A Kúria Kfv.35354/2020/5. számú precedensképes határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (ADÓÜGYBEN hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 206. § (1) bek.] Bírók: Darák Péter, Demjén Péter, Stefancsik Márta

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

v é g z é s e

Az ügy száma: Kfv.I.35.354/2020/5.

A tanács tagjai: Dr. Darák Péter a tanács elnöke

Dr. Stefancsik Márta előadó bíró

Dr. Demjén Péter bíró

A felperes: felperes1

(cím2)

A felperes képviselője: dr. Csorba Ferenc ügyvéd

(cím3)

Az alperes: alperes

(cím1)

Az alperes képviselője: dr. Madai Péter kamarai jogtanácsos

A per tárgya: adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes

Csatlakozó felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

2020. március 3. napján kelt 16.K.32.056/2019/10. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.32.056/2019/10. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, az elsőfokú bírságot új eljárásra és új határozat hozatalára

utasítja.

Elrendeli, hogy a pert az elsőfokú bíróság másik tanácsa tárgyalja.

A peres felek felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét 100.000 (azaz százezer) - 100.000

(azaz százezer) forintban állapítja meg.

A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2014. október-december időszakra általános forgalmi adó (áfa) adónemben lefolytatott bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés alapján a 2016. november 30-án kelt 2003706384 számú határozatával a felperest 4.153.000 Ft adókülönbözet, 2.076.000 Ft adóbírság és 173.000 Ft késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte, terhére 18.000 Ft következő időszakra átvihető követelés különbözetet állapított meg.

[2] A fellebbezés alapján eljárt alperes a 2017. május 12-én kelt 2233690495 számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

[3] Határozatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 5. § (1) bekezdésére, 6. § (1) bekezdésére, 9. § (1) bekezdésére, 120. § a) pontjára és 127. § (1) bekezdés a) pontjára alapította.

[4] Indokolása szerint a felperes a megbízói felé teljesített őrző-védő tevékenységet saját, be nem jelentett munkavállalóival teljesítette, tudatosan felépített, adókijátszásra irányuló láncolat haszonhúzó társasága volt. Az általa kiállított fiktív számlázási láncolat célja a felperes adólevonási jogának megteremtése mellett a munkát ténylegesen végző személyek foglalkoztatása utáni közterhek alóli mentesülés volt. A S.S. Kft.-től (a továbbiakban: számlakibocsátó) befogadott számlákon szereplő szolgáltatás nem valósult meg, azt sem a számlakibocsátó, sem pedig az alvállalkozója, a D.T. Kft. f.a. (a továbbiakban: Kft.) sem teljesíthette, ezért a felperest azok alapján az adólevonás joga nem illeti meg.

[5] Megállapításait a felperes, a számlakibocsátó ügyvezetője, a munkavállalók meghallgatása, a számlakibocsátónál és a felperesnél korábban végzett ellenőrzés, a helyszíni szemle és a megnevezett alvállalkozóival kapcsolatban feltárt tények alapján tette.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!