Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31991L0672[1]

A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

1991L0672 — HU — 01.07.2013 — 006.001

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

>B CELEX:31991L0672A TANÁCS IRÁNYELVE
(1991. december 16.)
a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
(91/672/EGK) CELEX:31991L0672
(HL L 373, 31.12.1991, p.29)

Módosította:

Hivatalos Lap
Nopagedate
M1 CELEX:32003R1882AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1882/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.) CELEX:32003R1882L 284131.10.2003
>M2 CELEX:32006L0103A TANÁCS 2006/103/EK IRÁNYELVE (2006. november 20.) CELEX:32006L0103L 36334420.12.2006
>M3 CELEX:32008R1137AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1137/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) CELEX:32008R1137L 311121.11.2008
>M4 CELEX:32013L0022A TANÁCS 2013/22/EU IRÁNYELVE (2013. május 13.) CELEX:32013L0022L 15835610.6.2013

Módosította:

>A1 CELEX:11994NC 2412129.8.1994
>A2 CELEX:12003TL 2363323.9.2003

ˇB CELEX:31991L0672

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. december 16.)

a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

(91/672/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel indokolt a belvízi hajók hajózására vonatkozó közös rendelkezések kidolgozása a Közösség belvizein;

mivel első lépésként indokolt a belvízi áru- és személyszállításnál a nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismerése, amelynek a célja a Közösség belvizein való szabad hajózás elősegítése;

mivel bizonyos belvizeken való hajózásra vonatkozóan, a helyi körülmények ismeretével kapcsolatosan további igények merülhetnek fel,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványokat az I. mellékletben említettek alapján az alábbiak szerint csoportosítjuk:

A.csoport: a tengeri jellegű vízi utakon érvényes hajóvezetői bizonyítvány, a II. mellékletben megjelöltek szerint,
B.csoport: a Közösségben egyéb vízi utakon érvényes hajóvezetői bizonyítvány, a Rajna, a Lek és a Waal folyók kivételével.

2. cikk

A 3. cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a hajóvezetők részére a felülvizsgált rajnai hajózási egyezménnyel összhangban kiadott rajnai hajózási engedély érvényes a Közösség minden vízi útjára.

3. cikk

(1)  Azokat a hajóvezetői bizonyítványokat, amelyek érvényben vannak és az I. melléklet A. csoportjában fel vannak sorolva, minden tagállam érvényesnek ismeri el a II. mellékletben felsorolt tengeri jellegű vízi utakon való hajózásra úgy, mintha maga állította volna ki az érintett bizonyítványt.

(2)  A tagállamok kölcsönösen elismerik az I. melléklet B. csoportjában felsorolt és érvényes hajóvezetői bizonyítványokat a saját belvizeiken való hajózás céljára, mintha a bizonyítványokat saját maguk állították volna ki, eltekintve azoktól, amelyekhez a rajnai hajózási engedély szükséges, vagy amelyek fel vannak sorolva a II. mellékletben.

(3)  Az I. melléklet A. csoportjában, illetve B. csoportjában felsorolt hajóvezetői bizonyítványnak egy tagállam által történő elismerése függővé tehető az ugyanarra a csoportra a kérdéses tagállamban megállapított minimális életkori feltételektől.

(4)  A hajóvezetői bizonyítvány elismerése egy tagállam által olyan hajókategóriákra korlátozható, amelyekre a bizonyítvány a kibocsátó tagállamban érvényes.

(5)  A Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott konzultációra is figyelemmel, a tagállamok megkövetelhetik, hogy bizonyos, nem tengeri jellegű, a II. mellékletben jelzett vízi utakon a más tagállamokból származó hajóvezetők további olyan feltételeknek is eleget tegyenek a helyi körülmények ismeretét illetően, amelyek megegyeznek a tagállam nemzeti hajóvezetőivel szemben támasztott feltételekkel.

(6)  Ezen irányelv nem mentesíti a tagállamot attól, hogy kiegészítő ismereteket követeljen meg azoktól a hajóvezetőktől, akik a területén veszélyes anyagokat szállító hajóval közlekednek.

A tagállamok ezen ismeretek meglétének bizonyítékaként elismerik az ADNR 10 170 rendelkezésével összhangban kiadott bizonyítványt.

ˇM3 CELEX:32008R1137

4. cikk

Szükség esetén a Bizottság kiigazítja az ezen irányelv I. mellékletében jelölt bizonyítványok listáját. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

ˇB CELEX:31991L0672

5. cikk

A Tanács a legkésőbb 1993. december 31-ig benyújtandó bizottsági javaslat alapján legkésőbb 1994. december 31-ig minősített többséggel határoz a belvízi áru- és személyszállításra szolgáló hajók vezetésére vonatkozó közös rendelkezésekről.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1993. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

ˇM3 CELEX:32008R1137

7. cikk

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

ˇB CELEX:31991L0672

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I MELLÉKLET

BELVÍZI ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETI HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNYOK LISTÁJA AZ IRÁNYELV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT

A. CSOPORT:A II. mellékletben felsorolt tengeri jellegű vízi utakra érvényes hajóvezetői bizonyítványok >M2
Románia
— brevet de căpitan fluvial categoria A (hajóvezetői „A” bizonyítvány) (a folyami hajózásban részt vevő személyzet nemzeti képesítési bizonyítványaira vonatkozó rendelet jóváhagyásáról szóló, 2001.7.4-i 984. számú infrastrukturális, közlekedési és lakásfejlesztési miniszteri rendelettel összhangban, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001). <
Belga Királyság
— „Brevet de conduite A (arreté Royal n o. … du …)”/„Vaarbrevet a (Koninklijk Besluit nr … van …)”.
Németországi Szövetségi Köztársaság
— „Schifferpatent” kiterjesztett érvényességgel a „Seeschiffahrtsstraßen”-re (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).
Francia Köztársaság
— Certificat général de capacité de catégorie „A”, olyan bélyegzővel ellátva, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv ( 1 ) alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),
— „Certificats spéciaux de capacité”, olyan bélyegzővel ellátva, amely a bizonyítvány az A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).
Holland Királyság
— „Groot Vaarbewijs II” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981 nr. 678). >A1
Finn Köztársaság
— Laivurinkirja/Skepparbrev,
— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.
Svéd Királyság
— Bevis om behörighet som skeppare B,
— Bevis om behörighet som skeppare A,
— Bevis om behörighet som styrman B,
— Bevis om behörighet som styrman A,
— Bevis om behörighet som sjökapten. < >A2
Magyar Köztársaság
— Hajóskapitányi bizonyítvány,
— Hajóvezetői „A” bizonyítvány (a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM számú rendelettel összhangban).
Lengyel Köztársaság
— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii A (hajóvezetői „A” bizonyítvány) (az infrastrukturális miniszter a belvízi hajózásban résztvevő személyzet szakmai képesítéséről és létszámáról szóló 2003. január 23-i rendeletével összhangban). <
B. CSOPORT:A Közösségen belüli egyéb belvízi utakra érvényes hajóvezetői engedélyek, a Rajna, a Lek és a Waal folyók kivételével. >M2
Bolgár Köztársaság
— ???????????? ?? ??????????????? „??????? ???????? ???????” (belvízi hajóvezetői képesítési bizonyítvány)
— ???????????? ?? ??????????????? „?????? ???????? ???????” (navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítési bizonyítvány) (??????? ? 6 ?? 25.7.2003 ?. ?? ????????? ?? ?????????? ? ??????????? ?? ????????????? ?? ???????? ???? ? ????????? ????????, ???. ??, ??.83 ?? 2003 ?. A Bolgár Köztársaság területén a tengerészek képesítéséről szóló, 2003. július 25-i, 6. sz. közlekedési és hírközlési miniszteri rendeletnek megfelelően, DV 83/2003).
Románia
— brevet de căpitan fluvial categoria B (hajóvezetői „B” bizonyítvány) (a folyami hajózásban részt vevő személyzet nemzeti képesítési bizonyítványaira vonatkozó rendelet jóváhagyásáról szóló, 2001.7.4-i 984. számú infrastrukturális, közlekedési és lakásfejlesztési miniszteri rendelettel összhangban, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001). <
Belga Királyság
— „Brevet de conduite B (arreté royal n o … du …)”/„Vaarbrevet B (koninklijk besluit nr … van …).”
Németországi Szövetségi Köztársaság
— „Schifferpatent” (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).
Francia Köztársaság
— Certificat général de capacité de catégorie „A”, olyan bélyegző nélkül, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),
— „Certificats spéciaux de capacité”, olyan bélyegző nélkül, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991).
Holland Királyság
— „Groot Vaarbewijs I” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981 nr. 678). >A1
Osztrák Köztársaság
— Kapitänspatent A,
— Schiffsführerpatent A.
Finn Köztársaság
— Laivurinkirja/Skepparbrev,
— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.
Svéd Királyság
— Bevis om behörighet som skeppare B,
— Bevis om behörighet som skeppare A,
— Bevis om behörighet som styrman B,
— Bevis om behörighet som styrman A,
— Bevis om behörighet som sjökapten. < >A2
Cseh Köztársaság
— Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka [a belvízi hajózásról szóló 1995. május 25-i törvény (114/1995 Sb.) és a Közlekedési Minisztérium 1995. szeptember 14-i rendelete a hajóvezetők és hajóüzemeltetők alkalmasságáról (224/1995 Sb.)].
Észt Köztársaság
— Siseveelaeva laevajuhi diplom.
Litván Köztársaság
— Vidaus vandenu transporto specialisto laipsnio diplomas (a közlekedési és hírközlési miniszter 2001. május 15-i, a belvízi fuvarozási szakemberek részére kibocsátott oklevelekről és képesítési bizonyítványokról szóló 161. számú rendeletével jóváhagyva).
Magyar Köztársaság
— Hajóskapitányi bizonyítvány,
— Hajóvezetői „A” bizonyítvány (a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM számú rendelettel összhangban).
Lengyel Köztársaság
— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (hajóvezetői „B” bizonyítvány) (az infrastrukturális miniszter alkalmassági dokumentumokról és a belvízi hajózásban résztvevő hajók minimális személyzetéről szóló 2003. január 23-i rendeletével összhangban).;
Szlovák Köztársaság
— Lodný kapitán I. triedy,
— Lodný kapitán II. triedy,
— (A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Posta és Hírközlési Minisztériumának 182/2001 Z.z. számú rendelete a hajósszemélyzet és kisebb hajók hajóskapitányainak képesítési követelményeire és a szakmai hozzáértés ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról) (a belvízi hajózásról és egyes törvények módosításáról szóló 338/2000 Z.z. törvény 30. cikkének (7) bekezdésére és 31. cikkének (3) bekezdésére való hivatkozással)). < >M4
Horvát Köztársaság
— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis
— Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A
— („A” típusú hajóvezetői képesítési bizonyítvány)
— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis
— Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B
— („B” típusú hajóvezetői képesítési bizonyítvány)
— (a hajósok szakmai címeiről és képesítéséről szóló miniszteri rendelettel összhangban, Hivatalos Közlöny, 73/09). <
( 1 ) HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

