megállapított célkitűzéseket;

mivel a tagállamok által az e rendelet alkalmazásából eredő kötelezettségek eredményeként felvállalt kiadások a Tanács 1970. április 21-i, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 729/70/EGK rendeletének [6] 2. és 3. cikkével összhangban a Közösségre hárulnak;

mivel a közös árak leszállítása e rendelet hatálybalépésének időpontjától valószínűsíthetően törést okoz a belső piacon; mivel ezért rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság számára lehetővé váljon az ilyen törés elkerülését célzó bármilyen megfelelő intézkedés meghozatala;

mivel a 2727/75/EGK rendelet általi egységes szerkezetbe foglalásuk óta a gabonafélék piacának közös szervezésére vonatkozó rendelkezéseket számos alkalommal módosították; mivel számuk, bonyolultságuk és a különböző Hivatalos Lapokban való szétszórtságuk miatt e szövegeket nehéz használni, és ezért nem jellemzi ezeket az az érthetőség, amelynek minden jogszabályt alapvetően jellemeznie kell; mivel ezért ezeket korszerűsíteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A gabonafélék piacának közös szervezése a következő termékekre terjed ki:

KN-kód | Árumegnevezés |

| Csemegekukorica frissen vagy hűtve |

07129019 | Szárított csemegekukorica, egészben, elvágva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább elő nem készítve, kivéve a vetésre szánt hibrid kukoricát |

10019091 | Közönséges búza és kétszeres vetőmag |

10019099 | Tönkölybúza, közönséges búza és kétszeres, nem vetőmag |

10020000 | Rozs |

100300 | Árpa |

100400 | Zab |

10051090 | Kukorica, nem hibrid |

10059000 | Kukorica, nem vetőmag |

10070090 | Vetésre szánt szemes cirok, nem hibrid |

1008 | Hajdina, köles és madárköles; egyéb gabonafélék |

| Durumbúza |

| Búza vagy kétszeres liszt |

11021000 | Rozsliszt |

110311 | Durva őrlemény és dara búzából |

1107 | Maláta, pörkölt vagy nem pörkölt |

d) | Az "A" mellékletben felsorolt termékek |

(2) Ezt a rendeletet a szántóföldi termelők számára nyújtott támogatásról szóló 1765/92/EGK rendeletben elrendelt intézkedéseket fenntartva kell alkalmazni.

2. cikk

Az 1. cikkben felsorolt összes termék esetében a gazdasági év július 1-jén kezdődik, és a következő év júniusának 30. napján végződik.

I. CÍM

Árképzési és intervenciós rendszer

3. cikk

(1) Valamennyi gabonafélére vonatkozóan a következő irányárat kell rögzíteni:

- 130 ECU tonnánként az 1993/94. gazdasági évre,

- 120 ECU tonnánként az 1994/95. gazdasági évre,

- 110 ECU tonnánként az 1995/96. gazdasági évtől.

(2) Valamennyi gabonafélére vonatkozóan a következő küszöbárat kell rögzíteni:

- 175 ECU tonnánként az 1993/94. gazdasági évre,

- 165 ECU tonnánként az 1994/95. gazdasági évre,

- 155 ECU tonnánként az 1995/96 gazdasági évtől.

A kukoricára és cirokra júniusban érvényes küszöbár a következő gazdasági év júliusában, augusztusában és szeptemberében alkalmazandó.

(3) Az intervenció tárgyát képező gabonafélékre vonatkozóan a következő intervenciós árat kell rögzíteni:

- 117 ECU tonnánként az 1993/94. gazdasági évre,

- 108 ECU tonnánként az 1994/95. gazdasági évre,

- 100 ECU tonnánként az 1995/96. gazdasági évtől.

(4) Az árat minden gabonaféle esetében a szabványos minőségre vonatkozóan kell rögzíteni.

Az intervenciós árakat és a küszöbárakat havonta emelik a gazdasági év egy részére vagy egészére vonatkoztatva, és az áremelések a két ártípus tekintetében különböző időszakokra vonatkozhatnak. Az intervenció hatálya alá vonható egyes gabonafélék szabványos minőségét, valamint a havi emelés mértékét és gyakoriságát a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozzák meg.

Az intervenciós ár a raktárba szállított áruk nagykereskedelmi, kirakodás előtti állapotára vonatkozik, s az egyes gabonafélékre kijelölt összes közösségi intervenciós központban alkalmazandó.

(5) Az e rendeletben rögzített árak a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően változtathatók a termelés és a piac fejleményeinek függvényében.

4. cikk

(1) A tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok felvásárolják a számukra felajánlott és a Közösség területén betakarított közönséges búzát, durumbúzát, rozsot, árpát, kukoricát és cirokot, feltéve, hogy az ajánlatok, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében, megfelelnek a megállapított feltételeknek.

(2) Felvásárlás csak a következő időszakokban lehetséges:

- Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália esetében augusztus 1-jétől április 30-ig,

- más tagállamok esetében november 1-jétől május 31-ig.

(3) A felvásárlás az intervenciós ár alapján történik, szükség esetén minőségi indokok miatti áremelést vagy árcsökkentést követően.

5. cikk

A 3. és a 4. cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el, különösen a következők tekintetében:

- azon szabványos minőségek, amelyekre a küszöbárak vonatkoznak olyan gabonafélék esetében, amelyeknél nincs lehetőség intervencióra, továbbá az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, gabonafélékből készült termékek esetében,

- az intervenciós központok meghatározása,

- az egyes gabonafélék esetében alkalmazható intervenció minimális, különösen minőségi és mennyiségi feltételei,

- az intervencióra alkalmazandó áremelés és árcsökkentés nagyságrendje,

- az intervenciós hivatalok általi átvétel eljárásai és feltételei,

- az intervenciós hivatalok általi értékesítés eljárásai és feltételei,

- a maláta kivételével az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett termékekre vonatkozó küszöbárak megszabása.

6. cikk

(1) Ha a piaci helyzet indokolja, különleges intervenciós intézkedésekről születhet döntés.

Ilyen intervenciós intézkedések különösen akkor hozhatók, ha a Közösség egy vagy több régiójában a piaci árak az intervenciós árakhoz viszonyítva csökkennek, vagy ilyen árcsökkenés veszélye áll fenn.

