31993L0079[1]

A Bizottság 93/79/EGK irányelve (1993. szeptember 21.) a termelők által a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerint vezetett, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagait tartalmazó jegyzékre vonatkozó kiegészítő végrehajtási intézkedések kidolgozásáról

A Bizottság 93/79/EGK irányelve

(1993. szeptember 21.)

a termelők által a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerint vezetett, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagait tartalmazó jegyzékre vonatkozó kiegészítő végrehajtási intézkedések kidolgozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/401/EGK bizottsági határozattal [1] módosított, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagának forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/34/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 9. cikkének (6) bekezdésére,

mivel nemzetközi szinten már létezik a fajták leírására szolgáló rendszer; mivel a Nemzetközi Szövetség új növényfajták védelmére (UPOV) kidolgozott ilyen rendszert;

mivel kívánatos, hogy a közösségi rendszert a nemzetközi szinten összegyűlt tapasztalatokra alapozzák;

mivel azon termelőkre, akiknek a tevékenysége gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyaga, valamint gyümölcsfajták forgalmazására korlátozódik, kevésbé szigorú követelményeknek kell vonatkozniuk;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcstermő Növénynemzetségek és -fajok Szaporító- és Ültetvényanyagai Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv kiegészítő végrehajtási rendelkezéseket állapít meg a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagai fajtáinak a termelők által a 92/34/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének ii. pontja értelmében vezetett jegyzékei vonatkozásában.

2. cikk

(1) A termelők által vezetett jegyzékeknek tartalmazniuk kell az alábbiakat:

i. a fajta nevét, valamint adott esetben ennek közismert szinonimáit;

ii. a fajta és az alkalmazott szaporító rendszer fenntartására vonatkozó utalásokat;

iii. a fajta leírását, legalább a mellékletben megjelölt tulajdonságok és az azokra vonatkozó kifejezések alapján;

iv. lehetőség szerint annak feltüntetését, hogy az adott fajta miben különbözik a hozzá legjobban hasonlító más fajtáktól.

(2) Az (1) bekezdés ii. és iv. albekezdései nem alkalmazandók azon termelőkre, akiknek tevékenysége gyümölcstermő növények szaporító- és ültetvényanyagának a forgalmazására korlátozódik.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1994. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. szeptember 21-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 177., 1993.7.21., 28. o.

[2] HL L 157., 1992.6.10., 10. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A FAJTÁK TULAJDONSÁGAI ÉS A LEÍRÁSUKRA HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK

Citrus sp.

Fiatal hajtás: a csúcs antociános elszíneződése (a csúcstól 10-15 centiméterre)

nincs

van

Gyümölcs: a disztális vég alakja

benyomott

nyesett

kerek

enyhén hegyes

kifejezetten hegyes

Gyümölcs: a felület színe

zöld

zöld - sárga

sárga

sárga - narancssárga

narancssárga

narancssárga - vörös

rózsaszín

vörös

bíbor

A gyümölcsérés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Corylus avellana L.

A rügyfakadás ideje: (amikor két levél jelenik meg a rügyön)

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

A hímivarú virág nyílásának ideje

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

A nőivarú virág nyílásának ideje

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

Gallér: hossza a gyümölcs hosszához viszonyítva

rövidebb

azonos

hosszabb

Gallér: fogazottság

gyenge

közepes

erőteljes

Gallér: a fogazat fűrészessége

gyenge

közepes

erőteljes

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: alak

gömb alakú

kúpos

tojásdad

rövid hengeres

hosszú hengeres

Érési ideje

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

Gyümölcs: a magok aránya (súlyszázalékban)

nagyon alacsony

alacsony

közepes

magas

nagyon magas

Cydonia Mill.

Növény: habitusa

felálló

félig felálló

elfekvő

Levéllemez: alak

elliptikus

visszás tojásdad

tojásdad

kerek

Gyümölcs: általános alak

gömb alakú

tojásdad

körte alakú

elkeskenyedő

szabálytalan

hosszúkás

Fragaria x. ananassa Duch.

