31998R2091[1]

Bizottság 2091/98/EK rendelete (1998. szeptember 30.) a közösségi halászflottának és halászati erőkifejtésnek a többéves orientációs programokkal kapcsolatban történő felosztásáról

Bizottság 2091/98/EK Rendelete

(1998. szeptember 30.)

a közösségi halászflottának és halászati erőkifejtésnek a többéves orientációs programokkal kapcsolatban történő felosztásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1181/98/EK rendelettel [1] módosított, a halászat és az akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikkére [3],

mivel a legutóbb a 25/97/EK rendelettel módosított [4], a halászati és akvakultúra ágazat, illetve termékeinek feldolgozásához és forgalomba hozatalához nyújtandó közösségi strukturális támogatás feltételeinek és rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 1993. december 21-i 3699/93/EK tanácsi rendelettel [5] összhangban a 98/119/EK-98/131/EK határozatokkal a Bizottság elfogadta az 1997-2001 közötti időszakra vonatkozó többéves orientációs programokat; mivel e programok követéséhez szükséges adatokat, a konkrét eseteknek megfelelően, akár az egyes hajók, akár a flottaszegmensek vagy halászati területek szerint összesített, halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokat továbbítani kell a Bizottságnak;

mivel a Bizottság 2090/98/EK rendelete [6] meghatározza a halászhajókra vonatkozó adatok továbbításának alapját a közösségi halászhajó-nyilvántartásba;

mivel a halászflotta és a halászati erőkifejtés halászati területek szerinti felosztására vonatkozó adatok közlésekor hivatkozni kell a közösségi halászhajó-nyilvántartásban szereplő adatokra;

mivel az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2090/98/EK rendelettel összhangban a tagállam köteles a közösségi halászhajó-nyilvántartásban közölni, hogy a halászati flottához kerülő egyes hajók mely szegmenshez tartoznak, illetve milyen változások történtek azokban a szegmensekben, amelyekhez a meglévő hajók tartoznak.

Az alkalmazandó szegmenskódokat az I. melléklet tartalmazza.

Az érintett hajókat a 2090/98/EK rendelet I. mellékletében foglalt a közösségi halászhajó-nyilvántartásban található belső szám alapján kell azonosítani.

2. cikk

Minden olyan szegmens tekintetében, amellyel kapcsolatban a tagállam halászati erőkifejtést korlátozó programot terjeszt a Bizottság elé a 97/413/EK tanácsi határozat [7] értelmében halászati területek szerint, vagy szegmensek szerint valamely korábbi többéves orientációs program hátralékának teljesítése végett részben a tevékenység csökkentésével a következő eljárásokat kell alkalmazni:

- a tagállam gyűjti össze az egyedi adatokat a szegmensben vagy az adott halászati területen lévő hajó halászati erőkifejtéséről,

- ezeknek az adatoknak a számítógépes feldolgozásáról a tagállam gondoskodik,

- az egyes adatokat, illetve a szegmensek vagy halászati területek szerint összesített adatokat évente, legkésőbb március 31-ig az előző naptári évre vonatkozóan, e rendelet II. mellékletének A. és B. táblázatában foglaltakkal összhangban kell továbbítani a Bizottsághoz.

3. cikk

A 2. cikkben említett programok által nem érintett, aktív felszereléseket alkalmazó szegmensek tekintetében a tagállamok összegyűjtik és feldolgozzák a II. mellékletben előírt adatoknak azt a minimumát, amely nélkülözhetetlen annak megállapításához, hogy ezek esetében a tevékenység szintje nem emelkedett, illetve ha mégis, akkor milyen mértékben. E célból a következő eljárásokat kell alkalmazni:

