9007/1998. (SK 12.) KSH közlemény

Szolgáltatások jegyzéke (ÁFA - kulcsokkal)

A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

01MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS12
01.4Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
01.41Növénytermelési szolgáltatás12
01.41.1Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás12
01.41.11Növénytermelési szolgáltatás12
01.41.11.1Növénytermelési, kertészeti bérmunka12
Ide tartozik a szántóföldi növénytermesztés vagy kertészeti (zöldség, virág, dísznövény, szőlő, gyümölcs) termesztés egészének vagy speciálisan növénytermesztési, kertészeti részfolyamatainak önálló, elkülönült elvégzése (általában megbízásos alapon), pl. talaj-előkészítés, vetés, növényvédelem, öntözés, szőlő-, gyümölcsfaápolás, betakarítás stb. A betakarításhoz kapcsolódó tevékenység a gazdaságon belül a mezőgazdasági szervezet által megtermelt termékeknek az előző feltételek (megbízás) mellett végzett értékesítésre, tárolásra, továbbfelhasználásra való előkészítése, mint pl. tisztítás, darabolás, levéltelenítés, osztályozás, héjazás-hámozás, főzelékfélék ipari értékesítéshez szükséges elsődleges, közvetlen piaci csomagolása és rövid időre való tartósítása, szárítás, hűtés, (len)áztatás vagy nagybani csomagolás. Mezőgazdasági gépek, berendezések mezőgazdasági munka végzésére való kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
Nem ide tartozik: növényi rostok kikészítése (17.3), az elkülönülten végzett, nem speciális mezőgazdasági szolgáltatások (SZJ megfelelő csoportjai), pl. tárolás (63.12); hűtőtárolás (63.12.11.0), mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése kezelő nélkül (71.31.10), csomagolás (74.82.10).
01.41.11.2Növény-egészségügyi szolgálat12
Ide tartozik a növényi betegségek, kórtünetek, illetve a növényeket károsító szervezetek (rovarok, atkák, rágcsálók, más paraziták, stb.) azonosítása. A kártevők és betegségek megjelenési valószínűségének és várható kártételi veszélyének előrejelzése.
01.41.11.3Talajerő-gazdálkodási szolgáltatás12
Ide tartozik az üzemi talajhasználat egységes rendszerének kialakításán belül a talajjavítás, talajvédelem, rekultiváció és üzemi vízrendezés körében végzett minden olyan munka, amely a talaj termőképességének, megőrzése, visszaállítása érdekében történik, a talaj javítását, védelmét szolgálja (kivéve az Építményjegyzék alapján besorolható beruházási munkákat). A felsorolt műveletek a talajfelszín termőrétegére vonatkoznak.
Nem ide tartozik: a meliorációs célú építmények építése (45), talajvizsgálatok (74.30.11).
01.41.11.9Egyéb növénytermelési szolgáltatás12
Máshova nem sorolt mezőgazdasági szolgáltatások végzése, a kitermelt termőföld elhelyezése, a mezőőri tevékenység ellátása, a mezőgazdasági üzemekkel munkaszerződést kötők tevékenysége.
Nem ide tartozik: földterület (valamennyi művelési ágra vonatkozóan) értékesítése (70.12.14.0), a földterület (valamennyi művelési ágra vonatkozóan) bérbeadása (70.20.12), elkülönült marketingtevékenység (74.14.13.), agronómusi, agrárközgazdászi kérdésekben üzletviteli tanácsadás (farmoknak/gazdaságoknak stb.), mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati szakmai szervezés, tanácsadás, szakértés (74.14.15), termésbecslés (74.20.81), mezőgazdasági termékek, termőtalaj laboratóriumi vizsgálata, elemzése (74.30.11), mezőgazdasági fajtaminősítés (74.30.11), termőhelyi besorolás (74.30.11), építményfertőtlenítés, rovarirtás (74.70.11), mezőgazdasági kiállítások és vásárok rendezése (74.84.15), egészségügyi kártevőirtás (85.14.18).
01.41.12Parkosítási, zöldterületi szolgáltatás12
01.41.12.1Parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása12
Ide tartozik a parkok, zöldterületek, fasorok létesítése céljából község, város belterületén (közterületen), gazdálkodó szervezetek, intézmények területén, épületek belső tereiben virágok, dísznövények, fák, cserjék telepítése, füvesítés, azok gondozása, növényápolás, öntözés, növényvédelem, pázsitnyírás, -pótlás, -felújítás, fakivágás, gallyazás stb. Ide tartozik a parkok, egyéb zöldterületek (a bennük lévő játszóterek) meglévő létesítményeinek, berendezési tárgyainak (padok, játszóeszközök, sporteszközök, kutak, sétányok stb.) gondozása.
Nem ide tartozik: a parkokban lévő ipari termékek, építmények elkülönült karbantartása (ipar és építőipar megfelelő osztálya), villany-, gáz-, víz- és egyéb csővezeték alatti, fölötti gallyazás (02.02.10.9), kertek, parkok, sportpályák és hasonló célú zöldterületek tervezése (74.20.52. 0).
01.41.12.2Védett természeti terület mezőgazdasági gondozása12
Ide tartozik a jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, védett természeti területté nyilvánított tájon lévő növény- és állatfajok, a 105 földfelszíni formák és ezek együttesének megóvása és gondozása az adott területen felmerülő mezőgazdasági jellegű munkák elvégzésével.
Nem ide tartozik: növény-, állatkerti bemutatók működtetése (természetvédelem) (92.53.1).
01.42Állattenyésztési szolgáltatás
01.42.10Állattenyésztési szolgáltatás12
01.42.10.1Állattenyésztési bérmunka12
Ide tartozik az állattenyésztés egésze vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése, pl. gazdasági haszonállatok gondozása, fejése, férőhelyük, istállók tisztítása, szexálás, pataápolás, tojástisztítás és-osztályozás, tolltépés, birkanyírás, prémes állatok lenyúzása (nem vágóhídi).
Nem ide tartozik: állat-egészségügyi ellátás (85.20.1), gazdasági haszonállat törzskönyvezése (74.20.81), agronómusok, agrárközgazdászok termelésszervezésre vonatkozó szakértői, tanácsadói tevékenysége (74.14.15), gazdasági haszonállatok bérbeadása (71.34.10.2), állatkozmetika (93.02.23.2), állatok idomítása (92.72.12.0), nyomkereső kutya idomítása (74.60.16), szórakoztató lovagoltatás (92.72.12), vadgazdálkodási bérmunka (01.50.10), halászati, halgazdasági bérmunka (05.0).
01.42.10.2Megtermékenyítő szolgálat12
Ide tartozik az állatok mesterséges és természetes megtermékenyítésével kapcsolatos önálló, elkülönült szolgáltatás. Ide tartozik az embriótranszplantáció is.
01.42.10.3Állati hulla megsemmisítése12
Ide tartoznak az állathullák és az állati eredetű hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos nem ipari vagy állategészségügyi tevékenységek, gyepmesteri teendők ellátása.
Nem ide tartozik: kedvtelésből tartott kisállatok eltemetése temetőben (93.03.12.1), dögkút, dögtér fenntartása (90.00.24).
01.42.10.9Egyéb állattenyésztési szolgáltatás12
01.50Vadgazdálkodás
01.50.10.0Vadgazdálkodási bérmunka12
Ide tartozik a vadgazdálkodási tevékenység egészének vagy speciális vadgazdálkodási részfolyamatainak elkülönült végzése, valamint a megbízási díj ellenében végzett vadgazdálkodási célú állományszabályozás.
Nem ide tartozik: a sport és hobbivadászat (92.72.12), a termelésszervezési, tanácsadás (74.14.15), az agrárgazdasági szakértés, trófeabírálat (74.14.23.1).
02ERDŐGAZDÁLKODÁS
02.0Erdőgazdálkodás
02.02Erdőgazdálkodási szolgáltatás
02.02.10Erdőgazdálkodási szolgáltatás12
02.02.10.1Erdőgazdálkodási bérmunka12
Ide tartozik az erdőgazdálkodási folyamat egészének vagy speciális erdőgazdálkodási részfolyamatainak elkülönült elvégzése, pl. erdészeti szaporítóanyag gyűjtése, erdőtelepítés, -tisztítás, -felújítás, fakitermelés és a fakitermeléshez kapcsolódó, ipari terméket nem eredményező szolgáltatás (megbízás alapján) mint darabolás, erdei termék előállítása (pl. bányafa, karó, hasított oszlop stb.), kitermelt fa erdőn belüli mozgatása.
Nem ide tartozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek létesítése, ültetése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12).
02.02.10.2Különleges rendeltetésű erdő, terület gondozása12
Ide tartozik a városok környékén, illetve közelében pihenés céljára fenntartott parkerdők vagy. más helyen nagy területet magukba foglaló, különleges természeti adottságokkal rendelkező gyógy-, üdülő-, séta- stb. (közjóléti) erdők gondozása és rendeltetésének megfelelő használatot elősegítő rendben tartása. Az illetékes szervek által elsődlegesen védelmi célra kijelölt (a természet-, táj- és talajvédelmet, vízgazdálkodási, valamint egyéb védelmi célt - út, vasút, töltés, bánya, épület stb. - szolgáló) erdők művelése, ápolása. Tudományos kutatások szempontjából jelentős, más éghajlatú tájakról honosított, illetve kipusztuló félben lévő különböző növényekkel (fák, díszcserjék, virágok stb.) beültetett zárt területek, arborétumok védelme, gondozása.
Nem ide Partozik: a kertek, városi parkok és zöldterületek létesítése, ültetése, gondozása külön megbízás alapján (01.41.12).
02.02.10.9Egyéb erdőgazdálkodási szolgáltatás12
Ide tartozik az erdőgazdasági szakmai felügyelet ellátása keretében az erdők faállománya gondozásának, ápolásának megszervezése, az erdőtelepítések és az erdők felújításának megállapítása. Intézkedés az erdők védelmének biztosításáról (tűztől, emberi kártételtől stb.). Az erdővel kapcsolatos különböző gazdálkodási igények (pl. élőfa készlet mennyiségének, értékének becslése) és társadalmi igények (pl. emlékhelyek rendben tartása) kielégítése. Ide tartozik a települések külterületén, mezőgazdasági illetve erdőgazdasági területen húzódó magasfeszültségű villamos-, gáz- és egyéb csővezeték alatt (körül), valamint utak és vasutak mentén a mezőgazdasági és erdészeti tevékenység biztonságát szolgáló fakivágás, gallyazás, bozótirtás stb.
Nem ide tartozik: erdészeti szaporítóanyag fajtaminősítése (74.30.11), az agronómusi, agrárközgazdászi kérdésekben üzletviteli tanácsadás (farmoknak/gazdaságoknak stb.), mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati szakmai szervezés, tanácsadás, szakértés (74.30.11)

