32009L0088[1]

A Bizottság 2009/88/EK irányelve ( 2009. július 30. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiakloprid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/88/EK IRÁNYELVE

(2009. július 30.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiakloprid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) 2006. február 20-án a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelem érkezett az Egyesült Királysághoz a Lanxess Deutschland GmbH-tól, hogy történjen meg a tiakloprid hatóanyagként való felvétele az említett rendelet I. vagy IA. mellékletébe a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz faanyagvédő szerben történő felhasználása vonatkozásában. A 98/8/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett időpontban biocid termék hatóanyagaként még nem volt forgalomban a tiakloprid.

(2) Az értékelés elvégzése után, 2007. július 3-án az Egyesült Királyság benyújtotta az illetékes hatóság jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást.

(3) 2008. május 28-án az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság a Biocid Termékek Állandó Bizottságának keretein belül felülvizsgálták, és a vizsgálat eredményeit értékelő jelentésben foglalták össze.

(4) A vizsgálatokból kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, tiaklopridot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ezért indokolt a tiakloprid felvétele az I. mellékletbe.

(5) Ugyanakkor elfogadhatatlan kockázatot azonosítottak a faszerkezetek helyszíni, vízközeli kezelése kapcsán, ahol nem lehet elkerülni, hogy az anyag közvetlenül a vízbe jusson. Ezért ilyen használatra csak akkor adható ki engedély, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék használata nem jár a környezetet érintő elfogadhatatlan kockázattal.

(6) Közösségi szinten nem értékelték valamennyi lehetséges felhasználási módot. Ezért szükségszerű, hogy a tagállamok értékeljék a közösségi szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemekre és a népességcsoportokra vonatkozó kockázatokat, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(7) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a faanyagvédő szerként felhasznált, tiaklopridot tartalmazó termékekkel kapcsolatban a termékengedélyeztetés során indokolt előírni kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását a kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében a 98/8/EK irányelv 5. cikkével és VI. mellékletével összhangban. Megfelelő intézkedéseket kell hozni különösen a talaj és a víz megóvására, mivel az értékelés során ezekre az elemekre nézve állapítottak meg elfogadhatatlan kockázatot. Az ipari és/vagy foglalkozásszerű használatra szánt termékeket megfelelő védőfelszereléssel kell használni, ha az ipari és/vagy foglalkozásszerű felhasználókra vonatkozóan megállapított kockázat más eszközökkel nem csökkenthető.

(8) A hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(9) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) A Biocid Termékek Állandó Bizottságával 2008. május 30-án került sor konzultációra, ahol az Állandó Bizottság kedvezően vélekedett a 98/8/EK irányelv I. mellékletének a tiakloprid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetről. A Bizottság 2008. június 11-én az említett tervezetet ellenőrzés céljából az Európai Parlament és Tanács elé terjesztette. Az Európai Parlament a megállapított határidőn belül nem emelt kifogást a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban. A Tanács kifogásolta az irányelv bizottsági elfogadását, rámutatva, hogy a javasolt intézkedések túllépnek a 98/8/EK irányelvben meghatározott végrehajtási hatáskörön. Ennek következtében a Bizottság nem fogadta el a tervezetet, és benyújtotta az érintett irányelv módosított tervezetét a Biocid Termékek Állandó Bizottságának. Az Állandó Bizottsággal 2009. február 20-án került sor konzultációra az említett tervezet vonatkozásában.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb annak a hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül megfeleljenek.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 30-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, "18. sz." bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0088 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0088&locale=hu

Tartalomjegyzék