31993D0619[1]

A Bizottság határozata (1993. november 19.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági Bizottság létrehozásáról

A Bizottság határozata

(1993. november 19.)

a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

(93/619/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a közösségi halászati és akvakultúraágazati rendszer megvalósításához magasan képzett tudományos személyzet segítségére van szükség, különösen a tenger- és halászatbiológia, a halászati technológia, a halászati ökonómia vagy hasonló tudományágak ismereteinek alkalmazása során, illetve a halászat és az akvakultúra területén folytatott kutatás követelményeivel összefüggésben;

mivel e segítségnyújtás a Bizottság mellett létrehozandó állandó bizottság révén biztosítható;

mivel a Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányával módosított 79/572/EGK bizottsági határozattal [1] létrehozott jelenlegi halászati tudományos és műszaki bizottság hatásköreit ennek megfelelően módosítani kell; mivel az egyértelműség érdekében a fenti határozat helyébe új határozatnak kell lépnie,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság mellett létrejön a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság, a továbbiakban: a bizottság.

2. cikk

(1) A Bizottság minden olyan problémát illetően konzultálhat a bizottsággal, amely a közösségi halászati övezetekhez és forrásokhoz való hozzáférést, valamint a hasznosítási tevékenységek folytatását szabályozó rendelkezésekkel függ össze.

(2) A bizottság a biológiai, a műszaki és a gazdasági tényezők figyelembevételével éves jelentést készít a halászati források helyzetéről és a halászati tevékenységek alakulásáról. Ezen túlmenően beszámol a halászati erőforrások helyzetének gazdasági kihatásairól is.

(3) A bizottság évente beszámol a halászat és a haltenyésztés tárgyában folytatott tudományos, műszaki és gazdasági kutatás koordinálása területén folyó munkáról és igényekről.

(4) A bizottság felhívhatja a Bizottság figyelmét az (1), (2) és (3) bekezdésben említett bármely problémára.

3. cikk

A bizottság legfeljebb 28 tagból áll.

4. cikk

A bizottság tagjait a Bizottság nevezi ki a 2. cikkben említett területeken szakértelemmel rendelkező, tudományosan magasan képzett személyek közül.

5. cikk

A bizottság saját tagjai közül egy elnököt és két alelnököt választ. A választás a tagok egyszerű többségével történik.

6. cikk

(1) A bizottsági tagok, az elnök és alelnökök hivatali ideje két év. Hivatali idejük megújítható. Az elnök és az alelnök azonban nem választható közvetlenül újra, miután két egymást követő két éves időszakon át betöltötte hivatalát. A feladatok ellátásáért nem jár díjazás.

A kétéves időszak lejárta után a bizottsági tagok, az elnök és az alelnökök mindaddig hivatalban maradnak, amíg utódjukról nem gondoskodnak, vagy meg nem újítják megbízásukat.

(2) Ha egy bizottsági tag, elnök vagy alelnök nem tudja ellátni hivatalát, vagy ha önkéntesen lemond, hivatali ideje hátralévő részére utódjáról az esettől függően a 4. vagy az 5. cikk szerinti eljárással összhangban gondoskodnak.

7. cikk

(1) A bizottság a Bizottság tisztségviselőivel együttműködve belső munkacsoportokat alakíthat ki.

(2) A munkacsoportok megbízatása, hogy a bizottság által meghatározott ügyekben jelentést tegyenek a bizottságnak.

8. cikk

(1) A bizottság és a munkacsoportok a Bizottság képviselőinek kérésére ülnek össze.

(2) A Bizottság képviselői, valamint a Bizottság más tisztségviselői és illetékes megbízottai részt vesznek a bizottság és a munkacsoportok ülésein.

(3) A Bizottság képviselője a vizsgálat tárgyát képező területen különleges szakértelemmel rendelkező személyeket kérhet fel az üléseken való részvételre.

(4) A bizottság és munkacsoportjai számára a titkársági feladatok ellátását a Bizottság biztosítja.

9. cikk

(1) A bizottság tanácskozásai során foglalkozik a Bizottság által kért véleményekkel. Ezt nem követi szavazás.

A Bizottság képviselője a bizottság véleményének kikérésekor megszabhatja azt a határidőt, amelyen belül a véleményt közölni kell.

(2) Ha a kért véleményt a bizottság tagjai egyhangúlag fogadják el, a bizottság közös következtetést készít. Egyhangú megállapodás hiányában a tanácskozás során előadott különböző álláspontokat egy jelentésben rögzítik, amelynek elkészítése a Bizottság képviselőjének feladata.

10. cikk

A Szerződés 214. cikkének rendelkezéseivel összhangban a bizottság tagjai nem teszik közzé azokat az információkat, amelyek bizottsági munkájuk során jutottak tudomásukra, ha a Bizottság képviselőjétől azt a tájékoztatást kapják, hogy a kért vélemény bizalmas ügyeket érint.

Ilyen esetben csak a bizottság tagjai, a Bizottság képviselője és a Bizottság egyéb tisztségviselői és illetékes alkalmazottai vesznek részt az üléseken.

11. cikk

(1) A 79/572/EGK határozat hatályát veszti.

(2) A halászati tudományos és műszaki bizottság tagjai az (1) bekezdés szerint hatályát vesztő határozat alapján hivatali idejük lejártáig a bizottság tagjai maradnak.

(3) A (2) bekezdésben említett tagok hivatali idejének lejártakor a 6. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 1993. november 19-én.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 156., 1979.6.23., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0619 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0619&locale=hu