- a tagállam gyűjti össze és dolgozza föl a II. mellékletben előírt adatoknak azt a minimumát, amely lehetővé teszi az érintett szegmensekben a halászati tevékenység alakulásának figyelemmel kísérését. A halászati flotta minden egyes szegmense esetében a kiválasztott mintavételi eljárás részleteit, illetve ahalászati erőkifejtések becslésének pontosságát leíró statisztikai paraméterek értékét alkalmazásukkal egyidejűleg közölni kell a Bizottsággal. Minden más, hasonló pontosságú eredményt nyújtó eljárás elfogadható, amennyiben azt a Bizottság előzetesen jóváhagyta,

- az eredményeket évente, legkésőbb március 31-ig az előző évre vonatkozóan, e rendelet II. mellékletének B. táblázatában foglaltakkal összhangban kell továbbítani a Bizottsághoz,

- ha a tagállam egy adott szegmensben tevékenységnövekedést állapít meg, ki kell számítania, hogy e növekedés milyen hatást gyakorol a szegmensen belüli halászati erőkifejtésre, és a 2. cikkben foglaltakkal összhangban az eredményekről tájékoztatnia kell a Bizottságot.

4. cikk

A tagállamok az e rendeletben említett adatokat a távközlési hálózaton keresztül küldött digitális üzenetben közlik a Bizottsággal az I. és II. mellékletben meghatározott részletes szabályok és kódok szerint. A Bizottság az adatbázisban való validálás után haladéktalanul visszaigazolja az üzenetek vételét.

5. cikk

A tévesen közölt adatok javítását a hiba észlelésének napjától számított 30 napon belül kell továbbítani a Bizottsághoz.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

Emma Bonino

a Bizottság tagja

[1] HL L 164., 1998.6.9., 1. o.

[2] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 6., 1997.1.10., 7. o.

[4] HL L 39., 1998.2.12., 1., 9., 15., 21., 27., 34., 41., 47., 53., 59., 65., 73., 79. o.

[5] HL L 346., 1993.12.31., 1. o.

[6] HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

[7] HL L 175., 1997.7.3., 27. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. tábla A IV. többéves orientációs program (TOP) szegmenseinek és halászati területeinek kódjai, amelyeket az 1997. január 1. után bekövetkező események esetén kell alkalmazni

Ország | Terület | Halállományok | Szegmens | Szegme nskód | Halászati terület | Halászati terület kódja |

BEL | EU vizek | Lepényhalak és tengerfenéken élő halak | Merevítőrudas zsákhálós hajók | 4A1 | | |

BEL | EU vizek | Lepényhalak és tengerfenéken élő halak | fenékzsákhálós hajók | 4A2 | | |

BEL | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4AZ | | |

DNK | Tengerparti vizek | | Kisméretű, part menti < 12 m | 4B1 | | |

DNK | Az EU vizei | Lepényhalak és tengerfenéken élő halak | Hálóval felszerelt hajók | 4B2 | | |

DNK | EU és nemzetközi vizek | Lepényhalak és tengerfenéken élő halak, rákfélék és nyílttengeri fajok | Vonóhálós és kerítőhálós hajók (dán kerítőháló) | 4B3 | | |

DNK | EU és nemzetközi vizek | Nyílttengeri fajok | Erszényes kerítőhálós és lebegő zsákhálós hajók | 4B4 | | |

DNK | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4BZ | | |

DEU | Balti-tenger és Északi-tenger | Tengerfenéken élő halak és hering | Kisméretű, part menti < 12 m | 4C1 | | |

DEU | Balti-tenger és Északi-tenger | Tengerfenéken élő halak | Rögzített felszerelések > 12 m | 4C2 | | |

DEU | Balti-tenger és Északi-tenger | Tengerfenéken élő halak | Vonóhálós hajók | 4C3 | | |

DEU | Északi-tenger | Lepényhalak | Merevítőrudas zsákhálós hajók | 4C4 | Lepényhalak, Északi-tenger | F1 |

DEU | Északi-tenger | Lepényhalak és rákfélék | Merevítőrudas zsákhálós hajók (I. és II. lista) | 4C5 | | |