(2) A különleges intervenciós intézkedések jellegét és alkalmazását, továbbá az ilyen intézkedések tárgyát képező termékek értékesítésének vagy bármilyen más módon történő elhelyezésének feltételeit és eljárásait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. cikk

(1) Termelési visszatérítés nyújtható a kukoricából, búzából vagy burgonyából előállított keményítőre, továbbá egyes áruk gyártásánál használt egyes származékokra vonatkozóan.

Az első albekezdésben említett áruk listáját a (3) bekezdésben megállapított eljárásnak megfelelően kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett visszatérítést időszakosan kell rögzíteni.

(3) A Bizottság a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően részletes szabályokat fogad el e cikk alkalmazására, és rögzíti az említett visszatérítés összegét.

8. cikk

(1) A burgonyakeményítő gyártására szánt burgonyára vonatkozóan a következő minimális árat kell rögzíteni:

- 208 ECU az 1993/94. gazdasági évre,

- 192 ECU az 1994/95. gazdasági évre, és

- 176 ECU az 1995/96. gazdasági évtől.

Ezek az árak arra a gyárba beszállított burgonyamennyiségre vonatkoznak, amely egy tonna keményítő előállításához szükséges.

(2) A burgonyakeményítő gyártására szánt burgonya termelői számára kompenzációfizetési rendszert hoznak létre. A kifizetések összege arra a burgonyamennyiségre vonatkozik, amely egy tonna keményítő előállításához szükséges. Az összeg a következő:

- 40 ECU az 1993/94. gazdasági évre,

- 56 ECU az 1994/95. gazdasági évre, és

- 72 ECU az 1995/96. gazdasági évtől.

(3) A minimális árat és a kompenzációs árat a burgonya keményítőtartalmához kell igazítani.

(4) Ha a burgonyakeményítő piacán a helyzet szükségessé teszi, a Tanács a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadja a megfelelő intézkedéseket.

(5) A Bizottság a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

II. CÍM

9. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek bármelyikének a Közösségbe való behozatala vagy az onnan történő kivitele olyan behozatali vagy kiviteli engedély benyújtásához kötött, amelyet a tagállamok bármely kérelmező részére, a Közösségen belüli letelepedési helyétől függetlenül, kiadhatnak. Amennyiben a lefölözés vagy visszatérítés mértékét előre rögzítik, az előre történő rögzítést tényét fel kell tüntetni az ilyen előzetes rögzítéshez támogató okmányként szolgáló engedélyen.

A behozatali és a kiviteli engedély a Közösség egész területén érvényes. Az ilyen engedély kibocsátása biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, amely garantálja, hogy a behozatalt, illetve a kivitelt az engedély érvényességi idején belül végrehajtják; a biztosíték részben vagy teljes egészében elvész, amennyiben az ügyletet az adott időszak folyamán nem vagy csak részben hajtják végre.

(2) Az engedélyek érvényességének időtartamát és e cikk alkalmazásának más részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

(1) Minden egyes termékre a küszöbár és a CIF-ár különbségének megfelelő lefölözést kell felszámítani az 1. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt termékek behozatalakor, a maláta kivételével.

Ugyanakkor az 10089010 KN-kód alá tartozó termékek behozatalakor a rozs esetében alkalmazandó lefölözést kell felszámítani.

(2) Rotterdam esetében a CIF-árat a legkedvezőbb világpiaci vásárlási lehetőségek alapján kell kiszámítani, amelyet az egyes termékek esetében az adott piacon megjelenő árajánlatok és árak alapján, a küszöbár rögzítésének alapjául szolgáló szabványos minőséghez viszonyított valamennyi minőségbeli különbség szerinti kiigazítást követően határoznak meg.

A minőségbeli különbséget egyenértékűségi együtthatók segítségével kell kifejezni.

(3) Ha a szabad világpiaci árajánlatok nem képviselnek meghatározó tényezőt az ajánlati ár vonatkozásában, és ez az ár a világpiaci árnál alacsonyabb, kizárólag a kérdéses behozatal vonatkozásában a CIF-árat az ajánlati ár alapján kiszámított speciális CIF-árnak kell felváltania.

(4) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, és különösen az egyenértékűségi együtthatókat, a CIF-árak meghatározásának részletes szabályait és azt a tűréshatárt, amelyen belül a lefölözés számításánál alkalmazott tényezők változása nem teszi szükségessé a lefölözés módosítását, a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5) A Bizottság rögzíti az e cikkben említett lefölözéseket.

11. cikk

(1) Lefölözést kell felszámítani a maláta, illetve az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett termékek behozatalakor, kivéve a 07142000, a 07149090, a 23031019, a 23031090, a 23033000, a 23081000 és a 23089030 KN-kód alá tartozó termékeket, amely lefölözés két összetevőből áll:

A. egy változtatható összetevő, amelynek rögzítése és felülvizsgálata átalány alapon történik a következők szerint:

a) az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt alaptermékekből előállított feldolgozott termékek esetében az adott alaptermékekre vonatkozó termelési költség alapjánszámított lefölözésekkel egyenlő;

b) szükség esetén, olyan feldolgozott termékek esetében, amelyek tartalmaznak mind az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt alaptermékeket, mind egyéb termékeket, az adott alaptermékekre vonatkozó termelési költség alapján számított lefölözések vagy vámilletékek összegével növekszik;

c) az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt alaptermékeket nem tartalmazó termékek esetében a velük versenyben lévő, az 1. cikk hatálya alá tartozó termékek esetében fennálló piaci feltételekhez viszonyítva rögzítik.

B. Egy rögzített összetevő, amely a feldolgozóipar védelmét szolgálja.

(2) Ha az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett termékekre vonatkozó, harmadik országoktól érkező tényleges ajánlatok nem felelnek meg az adott termék gyártása során felhasznált alaptermékek árából és a feldolgozási költségekből kapott árnak, a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően rögzített összeg adható az (1) bekezdés szerint rögzített lefölözéshez.

(3) A Bizottság rögzíti az (1) bekezdésben meghatározott lefölözéseket.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

12. cikk

(1) A felszámítandó lefölözés a behozatal napján érvényes lefölözés.