Virágzat: a levélzethez viszonyított elhelyezkedés

alatta

azonos magasságban

fölötte

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: domináns forma

vese formájú

lapított

gömbölyded

kúpos

kettős kúpos

majdnem henger alakú

ék alakú

tojásdad

szív alakú

Gyümölcs: szín

fehéres sárga

világos narancssárga

narancssárga

narancsvörös

vörös

bíborvörös

sötét bíborvörös

Érési ideje (amikor a növények 50 %-ának gyümölcsei érettek)

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Termőképesség jellege

nem többször virágzó

részben többször virágzó

többször virágzó

Juglans regia L.

Rügyfakadás ideje

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

Fa: a nőivarú virágzat típusa

egyszerű

összetett

Fa: a nőivarú virágtelepek képződése

nem meghatározott

meghatározott

Érettség ideje

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

Malus Mill.

Fa: növekedési erély

gyenge

közepes

erőteljes

Gyümölcs: alak

gömbölyded

kúpos gömb formájú

rövid kúpos gömb formájú

lapos

lapított gömb formájú

kúpos

hosszúkás kúpos

nyesett kúpos

ellipszoid

ellipszoid kúpos (tojásdad)

hosszúkás

hosszúkás kúpos

hosszúkás elkeskenyedő

Gyümölcs: a héj külső színe

narancssárga

vörös

bíborvörös

barnás

Virágzás kezdetének ideje (virágok 10 %-a kinyílt)

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Tőfajták

Fa: növekedési erély (tőágyásban)

gyenge

közepes

erőteljes

Fa: tőhajtások száma (tőágyásban)

nagyon kevés

kevés

közepes

sok

nagyon sok

Olea europaea L.

Gyümölcs: alak

hosszúkás

ellipszoid

gömbölyded

Gyümölcs: csúcs

nincs

van

Gyümölcs: az alap formája

lekerekített

nyesett

benyomott

Gyümölcs: szár üregének szélessége

keskeny

közepes

széles

Prunus amygdalus Batsch.

Virágzás kezdetének ideje

nagyon korai

nagyon korai - korai

korai

korai - közepes

közepes

közepes - kései

kései

kései - nagyon kései

nagyon kései

Virág: szirmok színe

fehér

rózsaszínes fehér

rózsaszín

sötétrózsaszín

Érés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Száraz gyümölcs: a csúcs alakja

lapos

lekerekített

hegyes

Mag: alak

keskeny ellipszoid

ellipszoid

széles ellipszoid

igen széles ellipszoid

Prunus armeniaca L.

Gyümölcs: méret

kicsi

közepes

nagy

Gyümölcs: a kocsányüreg mélysége

sekély

közepes

mély

Gyümölcs: a héj alapszíne

fehér

krémszínű - sárga

világos narancssárga

narancssárga

sötét narancssárga

Gyümölcs: a hús színe

fehér

krémszínű

világos narancssárga

narancssárga

sötét narancssárga

A virágzás kezdetének ideje (amikor a fán már néhány teljesen kinyílt világ látható)

korai

közepes

kései

Érés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Prunus avium L. és Prunus cerasus L.

Virágzás ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: a héj színe

sárga

narancsvörös

halványsárga alapon karmazsinpiros

karmazsinpiros

mahagóni

fekete

Gyümölcs: érési idő

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Prunus domestica L.

Gyümölcs: méret (az élettanilag érett gyümölcsöké)

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: általános alak oldalnézetben (az élettanilag érett gyümölcsöké)

lekerekített, lapított

lekerekített

hosszúkás

megnyúlt

Gyümölcs: héj alapszíne (beleértve a hamvasságot, az élettanilag érett gyümölcsnél)

fehéres (áttetsző)

zöld

sárgászöld

sárga

narancssárga

vörös

bíbor

ibolyakék

Gyümölcs: hús színe (az élettanilag érett gyümölcsnél)

fehéres

sárga

sárgászöld

zöld

narancssárga

vörös

Mag: magvaváló tulajdonság (az élettanilag érett gyümölcsnél)

magvaváló

félig magvaváló

nem magvaváló

Mag: gyümölcshöz viszonyított méret (az élettanilag érett gyümölcsnél)

kicsi

közepes

nagy

Érési időszak

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Prunus persica (L.) Batsch

Fa: típus

normális

sarkantyúszerűen elágazó

Virágzó hajtás: antociános színeződés

nincs

van

A virágzás kezdetének ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Virág: alak

rózsaszerű

harang alakú

Szirom: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Levélnyél: nektáriumok

nincs

van

Levélnyél: nektáriumok alakja

kerek

vese alakú

Gyümölcs: pelyhesség

nincs

van

Gyümölcs: a hús alapszíne

fehér

sárga - narancssárga

vörös

Mag: magvaváló

igen

nem

Érés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Prunus Salicina L.

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: a héj alapszíne

fehéres (áttetsző)

zöld

sárgászöld

sárga

narancssárga - sárga

vörös

bíborvörös

liláskék

sötétkék

Gyümölcs: a hús színe

fehéres

sárga

sárgás - zöld

zöld

narancssárga

vörös

Virágzás ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Érés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Pyrus communis L.

Virágzási idő (a teljes virágzás időpontja)

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: alak oldalnézetben (hosszmetszetben)

homorú

egyenes

domború

Gyümölcs: hosszúság a legnagyobb átmérőhöz viszonyítva

nagyon rövid

rövid

közepes

megnyúlt

nagyon megnyúlt

Gyümölcs: a héj alapszíne (érett állapotban)

zöld

sárgászöld

sárga

vörös

Gyümölcs: a szár hossza

rövid

közepes

hosszú

A szedésérettség időszaka

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Ribes silvestre Mert et Koch, Ribes niveum Lindl. (piros és fehér ribizli); Ribes sylvestre

Gyümölcsérés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Gyümölcsfürt: hossza, szárral együtt

nagyon rövid

rövid

közepes

hosszú

nagyon hosszú

Bogyó: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Bogyó: szín

fehér

fehéres sárga

rózsaszín

vörös

Ribes uva crispa L. (egres)

Növény: alak

visszás tojásdad

gömbölyded

rézsútos tojásdad

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: alak

gömbölyded

ellipszoid

körte alakú

Gyümölcs: szín

sárga

sárgászöld

zöld, fehér csíkokkal

zöld

vörös

Gyümölcsérés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Ribes nigrum L. (feketeribizli)

Növény: magasság és átmérő aránya

alacsony

közepes

magas

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcsérés ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi és Ursini (feketeszeder) és hibridjei

Növény: növekedési habitus

felálló

felálló - félig felálló

félig felálló

félig felálló - kúszó

kúszó

Alvó vessző: tüskék

nincs

van

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Érés kezdetének ideje

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

Rubus idaeus L. (málna)

Növény: fiatal hajtások száma

nagyon kevés

kevés

közepes

sok

nagyon sok

Csak azoknál a fajtáknál, amelyek nyáron az előző évi vesszőkön hozzák a legtöbb gyümölcsöt

Alvó vesszők: szín

szürkésbarna

szürkésbarna - barna

barna

barna - lilásbarna

lilásbarna

Gyümölcs: szín

sárga

halványpiros

közép-piros

sötétpiros

narancssárga

bíborvörös

fekete

Gyümölcs: méret

nagyon kicsi

kicsi

közepes

nagy

nagyon nagy

Gyümölcs: hosszúság és szélesség aránya

a hossz és szélesség egyenlő

hossza a szélességét meghaladja

hossza a szélességét jelentősen meghaladja

Fő termés

nyáron az előző évi vesszőkön

ősszel az az évi vesszőkön

Érési idő az előző évi vesszőkön

nagyon korai

korai

közepes

kései

nagyon kései

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0079 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0079&locale=hu

Tartalomjegyzék