DEU | EU vizek | Nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók | 4C6 | Nyílttengeri fajok, EU vizek | F1 |

DEU | Harmadik országok, NAFO, NEAFO, EU vizei | Tengerfenéken élő halak | Vonóhálós hajók | 4C7 | | |

DEU | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4CZ | | |

GRC | Tengerparti vizek | | Kisméretű, part menti < 12 m | 4D1 | | |

GRC | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő halak | | 4D2 | | |

GRC | Földközi-tenger | Nyílttengeri fajok | Gri-gri | 4D3 | | |

GRC | Földközi-tenger | Szivacsok | | 4D4 | | |

GRC | Földközi-tenger | Nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok | > 12 méter | 4D5 | | |

GRC | Nemzetközi vizek | Tengerfenéken élő fajok | | 4D6 | | |

GRC | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4DZ | | |

ESP | EU vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Hagyományos < 12 m | 4E1 | | |

ESP | EU vizek | Tengerfenéken élő fajok | Vonóhálós hajók | 4E2 | | |

ESP | EU vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok, valamint tonhalfélék | Rögzített felszerelések | 4E3 | | |

ESP | EU vizek | Nyílttengeri fajok | Erszényes kerítőhálós hajók | 4E4 | | |

ESP | Nemzetközi és harmadik országok vizei | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Vontatott és mozgatható felszerelések | 4E5 | | |

ESP | Nemzetközi és harmadik országok vizei | | Rögzített felszerelések | 4E6 | | |

ESP | Nemzetközi és harmadik országok vizei | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok, valamint tonhalfélék | Tonhalra halászó flotta | 4E7 | | |

ESP | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4EZ | | |

FRA | EU vizek | | Kisméretű, part menti < 12 m | 4F1 | | |

FRA | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók, 0-30 m | 4F2 | | |

FRA | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók, > 30 m | 4F3 | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger, Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | F1 |

FRA | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Nem vonóhálós hajók, 12-25 m | 4F4 | | |

FRA | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Nem vonóhálós hajók, > 25 m | 4F5 | | |

FRA | Atlanti-óceán, Csatorna, Északi-tenger | Nyílttengeri fajok | Lebegő zsákhálós hajók, > 50 m | 4F6 | A Közösség vizei | F1 |

| | | | | Nemzetközi vizek | F2 |

FRA | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő és kisméretű nyílttengeri fajok | Kisméretű, speciális | 4F7 | | |

FRA | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő és kisméretű nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók | 4F8 | Földközi-tengeri, tengerfenéken élő és kisméretű nyílttengeri fajok | F1 |

FRA | Földközi-tenger | Nyílttengeri fajok | Kerítőhálós hajók | 4F9 | Tonhal | F1 |

| | | | | Kisméretű nyílttengeri fajok | F2 |

FRA | Nemzetközi vizek | Nyílttengeri fajok | Dakari horgászbotos hajók | 4FA | | |

FRA | Nemzetközi vizek | Nagyméretű nyílttengeri fajok (tonhal) | Kerítőhálós hajók | 4FB | | |

FRA | Réunion | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | < 12 méter | 4FC | | |

FRA | Réunion | Nyílttengeri fajok | Tonhalra halászó hajók | 4FD | | |

FRA | Réunion | Nyílttengeri fajok | Egyéb > 12 méter | 4FE | | |

FRA | Guyane | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | < 12 méter | 4FF | | |

FRA | Guyane | Rákfélék | Garnélára halászó hajók | 4FG | | |

FRA | Guyane | Nyílttengeri fajok | tengeri halászatot folytató hajók | 4FH | | |

FRA | Martinique | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | < 12 méter | 4FJ | | |

FRA | Martinique | Nyílttengeri fajok | > 12 méter | 4FK | | |

FRA | Guadeloupe | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | < 12 méter | 4FL | | |

FRA | Guadeloupe | Nyílttengeri fajok | > 12 méter | 4FM | | |

FRA | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4FZ | | |

IRL | EU vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Általános/ többfunkciós | 4G1 | | |

IRL | EU vizek | Nyílttengeri fajok | Lebegő zsákhálós és erszényes kerítőhálós hajók | 4G2 | | |

IRL | EU vizek | Tengerfenéken élő és lepényhalak | Merevítőrudas zsákháló | 4G3 | | |

IRL | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4GZ | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Kisméretű, part menti < 12 m | 4H1 | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Fenékvonóhálós hajók | 4H2 | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Páros lebegő zsákhálós halászhajók | 4H3 | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Kisméretű erszényes kerítőhálós hajók | 4H4 | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő fajok | Hidraulikus kotróhajók | 4H5 | | |

ITA | Tengerparti vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Többfunkciós | 4H6 | | |

ITA | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő fajok | Fenékvonóhálós hajók | 4H7 | | |

ITA | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő fajok | Többfunkciós, nem vonóhálós hajók | 4H8 | | |

ITA | Földközi-tenger | Nyílttengeri fajok | Tonhalra halászó erszényes kerítőhálós hajók | 4H9 | | |

ITA | Földközi-tenger | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Kardhalra halászó flotta | 4HA | | |

ITA | Óceánok | Tengerfenéken élő halak és nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók és erszényes kerítőhálós hajók | 4HB | | |

ITA | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4HZ | | |

NLD | Tengerparti vizek | | Kisméretű, part menti < 12 m | 4J1 | | |

NLD | EU, harmadik országok és nemzetközi vizek | Nyílttengeri és Tengerfenéken élő halak | Lebegő zsákhálós hajók | 4J2 | EU, harmadik országok és nemzetközi vizek, nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok | F1 |

NLD | EU vizek | Lepényhalak, nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok | Kutterek > 221 kW | 4J3 | Lepényhalak, nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok, az EU vizei | F1 |

NLD | EU vizek | Lepényhalak, nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok | Eurokutterek < 221 kW | 4J4 | Lepényhalak, nyílttengeri és tengerfenéken élő fajok, EU vizek | F1 |

NLD | EU vizek | | Kisméretű hajók | 4J5 | | |

NLD | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4JZ | | |

PRT | ICES IXa | Tengerfenéken élő fajok | Kisméretű, part menti < 12 m | 4K1 | | |

PRT | ICES IXa, IXb, X és CECAF | Tengerfenéken élő fajok | Rögzített felszerelések > =12 m | 4K2 | | |

PRT | ICES VIIIc, IXa és Ixb | Tengerfenéken élő fajok és fattyúmakréla | Vonóháló | 4K3 | | |

PRT | ICES IXa | Kisméretű nyílttengeri fajok | Kerítőháló | 4K4 | | |

PRT | Nemzetközi vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Többfunkciós vonóháló és horogsor, kisméretű part menti < 12 m | 4K5 | | |

PRT | CECAF | Tengerfenéken élő fajok | | 4K6 | | |

PRT | CECAF és nemzetközi vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Rögzített felszerelések > =12 m | 4K7 | | |

PRT | CECAF és nemzetközi vizek | Nyílttengeri fajok | Kerítőháló | 4K8 | | |

PRT | ICES X | Tengerfenéken élő fajok | Kisméretű, part menti < 12 m | 4K9 | | |

PRT | ICES X és nemzetközi vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | Rögzített felszerelések > =12 m | 4KA | | |

PRT | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4KZ | | |

FIN | Balti-tenger, ICES IIIbcd | Nyílttengeri fajok, lazac | Kisméretű, part menti < 12 m | 4L1 | | |

FIN | Balti-tenger, ICES IIIbcd | Nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók | 4L2 | | |

FIN | Balti-tenger, ICES IIIbcd | Tengerfenéken élő fajok | Vonóhálós hajók | 4L3 | | |

