31994R0804[1]

A Bizottság 804/94/EK rendelete (1994. április 11.) a 2158/92/EGK tanácsi rendeletnek az erdőtüzekre vonatkozó tájékoztatási rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 804/94/EK rendelete

(1994. április 11.)

a 2158/92/EGK tanácsi rendeletnek az erdőtüzekre vonatkozó tájékoztatási rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 2158/92/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint az erdőtüzekre vonatkozó tájékoztatási rendszer felállításának célja az erdőtüzekre vonatkozó információcsere ösztönzése, a tagállamok és a Bizottság által az erdők tűz elleni védelme érdekében tett intézkedések hatásának folyamatos értékelése, a veszélyeztetés időszakának, mértékének és okának értékelése, valamint az erdők tűz elleni védelmére vonatkozó stratégiák fejlesztése, különös hangsúlyt fektetve a tűz okának felszámolására vagy csökkentésére;

mivel az intézkedések hatékonyságának értékeléséről szóló információknak, a 2158/92/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint, elő kell segíteni a 10. cikk (3) bekezdésében említett működési jelentés összeállítását;

mivel a fent említett kitűzött céloknak történő megfelelés érdekében a tagállamoknak össze kell gyűjteni legalább egy olyan, információkból álló, továbbiakban "az erdőtüzekre vonatkozó minimális közös alapinformációkként" említett adatsort, mely közösségi szinten összehasonlítható, és meghatározott, rendszeres időközönként hozzáférhető;

mivel ezeket az adatokat közösségi szinten fokozatosan harmonizálni kell, és ezt különösen a tagállamok és a Bizottság e témában végzett szoros együttműködésén keresztül az Erdészeti Állandó Bizottságon belül fejleszteni szükséges, oly módon, hogy elkerüljék az erdőtüzekre vonatkozó adatok gyűjtését szolgáló jelenlegi nemzeti rendszerek megzavarását; mivel ennek érdekében meg kell határozni az alapinformációk gyűjtése kronológiai sorrendjének módját;

mivel a tájékoztatási rendszer kiépítéséhez nyújtott közösségi támogatásra való jogosultság érdekében a tagállamoknak meg kell felelni legalább az erdőtüzekre vonatkozó minimális alapinformációknak;

mivel meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a támogatásra beadott kérelmek vizsgálatra elfogadhatóak a 2158/92/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok szerint;

mivel az e rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak az Erdészeti Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A tagállamok összegyűjtenek az erdőtüzekről egy olyan információkészletet, amely képessé teszi őket a 2158/92/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott céloknak való megfelelésre.

(2) Az információkészlet tartalmaz legalább néhány, közösségi szinten összehasonlítható, a továbbiakban "az erdőtüzekre vonatkozó minimális közös alapinformációknak" nevezett adatot, az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(3) Ezen adatok összegyűjtését a tagállamok magas és közepes veszélyeztetettségű területeire lehet korlátozni.

(4) E rendelet hatálybalépését követő minden évben a tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a közös alapinformációkat.

(5) A tagállamok kérelme alapján, indokolt esetben, a közös alapadatok rendelkezésre bocsátásának határideje meghosszabbítható.

(6) E cikk alkalmazásának részletes technikai szabályait az I. melléklet határozza meg.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett adatok összegyűjtésének végrehajtásához, az ilyen gyűjtés javításához vagy még nem lefedett területekre való kibővítéséhez nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmeknek tartalmazniuk kell a II. mellékletben felsorolt részleteket és dokumentumokat.

(2) Az 1. bekezdésben meghatározott feltételeknek nem megfelelő kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. április 11-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 217., 1992.7.31., 3. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK ALKALMAZÁSÁNAK RÉSZLETES TECHNIKAI SZABÁLYAI

Az erdőtüzekre vonatkozó és e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett minimális közös alapinformációknak minden egyes hivatalosan rögzített erdőtűz esetén tartalmazniuk kell az 1. pontban felsorolt részleteket, valamint 1994. január 1-jétől a 2. pontban felsorolt részleteket is.

A következőkben említett "erdő", "erdőtűz", "erdős terület" és "erdőtlen terület" kifejezések nemzeti meghatározásai alkalmazandók.

1. Az e rendelet hatálybalépése napjától gyűjtendő adatok

a) Az első riasztás dátuma

Jelezni kell a helyi dátumot (év, hónap, nap), amikor a hivatalos erdőtűzvédelmi szolgálatokat tájékoztatták a tűz kitöréséről.

Példa: 1990. június 21. → 1990.6.21.

b) Az első riasztás időpontja

Jelezni kell a helyi időpontot (óra, perc), amikor a hivatalos erdőtűzvédelmi szolgálatokat tájékoztatták a tűz kitöréséről.

Példa: 13 óra 10 perc → 13.10

c) Az első beavatkozás dátuma

Jelezni kell a helyi dátumot (év, hónap, nap), amikor az első tűzoltó egységek megérkeztek az erdőtűz helyszínére.

Példa: 1990. június 21. → 1990.6.21.

d) Az első beavatkozás időpontja

Jelezni kell a helyi időpontot (óra, perc), amikor az első tűzoltó egységek megérkeztek az erdőtűz helyszínére.

Példa: 13 óra 30 perc → 13.30

e) A tűz eloltásának dátuma

Jelezni kell a helyi dátumot (év, hónap, nap), amikor a tüzet teljesen eloltották, pl. amikor az utolsó tűzoltó egységek elhagyták az erdőtűz helyszínét.

Példa: 1990. június 21. → 1990.6.21.

f) A tűz eloltásának időpontja

Jelezni kell a helyi időpontot (óra, perc), amikor az utolsó tűzoltó egységek elhagyták az erdőtűz helyszínét.

Példa: 17 óra 50 perc → 17.50

g) A tűz kitörésének helyszíne

A közigazgatási terület és az azt követő területi egységek (tartomány vagy megye, régió, állam) neve, amelyhez az tartozik, ahol a tűz kitörését jelentették.

Példa: | közigazgatási terület → Grasse megye vagy tartomány → Alpes maritimes régió → Provence, Alpes, Cote d'Azure állam → Franciaország |

h) A teljes leégett terület

Jelezni kell a tűz által borított teljes területet és az alkalmazott területi mértékegységet. A területi mértékegységnek és a mérés pontosságának a tagállamban szokványosan alkalmazottaknak kell lenniük.

Példa: 121,28 hektár → 121,28 ha

i) A leégett terület megoszlása erdős és erdőtlen területeken

Jelezni kell a tűz által érintett erdős és erdőtlen területeket és az alkalmazott területi mértékegységet vagy e területeknek a százalékos megoszlását. A területi mértékegységnek és a mérés pontosságának a tagállamban szokványosan alkalmazottaknak kell lenniük.

Példa: | erdős: → 91,28 ha erdőtlen: → 30,00 ha vagy erdős: → 75,26 % erdőtlen: → 24,74 % |

j) Az erdőtűz feltételezett oka

A tűz feltételezett okát az alábbi négy kategória szerint kell jelezni:

1. a tűz oka ismeretlen;

2. természetes ok, pl. villám;

3. véletlen ok vagy hanyagság, pl. a tűz eredete közvetlenül vagy közvetetten emberi tevékenységhez kötődik, azonban az érintett személy nem az erdőterület elpusztításának szándékával cselekedett (pl. a távvezetékek, vasutak, építési munkálatok, grillezés, ellenőrzés alól kikerült tűz stb.);

4. szándékosan előidézett tüzek, pl. egy erdőterületet bármilyen indok miatt elpusztítani szándékozó személy által.

Példa: feltételezett ok → 4.

2. További részletek, melyeket legkésőbb 1995. január 1-jétől kell gyűjteni

k) Közigazgatási terület kódja

Jelezni kell annak a közigazgatásiterületnek az európai kódját, ahol a tűz kitört. Ez a kód kilenc számjegyből áll, mely a tagállam, a régió, a tartomány és a közigazgatásiterület kódját tartalmazza. A kódon keresztül adminisztratív célokra azonnal megállapítható a tűz helyszíne. A tagállamok egy adathordozón szerezhetik majd be a Bizottságtól az európai közigazgatásiterület kódjainak a listáját.

Példa: | 01 | 05 | 02 | 789 |

| tagállamok | régió | tartomány | közigazgatásiterület |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK AZ E RENDELET 2. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ALÁTÁMASZTÁSÁRA

A támogatási pályázatoknak a következőket kell tartalmaznia:

1. Pályázó

2. A pályázat általános részletei

2.1 A projekt címe

2.2 Az összefüggések magyarázata és a pályázat céljai

2.3 A pályázat részletes leírása (csatolni kell valamennyi vonatkozó dokumentumot, térképet stb., amely segíti a pályázat megértését)

2.4 A pályázat földrajzi kiterjedése és a projektben érintett területek veszélyeztetettségének besorolása

2.5 A tervezett kezdési és befejezési időpontok

2.6 A projekt hozzájárulása a 2158/92/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének célkitűzéseihez

3. Az igényelt támogatás

3.1 A projekt teljes költsége (nemzeti valutában)

3.2 Költségek, amelyekhez támogatást igényelnek (nemzeti valutában)

3.3 Igényelt támogatás (nemzeti valutában)

3.4 A szerv, amelynek javára a kifizetés teljesítendő és bankszámlaszám

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R0804 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R0804&locale=hu

Tartalomjegyzék