(2) Azonban az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozóan, az engedély iránti kérelem benyújtásának napján érvényes, a behozatal hónapjában hatályos küszöbár alapján kiigazított lefölözést kell alkalmazni az engedély érvényességi ideje folyamán végrehajtandó behozatalra, amennyiben ezt a kérelmező az engedély kérelmezésekor igényli. Ebben az esetben a lefölözéssel egy időben rögzített prémiumot kell hozzáadni a lefölözéshez.

(3) A 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozat hozható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek az 1. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt termékek bármelyikére részben vagy egészben történő alkalmazásáról.

Ha a malátára a lefölözés előre történő rögzítését írták elő, a lefölözést a gazdasági év első három hónapja folyamán az előző gazdasági év utolsó hónapjában érvényes küszöbár alapján kell kiigazítani.

(4) A prémiumok mértékét a Bizottság rögzíti.

(5) Ha a piaci helyzet vizsgálata rámutat arra, hogy a lefölözés előre történő rögzítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása nehézségeket okoz vagy okozhat, a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozat hozható a rendelkezések alkalmazásának az elengedhetetlenül szükséges időre történő felfüggesztéséről.

Kiemelten sürgős esetben a Bizottság a helyzetnek az összes rendelkezésére álló információ alapján történő vizsgálatát követően dönthet az előre történő rögzítés legfeljebb három munkanapra történő felfüggesztéséről.

A felfüggesztés időszakában az előre történő rögzítés iránti kérelmekkel együtt benyújtott engedélykérelmeket el kell utasítani.

(6) Az e cikk alkalmazására és különösen az előre történő rögzítésre vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

(1) Olyan mértékben, amennyire az az 1. cikkben felsorolt termékek ott megadott állapotban vagy a B. mellékletben felsorolt formákban való kiviteléhez az e termékekre vonatkozó világpiaci árajánlatok vagy árak alapján szükséges, az említett árajánlatok vagy árak és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítés révén lehet kiegyenlíteni.

(2) A visszatérítés a Közösség egész területén azonos mértékű. A felhasználás, illetve a rendeltetési hely függvényében változtatható.

A visszatérítést kérelemre kell odaítélni.

A visszatérítéseket rendszeres időközönként a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell rögzíteni.

Szükség esetén a Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésre időközben megváltoztathatja a visszatérítéseket.

(3) Az 1. cikkben felsorolt termékek és a B. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó visszatérítés összege a kivitel napján érvényes összeg.

(4) Ugyanakkor az 1. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt termékek esetében, az engedély iránti kérelem benyújtásának napján érvényes, a kivitel hónapjában hatályos küszöbárhoz igazított visszatérítést kell alkalmazni az engedély érvényességi ideje folyamán végrehajtandó kivitelre, amennyiben ezt a kérelmező az engedély kérelmezésekor igényli.

Rögzíthető egy korrekciós összeg. Ezt az előzetesen rögzített visszatérítésekre kell alkalmazni. A korrekciós összeget a visszatérítéssel egy időben és ugyanazon eljárás szerint kell rögzíteni; azonban szükség esetén a Bizottság egy tagállam felkérésére vagy saját kezdeményezésre időközben megváltoztathatja a korrekciós összegeket.

Az első és a második albekezdés rendelkezései részben vagy egészben alkalmazhatók az 1. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt termékek bármelyikére, valamint az 1. cikkben felsorolt, a B. mellékletben meghatározott formában exportált termékek bármelyikére.

Amennyiben a maláta esetében a visszatérítés előre történő rögzítését írták elő, az előző gazdasági év végén készleten lévő malátának vagy az akkor készleten lévő árpából készített malátának a gazdasági év első három hónapja folyamán történő kivitelére vonatkozó visszatérítést az előző gazdasági év utolsó hónapjában érvényes küszöbár alapján kell kiigazítani.

(5) Amennyiben egyes, gabonafélékből nyert égetett szeszes italok előállítása sajátos jellemzőinek figyelembevételéhez szükséges, az (1) bekezdésben említett export-visszatérítések odaítélésének kritériumai és a felügyeleti eljárások az adott helyzethez igazíthatók. A Bizottság a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően megállapítja az ilyen kiigazításhoz szükséges részletes szabályokat.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A B. melléklet ugyanennek az eljárásnak megfelelően módosul.

(7) Ha a piaci helyzet vizsgálata rámutat arra, hogy az export-visszatérítés előzetes rögzítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása nehézségeket okoz vagy okozhat, a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozat hozható a rendelkezések alkalmazásának az elengedhetetlenül szükséges időre történő felfüggesztéséről.

Kiemelten sürgős esetben a Bizottság a helyzetnek az összes rendelkezésére álló információ alapján történő vizsgálatát követően dönthet az előzetes rögzítés legfeljebb három munkanapra történő felfüggesztéséről.

A felfüggesztés időszakában az előzetes rögzítés iránti kérelmekkel együtt benyújtott engedélykérelmeket el kell utasítani.

14. cikk

(1) A gabonafélék piaca közös szervezésének megfelelő működéséhez szükséges mértékben az aktív feldolgozási rendszer alkalmazása részben vagy teljesen betiltható:

- olyan, az 1. cikkben felsorolt termékek vonatkozásában, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt termékek gyártásához kívánnak felhasználni,

- és különleges esetekben olyan, az 1. cikkben felsorolt termékek vonatkozásában, amelyeket a B. mellékletben felsorolt termékek gyártásához kívánnak felhasználni.

(2) Az e cikk alapján elfogadott intézkedésekről a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

15. cikk

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek vámtarifa-besorolására a kombinált nómenklatúra értelmezésének általános szabályait és alkalmazásának különleges szabályait kell alkalmazni.

