13/2019. (IV. 2.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 67. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"67. Az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó, egyházakkal kapcsolatos eljárások

103. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az állam által bejegyzett egyházzal kötött átfogó együttműködési megállapodás (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: átfogó megállapodás) kihirdetéséről, továbbá a bevett egyházak felsorolásának módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos eljárásban a határozati házszabályi rendelkezéseket az ezen alcímben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

104. § (1) A 103. § szerinti törvényjavaslat benyújtása esetén a vallásügyekkel foglalkozó bizottság jár el kijelölt bizottságként.

(2) A törvényjavaslatnak az átfogó megállapodást tartalmazó részéhez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. Ha az átfogó megállapodás benyújtott szövege elírás vagy helyesírási hiba miatt eltér az átfogó megállapodás aláírt szövegétől, az elírás vagy helyesírási hiba javítását célzó helyesbítési javaslat (a továbbiakban: helyesbítési javaslat) nyújtható be.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyesbítési javaslatot a törvényjavaslat előterjesztője nyújthatja be a zárószavazás megkezdéséig.

(4) A (2) bekezdés szerinti helyesbítési javaslatban nem kell tárgyaló bizottságot megjelölni, bizottság a helyesbítési javaslatot nem tárgyalja.

(5) A helyesbítési javaslatról nem kell szavazni, azt az ülést vezető elnök - tartalmának összefoglalásával -a zárószavazás megkezdése előtt bejelenti.

(6) Az ezen alcím szerint tárgyalt törvényjavaslathoz nem nyújtható be a 42. § a) és b) pontja szerinti módosító javaslat.

105. § Ha a törvényjavaslatot érintően nincs vitához kapcsolódó bizottság, és módosító javaslat benyújtására sem került sor, az általános vitát a zárószavazás követi, kivéve, ha a kijelölt bizottság - legkésőbb azon ülésnap megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel - úgy nyilatkozik, hogy a törvényjavaslatról kijelölt bizottságként részletes vitát kíván folytatni.

106. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, a bevett egyházzal kötött megállapodás kihirdetésével, továbbá az átfogó megállapodás módosításával, valamint a kizárólag a bevett egyház törvényben meghatározott okok miatti megszűnésével kapcsolatos törvényjavaslat tárgyalására is ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § A HHSZ 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a határozat 2019. április 15-én lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Lukács László György s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Móring József Attila s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

1. melléklet a 13/2019. (IV. 2.) OGY határozathoz

1. A HHSZ 2. melléklet 87. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)

"87. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat /45. § (5) bekezdése, 92. § (6) bekezdése/"

2. A HHSZ 2. melléklete a következő 42a. ponttal egészül ki:

(Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok)

"42a. Helyesbítési javaslat /104. § (2) bekezdése/"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére