31991L0287[1]

A Tanács irányelve (1991. június 3.) az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

A Tanács irányelve

(1991. június 3.)

az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

(91/287/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 84/549/EGK ajánlás [4] a távközlés terén összehangolt közös szemléletre épülő szolgáltatások bevezetésére szólít fel;

mivel a Tanács a távközlési szolgáltatások és berendezések közös piacának fejlesztéséről szóló, 1988. június 30-i állásfoglalásában [5] az egész Európára kiterjedő szolgáltatások piaci követelményeknek megfelelő fejlesztésére szólít fel;

mivel a modern távközlő hálózatok által nyújtott erőforrásokat a Közösség gazdasági fejlődése érdekében teljes mértékben ki kell használni;

mivel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/336/EGK tanácsi irányelvet [6] alkalmazni kell, továbbá különös figyelmet kell fordítani a káros elektromágneses interferencia elkerülésére;

mivel igen eltérőek a Közösségben jelenleg használatban lévő vezeték nélküli telefonos rendszerek, valamint a működtetésükre szolgáló frekvenciasávok, s így nem teszik lehetővé az egész Európára kiterjedő szolgáltatások kínálta előnyöket, illetve a valóban európai piaccal járó méretgazdaságosságból származó előnyöket;

mivel az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) jelenleg éppen az Európai Távközlési Szabvány (ETS), illetve az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) kifejlesztését végzi;

mivel az Európai Távközlési Szabvány (ETS) kidolgozásánál figyelembe kell venni a felhasználók biztonságát, az európai szintű együttműködési képesség szükségességét, továbbá lehetővé kell tenni az olyan felhasználók részére, akik az egyik tagállamban DECT- technológián alapuló szolgáltatásban részesülnek, hogy adott esetben a szolgáltatás bármely másik tagállamban a rendelkezésükre álljon;

mivel a DECT európai megvalósítása jelentős lehetőséget biztosít a valóban európai vezeték nélküli digitális telefonrendszer megteremtésére;

mivel az ETSI becslése szerint a DECT-hez a nagy sűrűségű területeken 20 MHz-re lesz szükség;

mivel a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) a DECT részére közös európai frekvenciasávként az 1880-1900 MHz-et ajánlotta, annak elismerésével, hogy a DECT-rendszer fejlődésétől függően szükség lehet további frekvenciasáv kialakítására;

mivel mindezt figyelembe kell venni az 1992. évi Igazgatási Rádió-világértekezlet (WARC) előkészítésénél;

mivel a frekvenciasáv DECT részére történő kijelölésének időpontját követően a meglévő szolgáltatások továbbra is fennmaradhatnak a hullámsávon belül, feltéve hogy nem ütköznek a kereskedelmi igényeknek megfelelően létrehozandó DECT-rendszerekkel;

mivel az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséről szóló, 1991. június 3-i 91/288/EGK tanácsi ajánlás [7] végrehajtása biztosítja a DECT legkésőbb 1992. december 31-ig történő végrehajtását;

mivel a távközlési végberendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, többek között a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. április 29-i 91/263/EGK tanácsi irányelv [8] lehetővé teszi a DECT közös megfelelési előírásainak gyors megállapítását;

mivel a DECT megvalósítása függ a helyhez kötött bázisállomások és mozgóállomások közötti átviteli és vételi frekvenciasáv kiosztásától és hozzáférhetőségétől;

mivel bizonyos rugalmasságra lesz szükség a különböző tagállamokban meglévő eltérő frekvenciaigények figyelembevétele érdekében; biztosítani kell, hogy e rugalmasság ne lassítsa le a DECT-technológia kereskedelmi igényeknek megfelelő, Közösségen belüli megvalósítását;

mivel a DECT egész Európára kiterjedő megvalósítása érdekében elengedhetetlen lesz a fent meghatározott frekvenciasáv teljes tartományának fokozatos rendelkezésre állása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) rendszere a 91/288/EGK ajánlásban említett vezeték nélküli digitális távközlésre vonatkozó Európai Távközlési Szabványnak (ETS) megfelelő technológia, továbbá az e technológiát közvetlenül használó nyilvános és zárt távközlési rendszerek.

2. cikk

A tagállamok a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete T/R 22-02 CEPT- ajánlásának megfelelően 1992. január 1-jéig kötelesek kijelölni az 1880-1900 MHz frekvenciasávot az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) részére.

A CEPT-ajánlásnak megfelelően a DECT elsőbbséget élvez ugyanazon a sávon belül az egyéb szolgáltatásokkal szemben, és a kijelölt hullámsávon belül védelemben részesül.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1991. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

A Bizottság legkésőbb 1995 végéig jelentést nyújt be a Tanácsnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 3-án

a Tanács részéről

az elnök

A. Bodry

[1] HL C 187., 1990.7.27. 5. o.

[2] HL C 19., 1991.1.28. 97. o. ésHL C 106., 1991.4.22., 78. o.

[3] HL C 332., 1990.12.31., 172. o.

[4] HL L 298., 1984.11.16., 49. o.

[5] HL C 257., 1988.10.4., 1. o.

[6] HL L 139., 1989.5.23., 19. o.

[7] HL L 144., 1991.6.8., 47. o.

[8] HL L 128., 1991.5.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0287 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0287&locale=hu