(2) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, vagy a Bizottság a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően nem dönt az attól való eltérésről, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

- vám vagy azzal azonos hatású díj kivetése,

- mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

16. cikk

(1) Ha a világpiaci árajánlatok vagy árak az 1. cikkben említett egy vagy több termékre vonatkozóan elérik a közösségi árak szintjét, és ha ez a helyzet valószínűsíthetően tartósan fennáll és rosszabbodik, ezáltal zavart okozva vagy zavarral fenyegetve a közösségi piacon, megfelelő intézkedéseket lehet hozni.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

17. cikk

(1) Ha behozatal vagy kivitel következtében egy vagy több, az 1. cikkben felsorolt termék közösségi piacán olyan komoly zavarok tapasztalhatók, vagy olyan komoly zavarok megjelenésének veszélye áll fenn, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés 39. cikkében megállapított célkitűzéseket, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben megfelelő intézkedések alkalmazhatók mindaddig, amíg az ilyen zavar vagy ennek veszélye meg nem szűnik.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett helyzet előáll, a Bizottság valamely tagállam felkérésére vagy saját kezdeményezésre döntést hozhat a szükséges intézkedésekről; az intézkedésekről értesíteni kell a tagállamokat, és azok azonnal alkalmazandóak. Ha a Bizottsághoz egy tagállamtól érkezik kérés, arról a kérés kézhezvételétől számított három napon belül hoz határozatot.

(3) A Bizottság által hozott intézkedést bármelyik tagállam az arra vonatkozó értesítéstől számított három munkanapon belül a Tanács elé terjesztheti. A Tanács haladéktalanul összeül. A kérdéses intézkedéseket minősített többséggel eljárva módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

III. CÍM

Általános rendelkezések

18. cikk

Nem bocsáthatók szabad forgalomba a Közösségben azok az 1. cikkben felsorolt áruk, amelyeket olyan termékekből gyártottak vagy nyertek, amelyekre nem alkalmazható a Szerződés 9. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (1) bekezdése.

19. cikk

Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékek előállítására és kereskedelmére a Szerződés 92-94. cikkét kell alkalmazni.

20. cikk

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege tekintetében a Szerződés 40. cikkének (4) bekezdése és a 40. cikk végrehajtására vonatkozó megfelelő rendelkezéseket kell alkalmazni a francia tengerentúli megyékre az 1. cikkben felsorolt termékek vonatkozásában.

21. cikk

A tagállamok és a Bizottság közlik egymással az e rendelet végrehajtásához és a gabonafélékre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges információkat. Az ilyen információk közlésének és terjesztésének szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

22. cikk

(1) Egy Gabona Irányítóbizottság (a továbbiakban: bizottság) jön létre, amelynek tagjai a tagállamok képviselői, elnöke a Bizottságnak egy képviselője.

(2) A bizottságon belül a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdése szerint súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

23. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárást kell követni, az elnök az ügyet saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére a bizottság elé utalja.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be az elfogadandó intézkedésekről. A bizottság az elnök által az ügy sürgősségének megfelelően megállapított határidőn belül véleményezi a tervezetet. A véleménynyilvánításhoz 54 szavazatos többség szükséges.

(3) A Bizottság intézkedéseket fogad el, amelyeket haladéktalanul alkalmazni kell. Azonban ha ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, akkor azokat a Bizottság haladéktalanul a Tanács elé terjeszti. Ebben az esetben a Bizottság az ilyen felterjesztés időpontjától számítva legfeljebb egy hónapig halaszthatja az általa elfogadott intézkedések alkalmazását.

A Tanács, minősített többséggel eljárva, egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat.

24. cikk

A bizottság az elnöke által saját kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére elé terjesztett bármely egyéb kérdést tárgyalhat.

25. cikk

E rendelet alkalmazása során megfelelően figyelembe kell venni a Szerződés 39. és 110. cikkében megállapított célkitűzéseket.

26. cikk

(1) A Tanács 2727/75 rendelete az 1993/94. gazdasági évtől hatályát veszti.

Az (1) bekezdéssel hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozások e rendeletre való hivatkozásként értendők.

A C. melléklet egy táblázatot tartalmaz, amely megfelelteti az említett rendelet cikkeinek idézeteit és cikkeire való hivatkozásokat az e rendelet cikkei idézeteinek és cikkeire való hivatkozásoknak.

(2) A következő rendeletek hatályukat vesztik:

- az 1992/93. gazdasági évtől:

- a 729/89/EGK és az 1346/90/EGK rendelet,

- az 1993/94. gazdasági év kezdetétől:

- a 2743/75/EGK, a 2744/75/EGK, a 2745/75/EGK, a 2746/75/EGK rendelet, a 2747/75/EGK rendelet a gabonafélék tekintetében, a 2748/75/EGK, az 1145/76/EGK, a 3103/76/EGK, az 1188/81/EGK, az 1008/86/EGK rendelet, az 1009/86/EGK rendelet a gabonafélék tekintetében, az 1581/86/EGK, az 1582/86/EGK, a 2226/88/EGK és az 1835/89/EGK rendelet.

(3) A gabonafélék piacának közös szervezésére vonatkozó jelenlegi rendszerből az e rendeletből következő rendszerbe történő átmenet megkönnyítése érdekében, illetve az 1993/94., az 1994/95. és az 1995/96. gazdasági év folyamán az egyik gazdasági évből a következőbe történő átmenet megkönnyítése érdekében, a Bizottság, a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően eljárva, megfelelőnek ítélt átmeneti intézkedéseket fogadhat el.

27. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1993/94. gazdasági évtől kell alkalmazni, kivéve a 26. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdését és a cikk (3) bekezdését, amelyeket 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1992. június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

Arlindo Marques Cunha

[1] HL C 303., 1991.11.22., 10. o.

[2] HL C 125., 1992.5.18.

[3] HL C 98., 1992.4.21., 15. o.

[4] HL L 281., 1975.11.1., 1. o. A rendeletet legutóbb az 1738/92/EGK rendelet (HL L 180., 1992.7.1., 1. o.) módosította.

[5] HL L 181., 1992.7.1., 12. o.