FIN | Balti-tenger, ICES IIIbcd | Lazac, tengerfenéken élő fajok | Passzív felszerelések | 4L4 | | |

FIN | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4LZ | | |

SWE | Balti-tenger, Kattegat és Skagerrak | | Kisméretű, part menti < 12 m | 4M1 | | |

SWE | Kattegat, Skagerrak és Északi-tenger | Garnélarákok és tengerfenéken élő fajok | Vonóhálós hajók | 4M2 | | |

SWE | Balti-tenger, Kattegat, Skagerrak, Északi-tenger és Norvég-tenger | Nyílttengeri fajok | Vonóhálós hajók, erszényes kerítőhálós hajók | 4M3 | | |

SWE | Balti-tenger, Kattegat, Skagerrak és Északi-tenger | Tőkehal és norvég homár | Fenékvonóhálós hajók | 4M4 | Balti-tenger, Kattegat, Skagerrak és Északi-tenger, tőkehal és norvég homár | F1 |

SWE | Balti-tenger | Tőkehal | Passzív felszereléssel ellátott hajók > 12 m | 4M5 | | |

SWE | Balti-tenger | Lazac | Passzív felszereléssel ellátott hajók > 12 m | 4M6 | | |

SWE | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4MZ | | |

GBR | | | Kisméretű, part menti < 10 m | 4N1 | | |

GBR | EU vizek | Nyílttengeri fajok | Lebegő zsákháló és erszényes kerítőhálók | 4N2 | Északi-tenger, hering IV, VIId | F1 |

| | | | | Nyugati nyílttengeri fajok Vb, VI, VII ex VIId, VIII | F2 |

| | | | | Külső vizek (Atlanti-skandináv hering) | F3 |

| | | | | Kék puha tőkehal IV, VI, VII, VIII | F4 |

GBR | EU vizek | Lepényhalak | Merevítőrudas zsákháló | 4N3 | Lepényhalak IV | F1 |

| | | | | Lepényhalak VII, VI | F2 |

GBR | EU vizek | Tengerfenéken élő fajok | Fenékzsákháló, kerítőhálók, Norvég homárok | 4N4 | Tengerfenéken élőfajok IV, Vb, VI, VII, VIII | F1 |

GBR | EU vizek | Tengerfenéken élő és nyílttengeri fajok | horogsorok és hálók | 4N5 | | |

GBR | EU vizek | Kagylók (és tengerfenéken élőfajok) | Kagylók, rögzített | 4N6 | | |

GBR | EU vizek | Kagylók (és tengerfenéken élőfajok) | Kagylók, mozgatható | 4N7 | | |

GBR | EU vizei és | Tengerfenéken élő fajok | Távoli vizek | 4N8 | EU vizek | F1 |

| | | | | nemzetközi vizekKülső vizek | F2 |

GBR | | | Nem tartozik a TOP hatálya alá | 4NZ | | |

2. tábla: A III. többéves orientációs program (TOP) szegmenseinek kódjai, amelyeket az 1992. január 1. és 1997. január 1. közötti időszakban bekövetkezett eseményekkel összefüggésben kell alkalmazni

Ország | Övezet | Halászati terület típusa ("szegmens") | ICES terület | Kód |

BEL | Tengerparti és közösségi vizek | Hálóval felszerelt és merevítőrudas zsákhálós hajók | IIIa, IV, VII, VIIIa, VIIIb | E10 |

BEL | Közösségi/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Fenékvonóhálós hajók | IV, V, VI, VII | G14 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | 5 BRT-nél kisebb hajók | - | B08 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | Nyílttengeri halászat | - | B09 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | Grönlandi halászhajók | Grönland | B10 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | Vonóhálós hajók és dán kerítőhálós hajók | ICES + Egyezmény Norvégiával, Svédországgal és a Feröer-szigetekkel | B12 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | Hálóval felszerelt hajók, stb. | ICES + Egyezmény Norvégiával, Svédországgal és a Feröer-szigetekkel | B13 |

DNK | Tengerparti/közösségi/nemzetközi vizek | Kerítőhálós hajók | ICES + Egyezmény Norvégiával, Svédországgal és a Feröer-szigetekkel | B17 |

DEU | Tengerparti vizek | Kagylóhalászat | - | C10 |

DEU | Tengerparti vizek | Merevítőrudas zsákhálós hajók (rákfélék) | - | C11 |

DEU | Tengerparti vizek | Merevítőrudas zsákhálós hajók (Lepényhalak) | - | C12 |

DEU | Tengerparti vizek | Hálóval felszerelt hajók | - | C19 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Merevítőrudas zsákhálós hajók (Lepényhalak) | - | G13 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Fenékvonóhálós halászhajók (kutterek) | - | G17 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Lebegő zsákhálós hajók | - | G19 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Lebegő zsákhálós kutterek | EK és harmadik országok | G20 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Horogsoros kutterek | - | G21 |

DEU | Közösségi/Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Nagy, fagyasztó-berendezéssel felszerelt vonóhálós hajók | EK + NAFO + harmadik országok | G22 |

GRC | Tengerparti vizek +Földközi-tenger nyílt vizei | Fenékvonóhálós halászhajók | - | E14 |

GRC | Tenegrparti vizek + Földközi-tenger nyílt vizei | Rögzített felszerelések, kerítőhálók és szivacshalászat | - | E20 |

GRC | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Vonóhálós hajók (óceáni) | - | G18 |

ESP | Tengerparti vizek/közösségi vizek/Földközi-tengeri vizek | Vonóhálós hajók + több fajra halászó hajók + kotróhajók (a 158. cikk szerintiek kivételével) | VIIIc, IXa, Med | D10 |

ESP | Tengerparti vizek/közösségi vizek/Földközi-tengeri vizek | Nyílttengeri kerítőhálós hajók + hálóval felszerelt hajók, stb. + Kanári-szigetek (+a 160. cikk szerintiek) | VIIIc, IXa, Med | D11 |

ESP | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Vonóhálós hajók + több fajra halászó hajók | - | G12 |

ESP | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Nyílttengeri kerítőhálós hajók + hálóval felszerelt hajók, stb. | - | G26 |

ESP | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Tonhalra halászó hajók | - | G28 |

FRA | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Több fajra halászó hajók, passzív felszerelések és nyílttengeri + tengeri horgászat | - | A10 |

FRA | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Több fajra halászó halászhajók | - | A11 |

FRA | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós hajók + kotróhajók | - | A12 |

FRA | Trópusi tonhal fagyasztásra szakosodott flotta | Kerítőhálós hajók | - | H10 |

FRA | Tengerentúli megyék | Tengerentúli megyék | - | I10 |

FRA | Tengerentúli megyék | Tonhalra halászó hajók | - | I11 |

FRA | Földközi-tenger | Több fajra halászó halászhajók | - | M11 |

FRA | Földközi-tenger | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós hajók, a nyílttengeriek kivételével | - | M13 |

IRL | Tengerparti vizek | Kagylóhalászat | - | C24 |

IRL | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Merevítőrudas zsákhálós hajók | VI, VII | E11 |

IRL | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Nyílttengeri halászhajók | VI, VII | E15 |

IRL | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Több fajra halászó hajók | VI, VII | E19 |

ITA | Tengerparti vizek | Páros lebegő zsákhálós hajó | - | C13 |

ITA | Tengerparti vizek | Fenékvonóhálós és vízközi vonóhálós halászhajók | - | C14 |

