32018R1542[1]

A Tanács (EU) 2018/1542 rendelete (2018. október 15.) a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2018/1542 RENDELETE

(2018. október 15.)

a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"vegyi fegyverek" : a vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) II. cikkében meghatározott vegyi fegyverek;

b)

"követelés" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés; ii.

bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés; iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítési kereset; iv.

ellenkövetelés; v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági ítélet vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

e)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

f)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármilyen módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

h)

"pénzeszközök" :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan vagy zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket; iv.

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

i)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akiket illetve amelyeket a Tanács a (KKBP) 2018/1544 tanácsi határozat 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban olyan természetes vagy jogi személyekként, szervezetekként vagy szervekként azonosított:

a) akiket illetve amelyeket felelősség terhel az alábbiakért, akik pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak az alábbiakhoz, vagy más módon közreműködnek az alábbiakban: i. vegyi fegyverek gyártása, beszerzése, birtoklása, kifejlesztése, szállítása, felhalmozása vagy átadása; ii. vegyi fegyverek használata; vagy iii. vegyi fegyverek használata céljából történő bármilyen előkészületben való részvétel;

b) akik illetve amelyek segítenek, ösztönöznek vagy felbujtanak természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, hogy közreműködjenek az e bekezdés a) pontjában említett bármely tevékenységben és ezáltal az említett tevékenységek következtében esetlegesen fellépő veszélyt okoznak vagy ahhoz hozzájárulnak; valamint

c) az e bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerekre, a bérleti díjra vagy jelzáloghitel-törlesztésre, a gyógyszerekre és orvosi kezelésre, az adókra, a biztosítási díjakra és a közüzemi díjakra fordított kifizetéseket;

b) kizárólag észszerű mértékű szakmai munkadíjak vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az adott illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságát és a Bizottságot a külön engedély megadásának alapjául szolgáló indokokról; vagy

e) diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

4. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

5. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy, az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetés az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv tekintetében létrejött olyan kötelezettség alapján esedékes, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, illetve amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok vagy e számlákkal kapcsolatos egyéb hozamok;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) valamely tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések.

7. cikk

A tájékoztatásra, a titoktartásra és a szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat - például a 2. cikkel összhangban befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat - amelyek elősegíthetik az e rendeletnek való megfelelést, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

8. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

9. cikk

10. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

11. cikk

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., 4. és 5. cikk értelmében megadott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

12. cikk

13. cikk

14. cikk

15. cikk

A Bizottság az e rendelet alapján ráruházott feladatainak elvégzése érdekében személyes adatokat kezel. E feladatok magukban foglalják a következőket:

a) az I. melléklet tartalmának belefoglalása az EU pénzügyi szankciói által sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló egységes szerkezetbe foglalt jegyzékbe és az EU szankciókat feltüntető interaktív térképbe, a jegyzék és a térkép nyilvánosan elérhető;

b) az e rendelettel összhangban bevezetett intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

16. cikk

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel dátuma
1. Tariq YASMINAMás néven: Tarq Yasmina
Neme: férfi
Rangja: ezredes;
Állampolgársága: szíriai
Tariq Yasmina (Tarak Jászmína) a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] és az Elnöki Palota összekötő tisztje, és mint ilyen, részt vesz a vegyi fegyverek szíriai rezsim általi használatában és azok használatának az előkészítésében.2019.1.21.
2. Khaled NASRIMás néven: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;