[6] HL L 94., 1970.4.28., 13. o. A rendeletet legutóbb a 2048/88/EGK rendelet (HL L 185., 1988.7.15., 1. o.) módosította.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

(1. cikk d) pontja)

KN-kód | Árumegnevezés |

0714 | Manióka, nyílgyökér, kosborgyökér, csicsóka, édesburgonya és hasonló gyökerek és gumók magas keményítő- vagy inulintartalommal, frissen vagy szárítva, szeletelve, pellet formában; szágóbél |

ex1102 | Gabonaliszt, a búza vagy a kétszeres lisztjének kivételével: |

110220 | - Kukoricaliszt |

110290 | - Egyéb: |

11029010 | - - Árpaliszt |

11029030 | - - Zabliszt |

11029090 | - - Egyéb |

ex1103 | Durva őrlemény, dara és pellet gabonából, kivéve a búzából készült durva őrleményt és darát (110311 alszám), a rizsből készült durva őrleményt és darát (11031400 alszám), valamint a rizspelletet (11032950 alszám) |

ex1104 | Gabonaőrlemény másképp elkészítve (például hántolva, hengerelve, szirom vagy granulátum formában, szeletelve vagy durvára darálva), kivéve az 1006 vámtarifaszám alá tartozó riche-t és az 11041991 alszám alá tartozó rizsszirmot; gabonacsíra egészben, hengerelve, szirom formában vagy őrölve |

110620 | Liszt és dara szágóból, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gyökér vagy gumó |

ex1108 | Keményítőfélék; inulin: |

| - Keményítőfélék: |

11081100 | - - Búzakeményítő |

11081200 | - - Kukoricakeményítő |

11081300 | - - Burgonyakeményítő |

11081400 | - - Manióka (kasszava) keményítő |

ex110819 | - - Egyéb keményítőfélék: |

11081990 | - - - Egyéb |

11090000 | Búzasikér, szárított és nem szárított |

1702 | Egyéb cukor, beleértve a vegytiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott aroma- és színezőanyag nélkül; mesterséges méz, természetes mézzel keverve vagy anélkül; karamell; |

ex170230 | - Glükóz és glükózszirup, fruktóz nélkül, vagy száraz állapotban 20 tömeg %-nál kevesebb fruktóztartalommal: |

| - - Egyéb: |

| - - - Egyéb: |

17023091 | - - - - Fehér kristályos por alakban, tömörítve vagy tömörítés nélkül |

17023099 | - - - - Egyéb |

ex170240 | - Glükóz és glükózszirup, száraz állapotban legalább 20 tömeg %, de 50 tömeg %-nál kevesebb fruktóztartalommal, kivéve az 17024010 alszám alá tartozó izoglükózt |

ex170290 | - Egyéb, beleértve az invert cukrot: |

17029050 | - - Maltodextrin és maltodextrin-szirup: |

| - - Karamell: |

| - - - Egyéb: |

17029075 | - - - - Por formában, tömörítve vagy tömörítés nélkül |

17029079 | - - - - Egyéb |

2106 | Máshová nem sorolt és máshol nem szereplő élelmiszer-készítmények: |

ex210690 | - Egyéb: |

| - - Ízesített vagy színezett szirupok: |

| - - - Egyéb: |

21069055 | - - - - Glükózszirup és maltodextrin-szirup |

ex2302 | A gabonafélék rostálásából, őrléséből vagy más megmunkálásából nyert korpa, korpás liszt és más származékok, pellet formában vagy másképp |

ex2303 | Keményítőgyártás származékai és hasonló származékok, répapép, kipréselt cukornád és a cukorgyártás más hulladékai, lepárlási üledék és hulladék főzete, pellet vagy más formában: |

230310 | - Keményítőgyártás származékai és hasonló származékok |

23033000 | - Lepárlási üledék és hulladék főzete |

2308 | Máshová nem sorolt és máshol nem szereplő, állatok takarmányozására használt zöldség-alapanyagok és zöldséghulladék, zöldségszármazékok és melléktermékek, pellet vagy más formában: |

23081000 | - Makk és vadgesztenye |

ex230890 | - Egyéb: |

23089030 | - - Gyümölcsseprő vagy törköly, nem szőlőé |

2309 | Állatok takarmányozásához használt készítmények: |

ex230910 | - Kutya- vagy macskaeledel, kiskereskedelmi kiszerelésben: |

230910112309101323091031230910332309105123091053 | - - az 17023051 - 17023099, az 17024090, az 17029050 és a 21069055 vámtarifaszám alá tartozó keményítőt, glükózt, glükózszirupot, maltodextrint vagy maltodextrin-szirupot tartalmazók, vagy tejtermékeket tartalmazók, kivéve a legalább 50 tömeg % tejterméket tartalmazó készítményeket és takarmányokat |

ex230990 | - Egyéb: |

230990312309903323099041230990432309905123099053 | - - Egyéb, az 17023051 - 17023099, 17024090, 17029050 és 21069055 vámtarifaszám alá tartozó keményítőt, glükózt, glükózszirupot, maltodextrint vagy maltodextrin-szirupot tartalmazó, vagy tejtermékeket tartalmazó, kivéve a legalább 50 tömeg % tejterméket tartalmazó készítményeket és takarmányokatók, |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

KN-kód | Árumegnevezés |

ex0403 | Író, aludttej és tejszín, joghurt, kefir vagy más erjesztett, illetve savanyított tej és tejszín, koncentrált vagy nem koncentrált hozzáadott cukorral, más édesítőszerrel vagy anélkül, ízesítve vagy anélkül, hozzáadott gyümölccsel, kakaóval vagy anélkül |

ex040310 | - Joghurt: |

| - - Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, illetve kakaót tartalmazó: |

| - - - Por, granulátum vagy más szilárd formában, amelynek tejzsírtartalma: |

04031051 | - - - - Nem haladja meg az 1,5 tömeg %-ot |

04031053 | - - - - Meghaladja az 1,5 tömeg %-ot, de nem haladja meg a 27 tömeg %-ot |

04031059 | - - - - Meghaladja a 27 tömeg %-ot |

| - - - Egyéb, amelynek tejzsírtartalma: |

04031091 | - - - - Nem haladja meg a 3 tömeg %-ot |

04031093 | - - - - Meghaladja a 3 tömeg %-ot, de nem haladja meg a 6 tömeg %-ot |

04031099 | - - - - Meghaladja a 6 tömeg %-ot |

ex040390 | - Egyéb: |

| - - Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, illetve kakaót tartalmazó: |

| - - - Por, granulátum vagy más szilárd formában, amelynek tejzsírtartalma: |

04039071 | - - - - Nem haladja meg az 1,5 tömeg %-ot |

04039073 | - - - - Meghaladja az 1,5 tömeg %-ot, de nem haladja meg a 27 tömeg %-ot |