B HALÁSZAT

05HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS
05.0Halászat, halgazdálkodás
05.01Halászat
05.01.10Halászati szolgáltatás12
05.01.10.1Halászati bérmunka12
Ide tartozik a halászati termelés egészének vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése.
05.01.10.9Egyéb halászati szolgáltatás12
Ide tartozik a halászattal kapcsolatos minden olyan szolgáltatás, amely a 05.01.10.1 osztályba nem sorolható.
Nem ide tartozik: sport és hobbihalászat (92.72.12), agronómusok, agrárközgazdászok termelésszervezésre vonatkozó szakértői, tanácsadói tevékenysége (74.14.15)
05.02Halgazdálkodás
05.02.10Halgazdálkodási szolgáltatás25
05.02.10.1Halgazdálkodási bérmunka25
Ide tartozik a halgazdálkodási termelés egészének vagy speciális részfolyamatainak elkülönült végzése.
05.02.10.9Egyéb halgazdálkodási szolgáltatás25
Ide tartozik a halgazdálkodással kapcsolatos minden olyan szolgáltatás, amely a 05.02.10.1 osztályba nem sorolható.
Nem ide tartozik: agronómusok, agrárközgazdászok termelésszervezésre vonatkozó szakértői, tanácsadói tevékenysége (74.14.15).

C+D+E IPAR

C BÁNYÁSZAT

Ide tartozik az ásványi nyersanyag kitermelési részfolyamatainak elvégzése, a bányászati termékek előkészítése (őrlés, tisztítás, dúsítás), bányamentés stb., a kőolaj és földgáz kitermelési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos szolgáltatás (beleértve a készletfeltárást, a fúrótorony, az olaj- és gázkút építését is).
Nem ide tartozik: lelőhelyek feltáró geológiai és geofizikai kutatása, nyersanyagok készletfeltáró kutatófúrása, amennyiben építményt nem eredményez (74.20.71), geológiai, geofizikai és szeizmikus mérések végzése (74.20.72), lelőhelyek bányászatra való előkészítése (45.11.30), vízkitermelés (41.00.9)
A bányászati szolgáltatás alábbiakban részletezett csoportjai (TEÁOR 98 4 számjegyű szakágazati kódja + a 9-es számjegy) magukba foglalják az adott szakágazatba tartozó tevékenységekkel (ásványok bányászatával) kapcsolatos valamennyi szolgáltatást, amelyet végezhetnek bérmunkában vagy megvásárolt anyagon, terméken is (pl.: 10.20.9 Barnaszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás). Amennyiben az SZJ '99 5 számjegyű csoportját tovább részletezzük, annak külön tartalmi meghatározást adunk (pl.: 11.20.12 Fúrótorony-építés, - javítás, -bontás és a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatás).

CA ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA

10SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS
10.10Feketeszén-bányászat
10.10.90.0Feketeszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás25
10.20Barnaszén, lignit bányászata
10.20.90.0Barnaszén-, lignitbányászattal kapcsolatos szolgáltatás25
10.30Tőzegkitermelés
10.30.90.0Tőzegkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás25
11KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS
11.10Kőolaj-, földgázkitermelés
11.10.9Kőolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás (11.20-ba tartozók kivételével)25
Nem ide tartozik: a cseppfolyós kőolaj gáz kinyerése a kőolaj feldolgozása során (23.20.9), a csővezeték üzemeltetése (60.30), a kőolaj- és földgázlelőhely bányászati célra történő előkészítése (45.11.30), az elkülönülten végzett készletfeltáró kutatófúrás és a termelőkút fúrása (11.20.11)
11.10.93 0Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra25
11.10.99. 0Kőolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
11.20Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
11.20.1Kőolaj-, földgáz kitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)25
11.20.11. 0Kőolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatás25
11.20.12. 0Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás25
Ide tartozik a kőolaj és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatás, például fúrótorony építése, javítása, bontása, kútnyílások cementtel való burkolása, szivattyúzása, betömése és elhagyása, speciális tűzoltó szolgáltatás.
Nem ide tartozik: a kőolaj és földgázkutatási szolgáltatás (74.20. 71).
12URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT
12.00Urán-, tóriumérc-bányászat
12.00.90.0Urán-, tóriumérc-bányászattat kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az urán- és tóriumérc dúsításával, a fémurán gyártásával, a hasadó vagy átalakulásra képes anyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (23.30.9).

CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT

13FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
13.10Vasércbányászat
13.10.90.0Vasércbányászattal kapcsolatos szolgáltatás25
13.20Színes fémérc bányászata
13.20.90.0Színes fémérc bányászattal kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a Timföldgyártással kapcsolatos szolgáltatás (27.42.90).
14EGYÉB BÁNYÁSZAT
14.1Kőfejtés
14.11Építési célú kő fejtése
14.11.90.0Építési célú kő fejtésével kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kőfejtéstől elkülönülten végzett kőfaragással, - megmunkálással és -csiszolással kapcsolatos szolgáltatás (26.70.9)
14.12Mészkő, gipsz, kréta bányászata
14.12.90.0Mészkő, gipsz, kréta bányászatával kapcsolatos szolgáltatás25
14.13Pala bányászata
14.13.90.0Pala bányászatával kapcsolatos szolgáltatás25
14.2Homok-, agyagbányászat25
14.21Kavics-, homokbányászat
14.21.90.0Kavics, homok bányászatával kapcsolatos szolgáltatás25
14.22Agyag-, kaolinbányászat
14.22.90.0Agyag, kaolin bányászatával kapcsolatos szolgáltatás25
14.30Vegyi ásvány bányászata
14.30.90.0Vegyi ásvány bányászatával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás (14.40. 9)
14.40Sótermelés
14.40.90.0Sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás25
14.50Máshova nem sorolt egyéb bányászat
14.50.90.0Máshova nem sorolt egyéb bányászattal kapcsolatos szolgáltatás25

D FELDOLGOZÓIPAR

A feldolgozóipari szolgáltatás eredményeként általában nem jön létre dologi, tárgyi jellegű új termék, hanem valamely már meglevő termék értéke (használhatósága) növekszik, helyreáll, illetve megmarad.

A feldolgozóipari szolgáltatáson belül az alábbi tevékenységcsoportokat különböztetjük meg.

1. Szerelési munkák (TEÁOR 98 4 számjegy + 91-es)

Különbséget kell tenni:

a gépek üzembe helyezése, technológiai rendszerek, berendezések helyszíni szerelése (1/a) és

az ipari termékek összeszerelése között (1/b).

1/a Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősül a tárgyi eszköz (gép, berendezés, készülék) megrendelésre, elkülönülten végzett üzembe helyezése, mindazokkal a szerelési, vizsgálati, próbajáratási, mérési, átadás-átvételi és dokumentálási tevékenységekkel együtt, amelyek szükségesek és közvetlenül kapcsolódnak az új tárgyi eszköz létesítéséhez, illetve már meglévők használati értékét növelő rekonstrukciójához, cseréjéhez.

Ide tartozik a technológiai rendszerek, gyártósorok és hasonló összetett beruházási javak üzemképes állapotba hozását célzó helyszíni technológiai szerelés, a csatlakozási pontokba történő bekötés. A technológiai szerelés során korábban előállított (BTO-os számmal rendelkező) termékeket használnak fel működőképes berendezés együttes létrehozására, amelynek célja valamilyen termék előállítása, illetve szolgáltatás elvégzése, és amely az előírt felhasználási célt egységesen irányítható technológiai berendezésként valósítja meg. A technológiai szerelés irányulhat új berendezés együttes létesítésére az előre gyártott részegységek összeállításával, vagy már meglévő, üzemeltetett technológiai rendeltetésű létesítmények használati értékét növelő rekonstrukciójára, cseréjére.

A szerelés fogalmába tartozik az üzemképes berendezések, gyártósorok le- és szétszerelése is.

Nem ide tartozik.' a daruzott csarnokban a technológiai szerelésnek nem része a támasztó vezeték/gerendázat, mivel az Építményjegyzék által meghatározott építményhez tartozik (45). Az erőműi, vegyipari, bányászati, mezőgazdasági stb. folyamatok berendezéseinek technológiai szerelésébe nem tartozik bele az épületgépészeti berendezések (a víz vételezését és elvezetését, a légtechnikát, az elektromos, informatikai, kőellátó, hidraulikus stb. hálózatokat működtető) szerelése (45). Az összetett (pl.: CT, ultrahangos) orvosi készülékek helyszíni szerelése ipari szolgáltatás 33.10.91 (ha nem része az üzemben végzett termékelőállításnak, mint befejező művelet). Nem a feldolgozóiparba tartoznak a megrendelésre, harmadik fél közreműködésével végzett nem ipari tevékenységek, ezeket az SZJ megfelelő csoportjaiba kell sorolni pl. pl.: a diagnosztikai szoftver létrehozása (72), a gépkönyvek és hasonló segédletek kidolgozása (74.20), a kezelők szakmai továbbképzése (80.42), a műszaki létesítmény technológiai szereléséhez kapcsolódóan szerződés keretében, harmadik fél által végzett minőségvizsgáló (74.30), szakvéleményező, dokumentáló anyag készítése (74.20), oktatás (80.42), szoftverkészítő, adatfeldolgozó szolgáltatás (72).

1/b Ipari termékek összeszerelése

Nem saját előállítású kész egységek, késztermékek egymáshoz csatlakoztatásával, előírt konfigurálásával, kombinálásával ipari késztermékek elkülönült összeszerelése, üzembe helyezése, a rendeltetésnek megfelelő vizsgálati eljárásokkal együtt.

Ide tartoznak pl. a híradás-, irányítás-, számítás- és méréstechnikai, ipari gyártórendszerek kialakítását célzó nem helyszíni összeszerelések, amennyiben a megrendelőnek átadott (leszámlázott) vásárolt áruk eredeti kialakítását a szolgáltatás lényegében érintetlenül hagyta, a termékjegyzék szerinti besorolásukat nem változtatta meg.

Ide tartozik továbbá a korábban alkalmazásba vett ipari termékek kiegészítése a szolgáltatáshoz előírt késztermék nem helyszíni be-, illetve felszerelésével pl. a funkciók bővítése, a teljesítőképesség növelése érdekében (pl. távközlési, műhold adását vevő elektronikus alapberendezés kiegészítése, beállítása; ipari gyártóberendezés pótlólagos automatizálásához előírt érzékelők és jelfeldolgozó egységek beépítése, beállítása; számítástechnikai hálózat bővítéséhez tartozó kiegészítés és az összeállított eszközök üzemi próbája)

2. Javítás és karbantartás (TEÁOR 98 4 számjegy + a 92-es), felújítás és rekonstrukció (TEÁOR 98 4 számjegy + a 93-as)

Ide tartozik a feldolgozóipari termékek elkülönült, megrendelésre végzett javítása, karbantartása, felújítása és rekonstrukciója.

Javításnak minősül a hibaelhárítási tevékenység, a csökkent értékű termék eredeti értékének nem karbantartás jellegű helyreállítása.

Karbantartás: a termelő-berendezések meghatározott időszakonkénti műszaki felülvizsgálata, a szükséges állagmegóvási és ápolási munkák elvégzése.

Felújítás: az a tevékenység, amelynek során a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált termék ismét eredeti használati állapotba kerül alkatrészek, részegységek javításával, cseréjével.

Rekonstrukció: az eredeti használati értéket növelő, lényeges átalakítással járó javító tevékenység, amely esetenként egyúttal korszerűsítést, illetve a termék funkciójának változását, bővülését is eredményezi.

Nem ide tartozik: a vállalat saját gépparkjának és berendezéseinek karbantartása és javítása a vállalkozás főtevékenységét szolgáló kisegítő tevékenység, ezért nem kíván külön besorolást; a közúti járművek javítása (50.20), a személyi használati tárgyak, közszükségleti cikkek javítása (52.7), a vasúti gördülőállomány karbantartása és kisebb javítása (63.21.10.2), valamint az iroda- és számítógépek javítása (72.50)

3. Kezelés és kikészítés

A kezelés és kikészítés növeli a termék értékét, használati értékét, de nem eredményez új terméket (a termék BTO kódszáma nem változik). A kezelés és kikészítés legfontosabb fajtái: festés, kikészítés, nyomás, fényezés, lakkozás stb.

A kikészítési szolgáltatások közé tartozik pl. a textilkikészítés végzése nem saját előállítású (vásárolt vagy átvett) anyagon, készterméken (fonalon, szöveten, kötött-hurkolt kelmén, ruházati cikkeken). A textilkikészítő vállalkozás az anyagot, készterméket vagy megvásárolja (saját anyagos textilkikészítés) vagy átveszi (bérmunkában végzett textilkikészítés), és különféle textilkikészítési eljárásoknak veti alá: fehérítés, festés, nyomás stb. (17.30).

A kezelési, kikészítési szolgáltatáshoz tartozik az olyan felületi kezelés, kikészítés, bevonás, fényezés és hasonló értéknövelő szolgáltatás (pl. hőkezelés, anódos kezelés), amelynek célja a fém, fa, porcelán, üveg, egyéb nem fém termék védelme, jelölése, díszítése, minőségének változtatása.

Nem ide tartozik: Az Építményjegyzékbe sorolt építmények (híd, úttartozék, fémszerkezet, kerítés stb.) felületi kezelése, festése és hasonló bevonása (45)

4. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősül a bérmunkában végzett részmegmunkálás, amikor a megrendelő anyagán, félkész termékén bérmunka- szerződés keretében olyan ipari megmunkálást, feldolgozást stb. végeznek, amely az adott termék előállításához szükséges teljes technológiai folyamatnak csak bizonyos műveleteire, részfolyamatára terjed ki. Részmegmunkálásnak minősül a tevékenység akkor is, ha a termék-előállítási folyamatnak csak a befejező szakaszát végzik el.

Nem ide tartozik: (nem minősül szolgáltatásnak) a bérmunkában történő késztermék-előállítás, amikor a gyártási folyamat összes munkaműveletét elvégzi az alvállalkozó. Ez termékelőállításnak minősül, amelyet a BTO megfelelő termékcsoportjába kell besorolni.

5. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősül a különféle nyomdai műveletek (nyomás, kötés, betűszedés stb.) végzése akár saját, akár hozott anyagon (papíron) (22.2).

Nem ide tartozik: egyéb nyomtatott áruk gyártása (BTO: 2222), nyomólemez és nyomóhenger gyártása (BTO: 222420 00 00), a kiadói tevékenység, ez termék-előállításnak minősül (a nyomtatott termékek kiadása a BTO 2211, 2213, 2215, a hangfelvételek kiadása a BTO: 2214 termékcsoportjába tartozik)

Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősül

a: hangfelvételek sokszorosítása(22.31)

videofelvételek sokszorosítása (22.32) és a

számítógépes adathordozók sokszorosítása (22.33).

Nem ide tartozik: a hangfelvételek kiadása (BTO 2214), a videofelvételek kiadása (92.11), a szoftverkiadás (72.20)

6. Feldolgozóipari szolgáltatásnak minősül az alapanyagok és termékek méretre vágása, darabolása (pl. fa-, fémlemez szabás, papírvágás, üvegtábla darabolás)

7. Az ipari termékek gyártási folyamat keretében történő csomagolása, kiszerelése a termékelőállító tevékenység része (nem szolgáltatás)

Nem ide tartozik: az ipari termékek gyártástól elkülönülten végzett csomagolása, kiszerelése (74.82.10)

A feldolgozóipari szolgáltatások kódszámrendszere és tartalmi meghatározásai

A feldolgozóipari szolgáltatások alábbiakban részletezett csoportjai (TEÁOR'98 4-számjegyű szakágazati kód + a 9-es számjegy) magukba foglalják az adott szakágazatba tartozó tevékenységekkel (termékek gyártásával) kapcsolatos valamennyi szolgáltatást, amelyet végezhetnek bérmunkában vagy megvásárolt anyagon, terméken is (pl.: 18.22.9 Felsőruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás)

Terjedelmi korlátok miatt minden egyes feldolgozóipari szolgáltatásra vonatkozóan nem adunk tartalmi meghatározást. Csak azokat a szolgáltatás-csoportokat láttuk el magyarázattal, amelyeknél a részletezettség vagy az egyértelmű besorolás ezt megkövetelte. A többi feldolgozóipari szolgáltatás tartalmára vonatkozóan a TEÁOR tartalmi meghatározásai adnak eligazítást.

A TEÁOR'98 4-számjegy + a 9-es számjeggyel jelölt szolgáltatás csoportot (SZJ'99 5 számjegy) a feldolgozóiparban az alábbiak szerint részletezzük tovább:

TEÁOR'99 4-számjegy + a 91-es: gépek, berendezések üzembe helyezése

TEÁOR'98 4-számjegy + a 92-es: gépek, berendezések és más feldolgozóipari termékek javítása, karbantartása TEÁOR'98 4-számjegy + 93-tól 98-ig: néhány szakágazatban a fenti szolgáltatáson kívül más, az adott szakágazatra jellemző speciális szolgáltatást is kiemeljük (tartalmi meghatározást lásd a megfelelő helyen).

TEÁOR'98 4-számjegy + a 99-es: egyéb szolgáltatás: az előzőekben ki nem emelt más szolgáltatás.

DA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA

15ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA
15.1Húsfeldolgozás25
15.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
15.11.90.0Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a húsgyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolás (51.32.11), a hústermeléstől elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolás (74.82.10), az emberi fogyasztásra nem alkalmas, állati eredetű olaj és zsír gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.41.9).
15.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
15.12.90.0Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a baromfihús-termeléstől elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolás (51.32.11), a baromfihús-termeléstől elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolás (74.82.10)
15.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
15.13.90.0Hús, baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a hús és húskészítmények főzése és más módon való kezelése.
Nem ide tartozik: a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól elkülönülten végzett nagykereskedelmi csomagolása (51.32.12), a hús- és baromfihús-készítmény gyártástól elkülönülten, bérmunkában végzett csomagolása (74.82.10)
15.20Halfeldolgozás
15.20.90.0Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a halból készült leves gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.89.9).
15.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás25
15.31Burgonyafeldolgozás25
15.31.90.0Burgonyafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás25
15.32Gyümölcs-, zöldségié gyártása25
15.32.90.0Gyümölcs-, zöldségié gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.33Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás25
15.33.90.0Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a zöldségek, gyümölcsök és készítményeik főzése, sűrítése és más kezelési szolgáltatása.
Nem ide tartozik: a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.84.9).
15.4Növényi, állati olaj gyártása25
15.41Nyersolaj gyártása
15.41.90.0Nyersolaj, zsír gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a sertészsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztásával és finomításával kapcsolatos szolgáltatás (15.11.9).
15.42Finomított olaj gyártása
15.42.90.0Finomított olaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az emberi fogyasztásra nem alkalmas, állati eredetű olajok és zsírok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.41.9).
15.43Margarin gyártása
15.43.90.0Margarin gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.5Tejfeldolgozás25
15.51Tejtermék gyártása
15.51.90.0Tejtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.52Jégkrém gyártása25
15.52.90.0Jégkrém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.6Malomipari termék, keményítő gyártása25
15.61Malomipari termék gyártása
15.61.90.0Malomipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a burgonyaliszt és -dara gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.31.9), a nedves gabona magvak őrlésével kapcsolatos szolgáltatás (15.62.9), olajos magvakból, dióból vagy olajos magbelekből származó, nem zsírtalanított liszt és dara gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.41.9)
15.62Keményítő gyártása
15.62.90.0Keményítő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a lakfőz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.51.9). 15.7 Takarmány gyártása
15.7Takarmány gyártása25
15.71Haszonállat-eledel gyártása
15.71.90.0Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az állatok takarmányozásában felhasználható halliszt gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.20.9).
15.72Hobbiállat-eledel gyártása
15.72.90.0Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.8Egyéb élelmiszer gyártása25
15.81Kenyér, friss tésztaféle gyártása
Nem ide tartozik: a főznivaló tésztafélék, tészták gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.85.9).
15.81.90.0Kenyér, friss tésztaféle gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.82Tartósított lisztes áru gyártása
15.82.90.0Tartósított lisztes áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.83Cukorgyártás
15.83.90.0Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a glukóz, szőlőcukor, glukóz szirup, malátacukor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.62.9).
15.84Édesség gyártása
15.84.90.0Édesség gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.85Tésztafélék gyártása
15.85.90.0Tésztafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a tésztát is tartalmazó levesporok és száraz leveskészítmények gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (15.89.9)
15.86Tea, kávé feldolgozása
15.86.90.0Tea, kávé feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.87Fűszer, ételízesítő gyártása
15.87.90.0Fűszer, ételízesítő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az asztali (étkezési) só gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (14.40.9).
15.88Homogenizált és diétás étel gyártása
15.88.90.0Homogenizált, diétás étel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.89Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása
15.89.90.0Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.9Italgyártás
15.91Desztillált szeszes ital gyártása25
15.91.90.0Desztillált szeszes ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az illatanyag-keverék (pl.: alkoholos eszencia) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.63.9), szeszes italok termeléstől elkülönülten végzett nagykereskedelmi palackozása (51.34.12), a bérmunkában végzett szeszesital-palackozás (74.82.1).
15.92Etilalkohol gyártása
15.92.90.0Etilalkohol gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.93Bortermelés
15.93.90.0Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a bortermeléstől elkülönülten végzett átalakítás nélküli nagykereskedelmi (51.34.12), bérmunkában történő palackozás (74.82.1)
15.94Gyümölcsbor termelése
15.94.90.0Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a bortermeléstől elkülönülten végzett átalakítás nélküli nagykereskedelmi (51.34.12), bérmunkában történő palackozás (74.82.1)
15.95Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
15.95.90.0Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
15.96Sörgyártás
15.96.90.0Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a sör átalakítás nélküli, nagykereskedelmi (51.34.12), illetve bérmunkában történő palackozó; csomagolása (74.82.1)
15.97Malátagyártás
15.97.90.0Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás25
15.98Üdítőital gyártása
15.98.90.0Üdítőital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a gyümölcs- és zöldséglevek gyárt kapcsolatos szolgáltatás (15.32.9), az üdítőital gyár elkülönülten végzett nagykereskedelmi palack (51.34.11), a bérmunkában történő palackozás (74.82 1)
16DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
16.00Dohánytermék gyártása
16.00.90.0Dohánytermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25

DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

17TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
17.10Textilszálak fonása
17.10.90.0Textilszálak fonásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a szálak előkészítése díjazás ellenében vagy szerződés alapján, mint pl. a mosás, a zsírtalanítás, a karbonizálás, gyapjú vagy pamut kártolása vagy fésülése, selyem gombolyítása, len tilolása stb.
Nem ide tartozik: a nem saját előállítású fonalakon végzett kikészítési szolgáltatás (17.30.1).
17.20Textilszövés
17.20.90.0Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nem saját előállítású szöveteken végzett kikészítési szolgáltatás (17.30).
17.30Textilkikészítés
Ide tartoznak a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) textilszálak, fonalak, cérnák, szövetek, kötött-hurkolt kelme és ruházati cikk textilkikészítése.
Nem ide tartozik: a saját előállítású textiltermékek kikészítése (BTO 172, 175, 176), a textíliák műanyaggal való bevonása (17.54.9).
17.30.10Textilszál, fonal, cérna festési szolgáltatás25
17.30.10.1Textilszál festési szolgáltatás25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) textilszálak festési szolgáltatásai.
17.30.10.2Fonal, cérna festési szolgáltatás25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) fonalak és cérnák festése, úgymint: selyemfonal, gyapjúfonal, pamutfonal és - cérna, Jenfonal és más növényi vagy háncsrostból készült fonal, végtelen szintetikus szálból készült fonal és cérna, végtelen mesterséges(mű-) szálból készült fonal és cérna, szintetikus vágott szálból készült fonal, mesterséges vágott szálból készült fonal festése, fonalak fehérítése.
Nem ide tartozik: a saját előállítású fonalak és cérnák kikészítése (BTO 171).
17.30.2Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési, festési szolgáltatás25
17.30.21Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatás25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék fehérítési szolgáltatásai.
Nem ide tartozik: a saját előállítású szövet, nem szőtt textília, kötött-hurkolt kelme fehérítése (BTO 172, 175, 176).
17.30.21.1Selyemszövet fehérítése25
17.30.21.2Gyapjúszövet fehérítése25
17.30.21.3Pamutszövet fehérítése25
17.30.21.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet fehérítése25
17.30.21.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet fehérítése25
17.30.21.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet fehérítése25
17.30.21.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet fehérítése25
17.30.21.8Frottír törölköző, hasonló frottírszövet fehérítése25
17.30.21.9Kötött-hurkolt kelme fehérítése25
17.30.22Szövet, kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatása25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék festési szolgáltatásai.
N
17.30.22.1Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése25
17.30.22.2Gyapjúszövet festése25
17.30.22.3Pamutszövet festése25
17.30.22.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet festése25
17.30.22.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet festése25
17.30.22.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet festése25
17.30.22.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet festése25
17.30.22.8Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet festése25
17.30.22.9Kötött-hurkolt kelme festése25
17.30.30Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatásai25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék nyomása
Nem ide tartozik: a saját előállítású szövet, nem szőtt textília, kötött-hurkolt kelme nyomása (BTO 172, 175, 176)
17.30.30.1Selyemszövet nyomása25
17.30.30.2Gyapjúszövet nyomása25
17.30.30.3Pamutszövet nyomása25
17.30.30.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet nyomása25
17.30.30.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet nyomása25
17.30.30.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet nyomása25
17.30.30.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet nyomása25
17.30.30.8Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet nyomása25
17.30.30.9ötött-hurkolt kelme nyomása25
17.30.40.Egyéb textilkikészítési szolgáltatás25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) szövetek, kötött-hurkolt kelmék egyéb kikészítése: szárítása, gőzölése, zsugorítása, beavatása, mercerizálása (fényesítése).
Nem ide tartozik: a saját előállítású szövet, nem szőtt textília, kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése (BTO 172, 175, 176), a textíliák műanyaggal való bevonása és borítása (17.54.9).
17.30.40.1Selyemszövet egyéb kikészítése25
17.30.40.2Gyapjúszövet egyéb kikészítése25
17.30.40.3Pamutszövet egyéb kikészítése25
17.30.40.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet egyéb kikészítése25
17.30.40.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet egyéb kikészítése25
17.30.40.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet egyéb kikészítése25
17.30.40.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet egyéb kikészítése25
17.30.40.8Frottír törölköző, hasonló frottírszövet egyéb kikészítése25
17.30.40.9Kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése25
17.30.90.0Ruházati termék kikészítése25
Ide tartozik a nem saját előállítású (vásárolt vagy bérmunkára átvett) ruházati cikkek kikészítése: festése, nyomása, zsugorítása stb.
Nem ide tartozik: a saját előállítású ruházati cikk kikészítése (BTO 177, 182), a ruházati cikkek lakossági szolgáltatás keretében végzett festése (93.01.16)
17.40Konfekcionált textiláru gyártása (Kivéve: ruházat)
17.40.9Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve ruházat) kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a műszaki rendeltetésű konfekcionált textiláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.54.9)
17.40.92 0Ejtőernyő, kempingfelszerelés javító szolgáltatása25
17.40.99 0Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve ruházat) kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
17.5Egyéb textiláru gyártása25
17.51Szőnyeggyártás
17.51.90.0Szőnyeggyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a fonható anyagból készített lábtörlő és szőnyeg gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (20.52.9).
17.52Kötéláru gyártása
17.52.9Kötéláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
17.52.92.0Háló, kötéláru javítása25
17.52.99 0Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
17.53Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (Kivéve: ruházat)
17.53.90.0Nem szőtt textíliák gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
17.54Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása
17.54.90.0Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a papírból, illetve cellulózvattából előállított egészségügyi betét és tampon, pelenka és pelenkabetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (21.22.9), a csipkefüggönykelme gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.60. 9).
17.60Kötött, hurkolt kelme gyártása25
17.60.90.0Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
17.7Kötött, hurkolt cikkek gyártása25
17.71Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
17.71.90.0Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a harisnyaféle gyártástól elkülönülten végzett javítása (52.74).
17.72Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása
17.72.90.0Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kötött és hurkolt ruházati termék gyártástól elkülönülten végzett javítása (52. 74.11).
18RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS
18.10Bőrruházat gyártása
18.10.90.0Bőrruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a bőrkesztyűk és övek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.40.9), bőrruházati termékeket javító szolgáltatás (52.74.11), bőrruházati termékek át- és utánfestése (93.01.16).
18.2Textilruházat gyártása25
18.21Munkaruházat gyártása
18.21.90.0Munkaruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a biztonsági fejfedők gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.24.89, 28.75.9), a munkaruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása (52.74.11), az egyenruházat, formaruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.10.9, 18.22.9).
18.22Felsőruházat gyártása25
18.22.90.0Felsőruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szőrmésbőr-ruházati termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.30.9), a gumi, illetve műanyag ruházati termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, amennyiben nem varrással, hanem egyszerű szélragasztással állítják össze (25.13.9, 25.24.89), a kötött és hurkolt pulóverek, kardigánok és hasonló cikkek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.72.9), a felsőruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása (52.74.11), a munkaruházattal kapcsolatos szolgáltatás (18.21.9).
18.23Alsóruházat gyártása
18.23.90.0Alsóruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az alsóruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása (52.74.11).
18.24Egyéb ruházat gyártása
18.24.90.0Egyéb ruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a ruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása (52. 74.11).
18.30Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
18.30.90.0Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szőrme fejfedők (kalap, sapka, kucsma stb.) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a szőrmével díszített ruházati termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), a szőrmeruházati termékek gyártástól elkülönülten végzett javítása (52. 74.11).

DC BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA
19.10Bőrkikészítés
19.10.90.0Bőrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szőrmés bőr és irha cserzésével és kikészítésével kapcsolatos szolgáltatás (18.30.9), a nem természetes bőr alapú műbőr gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.21.9).
19.20Táskafélék, szíjazat gyártása
19.20.90.0Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a fém óraszíjak gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.50.9).
19.30Lábbeligyártás
19.30.90.0Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a textil alapanyagú lábbeli (textil talp és textil felsőrész) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18.24.9), az azbeszt lábbeli gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.82.9), az ortopéd cipő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.10.9), a lábbeli gyártástól elkülönülten végzett javítása (52. 71.10).

DD FAFELDOLGOZÁS

20FAFELDOLGOZÁS, FONOTT ÁRU GYÁRTÁSA
20.10Fűrészárugyártás25
20.10.9Fűrészárugyártással kapcsolatos szolgáltatás
20.10.93. 0Fűrészárut impregnáló szolgáltatása
Ide tartozik a fa impregnálása vagy kémiai kezeié: rothadásgátló vagy egyéb szerrel, a fűrészáru szárítása.
Nem ide tartozik: a tetők és épületek impregnálása E szigetelése (45.32.1), vízszigetelése (45.22.20), az épül tekben, hasonló építményekben végzett fertőtlenítés E rovarirtás (74.70.11).
20.10.99.0Fűrészárugyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
20.20Falemezgyártás
20.20.90.0Falemezgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
20.30Épületasztalos-ipari termék gyártása
20.30.90.0Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
20.40Tároló fatermék gyártása
20.40.90.0Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására készült faládikó és -doboz gyártásával kapcsolatos szolgáltat (20.51.9), a fonható fából készült dobozok, tároló termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (20.52.9).
20.5Egyéb fa-, fonott áru gyártása
20.51Fatömegcikk gyártása25
20.51.90.0Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a falámpa és világítási szerelvény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.50.9), a fa óratok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.50.9), a fából kész bizsu gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.61.9), a fanyél erősített kefe és seprő gyárfásával kapcsolatos szolgáltat, (36.62.9), a fából készült sétapálcák és esernyőnyelek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.63.9), gyufagyártással kapcsolatos szolgáltatás (36.63.9).
20.52Parafa-, fonott áru gyártása
20.52.90.0Parafa, fonottáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25

DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

21PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
21.1Papíripari rostanyag, papír gyártása25
21.11Papíripari rostanyag gyártása
21.11.90.0Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
21.12Papírgyártás
21.12.90.0Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
21.2Papírtermék gyártása25
21.21Papír csomagolóeszköz gyártása
21.21.90.0Papír csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
21.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
21.22.90.0Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a textil alapanyagú vatta és vattatermékek: egészségügyi betét és tampon gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.54.9).
21.23Irodai papíráru gyártása
21.23.90.0Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
21.24Tapétagyártás
21.24.90.0Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás25
21.25Egyéb papírtermék gyártása
21.25.90.0Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
Nem ide tartozik: a papírjátékok, játékkártya gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9).25
22KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS
22.1Kiadói tevékenység
Nem ide tartozik: a nyomdai tevékenység (22.2), a hang és képfelvételek, számítástechnikai információhordozók sokszorosítása (22.3), a film- és videofilm gyártásával (92.11) és forgalmazásával (92.12) kapcsolatos szolgáltatás, a számítógépes szoftver kifejlesztése, előállítása, eladása (72.20), a zenei vagy más hangfelvétel első példányának elkészítése (92.32), az elkülönülten végzett fordítás, szerkesztés, korrektúrálás és egyéb, kiadással kapcsolatos szolgáltatás (74.83).
22.11Könyvkiadás
22.11.90.0Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás12
22.12Napilapkiadás
22.12.90.0Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás12
Ide tartoznak a hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap kiadásával kapcsolatos szolgáltatások.
22.13Időszaki kiadvány kiadása
22.13.90.0Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás12
Ide tartoznak a hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, lap és folyóirat kiadásával kapcsolatos szolgáltatások.
22.14Hangfelvétel-kiadás
22.14.90.0Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos szolgáltatás12
22.15Egyéb kiadás
22.15.90.0Egyéb kiadással kapcsolatos szolgáltatás12
22.2Nyomdai tevékenység25
22.21Napilapnyomás
22.21.10.0Napilapnyomási szolgáltatás25
Ide tartoznak a hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap nyomási szolgáltatásai.
22.22Máshova nem sorolt nyomás
22.22.3Nyomási szolgáltatás (a napilapnyomási szolgáltatás kivételével)25
22.22.31.0Könyvnyomási szolgáltatás25
22.22.32Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatás25
22.22.32.2Újság, folyóirat, más időszaki kiadvány (heti négynél kevesebbszer megjelenő) nyomási szolgáltatása25
22.22.32.3Térképészeti termék (hegy- és vízrajzi térkép, földgömb stb.) minden fajtájának nyomása25
22.22.32.4Postai képeslap, levonó ábra nyomása25
22.22.32.5Naptár, naptártömb minden fajtájának nyomása25
22.22.32.7Kép, minta, fénykép nyomása25
22.22.32.9Máshova nem sorolt egyéb nyomás25
Ide tartozik például a címke, felirat, kép, minta stb. nyomása műanyagra (pl. műanyag táskára, műanyag fóliára stb.), üveglapra, fémre (pl. alumínium fóliára, műszerre stb.), fára, kerámiára stb.
Nem ide tartozik: a textíliák nyomása (17.30.30), a ruházati termékek nyomása (17.30.90).
22.23Könyvkötés, befejező műveletek
22.23.10Könyv-, más nyomtatvány kötése, -befejező szolgáltatása25
Ide tartozik a nyomtatott papír- és karton termékek (könyv, magazin, brosúra, katalógus, prospektus és hasonló reklámnyomtatványok stb.) kötése, újrakötése, valamint befejező szolgáltatásai, úgymint: - hajtogatás, összeállítás, fűzés, ragasztás, összehordás, fércelés, enyves kötés, díszítés, borítás, aranynyomási szolgáltatás, - egyéb kikészítő szolgáltatás, úgymint vágás, bélyegzés, átfúrás, kilyukasztás, perforálás, vaknyomás, ragasztás és laminálás.
22.23.10.1Könyvkötés, -befejező szolgáltatás25
22.23.10.3Magazin-, brossúra-, katalógus-, prospektus-, reklámnyomtatvány kötése, befejező szolgáltatás25
22.23.10.5Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék kötése, befejező szolgáltatás25
22.24Betűszedés, nyomólemez-készítés
22.24.10.0Betűszedés, nyomólemez-készítő szolgáltatás25
Ide tartozik a betűanyag-minta (mátrix), film, bromid lenyomat vagy elektronikus adatállományok elkészítése a sokszorosításhoz használható eredeti szövegek létrehozása céljából (betűszedés, képkompozíció, nyomólemez-készítés), a szöveget és képet kombináló eljárások végzése sokszorosítható eredeti példányok előállítása céljából.
22.25Egyéb nyomdai tevékenység
22.25.10.0Egyéb nyomdaipari szolgáltatás25
Ide tartozik a nyomdai úton másolható egyéb termékek gyártásához kapcsolódó szolgáltatás, úgymint általános tervezési fóliák, vázlatok, tervrajzok, a digitális adatállományok készítésének szolgáltatásai, úgymint EDP-n (elektronikus adathordozón) tárolt digitális adatállományok kiemelése, válogatása, összekapcsolása, egyéb grafikai szolgáltató tevékenységek.
22.3Egyéb sokszorosítás25
22.31Hangfelvétel-sokszorosítás
22.31.10Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás25
Ide tartozik a zenei vagy más hangfelvételt tartalmazó hanglemezek, kompakt lemezek (CD-k), mágnesszalagok és normál kompakt kazetták sokszorosító szolgáltatása az eredeti (alap)példány alapján.
22.31.10.1Hanglemez-sokszorosító szolgáltatás25
22.31.10.3Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (<- 4 mm szélességű) sokszorosítása25
22.31.10.5Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (4-6.5 mm szélességű) sokszorosítása25
22.31.10.7Hangfelvételes CD-t (compact discet) sokszorosító szolgáltatás25
22.32Videofelvétel-sokszorosítás
22.32.10Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás25
Ide tartozik a mozgóképeket vagy más videofelvételt tartalmazó videoszalagok vagy lézerlemezek és egyéb videojel-hordozók másolása az eredeti (alap)példány alapján.
22.32.10.5Videofelvételt tartalmazó mágnesszalag (> 6,5 mm) sokszorosító szolgáltatás25
22.32.10.7Videofelvételt (videolemezt, egyéb jelhordozót) sokszorosító szolgáltatás25
22.33Számítógépes adathordozó sokszorosítása
22.33.10Szoftvert sokszorosító szolgáltatás25
Ide tartozik bármilyen fajta lemezen vagy szalagon tárolt szoftver és adatállomány, egyéb adatfeldolgozási információt az eredeti (alap)példány alapján sokszorosító szolgáltatás.
22.33.10.3Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási információt tartalmazó mágnesszalag (< 4 mm szélességű) sokszorosító szolgáltatás.25
22.33.10.5Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási információt tartalmazó mágnesszalagot (> 4 mm szélességű) sokszorosító szolgáltatás.25
22.33.10.7Adatfeldolgozási információt tartalmazó egyéb számítástechnikai eszköz sokszorosító szolgáltatása.25

DF KOKSZGYÁRTÁS, KÖOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23.10Kokszgyártás
23.10.90.0Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szurok és szurokkoksz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.14.9)
23.20Kőolaj-feldolgozás
23.20.90.0Kőolaj-feldolgozással kapcsolatos szolgáltatás25
23.30Nukleáris fűtőanyag gyártása
23.30.9Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
23.30.93.0Radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a nukleáris fűtőanyagok vagy radioaktív hulladékok újrafeldolgozása.
23.30.99.0Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25

DG DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
24.1Vegyi alapanyag gyártása
24.11Ipari gáz gyártása
24.11.90.0Ipari gáz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.12Színezék, pigment gyártása
24.12.90.0Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.13Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása
24.13.90.0Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.14Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása
24.14.90.0Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
24.15.90.0Műtrágya, nitrogénvegyület gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az egyéb mezőgazdasági célú vegyi termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.16Műanyag-alapanyag gyártása
24.16.90.0Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.17Szintetikus kaucsuk gyártása
24.17.90.0Szintetikus kaucsuk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.20.90.0Mezőgazdasági vegyi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a műtrágya és a nitrogénvegyület gyár tósával kapcsolatos szolgáltatás (24.15.9).
24.30Festék, bevonóanyag gyártása
24.30.90.0Festék, bevonóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a tinta és tus gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.66.9).
24.4Gyógyszergyártás25
24.41Gyógyszeralapanyag-gyártás
24.41.90.0Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos szolgáltatás25
24.42Gyógyszerkészítmény gyártása
24.42.90.0Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.5Tisztítószer, testápolási cikk gyártása25
24.51Tisztítószer gyártása
24.51.90.0Tisztítószer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.52Testápolási cikk gyártása
24.52.90.0Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.6Egyéb vegyi termék gyártása25
24.61Robbanóanyag gyártása
24.61.90.0Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.62Ragasztógyártás
24.62.90.0Ragasztógyártással kapcsolatos szolgáltatás25
24.63Illóolajgyártás
24.63.90.0Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az illatszerek és testápolási cikkek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.52.9).
24.64Fényképészeti vegyi anyag gyártása
24.64.90.0Fényképészeti vegyi anyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.65Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása
24.65.90.0Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a film gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.64.9).
24.66Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
24.66.90.0Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
24.70Vegyi szál gyártása
24.70.90.0Vegyi szál gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a vegyi vágott szálból előállított varrócérna gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.10.9), a mű- és szintetikus rost fonásával kapcsolatos szolgáltatás (17.10.9).

DH GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25.1Gumitermék gyártása25
25.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
25.11.90.0Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az abroncsok és belső tömlők javítása, szerelése, cseréje (50.20.13).
25.12Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
25.12.90.0Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a gumi javítására szolgáló anyagok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.13.9), a lyukas abroncsokat javító szolgáltatás (50.20.13).
25.13Egyéb gumitermék gyártása
25.13.90.0Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
25.2Műanyag termék gyártása25
25.21Műanyag fólia, cső gyártása
25.21.90.0Műanyag fólia, cső gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
25.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása
25.22.90.0Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.23Műanyag építőanyag gyártása
25.23.90.0Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a linóleum és a kemény, nem műanyag padlóburkolatok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.63. 9)
25.24Egyéb műanyag termék gyártása
25.24.8Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
25.24.83.0Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a műanyag részegységek plasztifikációs eljárású gyártásával kapcsolatos szolgáltatás külső megrendelő részére, specifikációja szerint. E részegységek az üvegszál, szénszálas, stb. erősítésű elemeket is tartalmazhatják. A hőre lágyuló vagy keményedő műanyagokból öntéssel készült részegységek, sejtszerkezetű, megerősített és rétegelt műanyagokból készült részegységek, szálerősítésű öntött részegységek, hengerelt, kalanderezett, extrudált stb. műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás. A műanyag bevonat készítése, műanyag tárgyak vákuumos eljárású, fémlemezzel történő bevonása, tartályok, úszómedencék stb. műanyaggal való bevonása. Ide tartoznak a műanyag felületek vágási, csavarmenet- vágási, bevonási vagy feldolgozási szolgáltatásai is.
Nem ide tartozik: a fém felületek műanyag-bevonási szolgáltatása (28.51.12.3).
25.24.89.0Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25

