Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

32002R1496[1]

A Bizottság 1496/2002/EK rendelete (2002. augusztus 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról

A Bizottság 1496/2002/EK rendelete

(2002. augusztus 21.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének (a 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok), és II. mellékletének (illetékes bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke) módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére, 4. cikke (2) bekezdésére, 44. és 74. cikkére,

mivel:

(1) A 44/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállam bíróságai előtt csak a joghatóságról szóló II. fejezet 2-7. szakaszában megállapított szabályok alapján perelhető; a 3. cikk (2) bekezdése értelmében különösen az I. mellékletben megállapított joghatósági szabályokat nem lehet ezekre a személyekre alkalmazni.

(2) Ezért, amennyiben egy, az I. mellékletben említett szabályt valamely tagállamban hatályon kívül helyeznek, a jegyzék tartalmát ennek megfelelően módosítani kell.

(3) Egy tagállamban meghozott, és abban az államban végrehajtandó határozat végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelmet egy másik tagállamban a 44/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz kell benyújtani.

(4) A 44/2001/EK rendelet 38. és az azt követő cikke, valamint az 57. cikk (4) bekezdése lehetővé teszi azt, hogy egy hiteles okirat végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelem a közjegyzőkhöz, mint hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz is benyújtható legyen.

(5) A 44/2001/EK rendelet 74. cikke előírja, hogy a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a hatáskörrel rendelkező hatóságok I-IV. mellékletben foglalt jegyzékének módosításáról.

(6) Hollandia az I. mellékletben meghatározott joghatósági szabályok és a hatáskörrel rendelkező bíróságok és hatóságok II. mellékletben foglalt jegyzékének módosításáról tájékoztatta a Bizottságot; Németország tájékoztatta a Bizottságot a II. mellékletben foglalt jegyzék módosításáról; következésképpen a 44/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 44/2001/EK rendelet I. mellékletében a Hollandiára vonatkozó nyolcadik francia bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

A 44/2001/EK rendelet II. mellékletében a "Németországi Szövetségi Köztársaságban a "Landgericht" kamarájának elnöke" helyébe a következő szöveg lép:

"Németországi Szövetségi Köztársaságban:

a) a "Landgericht" kamarájának elnöke;

b) a közjegyző ("...") egy hiteles okirat végrehajthatóságának megállapítása iránti eljárásában

."

3. cikk

A 44/2001/EK rendelet II. mellékletében, a "Hollandiában az "arrondissementsrechtbank" elnöke" helyébe a következő lép:

"Hollandiában: a "voorzieningenrechter van de rechtbank""

.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. augusztus 21-én.

a Bizottság részéről

António Vitorino

a Bizottság tagja

[1] HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1496 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1496&locale=hu