04039079 | - - - - Meghaladja a 27 tömeg %-ot |

| - - - Egyéb, amelynek tejzsírtartalma: |

04039091 | - - - - Nem haladja meg a 3 tömeg %-ot |

04039093 | - - - - Meghaladja a 3 tömeg %-ot, de nem haladja meg a 6 tömeg %-ot |

04039099 | - - - - Meghaladja a 6 tömeg %-ot |

ex0710 | Zöldségfélék (főzés nélkül, párolva vagy főzve), fagyasztva: |

07104000 | - Csemegekukorica |

0711 | Zöldségfélék időlegesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sóoldatban, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de ebben az állapotukban közvetlen fogyasztásra nem alkalmasan: |

ex071190 | - Egyéb zöldségfélék, zöldségkeverékek: |

| - - Zöldségfélék: |

07119030 | - - - Csemegekukorica |

ex1302 | Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más, növényi termékből nyert nyálka és dúsítóanyag, módosítva vagy módosítás nélkül: |

| - Növényi termékekből nyert nyálka és dúsítóanyag, módosítva vagy módosítás nélkül: |

13023100 | - - Agar-agar |

130232 | - - Szentjánoskenyér-babból, szentjánoskenyér-magból vagy guar deeds - ből nyert nyálka és dúsítóanyag, módosítva vagy módosítás nélkül |

13023900 | - - Egyéb |

ex151800 | Állati vagy növényi zsírok és olajak és azok frakciói, forralva, oxidálva, dehidratálva, kénezve, felfújva, hővel vákuumban vagy közömbös gázban polimerizálva vagy másképpen vegyileg módosítva, kivéve az 1516 vámtarifaszám alá tartozókat; állati vagy növényi zsírokból vagy olajakból vagy az ezen árucsoporthoz tartozó különböző zsírok és olajak frakcióiból készített, fogyasztásra alkalmatlan, máshová nem sorolt és máshol nem szereplő keverékek vagy készítmények: |

15180010 | - Linoxin |

ex1520 | Glicerol (glicerin), tiszta is, glicerines vizek vagy glicerinlúgok: |

15209000 | - Egyéb, beleértve a szintetikus glicerint |

1702 | Egyéb cukor, beleértve a vegytiszta laktózt, maltózt, glükózt és fruktózt, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott aroma- illetve színezőanyag nélkül; mesterséges méz, természetes mézzel keverve vagy anélkül; karamell: |

ex170230 | - Glükóz és glükózszirup, fruktóz nélkül vagy száraz állapotban 20 tömeg %-nál kevesebb fruktóztartalommal |

| - - Egyéb |

| - - - száraz állapotban legalább 99 tömeg % glükóztartalommal |

17023051 | - - - - fehér kristályos por alakban, tömörítve vagy tömörítés nélkül |

17023059 | - - - - Egyéb |

ex170290 | - Egyéb, beleértve az invert cukrot |

17029010 | - - Vegytiszta maltóz |

ex1704 | Cukorból készült cukrászáruk (beleértve a fehér csokoládét), kakaó nélkül, kivéve a 10 tömeg %-nál több szacharózt tartalmazó, de az 17049010 alszám alá tartozó más hozzáadott alkotót nem tartalmazó édesgyökér-kivonatot |

1806 | Csokoládé és más, kakaót tartalmazó élelmiszer-észítmények |

1901 | Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból készült, kakaóport nem tartalmazó, vagy kevesebb mint 50 tömeg %-ban tartalmazó, máshová nem sorolt és máshol nem szereplő élelmiszer-észítmények; a 0401-0404 vámtarifaszám alá tartozó árucikkekből készült, kakaóport nem tartalmazó, vagy kevesebb mint 10 tömeg %-ban tartalmazó, máshová nem sorolt és máshol nem szereplő élelmiszer-észítmények |

ex1902 | Tésztafélék, főzve vagy töltve (hússal vagy más töltelékkel) vagy anélkül, vagy más módon elkészítve, úgymint a spagetti, makaróni, nudli, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz, elkészítve vagy elkészítés nélkül |

| - Nyers tészta, nem töltve vagy másképp elkészítve: |

19021100 | - - Tojást tartalmazó |

190219 | - - Egyéb |

ex190220 | - Töltött tészta, főzve, nyersen vagy másképpen elkészítve: |

| - - Egyéb: |

19022091 | - - - Főtt |

19022099 | - - - Egyéb |

190230 | - Egyéb tészta |

ex190240 | - Kuszkusz: |

19024090 | - - Egyéb |

19030000 | Tápióka vagy annak keményítőből készült helyettesítői, szirom, szemes, gyöngy, szemcse vagy más hasonló formában |

1904 | Gabonafélékből vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pörköléssel előállított készételek (például kukoricaszirom); kukoricától eltérő gabonafélék szemes formában, előfőzve vagy más módon elkészítve |

1905 | Kenyér, sült tésztafélék, sütemények, kekszek és egyéb pékáruk, kakaótartalommal vagy kakaó nélkül; egyházi ostya, gyógyszertartó ostya, levélzáró ostya, rizspapír és hasonló termékek |

2001 | Zöldség, gyümölcs, diófélék és egyéb ehető növényi részek, elkészítve vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósítva |

ex200190 | - Egyéb: |

20019030 | - - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

20019040 | - - Jamgyökér, édesburgonya és egyéb ehető növényi részek, legalább 5 tömeg % keményítőtartalommal |

2004 | Egyéb zöldségek elkészítve, vagy ecet, illetve ecetsav helyett más anyaggal tartósítva, fagyasztva: |

ex200410 | - Burgonya: |

| - - Egyéb: |

20041091 | - - - Liszt, dara vagy szirom formájában |

ex200490 | - Egyéb zöldségek és zöldségkeverékek: |

20049010 | - - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

ex2005 | Egyéb zöldségek elkészítve, vagy ecet, illetve ecetsav helyett más anyaggal tartósítva, nem fagyasztva: |