Neme: férfi
Beosztása: az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének igazgatója;
Állampolgársága: szíriai
Khaled Nasri (Háled Naszri) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel.2019.1.21.
3. Walid ZUGHAIBMás néven: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;
Beosztása: doktor, az SSRC „Institute 2000” néven ismert részlegének igazgatója;
Neme: férfi
Állampolgársága: szíriai
Walid Zughaib (Válíd Zgíb) az „Institute 2000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének az igazgatója, amely a szíriai vegyifegyver-programban a mechanikai fejlesztésért és gyártásért felel.2019.1.21.
4. Firas AHMEDMás néven: Ahmad;
Rangja: ezredes, az SSRC „Institute 1000” néven ismert részlegének biztonsági vezetője;
Neme: férfi
Születési ideje: 1967. január 21.;
Állampolgársága: szíriai
Firas Ahmed (Ferász Ahmed) az „Institute 1000”-nek, azaz a „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] azon részlegének a biztonsági vezetője, amely a szíriai vegyifegyver-program számítógépes és elektronikai rendszereinek kifejlesztéséért és létrehozásáért felel. Részt vett vegyi fegyverekhez kapcsolódó anyagok átadásában és elrejtésében azt követően, hogy Szíria csatlakozott a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez.2019.1.21.
5. Said SAIDMás néven: Saeed, Sa’id Sa’id,
Titulusa: doktor, az SSRC „Institute 3000” (más néven: „Institute 6000”) néven ismert részlegének tagja
Nem: férfi
Születési idő: 1955. december 11.
Said Said az „Institute 3000”-nek (más néven: „Institute 6000”-nek), azaz a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]) azon részlegének egyik meghatározó alakja, amely Szíria vegyi fegyvereinek fejlesztéséért és gyártásáért felel.2019.1.21.
6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGAАнатолий Владимирович ЧЕПИГА, más néven: Ruslan BOSHIROV
Neme: férfi
Születési idejei: 1979. április 5., 1978. április 12.
Születési helyei: Nikolaevka, Amur Oblast, Oroszország; Dushanbe, Tádzsikisztán
Anatoliy Chepiga (Anatolij Csepiga) (más néven: Ruslan Boshirov [Ruszlan Bosirov]), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Ruslan Boshirov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.2019.1.21.
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKINАлександр Евгеньевич МИШКИН, más néven: Alexander PETROV
Neme: férfi
Születési ideje: 1979. július 13.
Születési helyei: Loyga, Oroszország; Kotlas, Oroszország
Alexander Mishkin (Alexander Miskin) (más néven: Alexander Petrov), a GRU tisztje, idegmérget („novicsok”) birtokolt és szállított, amelyet később, a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben felhasznált. 2018. szeptember 5-én az Egyesült Királyság Királyi Ügyészsége vádat emelt Alexander Petrov ellen a következők miatt: emberölés előkészülete Sergei Skripal (Szergej Szkripal) ellen; gyilkossági kísérlet elkövetése Sergei Skripal (Szergej Szkripal), Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen; novicsok használata és birtoklása; valamint szándékos súlyos testi sértés elkövetése Yulia Skripal (Julia Szkripal) és Nick Bailey ellen.2019.1.21.
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEVВладимир Степанович АЛЕКСЕЕВ
Beosztása: a GRU első vezetőhelyettese;
a GRU vezetője
Vladimir Stepanovich Alexseyev (Vlagyimir Sztyepanovics Alekszejev) a GRU (más néven: GU) első vezetőhelyettese. A GRU-nál betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Alexseyev (Alekszejev) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.2019.1.21.
9. Igor Olegovich KOSTYUKOVMás néven: Игорь Олегович КОСТЮКОВ
Neme: férfi
Beosztása: a GRU vezetője
Igor Olegovich Kostyukov, a GRU-nál (más néven: GU-nál) az említett időben betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Kostyukov (Kosztyukov) felelős a novicsok idegméregnek a GRU tisztjei általi birtoklásáért, szállításáért és a 2018. március 4-i hétvégén Salisburyben való felhasználásáért.2019.1.21.
10. Andrei Veniaminovich YARIN
(Андрей Вениаминович ЯРИН)
Neme: férfi
Születési idő: 1970.2.13.
Születési hely: Nizhny Tagil
Állampolgársága: orosz
Beosztása: az Elnöki Hivatal Belpolitikai Igazgatóságának (Presidential Domestic Policy Directorate) vezetője
Andrei Yarin az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatala (Presidential Executive Office) Belpolitikai Igazgatóságának vezetője. E minőségében felelősségi körébe tartozik a belpolitikai iránymutatások kidolgozása és végrehajtása. Andrei Yarint kijelölték az Elnöki Végrehajtó Hivatalon belül működő azon munkacsoportban való részvételre is, amelynek feladata Alekszej Navalnijnak az orosz társadalomban gyakorolt befolyásával szembeni fellépés volt – többek között a Navalnij diszkreditálását célzó műveletek révén.
Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött prominens szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.
15.10.2020
Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Andrei Yarin – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO
(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)
Neme: férfi
Születési idő: 1962.7.26.
Születési hely: Sukhumi
Állampolgársága: orosz
Beosztása: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese
Sergei Kiriyenko az Oroszországi Föderáció Elnöki Végrehajtó Hivatalának (Presidential Executive Office) első kabinetfőnök-helyettese. E minőségében belpolitikai ügyekért – többek között képviselőcsoportokért és politikai tevékenységekért – felelős.
Alexej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.
Alexej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
15.10.2020