ITA | Tengerparti vizek | Kézi kotrók | - | C15 |

ITA | Tengerparti vizek | Szívó kotrók | - | C16 |

ITA | Tengerparti vizek | Hálóval felszerelt halászhajók | - | C18 |

ITA | Tengerparti vizek | Hosszú horogsoros és horogsoros hajók | - | C20 |

ITA | Tengerparti vizek | Több fajra halászó halászhajók | - | C21 |

ITA | Tengerparti vizek | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós hajók | - | C22 |

ITA | Tengerparti vizek | Kerítőhálós hajók | - | C23 |

ITA | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Fenékvonóhálós hajók | - | G15 |

ITA | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós hajók | - | G29 |

ITA | Földközi-tenger | Fenékvonóhálós hajók | - | M10 |

ITA | Földközi-tenger | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós hajók | - | M12 |

NLD | Tengerparti vizek | Nem vonóhálós hajók, a kagylóhalászattal együtt | - | C17 |

NLD | A Közösség vizei | Vonóhálós hajók (rákfélék és kagylók) | - | E12 |

NLD | A Közösség vizei | Lebegő zsákhálós hajók | - | E16 |

NLD | A Közösség vizei | Merevítőrudas zsákhálós kutterek (a rákfélék és a kagylók kivételével) | - | E17 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Vonóhálós hajók (kontinentális) | - | B11 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Több fajra halászó hajók (Azori-szigetek) | - | B14 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Több fajra halászó, nem vonóhálós hajók (kontinentális) | - | B15 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Több fajra halászó, nem vonóhálós hajók (Madeira) | - | B16 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Kerítőhálós hajók (Madeira) | - | B18 |

PRT | Tengerparti vizek és a Közösség vizei | Szardíniára halászó kerítőhálós hajók (kontinentális) | - | B19 |

PRT | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Több fajra halászó hajók (Azori-szigetek) | - | G23 |

PRT | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Több fajra halászó hajók + tonhalra szakosodott hajók (Madeira) | - | G25 |

PRT | Harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Több fajra halászó + Halászhajók + tonhalra halászó kerítőhálós hajók (kontinentális) | - | G27 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Halászhajók (balti-tengeri hering) (kontinentális) | - | F21 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Hálóval felszerelt + hosszú horogsoros hajók (lazac) (kontinentális) | - | F22 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Egyéb hajók (kontinentális) | - | F23 |

FIN | Finn-öböl | Meghatározott fajokra halászó hajók (lazac) (kontinentális) | - | F24 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Halászhajók (balti-tengeri hering) (Aaland-szigetek) | - | F25 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Hálóval felszerelt + hosszú horogsoros hajók (lazac) (Aaland-szigetek) | - | F26 |

FIN | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Egyéb hajók (Aaland-szigetek) | - | F27 |

SWE | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Vonóhálós hajók (rákfélék) | - | F28 |

SWE | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Lebegő zsákhálós hajók + Kerítőhálós hajók > 30 m | - | F29 |

SWE | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Több fajra halászó hajók | - | F30 |

SWE | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Hálóval felszerelt + balti-tengeri hosszú horogsoros hajók (tőkehal és lazac) | - | F31 |

SWE | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei | Egyéb hajók | - | F32 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Merevítőrudas zsákhálós hajók | - | F10 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Fenékvonóhálós és kerítőhálós hajók | - | F11 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Lebegő zsákhálós hajók | - | F12 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Rögzített felszerelések rákfélékhez és kagylókhoz | - | F13 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Mozgatható felszerelések rákfélékhez és kagylókhoz | - | F14 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Hálóval felszerelt + horogsoros + egyéb fenékzsákhálós hajók | - | F15 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | norvég homárra halászó hajók | - | F16 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Távoli vizeken halászó hajók | II, XIV | F17 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Egyéb > 10 m | - | F18 |

GBR | Tengerparti vizek/közösségi vizek/harmadik országok vizei/nemzetközi vizek | Több fajra halászó hajók, nem vonóhálós halászhajók < 10 m | - | F19 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS

A KÖZLENDŐ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ADATSOROK LEÍRÁSA

A. Egyedi adatszolgáltatás szegmensenként vagy halászati területenként

Az övezet megnevezése | Szélesség | Rendezés | Meghatározás és megjegyzések |

Aktualizálási mutató | 3 | - | Az adatszolgáltatás típusát azonosító kód (lásd: 1. tábla) |

Bejelentő ország | 3 | - | Bejelentő tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód) |

Szegmenskód | 3 | - | Annak a szegmensnek a kódja, amelyben a tevékenység történt (lásd I. melléklet) |

Halászati terület kódja | 2 | - | Annak a halászati területnek a kódja, amelyben a tevékenység történt (Lásd: I. melléklet) |

A megfigyelés éve | 4 | - | Azon év vagy annak az évnek a része, amely során a hajót megfigyelték (ÉÉÉÉ) |

Első hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak első hónapja (HH) |

Utolsó hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak utolsó hónapja (HH) |

Tevékenység | 3 | J | A megfigyelési időszak alatt a szegmensbe tartozó hajó által tengeren töltött napok száma (egész számmal megadva) |

Megfigyelt hajó | 12 | B | Annak a hajónak a belső száma, amelynek a tevékenységéről adatot szolgáltatnak (lásd: 2090/98/EK rendelet I. melléklete) |

A hajó neve | 40 | B | Az a hajó, amelyről adatot szolgáltatnak |

B. Összesített adatszolgáltatás szegmensenként vagy halászati területenként

Az övezet megnevezése | Szélesség | Beállítás | Meghatározás és megjegyzések |

Aktualizálási mutató | 3 | - | Az adatszolgáltatás típusát azonosító kód (lásd: 1. tábla) |

Bejelentő ország | 3 | - | Bejelentő tagállam (3 betűjelből álló ISO-országkód) |

Szegmens kód | 3 | - | Annak a szegmensnek a kódja, amelyben a tevékenység történt (lásd I. melléklet) |

Halászati terület kódja | 2 | - | Annak a halászati területnek a kódja, amelyben a tevékenység történt (Lásd: I. melléklet) |

Megfigyelés éve | 4 | - | Azon év vagy annak az évnek a része, amely során a hajó megfigyelése történt (ÉÉÉÉ) |

Első hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak első hónapja (HH) |

Utolsó hónap | 2 | - | A megfigyelési időszak utolsó hónapja (HH) |

Erőkifejtés/teljesítmény | 14 | R | kW (egész számmal megadva) szorozva a tengeren töltött napok számával (egész számmal megadva) a megfigyelési időszak alatt a szegmensen belüli halászati erőkifejtés kifejezése érdekében [1] |

Erőkifejtés/űrtartalom | 14 | R | tonna (egész számmal megadva) szorozva a tengeren töltött napok számával (egész számmal megadva) a megfigyelési időszak alatt a szegmensen belüli halászati erőkifejtés kifejezése érdekében [2] |

1. tábla - Az aktualizálási mutató kódjai

Bejelentés szegmensenként vagy halászati területenként | SEG |

Szegmensenként vagy halászati területenként történő bejelentések törlése | DSG |

[1] Kiszámítása a Σ(i =1, n)ai Pi képlettel történik, ahol n a szegmensen belüli hajók száma, ai a szegmensbe tartozó hajó által a megfigyelési időszak alatt a tengeren töltött napok száma és Pi a megfigyelési időszak alatt a szegmensbe tartozó hajók átlagos teljesítménye.

[2] Kiszámítása a Σ(i =1, n)ai Ji képlettel történik, ahol n a szegmensen belüli hajók száma, ai a szegmensbe tartozó hajó által a megfigyelési időszak alatt a tengeren töltött napok száma és Ji a megfigyelési időszak alatt a szegmensbe tartozó hajók átlagos tömege.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2091&locale=hu

Tartalomjegyzék