II MELLÉKLET

A TENGERI JELLEGŰ VÍZI UTAK LISTÁJA AZ IRÁNYELV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT

Belga Királyság

Maritime Scheldt

Németországi Szövetségi Köztársaság

A 82/714/EGK irányelv I. mellékletének 1. zónája és 2. zónája

Holland Királyság

Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, keleti és nyugati Scheldt

ˇA2 CELEX:12003T

Lengyel Köztársaság

A 82/714/EGK irányelv II. mellékletének 1. és 2. zónája, kivéve a Włocławski-víztározót, valamint a Śniardwy, Niegocin és Mamry tavat.

ˇA1 CELEX:11994N

Finn Köztársaság

Saimaan kanava/Saima kanal,

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Svéd Királyság

Trollhätte kanal és Göta älv, Lake Vänern, Lake Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

ˇM2 CELEX:32006L0103

Románia

Duna: Brăila-tól (175 km) a Sulina-ágon a Fekete-tengerig.

( 1 ) HL C 120., 1988.5.7., 7. o.

( 2 ) HL C 12., 1989.1.16., 41. o.

( 3 ) HL C 318., 1988.12.12., 18. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31991L0672 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0672&locale=hu Utolsó elérhető konszolidált változat CELEX:01991L0672-20130701 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991L0672-20130701&locale=hu