200520 | - Burgonya: |

20052010 | - - Liszt, dara vagy szirom formájában |

20058000 | - - Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) |

ex2008 | Máshová nem sorolt és máshol nem szereplő, más módon elkészített vagy tartósított gyümölcsök, diófélék és egyéb ehető növényi részek, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel vagy alkohollal, vagy anélkül: |

| - Dió, földimogyoró és más magok, keverékben vagy külön: |

ex200811 | - - Földimogyoró: |

20081110 | - - - Mogyoróvaj |

20089100 | - - Pálmabél |

ex200899 | - - Egyéb: |

| - - - Alkoholt nem tartalmazó: |

| - - - - Hozzáadott cukrot nem tartalmazó: |

20089985 | - - - - - Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével |

20089991 | - - - - - Jamgyökér, édesburgonya és egyéb ehető növényi részek, legalább 5 tömeg % keményítőtartalommal |

ex2101 | Olyan kávé-, tea- vagy paraguayitea-észítmények kivonatai, esszenciái és koncentrátumai, amelyek alapja e termékekből áll, vagy alapja kávé, tea vagy paraguayi tea; pörkölt cikória és más pörkölt kávépótló, ezek kivonatai, esszenciái és koncentrátumai: |

210110 | - Kávé kivonatai, esszenciái és koncentrátumai, továbbá olyan készítmények, amelyek alapja e kávé alapú kivonatokból, esszenciákból és koncentrátumokból áll |

210120 | - Tea vagy paraguayi tea kivonatai, esszenciái és koncentrátumai, továbbá olyan készítmények, amelyek alapja e tea vagy paraguayi tea alapú kivonatokból, esszenciákból és koncentrátumokból áll |

ex210130 | - Pörkölt cikória és más pörkölt kávépótlók, ezek kivonatai, esszenciái és koncentrátumai: |

| - - Pörkölt cikória és más pörkölt kávépótlók: |

21013019 | - - - Egyéb (a pörkölt cikória kivételével) |

| - - Pörkölt cikória kivonatai, esszenciái és koncentrátumai, továbbá más pörkölt kávépótlók: |

21013099 | - - - Egyéb (a pörkölt cikória kivételével) |

2102 | Élesztők (aktív vagy inaktív); egyéb egysejtű mikroorganizmusok, nem élők (a 3002 vámtarifaszám alá tartozó vakcinák kivételével); kész sütőporok: |

ex210210 | - Aktív élesztők |

| - - Sütőélesztő: |

21021031 | - - - Szárított |

21021039 | - - - Egyéb |

ex210220 | - Inaktív élesztők; egyéb egysejtű mikroorganizmusok, nem élők: |

| - - Inaktív élesztők: |

21022011 | - - - Tabletta, kocka vagy hasonló formában, vagy 1 kg-ot meg nem haladó nettó tömegben közvetlen csomagolásban |

21022019 | - - - Egyéb |

ex2103 | Szószok és szószokhoz felhasznált készítmények; kevert fűszerek és kevert ízesítők: |

21031000 | - Szójaszósz |

21032000 | - Paradicsom-etchup és más paradicsomszószok |

210390 | - Egyéb |

ex2104 | Levesek és erőlevesek, továbbá ezekhez felhasznált készítmények; homogenizált összetett élelmiszen-észítmények: |

21041000 | - Levesek és erőlevesek, továbbá ezekhez felhasznált készítmények |

210500 | Jégkrém és egyéb ehető jég, kakaótartalommal vagy kakaó nélkül |

ex2106 | Máshová nem sorolt és máshol nem szereplő élelmiszer-észítmények: |

210610 | - Fehérjekoncentrátumok és texturált fehérje-alapanyagok: |

ex210690 | - Egyéb: |

21069010 | - - Sajtfondü |

| - - Ízesített vagy színezett cukorszirupok: |

21069091 | - - - Tejzsírt, tejfehérjéket, szacharózt, izoglükózt, glükózt, illetve keményítőt nem tartalmazó, vagy 1,5 %-nál kevesebb tejzsírt, 2,5 %-nál kevesebb tejfehérjét, 5 %-nál kevesebb szacharózt, illetve izoglükózt, 3 %-nál kevesebb glükózt, illetve keményítőt tartalmazó |

21069099 | - - - Egyéb |

2202 | Vízfélék, köztük ásványvizek és szénsavas vizek, hozzáadott cukorral vagy egyéb édesítőszerrel, vagy ízesítve, továbbá egyéb alkoholmentes italok, kivéve a 2009 vámtarifaszám alá tartozó zöldség- és gyümölcsleveket |

200300 | Malátából készült sör |

2205 | Friss szőlőből készült vermut és egyéb bor, növényekkel vagy aromaanyagokkal ízesítve |

ex2208 | 80 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú nem denaturált etil-alkohol; égetett szeszes ital, likőr és egyéb szeszes ital; italok gyártásához használt kevert, alkoholtartalmú készítmények: |

220820 | - Szőlőbor vagy szőlőseprő lepárlásával előállított szesz |

ex220830 | - Whisky |

| - - A Bourbon kivételével, olyan tartályokban, amelyek űrtartalma: |

22083091 | - - - legfeljebb 2 liter |

22083099 | - - - 2 liternél több |

220850 | - Gin és holland gin |

ex220890 | - Egyéb: |

| - - Legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalmú vodka, továbbá szilva-, körte- vagy cseresznyepálinka (nem likőr), olyan tartályokban, amelyek űrtartalma: |

| - - - legfeljebb 2 liter: |

22089031 | - - - - Vodka |

22089033 | - - - - Szilva-, körte- vagy cseresznyepálinka (nem likőr) |

| - - Egyéb szeszes italok |

22089051220890532208905522089059220890712208907322089079 | |

ex2520 | Gipsz; anhidrit; gipszfélék (kalcinált gipszből vagy kalcium-szulfátból), színezve vagy anélkül, kis mennyiségű gyorsítóval vagy késleltetővel, vagy ezek nélkül: |

252020 | - Gipszfélék |

ex2839 | Szilikátok; kereskedelmi forgalomba kerülő alkálifém-szilikátok: |

283990 | - Egyéb |

29. árucsoport | Szerves vegyi anyagok |

30. árucsoport | Gyógyszerkészítmények |

ex3307 | Borotválkozás előtt, borotválkozáskor vagy borotválkozás után használatos készítmények, testápoló dezodorok, fürdőkészítmények, szőrtelenítőszerek és más illatszerek, máshová nem sorolt és máshol nem szereplő kozmetikumok vagy tisztálkodószerek; kész szobaillatosítók, illatosítva vagy anélkül, fertőtlenítő hatással vagy anélkül: |

| - Szobafrissítésre és illatosításra használt készítmények, beleértve az egyházi szertartásoknál használt illatos készítményeket: |