A fenti körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal beleegyezésével kerülhetett sor. Ennélfogva Sergei Kiriyenko – tekintettel az említett hivatalban betöltött magas rangú vezetői tisztségére – felelős azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.
12. Sergei Ivanovich MENYAILO
(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)
Nem: férfi
Születési idő: 1960. augusztus 22.
Születési hely: Alagir
Állampolgárság: orosz
Beosztás: North Ossetia-Alania vezetője
Sergei Menyailo Észak-Oszétia–Alánia (North Ossetia-Alania) vezetője. 2016 és 2021 áprilisa között az Oroszországi Föderáció elnökének teljhatalmú képviselője volt a Szibériai Szövetségi Körzetben (Siberian Federal District). E minőségében felelősséggel tartozott az elnök alkotmányos jogköre érvényesítésének biztosításáért, amibe az állam bel- és külpolitikájának végrehajtása is beletartozott. Sergei Menyailo 2021 augusztusáig az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) tagja volt.
Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.
Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció hatóságai szorosan figyelemmel kísérték a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Omsk) (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető. A fent említett körülmények alapján megalapozott az a következtetés, hogy Alekszej Navalnij megmérgezésére csak az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) beleegyezésével kerülhetett sor.
Az említett hivatal Szibériai Szövetségi Körzeten belüli korábbi képviselőjeként betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Sergei Menyailót felelősség terheli azoknak a személyeknek a felbujtásáért és támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.
2020.10.15
13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1951.11.15.
Születési hely: Perm
Állampolgársága: orosz
Beosztása: az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója
Alexander Bortnikov az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (Federal Security Service) igazgatója, és e minőségében ő felel Oroszország fő biztonsági hivatalának tevékenységeiért.
Alekszej Navalnij a politikai ellenzékben betöltött vezető szerepe miatt szisztematikus zaklatásnak és elnyomásnak volt kitéve az Oroszországi Föderáció állami és igazságszolgáltatási szereplői részéről.
Alekszej Navalnij tevékenységeit az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata szorosan figyelemmel kísérte a Szibériába tett 2020. augusztusi utazása során. 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
15.10.2020
A fenti körülmények alapján és figyelembe véve, hogy Alekszej Navalnij a megmérgezése idején megfigyelés alatt állt, megalapozott az a következtetés, hogy a megmérgezésére csak a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service) közreműködésével kerülhetett sor.
A Szövetségi Biztonsági Szolgálaton belül betöltött magas rangú vezetői tisztségénél fogva Aleksandr Bortnikovot felelősség terheli azoknak a személyeknek a támogatásáért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezését elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.
14. Pavel Anatolievich POPOV
(Павел Анатольевич ПОПОВ)
Neme: férfi
Születési idő: 1957.1.1.
Születési hely: Krasnoyarsk
Állampolgársága: orosz
Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese
Pavel Popov az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a kutatási tevékenységekért. Ez magában foglalja a minisztérium tudományos és technikai képességei feletti felügyeletet és e képességek fejlesztését, amibe a potenciális fegyverek és katonai felszerelések kifejlesztése, valamint a meglévő fegyverek és katonai felszerelések korszerűsítése is beletartozik.
Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.
15.10.2020
Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.
Tekintettel arra, hogy Pavel Popov az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezéséts elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO
(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)
Neme: férfi
Születési idő: 1975.7.17.
Születési hely: Stavropol
Állampolgársága: orosz
Beosztása: az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese
Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció védelmiminiszter-helyettese, és e minőségében általános felelősséggel tartozik a fegyverekért. Ez magában foglalja a minisztérium fegyverkészleteinek és katonai felszereléseinek felügyeletét is. Emellett felelősséggel tartozik e készleteknek és felszereléseknek a Védelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó nemzetközi egyezmények végrehajtása keretében történő megsemmisítéséért is.
Az orosz Védelmi Minisztérium (Ministry of Defence) vállalta azt a feladatot, hogy a megsemmisítésük befejeződéséig gondoskodik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek biztonságos tárolásáról.
15.10.2020
Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
Mivel a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáról és megsemmisítéséről a Védelmi Minisztériumnak kell gondoskodnia, ezen vegyi fegyverek használata az Oroszországi Föderáció területén kizárólag a Védelmi Minisztérium és annak politikai vezetése szándéka vagy hanyagsága nyomán történhet meg.
Tekintettel arra, hogy Aleksei Krivoruchko az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának magas rangú tisztviselője, felelősséggel tartozik azoknak a személyeknek a segítéséért, akik Alekszej Navalnij novicsok idegméreggel való megmérgezéséts elkövették vagy annak elkövetésében érintettek voltak, e cselekmény pedig a vegyifegyvertilalmi egyezmény értelmében vegyi fegyver használatának minősül.

B. JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK

ElnevezésAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel dátuma
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC)Más néven: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun
Cím:
Barzeh utca
Postafiók: 4470
Damaszkusz
A „Scientific Studies and Research Centre” (SSRC) [„Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont”] a szír rezsimnek a vegyi fegyverek fejlesztéséért felelős fő szervezete.
A Szírián belül több telephelyen működő SSRC felel a vegyi fegyverek, valamint az azokhoz szükséges hordozórakéták fejlesztéséért és gyártásáért.
2019.1.21.
2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)
(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)
Cím: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscow, Moscow Oblast, Russia
Telefon: +7 (495) 673 7530
Telefax: +7 (495) 673 2218
Honlap: http://gosniiokht.ru
E-mail-cím: dir@gosniiokht.ru
Az Állami Szerveskémiai és Technológiai Kutatóintézet (The State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology [GosNIIOKhT]) állami kutatóintézet, melynek feladatkörébe tartozik a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítése.
Az intézet eredeti hatáskörében – 1994 előtt – részt vett vegyi fegyverek, többek között a „novicsok” néven ismert idegméreg kifejlesztésében és gyártásában. Ugyanez a létesítmény 1994 után részt vett a kormány által indított, a Szovjetuniótól megörökölt vegyifegyver-készletek megsemmisítésére irányuló programban.
15.10.2020
Alekszej Navalnij 2020. augusztus 20-án súlyosan megbetegedett és kórházba szállították Omszkban (Oroszországi Föderáció). 2020. augusztus 22-én átszállították egy berlini (Németország) kórházba. Ezt követően egy németországi szaklaboratórium – franciaországi és svédországi laboratóriumok ezzel egybehangzó megállapításai által is megerősített – egyértelmű bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Alekszej Navalnijt egy, a novicsok csoportba tartozó idegméreggel mérgezték meg. Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.
A novicsok csoportba tartozó idegméreg bevetése ezért csak akkor lehetséges, ha az intézet nem tesz eleget a vegyifegyver-készletek megsemmisítése tekintetében viselt felelősségének.

II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ HONLAPOK ÉS A BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1542 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1542&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R1542-20221015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R1542-20221015&locale=hu

Tartalomjegyzék