32010R0356[1]

A Tanács 356/2010/EU rendelete ( 2010. április 26. ) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 356/2010/EU RENDELETE

(2010. április 26.)

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" :

mindenfajta befektetett pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzesutalvány és egyéb fizetőeszközök; ii.

pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

vagyoni eszközökből származó kamat, osztalékok vagy egyéb jövedelmek, vagy az azokból származó vagy azok által képzett értéktöbblet; v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"szankcióbizottság" : a Biztonsági Tanács bizottsága, amelyet Szomália vonatkozásában a 751 (1992) ENSZ BT-határozat szerint hoztak létre;

f)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg, és a segítségnyújtás szóbeli formáit is magában foglalja;

g)

"befektetési szolgáltatások" : i.

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása; ii.

megbízások teljesítése az ügyfelek nevében; iii.

saját számlás kereskedés; iv.

portfóliókezelés; v.

befektetési tanácsadás; vi.

pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezés; vii.

pénzügyi eszközök kihelyezése a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás nélkül; vagy viii.

multilaterális kereskedési rendszerek működtetése,

amennyiben a tevékenység a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) I. mellékletének C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszközök valamelyikéhez kapcsolódik;

h)

"az Unió területe" : azon területek, amelyekre - a Szerződésekben megállapított feltételek szerint - a Szerződéseket alkalmazni kell;

i)

"indokolás" : az esettel kapcsolatos beadvány nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása.

2. cikk

Az I. melléklet a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által megjelölt azon természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy testületeket tartalmazza, akik vagy amelyek:

a) részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: i. a szexuális erőszakkal és nemi alapú erőszakkal járó cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése; ii. a szomáliai béke- és megbékélési folyamatot fenyegető cselekmények; iii. a szomáliai szövetségi kormányt vagy az Afrikai Unió szomáliai átmeneti misszióját (ATMIS) erővel fenyegető cselekmények;

b) megsértik a 2093 (2013) ENSZ BT-határozat 34. pontjában előírt fegyverembargót, illetve az ezzel kapcsolatos segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat, vagy a fegyverek továbbértékesítésére és transzferére vonatkozó korlátozásokat;

c) akadályozzák a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, az azokhoz való hozzáférést és azok szétosztását;

d) az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toborzó, vagy fegyveres konfliktus során gyermekeket felhasználó politikai vagy katonai vezetők körébe tartoznak;

e) szomáliai fegyveres konfliktusok során a civil lakosságot, így a gyermekeket és a nőket is megcélozva megsértik a nemzetközi jogot, ideértve az ölést és megnyomorítást, a szexuális és nemi alapú erőszakot, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;

f) kapcsolatban állnak az as-Sabábbal, valamint az as-Sabábbal fennálló kapcsolatra utaló cselekményekben vagy tevékenységekben vesznek részt, beleértve a következőket: i. az as-Sabáb által, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozása, tervezése, elősegítése, előkészítése, illetve elkövetése; ii. fegyverek és az azokhoz kapcsolódó hadianyag szállítása, értékesítése vagy átadása az as-Sabábnak; valamint iii. tagok toborzása az as-Sabáb vagy annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy az as-Sabáb és annak bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet cselekményeinek vagy tevékenységének egyéb módon történő támogatása.

3. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon:

a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet a szankcióbizottság vagy a Biztonsági Tanács megjelölt,

feltéve, hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

4. cikk

A 2. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítség időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott megfelelő egyéb szereplők.

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: i. az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak; ii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; és

b) az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

6. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságok a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek szankcióbizottság vagy Biztonsági Tanács általi megjelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; és

e) a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

7. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ez a döntés jóhiszeműen került meghozatalra, abban a meggyőződésben, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

8. cikk

Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára - közvetve vagy közvetlenül - tilos rendelkezésre bocsátani:

a) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján ( 2 ) felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást;

b) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos anyagi támogatást vagy pénzügyi segítségnyújtást;

c) katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat.

9. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti országoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat - például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről -, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítani a Bizottsághoz; és

b) a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságokkal együttműködni ezen információk ellenőrzésében.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottságot felhatalmazzák a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

13. cikk

Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet vagy testületet töröl a jegyzékből, vagy kiegészíti a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek vagy testületek azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

14. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett természetes vagy jogi személyek, vagy szervezetek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy testületek esetében a fenti információk a névre, a nyilvántartásba vétel helyére és idejére, a nyilvántartási számra és a székhelyre terjedhetnek ki. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

15. cikk

16. cikk

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e) a részben vagy teljes egészében az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 8. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY TESTÜLETEK JEGYZÉKE

I. Személyek

1. Yasin Ali Baynah (más néven: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Születési idő: 1965. december 24. Állampolgárság: szomáliai. Másik lehetséges állampolgárság: svéd. Tartózkodási hely: Rinkeby, Stockholm, Svédország; Mogadishu, Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673

Yasin Ali Baynah támadásokra buzdított az átmeneti szövetségi kormány ellen és az Afrikai Unió szomáliai missziója (AMISOM) ellen. A Szövetség Szomália Újrafelszabadításáért (Alliance for the Re-Liberation of Somalia, ARS) és a Hizbul Islam szervezetek nevében mobilizációs és adományszervezési tevékenységet is folytatott - mindkét csoport aktívan részt vett olyan cselekményekben, amelyek Szomália békéjét és biztonságát fenyegetik, ideértve a dzsibuti megállapodás visszautasítását, az átmeneti szövetségi kormány és az AMISOM elleni, mogadishui támadásokat.

2. Hassan Dahir Aweys (más néven: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) "Hassan, Sheikh")

Születési idő: 1935. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682

Hassan Dahir Aweys különböző fegyveres ellenzéki csoportok magas rangú politikai és ideológiai vezetője. E csoportok az általános és teljes fegyverembargó többszöri megsértéséért és/vagy olyan cselekményekért felelősek, amelyek veszélyeztetik a dzsibuti békemegállapodást, az átmeneti szövetségi kormányt és az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISOM). 2006 júniusa és 2007 szeptembere között Aweys az Iszlám Bíróságok Uniója (ICU) központi bizottságának elnöke volt. 2008 júliusában az ARS aszmarai szárnyának elnökévé nevezte ki magát, 2009. májusában pedig a Hizbul Islam csoport elnökévé választották. Ez utóbbi az átmeneti szövetségi kormánnyal szemben álló csoportok szövetsége. Ezen pozíciók mindegyikében Aweys nyilatkozatai és tettei folyamatosan és egyértelműen arra irányultak, hogy megdöntsék az átmeneti szövetségi kormányt és erővel kiűzzék Szomáliából az AMISOM-ot.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (más néven: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Születési idő: 1944 körül. Születési hely: Ogaden régió, Etiópia. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki az 1990-es évek közepe óta egy fegyveres katonai csoport magas rangú vezetője, és számos alkalommal részt vett a fegyverembargó megsértésében. 2006-ban al-Turki fegyveres csoportokkal segítette az ICU-t Mogadishu átvételében, és az ICU-val egyesült al-Shabaab katonai vezetőjévé vált. 2006 óta al-Turki az ellenőrzése alá vont területeket különböző fegyveres ellenzéki csoportok, így az al-Shabaab rendelkezésére bocsátotta kiképzések céljára. 2007 szeptemberében az al-Jazeera hírműsorában al-Turki látható volt egy videófelvételen, amely az ő vezetésével zajló katonai kiképzésről készült.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (más néven: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) "Godane", f) "Godani", g) "Mukhtar, Shaykh", h) "Zubeyr, Abu")

Születési idő: 1977. július 10. Születési hely: Hargeysa, Szomália. Állampolgárság: szomáliai.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684

Ahmed Abdi Aw-Mohamed az al-Shabaab magas rangú vezetője, akit 2007. decemberében a szervezet emírjének neveztek ki. Aw-Mohamed az al-Shabaab szomáliai műveleteinek parancsnoka. A dzsibuti békefolyamatot külföldi összeesküvésnek tekinti, és egy a szomáliai média számára rögzített 2009. májusi hangfelvételen elismeri, hogy a parancsnoksága alá tartozó erők részt vettek az akkori mogadishui harcokban.

5. Fuad Mohamed Khalaf (más néven: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália. Másik lehetséges tartózkodási hely: Szomália. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Fuad Mohamed Khalaf részt vett az al-Shabaab pénzügyi támogatásának megszervezésében, 2008 májusában a szomáliai Kismaayo mecseteiben két alkalommal tartott adományszervezési akciót a terrorszervezet számára. 2008 áprilisában Khalaf, néhány más személlyel együtt, járműre szerelt robbanószerkezettel hajtott végre merényleteket etiópiai katonai bázisok, valamint a szomáliai átmeneti szövetési kormány mogadishui épületei ellen. 2008 májusában Khalaf egy fegyveres csoporttal megtámadott egy mogadishui rendőrörsöt, a merényletben több katona meghalt, illetve megsérült.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (más néven: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) "Abu Muscab", i) "Qorgab")

Születési idő: a) 1979, b) 1980, c) 1981, d) 1982 Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965

Bashir Mohamed Mahamoud az al-Shabaab egyik katonai vezetője. 2008 tavasza óta egyike annak a körülbelül tíz embernek, akik az al-Shabaabot irányító tanács tagjai. Mahamoudot és egy társát azzal vádolják, hogy részt vettek a szomáliai átmeneti szövetségi kormány elleni, 2009. június 10-i mogadishui halálos merényletben.

8. Fares Mohammed Mana'a (más néven: a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa)

Születési idő: 1965. február 8. Születési hely: Sadah, Jemen. Útlevélszám: 00514146; a kiállítás helye: Sanaa, Jemen. Személyazonosító igazolvány száma: 1417576; a kiállítás helye: Al-Amana, Jemen; a kiállítás időpontja: 1996. január 7.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972

Fares Mohammed Mana'a a fegyverembargót megsértve közvetlenül vagy közvetve fegyvereket és hasonló felszereléseket szállított, értékesített vagy adott át Szomáliába(n). Mana'a ismert fegyvercsempész. 2009 októberében a jemeni kormány a fegyverkereskedőket tartalmazó feketelistát tett közzé, amelyen Mana'a az első helyen szerepelt. A feketelista a jemeni kormány azon erőfeszítéseinek egyike volt, amelyek célja, hogy visszaszorítsák a fegyveráradatot az országban, ahol a jelentések szerint a fegyverek száma meghaladja a lakosokét. "Ismert tény, hogy Faris Mana'a komoly fegyvercsempész" - szerepelt egy egyesült államokbeli újságíró 2009. júniusi riportjában. Az újságíró a jemeni ügyek kommentátora, egy féléves országjelentés szerzője, valamint dolgozott a Jane's Intelligence Group-nak is. A Yemen Times 2007. decemberi, illetve 2008. januári száma mint "Sheikh Fares Mohammed Mana'a fegyverkereskedő", illetve mint "Sheikh Faris Mana'a fegyverkereskedő" említi.

2008 közepétől kezdődően Jemen az Afrika szarvába - és mindenekelőtt hajókon Szomáliába - tartó illegális fegyverszállítmányok csomópontjaként szolgál. Nem megerősített jelentések szerint Faris Mana'a több alkalommal is érintett volt a Szomáliába tartó szállítmányokban. 2004-ben Mana'a továbbá érintett volt olyan fegyverszerződésekben, amelyek révén vélelmezhetően Kelet-Európából értékesítettek fegyvereket szomáliai harcosoknak. A Szomáliában 1992 óta érvényben lévő ENSZ-fegyverembargó ellenére Mana'a fegyvercsempészetben való érdekeltsége legalább 2003-ra vezethető vissza. Mana'a 2003-ban ajánlatot tett több ezer, Kelet-Európából származó fegyver megvételére, és utalt arra, hogy ezek közül Szomáliának is tervez eladni néhányat.

9. Hassan Mahat Omar (más néven: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein)

Születési idő: 1979. április 10. Születési hely: Garissa, Kenya. Állampolgárság: valószínűleg etióp. Útlevélszám: A 1180173. Kiállítás helye: Kenya, érvényes 2017. augusztus 20-ig. Személyazonosító igazolvány száma: 23446085. Tartózkodási hely: Nairobi, Kenya. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. július 28.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975

Hassan Mahat Omar több olyan cselekményben is részt vesz, amelyek veszélyeztetik Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását. Mahat Omar imám, és a Masjid-ul-Axmar egyik vezetője, amely egy az al-Shabaab-hoz tartozó nairobi informális központ. Többek között az al-Shabaab-hoz tartozó alqimmah.net weboldalon keresztül új tagokat toboroz az al-Shabaab számára, és a terrorszervezet támogatására szólít fel.

Az al-Shabaab egyik csevegőszobájában pedig fatvákat tett közzé, amelyek az átmeneti szövetségi kormány elleni támadásokra szólítanak fel.

10. Omar Hammami (más néven: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki)

Születési idő: 1984. május 6. Születési hely: Alabama, Egyesült Államok. Állampolgárság: amerikai. Valószínűleg szíriai állampolgársággal is rendelkezik. Útlevélszám: 403062567 (USA). Társadalombiztosítási szám: 423-31-3021 (USA). Tartózkodási hely: Szomália.

Egyéb információ: Egy szomáliai nővel kötött házasságot. 2005-ben Egyiptomban élt, 2009-ben költözött Szomáliába. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. július 28.

Omar Hammami több olyan cselekményben is részt vesz, amelyek veszélyeztetik Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását. Az al-Shabaab magas rangú tagja. Külföldi harcosok toborzásában és finanszírozásában érintett. A leírások szerint a harci és robbanóanyagok szakértője. 2007 októbere óta többször szerepelt televíziós riportokban és az al-Shabaab propaganda-felvételein. Egy videofelvételen al-Shabaab harcosokat képez ki, más felvételeken, valamint weboldalakon pedig az al-Shabaab-hoz való csatlakozásra szólít fel.

12. Aboud Rogo Mohammed (más néven: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

Születési idő: 1960. november 11. Más lehetséges születési idő: a) 1967. november 11.; b) 1969. november 11.; c) 1969. január 1. Születési hely: Lamu-sziget, Kenya.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012. július 25.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562

A Kenyában tevékenykedő Aboud Rogo Mohammed Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását fenyegette, pénzügyi, anyagi, logisztikai és technikai támogatást nyújtott az al-Shabaabnak, mely szervezetet az ENSZ-BT bizottsága felvette a Szomáliáról szóló 751 (1992) sz. határozat és az Eritreára vonatkozó 1907 (2009) sz. határozat értelmében létrehozott jegyzékbe olyan tevékenységek folytatása miatt, melyek közvetlenül vagy közvetve fenyegetést jelentenek Szomália békéjére, biztonságára vagy stabilitására.

Aboud Rogo Mohammed Kenyában tevékenykedő szélsőséges muszlim imám. Folyamatos befolyás alatt tartja a kelet-afrikai szélsőséges csoportokat annak érdekében, hogy ezzel is kampányszerűen terjessze az erőszakot Kelet-Afrika egészében. Aboud Rogo többek között adományokat gyűjt az al-Shabaab részére.

Az al-Hijra (korábbi nevén a Muszlim Ifjúsági Központ) fő ideológus vezetőjeként Aboud Rogo Mohammed a szélsőséges csoportot afrikaiak (elsősorban szuahéli nyelven beszélő afrikaiak) radikalizálására és toborzására használta fel annak érdekében, hogy Szomáliában erőszakos militáns tevékenységet folytassanak. Aboud 2009 februárja és 2012 februárja között több lelkesítő előadást tartott, melyekben többször is kijelentette, hogy erőszakkal vissza kell utasítani a szomáliai békefolyamatot. Előadásaiban Rogo ismételten kifejtette, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének és az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) Szomáliába telepített erőivel szemben erőszakkal kell fellépni, és hallgatóságát sürgette, hogy Szomáliába utazva csatlakozzanak az al-Shabaab által a kenyai kormány elleni folytatott harchoz.

Aboud Rogo Mohammed ezenfelül tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy a Kenyából toborzott, az al-Shabaabhoz csatlakozó személyek hogyan kerülhetik el, hogy a kenyai hatóságok leleplezzék őket, és hogy milyen útvonalon érhetnek el Mombasából, illetve Lamu szigetéről az al-Shabaab szomáliai hadiszállásaira, különösen Kismayóba. Az al-Shabaabnak toborzott sok kenyainak segített Szomáliába jutni.

2011 szeptemberében Rogo a kenyai Mombasában toborzott olyanokat, akiknek a feladata valószínűleg az volt, hogy Szomáliába utazva terrorcselekményeket bonyolítsanak le. 2008 szeptemberében Rogo adománygyűjtés céljával rendezvényt szervezett Mombasában, hogy így segítse az al-Shabaab szomáliai tevékenységeit.

13. Abubaker Shariff Ahmed (más néven: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

Születési idő: 1962. Másik lehetséges születési idő: 1967. Születési hely: Kenya. Tartózkodási hely: Majengo, Mombasa, Kenya. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2012. augusztus 23.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564

Abubaker Shariff Ahmed fiatal kenyai muszlimok kiemelkedő segítője és toborzója azzal kapcsolatban, hogy Szomáliában erőszakos militáns tevékenységet folytassanak. Ezenfelül szoros kapcsolatban áll Aboud Rogóval. Anyagi támogatást nyújt a kenyai (és más kelet-afrikai) szélsőséges csoportoknak. Gyakran felkeresi az al-Shabaab szomáliai hadiszállásait (Kismayót is), így ápolva az al-Shabaab magas rangú tagjaival fenntartott szoros kapcsolatát.

Abubaker Shariff Ahmed ezenfelül részt vesz az al-Shabaab finanszírozása érdekében folytatott mozgósításban és irányító tevékenységben, mely szervezetet az ENSZ-BT bizottsága felvette a Szomáliáról szóló 751 (1992) sz. határozat és az Eritreára vonatkozó 1907 (2009) sz. határozat értelmében létrehozott jegyzékbe, olyan tevékenységek folytatása miatt, melyek közvetlenül vagy közvetve fenyegetést jelentenek Szomália békéjére, biztonságára vagy stabilitására.

Abubaker Shariff Ahmed a mombasai mecsetekben tartott prédikációiban arra biztatta a fiatalokat, hogy Szomáliába utazzanak, szélsőséges tetteket hajtsanak végre, az al-Kaidáért harcoljanak és amerikai állampolgárokat gyilkoljanak meg.

Abubaker Shariff Ahmedet a kenyai hatóságok 2010 decemberének végén tartóztatták le a nairobi buszvégállomásnál elkövetett pokolgépes merényletben való részvétel gyanújával. Abubaker Shariff Ahmed ezenfelül Mombasában egy kenyai ifjúsági szervezetet is vezet, melyet több szál fűz az al-Shabaabhoz.

2010-től kezdve Abubaker Shariff Ahmed az al-Shabaabot támogató toborzó és segítő szerepet játszott Majengóban (Mombasa, Kenya).

14. Maalim Salman (más néven: a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

Születési idő: 1979 körül. Születési hely: Nairobi, Kenya. Tartózkodási hely: Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2014. szeptember 23.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613

Maalim Salman-t Ahmed Abdi Aw-Mohamed (más néven: Godane), az al-Shabaab vezetője választotta az al-Shabaab Afrikában tevékeny külföldi harcosainak vezetőjévé. Maalim Salman az al-Shabaab-hoz csatlakozni kívánó külföldieket képez ki a szervezet Afrikában tevékeny külföldi fegyvereseivé, illetve részt vett olyan afrikai műveletekben, amelyeknek célpontjai turisták, szórakozóhelyek és templomok voltak.

Bár tevékenysége főként Szomálián kívüli területekre irányul, köztudott, hogy Salman Szomáliában tartózkodik, és ott képzi ki a külföldi harcosokat, akiket aztán más helyekre küldenek ki. Az al-Shabaab néhány külföldi harcosa Szomáliában is jelen van. Így például az Afrikai Unió szomáliai missziójának (AMISOM) katonai műveleteire válaszul Salman Dél-Szomáliába rendelte az al-Shabaab több külföldi harcosát.

Több más terrorista merénylet mellett az al-Shabaab hajtotta végre 2013 szeptemberében Kenyában a nairobi Westgate bevásárlóközpont elleni támadást, amely legalább 67 ember halálát okozta. A közelmúltban pedig az al-Shabaab vállalta magára a Nemzeti Hírszerző és Biztonsági Hivatal mogadishui börtöne ellen 2014. augusztus 31-én végrehajtott támadást, amelyben három biztonsági őr és két polgári személy vesztette életét, további tizenöt személy pedig megsebesült.

15. Ahmed Diriye (más néven: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Születési idő: 1972 körül. Születési hely: Szomália. Tartózkodási hely: Szomália.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2014. szeptember 24.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 751 (1992) és 1907 (2009) sz. határozatainak megfelelően jegyzékbe vett korábbi vezető, Ahmed Abdi Aw-Mohamed halálát követően Ahmed Diriye-t nevezték ki az al-Shabaab új emírjévé. A kinevezést az al-Shabaab szóvivője, Sheikh Ali Dheere egy 2014. szeptember 6-án kiadott nyilatkozatban hozta nyilvánosságra. Diriye az al-Shabaab magas rangú tagja volt, emírként pedig ő irányítja az al-Shabaab műveleteit. Ebben a minőségében közvetlenül felelős lesz az al-Shabaab tevékenységeiért, amelyek továbbra is veszélyeztetik Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását. Diriye a kinevezése óta felvette az arab Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah nevet.

16. Ahmad Iman Ali (más néven: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira)

Születési idő: a) 1973 körül; b) 1974 körül.

Születési hely: Kenya

Állampolgárság: kenyai

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. március 8.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Ahmad Iman Ali-t az ENSZ 2018. március 8-án vette jegyzékbe az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat alapján. Ahmad Iman Ali az al-Shabaab kenyai parancsnoka, aki 2012 óta a csoport kenyai vezetője. A csoport kenyai műveleteinek irányítójaként rendszeresen vesz célba kenyai AMISOM-csapatokat Szomáliában, 2016 januárjában például támadást hajtott végre a kenyai AMISOM-csapatok ellen a szomáliai El Adde-ban. Emellett felelőssé tehető az al-Shabaab kenyai kormányt és civil lakosságot célzó propagandájának készítéséért: egy 2017 júliusában készült felvételen például megfenyegeti a kenyai biztonsági erők soraiban szolgálatot teljesítő muszlimokat. E tevékenységei mellett Ali időnként az al-Shabaab számára toborzott szegénységben élő fiatalokat, elsősorban Nairobi nyomornegyedeiben, valamint mecsetekben adományokat gyűjtött az al-Shabaab részére. Célja, hogy támadásokkal való fenyegetéssel, merényletek tervezésével és végrehajtásával destabilizálja Kenyát, és arra buzdítsa a muszlim fiatalokat, hogy vegyenek részt a kenyai biztonsági erők elleni harcban.

17. Abdifatah Abubakar Abdi (más néven: Musa Muhajir)

Születési idő: 1982. április 15.

Születési hely: Szomália

Állampolgárság: szomáliai

Cím: a) Szomália; b) Mombasa, Kenya

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. március 8.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un

Abdifatah Abubakar Abdi-t az ENSZ 2018. március 8-án vette jegyzékbe az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat alapján. Abdifatah Abubakar Abdi-t 2015-ben a kenyai kormány azon körözött terroristák jegyzékébe vette, akikről ismert vagy feltételezhető, hogy az al-Shabaab tagjai. A kenyai rendőrség jelentései szerint Abdi Szomáliában tagokat toboroz az ENSZ-BT Szomáliáról szóló határozata és Eritreáról szóló határozata értelmében létrehozott szankciós jegyzékben szereplő szervezet, az al-Shabaab számára, és részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek fenyegetést jelentenek Szomália békéjére, biztonságára és stabilitására. A toborzott tagok közül a kenyai rendőrség őrizetbe vett három nőt, amikor azok megkíséreltek bejutni Szomáliába. Abdi körözés alatt áll a 2014 júniusában a kenyai Mpeketoni-ban elkövetett, több emberéletet követelő támadás kapcsán, és feltételezik róla, hogy további támadásokat tervez. Bár Abdi elsősorban Szomálián kívüli műveletekben érintett, az ismeretek szerint Szomáliában tartózkodik, és olyan egyéneket toboroz az al-Shabaab számára, akik át akarják lépni a Kenya és Szomália közötti határt.

18. Abukar Ali Adan (más néven: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)

Tisztsége: az al-Shabaab helyettes vezetője

Születési idő: a) 1972; b) 1971; c) 1973

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2021. február 26.

Egyéb információ:

Jegyzékbe véve az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat 8. bekezdésének a) pontja alapján, mivel "részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását - köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot - veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, vagy erővel fenyegeti az ideiglenes szövetségi intézményeket vagy az AMISOM-ot." Abukar Ali Adan kapcsolatban áll az al-Kaida társult szervezeteivel, az Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP - QDe.129) és az Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM - Qde.014) néven jegyzékbe vett szervezettel.

19. Maalim Ayman (más néven: a) Ma'alim Ayman; b) Mo'alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)

Tisztsége: a Jaysh Ayman nevű, Kenyában és Szomáliában támadásokat és egyéb műveleteket végrehajtó al-Shabaab-egység alapítója és vezetője

Születési idő: a) 1973; b) 1983

Születési hely: Kenya

Cím: a) Kenya/Somalia border; b) Badamadow, Lower Juba Region, Somalia

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2021. február 26.

Egyéb információ:

Jegyzékbe véve az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat 8. bekezdésének a) pontja alapján, mivel "részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását - köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot - veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, vagy erővel fenyegeti az ideiglenes szövetségi intézményeket vagy az AMISOM-ot." Maalim Ayman segítette a kenyai Lamu megyei Simba tábor elleni 2020. január 5-i támadás előkészítését.

20. Mahad Karate (más néven: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)

Születési idő: 1957 és 1962 között

Születési hely: Xararadheere, Somalia

Cím: Szomália

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2021. február 26.

Egyéb információ:

Jegyzékbe véve az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat 8. bekezdésének a) pontja alapján, mivel "részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását - köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot - veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, vagy erővel fenyegeti az ideiglenes szövetségi intézményeket vagy az AMISOM-ot." Mahad Karate kulcsszerepet töltött be az al-Shabaab Amniyat nevű szárnyában, amely a kenyai Garissa Főiskola ellen elkövetett, 150 halálos áldozattal járt közelmúltbeli támadásért volt felelős. Az Anmiyat az al-Shabaab hírszerző szárnya, amely kulcsszerepet tölt be a szervezet Szomáliában, Kenyában és a régió más országaiban tervezett öngyilkos merényleteinek és gyilkosságainak kivitelezésében, és logisztikai, illetve támogató tevékenységet folytat az al-Shabaab terrorcselekményeihez kapcsolódóan.

21. Ali Mohamed RAGE (más néven: a) Ali Mohammed Rage b) Ali Dheere c) Ali Dhere d) Ali Mohamed Rage Cali Dheer e) Ali Mohamud Rage).

Tisztsége: az as-Sabáb (Al-Shabaab) szóvivője

Születési idő: 1966

Születési hely: Somalia (Szomália)

Állampolgárság: szomáliai

Cím: Somalia (Szomália)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2022.2.18.

Egyéb információ:

Jegyzékbe véve a 2093 (2013) sz. ENSZ BT-határozat 43. bekezdésének a) pontja alapján, mivel "részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását - többek között a szomáliai béke- és megbékélési folyamatot - veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, vagy erővel fenyegeti a szomáliai szövetségi kormányt vagy az AMISOM-ot." Az as-Sabáb (Al-Shabaab) szóvivőjeként Ali Mohamed Rage részt vesz a csoport által folytatott terrorista tevékenységek hírének terjesztésében és e tevékenységek támogatásában.

22. Abdullahi Osman Mohamed Caddow (más néven: a) Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow; b) Dhagacade; c) Faracade; d) Injineer Ismaaciil; e) Eng. Ismail).

Születési idő: 1983

Állampolgárság: szomáliai

Cím: Somalia

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma:2023. május 26.

Nem: férfi

Egyéb információk:

Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Abdullahi Osman Mohamed Caddow, más néven "Eng. Ismail" az as-Sabáb vezető robbanóanyag-szakértője, aki a csoport robbanóanyagokkal kapcsolatos műveleteinek és robbanóanyag-gyártásának általános irányításáért felelős. Ebben a szerepében több olyan cselekményben is részt vett, amelyek veszélyeztetik Szomália békéjét, biztonságát és stabilitását. Mogadishuban 2008-ban csatlakozott az as-Sabáb médiaágához, az al-Kataibhoz, majd 2014-ben a csoport robbanóanyag-gyártó egységének tagja lett, amely számos robbanóanyag-előkészítő központban működik Jilib, Bu'aale, Saakoow, Salagle, Kuunyo-Barrow és Arabow városokban. Az as-Sabáb egy 68 fős csapatát vezeti, és évente körülbelül 6 millió USD értékű, robbanóanyag-gyártáshoz használt anyagot csempészik.

II. Szervezetek

AL-SHABAAB (más néven: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Tartózkodási hely: Szomália. Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2010. április 12.

Egyéb információ: Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567

Az al-Shabaab részt vesz a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető cselekményekben, így például - de nem kizárólag - olyan cselekményekben, amelyek veszélyeztetik a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot, továbbá olyan cselekményekben, amelyek veszélyeztetik az átmeneti szövetségi intézményeket, az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISOM), és a Szomáliával kapcsolatos más nemzetközi békefenntartó műveleteket.

Az al-Shabaab akadályozza a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, szétosztását, illetve az azokhoz való hozzáférést.

A 751 (1992) sz. ENSZ BT-határozat által létrehozott bizottság elnökének 2009. július 29-i, Szomáliáról szóló nyilatkozata szerint mind az al-Shabaab, mind pedig a Hizbul Islam több alkalommal is nyilvánosan magára vállalta az átmeneti szövetségi kormány és az AMISOM ellen elkövetett merényleteket. Az al-Shabaab magára vállalta továbbá az átmeneti szövetségi kormány tisztviselőinek meggyilkolását, és 2009. július 19-én a Bay és a Bakool régióban megtámadta és bezárta az ENSZ Projekttámogatási Hivatalának, az ENSZ Védelmi és Biztonsági Főosztályának és az ENSZ Fejlesztési Programjának területi hivatalait, megsértve az 1844 (2008) sz. ENSZ BT-határozat c. pontját. Az al-Shabaab több alkalommal is akadályozta a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, szétosztását, illetve az azokhoz való hozzáférést.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának főtitkára által a Szomáliai helyzetről készített, 2009. július 20-i jelentés az alábbiak szerint ismerteti az al-Shabaab szomáliai tevékenységét:

Az olyan lázadó csoportok, mint az al-Shabaab vélelmezhetően pénzt kényszerítenek ki magánvállalkozásoktól és fiatalokat, többek között gyermekkatonákat toboroznak, hogy csatlakozzanak a mogadishui kormány elleni harchoz. Az al-Shabaab megerősítette, hogy soraiban külföldiek is harcolnak, és nyíltan kijelentette, hogy Mogadishuban együttműködik az al-Kaidával a szomáliai kormány eltávolítása érdekében. A külföldi harcosok, akik közül a jelentések szerint sokan pakisztáni vagy afganisztáni származásúak, valószínűleg jól képzettek és harckészségüket bevetéseken már bizonyították. A megfigyelések szerint álarcot hordanak és támadásokat indítanak a Mogadishuban és a szomszédos régiókban lévő kormányerők ellen.

Az al-Shabaab intenzívebb stratégiát alkalmaz a szomáliai lakosság kényszerítésére és megfélemlítésére - ez jól megmutatkozik az alaposan megválasztott és nagy hatást kiváltó gyilkosságokban és a klánok vezetőinek elfogásában, akik közül többet megöltek. A terrorszervezet egy öngyilkos merénylő által Beletwyne-ben elkövetett autórobbantásban 2009. június 19-én megölte Omar Hashi Aden nemzetbiztonsági minisztert. A merényletet, amelyben több mint harminc ember életét vesztette, mind a nemzetközi közösség, mind a szomáliai lakosság széles köre határozottan elítélte.

Az ENSZ BT szomáliai megfigyelőcsoportjának 2008. decemberi jelentése (2008/769) szerint az al-Shabaab felelős számos különböző, az utóbbi években Szomáliában történt támadásért, ideértve a következőket:

- egy az Élelmezési Világprogramnak dolgozó szomáliai sofőr meggyilkolása és lefejezése 2008. szeptemberében,

- egy puntföldi piac elleni, 2008. február 6-i pokolgépes merénylet, amelyben 20 ember életet vesztette és több mint százan megsebesültek,

- a 2006-os parlamenti választások megakadályozására irányuló pokolgépes merényletek és célzott gyilkosságok sorozata Szomáliföldön,

- számos külföldi humanitárius dolgozó meggyilkolása 2003-ban és 2004-ben.

A jelentés szerint az al-Shabaab 2009. július 20-án ENSZ-létesítményeket támadott meg, és dekrétumot bocsátott ki, amelyben kitiltotta az ENSZ három hivatalát az al-Shabaab által ellenőrzött szomáliai területekről. A szomáliai kormányerők és az al-Shabaab, valamint a Hizbul Islam felkelői közötti 2009. július 11-12-i harcokban több mint hatvan ember vesztette életét. A 2009. július 11-i harcokban az al-Shabaab négy aknavetővel nyitott tüzet a Villa Somalia épületre, három AMISOM-katona halálát és nyolc további megsebesülését okozva.

Egy a BBC által 2009. február 22-én közzétett cikk szerint az al-Shabaab vállalta a felelősséget az Afrikai Unió egyik mogadishui katonai bázisa elleni, öngyilkos merénylő által elkövetett autórobbantásért. A cikk szerint az Afrikai Unió megerősítette, hogy a merényletben 11 békefenntartója életét vesztette, további 15 pedig megsérült.

A Reuters által 2009. július 14-én közzétett cikk szerint az al-Shabaab lázadói 2009-ben gerillatámadásokat hajtottak végre szomáliai kormányerők és az Afrikai Unió állománya ellen.

A Voice of America-ban 2009. július 10-én megjelent cikk szerint az al-Shabaab érintett volt a szomáliai kormányerők ellen 2009. májusában elkövetett merényletben.

Az Európai Külkapcsolati Tanács weboldalára feltett, 2009. február 27-én kelt cikk szerint az al-Shabaab 2006 óta lázad a szomáliai átmeneti kormány és annak etiópiai támogatói ellen. Az al-Shabaab tizenegy burundi békefenntartót ölt meg az Afrikai Unió békefenntartói működésének történetében eddig legvéresebb merénylet során, és súlyos harcokba bocsátkozott Mogadishuban, legalább tizenöt ember halálát okozva.

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 2 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0356 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0356&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0356-20230612 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0356-20230612&locale=hu

Tartalomjegyzék