33074900 | - - "Agarbatti"-tól eltérő és egyéb illatos, égetéssel használható készítmények |

33079000 | - Egyéb |

ex3401 | Szappan; szappanként használt, szappant tartalmazó vagy nem tartalmazó szerves, felületaktív termékek és készítmények darabban, öntött darabban vagy formában; papír, vatelin, filc és nem szőtt szövetek szappannal vagy tisztítószerrel impregnálva, bevonva vagy borítva: |

| - Szappan és szappanként használt szerves, felületaktív termékek és készítmények darabban, öntött darabban vagy formában, továbbá papír, vatelin, filc és nem szőtt szövetek szappannal vagy tisztítószerrel impregnálva, bevonva vagy borítva: |

34011900 | - - Egyéb |

3402 | Szerves, felületaktív anyagok (a szappan kivételével); szappant tartalmazó, illetve nem tartalmazó felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket), tisztítókészítmények, a 3401 vámtarifaszám alá tartozók kivételével): |

ex3403 | Kenőkészítmények (beleértve a hígítóolaj-készítményeket, csavarlazító készítményeket, rozsdamentesítő vagy korróziógátló készítményeket és öntvénylazító készítményeket, amelyek alapja kenőanyag), valamint textilek, bőr, szőrme vagy más anyag olajozására vagy zsírozására használt készítmények, kivéve azokat a készítményeket, amelyek alapvető összetevőjükként legalább 70 tömeg % ásványolajat vagy bitumenes ásványokból kivont ásványolajat tartalmaznak: |

| - Ásványolajat vagy bitumenes ásványokból kivont ásványolajat tartalmazók: |

34031100 | - - Textilek, bőr, szőrme vagy más anyag kezelésére használt készítmények |

340319 | - - Egyéb: |

ex34031910 | - - - Nem alapvető összetevőjükként legalább 70 tömeg % ásványolajat vagy bitumenes ásványokból kivont ásványolajat tartalmazók |

ex3405 | Cipő, bútor, padló, karosszéria, üveg, illetve fém tiszítására használt fényezők és krémek, csiszolópaszták és porok, valamint hasonló készítmények (ilyen készítménnyel impregnált, bevont vagy borított papír, vatelin, filc, nem szőtt szövet, üreges műanyag vagy üreges gumi formájában vagy más formában), kivéve a 3404 vámtarifaszám alá tartozó viaszféléket |

34070000 | Modellező gyurmák, beleértve a gyermekeknek szánt termékeket is; "fogorvosi viaszként" vagy "fogorvosi lenyomat-alapként" ismert készítményekben, készletben, kiskereskedelmi kiszerelésben, vagy táblában, patkó alakban, rúdban vagy hasonló formában; egyéb, fogorvosi használatra szánt gipsz alapú készítmények (kalcinált gipszből vagy kalcium-szulfátból) |

35. árucsoport | Albuminoid anyagok; módosított keményítők; enyvek; enzimek, kivéve a 3501 vámtarifaszám alá tarozókat |

38. árucsoport | Vegyes vegyipari termékek |

39. árucsoport | Műanyag és abból készült cikkek |

4813 | Cigarettapapír, méretre vágva is, vagy füzet, illetve cső formájában |

ex481390 | - Egyéb: |

48139090 | - - Egyebek |

ex4818 | Papírmasszából, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálas szövetből készült toalettpapír, zsebkendő, tisztítókendő, törölköző, terítő, szalvéta, pelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, higiéniai, illetve kórházi cikkek, ruházati cikkek és ruházati kiegészítők: |

481810 | - Toalettpapír |

ex4823 | Egyéb papír, karton, cellulózvatta vagy cellulózszálas szövet, méretre vágva vagy formára szabva; papírmasszából, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálas szövetből készült egyéb cikkek: |

| - Ragasztószerrel bevont vagy enyvezett papír, csíkokban vagy tekercsben: |

482311 | - - Öntapadó |

48231900 | - - Egyéb |

48232000 | - Szűrőpapír és karton |

| - Írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt egyéb papír és karton |

482351 | - - Nyomtatott, dombornyomásos vagy perforált |

482359 | - - Egyéb: |

ex482390 | - Egyéb: |

| - - Egyéb: |

| - - - Egyéb: |

| - - - - Méretre vágva vagy formára szabva: |

48239051 | - - - - - Kondenzátorpapír |

| - - - - - Egyéb: |

48239071 | - - - - - - Ragasztószerrel bevont vagy enyvezett papír |

48239079 | - - - - - - Egyéb |

--------------------------------------------------

C. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2727/75 rendelet | E rendelet |

1 cikk | 1 cikk |

2 cikk | 2 cikk |

3 cikk | 3 cikk |

4 cikk | - cikk |

4 b) cikk bekezdése | - cikk |

5 cikk | 5 cikk |

6 cikk | 3 cikk |

7 cikk | 4 cikk |

8 cikk | 6 cikk |

9 cikk | 26 cikk |

10 cikk | - cikk |

10 a) cikk bekezdése | - cikk |

10 b) cikk ekezdése | - cikk |

11 a) cikk ekezdése | - cikk |

11 b) cikk ekezdése | - cikk |

12 cikk | 9 cikk |

13 cikk | 10 cikk |

14 cikk | 11 cikk |

15 cikk | 12 cikk |

16 cikk | 13 cikk |

17 cikk | 14 cikk |

18 cikk | 15 cikk |

19 cikk | 16 cikk |

20 cikk | 17 cikk |

21 cikk | 18 cikk |

22 cikk | 19 cikk |

23 cikk | - cikk |

23 a) cikk ekezdése | 20. cikk |

24 cikk | 21 cikk |

25 cikk | 22 cikk |

26 cikk | 23 cikk |

27 cikk | 24 cikk |

28 cikk | - cikk |

29 cikk | 25 cikk |

30 cikk | 26 cikk |

A MELLÉKLET | A MELLÉKLET |

B MELLÉKLET | B MELLÉKLET |

C MELLÉKLET | C MELLÉKLET |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R1766 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R1766&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék