31999L0003[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/3/EK irányelve (1999. február 22.) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1999/3/EK irányelve

(1999. február 22.)

az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek és élelmiszer-összetevők közösségi listájának megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], az egyeztetőbizottság által 1998. december 9-én jóváhagyott közös szövegtervezet értelmében,

mivel az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] - a továbbiakban "keretirányelv"- 4. cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy meg kell határozni azoknak az élelmiszereknek a listáját, amelyeket - minden más élelmiszer kizárásával - ionizáló sugárzással lehet kezelni; mivel ezt a listát több lépésben kell összeállítani;

mivel a szárított aromás növények, fűszerek és növényi ízesítők gyakran olyan organizmusokkal és azok anyagcseretermékeivel szennyezettek és/vagy fertőzöttek, amelyek az egészségre károsak;

mivel az ilyen szennyeződéseket és/vagy fertőzéseket már nem szabad olyan fertőtlenítőszerekkel kezelni, mint az etilén-oxid, a bomlástermékeik mérgező hatása miatt;

mivel az ionizáló sugárzással hatékonyan lehet helyettesíteni az említett anyagokat;

mivel ezt a kezelést az élelmiszerügyi tudományos bizottság elfogadta;

mivel ebből következően ez a kezelési mód a közegészség védelmét szolgálja,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A keretirányelv 4. cikke (3) bekezdése második albekezdése rendelkezésének megfelelően összeállítandó pozitív közösségi lista sérelme nélkül, ez az irányelv egy olyan kezdeti pozitív közösségi listát állapít meg, amely azokat az élelmiszereket és élelmiszer-összetevőket - a továbbiakban: "élelmiszereket" - tartalmazza, amelyeket ionizáló sugárzással lehet kezelni, valamint az e célból megengedett legnagyobb mennyiségeket.

(2) E termékek ionizáló sugárzással történő kezelését csak a keretirányelv rendelkezéseivel összhangban lehet végezni. Különösen az ellenőrzési módszereket kell a keretirányelv 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban alkalmazni.

(3) Azon élelmiszerek listáját, amelyeket ionizáló sugárzással lehet kezelni, valamint az alkalmazható teljes átlagos dózisokat a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A keretirányelv általános rendelkezéseivel és ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban a tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják meg a sugárkezelt élelmiszerek forgalomba hozatalát abból az okból, hogy azok ilyen kezelést kaptak.

3. cikk

Ezt az irányelvet a Szerződés 100a. cikkében szabályozott eljárásoknak megfelelően lehet módosítani.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, azáltal, hogy legkésőbb 2000. szeptember 20-ig engedélyezik azoknak a besugárzott élelmiszereknek a forgalomba hozatalát és használatát, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek eleget tesznek.

Erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. február 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

K. H. Funke

[1] HL C 336., 1988.12.30., 7. o., és HL C 303., 1989.12.2., 15. o.

[2] HL C 194., 1989.7.31., 14. o.

[3] Az Európai Parlament 1989. október 11-i véleménye (HL C 291., 1989.11.20., 58. o.), a Tanács 1997. október 27-i közös álláspontja (HL C 389., 1997.12.22., 47. o.) és az Európai Parlament 1998. február 18-i határozata (HL C 80., 1998.3.16., 133. o.). Az 1999. január 25-i tanácsi határozat. Az Európai Parlament 1999. január 28-i határozata.

[4] HL L 66., 1999.3.13., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELHETŐ ÉLELMISZEREK ÉS MAXIMÁLIS BESUGÁRZÁSI DÓZISOK

Élelmiszerkategória | A besugárzás elnyelt teljes átlagos dózisa (kGy) |

Szárított aromás növények, fűszerek és növényi ízesítők | 10 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0003&locale=hu

Tartalomjegyzék