DI EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26.1Üveg, üvegtermék gyártása25
26.11Síküveggyártás
26.11.90.0Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.12Síküveg továbbfeldolgozása
26.12.90.0Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.13Öblösüveggyártás
26.13.90.0Öblösüveggyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.14Üvegszálgyártás
26.14.90.0Üvegszálgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.15Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
26.15.90.0Műszaki és egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.2Kerámiatermék gyártása (Kivéve: építési)25
26.21Háztartási kerámia gyártása
26.21.90.0Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.22Egészségügyi kerámia gyártása
26.22.90.0Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.23Kerámiaszigetelő gyártása
26.23.90.0Kerámiaszigetelő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.24Egyéb műszaki kerámia gyártása
26.24.90.0Egyéb műszaki kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.25Egyéb kerámiatermék gyártása
26.25.90.0Egyéb kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.26Tűzálló kerámiatermék gyártása
26.26.90.0Tűzálló kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.30Kerámiacsempe,-lap gyártása
26.30.90.0Kerámiacsempe, -lap gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.40Égetett agyag építőanyag gyártása
26.40.90.0Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.5Cement-, mész-, gipszgyártás25
26.51Cementgyártás
26.51.90.0Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.52Mészgyártás
26.52.90.0Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.53Gipszgyártás
26.53.90.0Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása25
26.61Építési betontermék gyártása
26.61.90.0Építési betontermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.62Építési gipsztermék gyártása
26.62.90.0Építési gipsztermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.63Előre kevert beton gyártása
26.63.90.0Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.64Habarcsgyártás
26.64.90.0Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
26.65Szálerősítésű cement gyártása
26.65.90.0Szálerősítésű cement gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.66Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
26.66.90.0Egyéb beton-, gipsz- cementtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.70Kőmegmunkálás
26.70.90.0Kőmegmunkálással kapcsolatos szolgáltatás25
26.8Máshova nem sorolt, egyéb nemfém ásványi termék gyártása25
26.81Csiszolótermék gyártása
26.81.90.0Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
26.82Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása
26.82.90.0Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25

DJ FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

27FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA
27.10Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása (ECSC)
27.19.90.0Vas, acél vasötvözet alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kovácsolt félkész termékek, nyersdarab és rúd gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27.35.9), a vas- és acélöntvények gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27.5).
27.2Csőgyártás25
27.21Öntöttvas cső gyártása
27.21.90.0Öntöttvas cső gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.22Acélcsőgyártás
27.22.90.0Acélcsőgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
27.3Vas, acél egyéb feldolgozása, nem ECSC vasötvözet gyártása25
27.31Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
27.31.90.0Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
27.32.90.0Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.33Hidegen alakított acélidom gyártása
27.33.90.0Hidegen alakított acélidom gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.34Acélhuzalgyártás
27.34.90.0Acélhuzalgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
27.35Vas, acél egyéb, máshova nem sorolt feldolgozása, nem ECSC-vasötvözet gyártása
27.35.90.0Vas, acél egyéb, máshova nem sorolt feldolgozásával, nem ECSC-vasötvözet gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.4Nem vas fém alapanyag gyártása25
27.41Nemesfémgyártás
27.41.90.0Nemesfémgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nemesfém óratok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.50.99), a nemesfém ékszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9).
27.42Alumíniumgyártás
27.42.90.0Alumíniumgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
27.43Ólom, cink, ón gyártása
27.43.90.0Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.44Réz gyártása
27.44.90.0Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.45Egyéb nem vas fém gyártása
27.45.90.0Egyéb nem vas fém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
27.5Fémöntés25
27.51Vasöntés
27.51.90.0Vasöntéssel kapcsolatos szolgáltatás25
27.52Acélöntés
27.52.90.0Acélöntéssel kapcsolatos szolgáltatás25
27.53Könnyűfémöntés
27.53.90.0Könnyűfémöntéssel kapcsolatos szolgáltatás25
27.54Egyéb nem vas fém öntése
27.54.90.0Egyéb nem vas fém öntésével kapcsolatos szolgáltatás25
28FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
28.1Fémszerkezet, -épületelem gyártása25
28.11Fémszerkezet gyártása
28.11.9Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
28.11.91.0Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése25
Nem ide tartozik: a nem saját gyártású fémszerkezet helyszíni, technológiai szerelése (45.21.7).
28.11.99.0Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
28.12Fém épületelem gyártása
28.12.90.0Fém épületelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
28.2Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása25
28.21Fémtartály gyártása
28.21.9Fémtartály gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a 300 liternél kisebb befogadóképességű fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.71.9, 28.72.9), a szállítótartály G gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.20.9)
28.21.91.0Saját gyártású fémtartály helyszíni technológiai szerelése25
Ide tartozik a saját gyártású fémtartály, -ciszterna és -tárolóedény üzembe helyezése, technológiai szerelése a helyszínen.
Nem ide tartozik: a gépkocsin alkalmazott tartály, szállítótartály (konténer) technológiai szerelése (34.20.9), a vasúti kocsin alkalmazott tartály, szállítótartály (konténer) technológiai szerelése (35.20.9), nem saját gyártású fémtartály, -medence, -edényzet helyszíni, technológiai szerelése (45.21.73)
28.21.92.0Fémtartály javítása, karbantartása25
Ide tartozik a fémtartály, -ciszterna és -tárolóedény javítása, karbantartása
28.21.99.0Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
28.22Fűtési kazán, radiátor gyártása
28.22.9Fűtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: ipari, erőműi felhasználású gőzkazánok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás(28.30.9), elektromos üzemmódú fűtőtest gyártásával kapcsolatos szolgáltatás(29.71.9), a nem elektromos háztartási fűtőkészülékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.72.9).
28.22.91.0Fűtési kazán üzembe helyezése25
Ide tartozik a nagyobb lakóépület-tömbök központi fűtési és a távfűtés ipari kapacitású forró vizes kazánjainak üzembe helyezése, technológiai szerelése.
Nem ide tartozik: háztartási kazánok, bojlerek és égőfejek szerelése, javítása és karbantartása (45.33.11), kéménytisztítás (74.70.15).
28.22.92.0Fűtési kazán javítása, karbantartása25
Ide tartozik a nagyobb lakóépület-tömbök központi fűtési és a távfűtés ipari kapacitású forró vizes kazánjainak javítása és karbantartása.
Nem ide tartozik: háztartási kazánok, bojlerek és égőfejek szerelése, javítása és karbantartása (45.33.11), kéménytisztítás (74.70.15).
28.22.99.0Fűtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
28.30Gőzkazán gyártása
28.30.9Gőzkazán gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: táv- és központi fűtési kazán gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.22.9).
28.30.91.0Gőzkazán üzembe helyezése, a kapcsolódó csőrendszerrel együtt25
Ide tartozik az atomerőműi kazánberendezés (reaktoron belüli) technológiai szerelési szolgáltatása, a nem atomerőműi gőzfejlesztő berendezés technológiai szerelési szolgáltatása, a különféle nem atomerőműi kazánok technológiai szerelési szolgáltatása, az ipartelepek (vegyi, kőolaj-feldolgozó stb.) csőhálózatának kialakítása, a szelepek és tartályok technológiai szerelésével együtt.
Nem ide tartozik: a nagyobb lakóépület-tömbök központi fűtési és a távfűtés ipari kapacitású forró vizes kazánjainak üzembe helyezése, technológiai szerelése (28.22.91).
28.30.92.0Gőzkazán javítása, karbantartása25
Ide tartozik az atomerőműi kazán-berendezés (csak a kazán), a gőzfejlesztő berendezések, kazánok, különféle ipari csőhálózatok karbantartása és javítása
Nem ide tartozik: a nagyobb lakóépület-tömbök központi fűtési és a távfűtés ipari kapacitású forró vizes kazánjainak javítása, karbantartása (28.22.92), háztartási kazánok, bojlerek és égőfejek javítása és karbantartása (45.33.11).
28.30.99.0Gőzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
28.40Fémalakítás, porkohászat
28.40.9Fémalakítással, porkohászattal kapcsolatos szolgáltatás25
28.40.91.0Fémkovácsolási szolgáltatás25
Ide tartozik a hideghúzási szolgáltatás is.
28.40.92.0Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás, rajz szerint25
Ide t
28.40.93.0Egyéb fémalakítási szolgáltatás25
Ide tartozik a vágás és sajtolás, rajz szerint
28.40.94.0Porkohászat25
Ide tartozik a fémtárgyak gyártása közvetlenül fémporból, hőhatással (szinterelve) vagy nyomással, a kemény fémkarbidból előállított alkatrészek köszörülő vagy daraboló gyártó szolgáltatásai.
Nem ide tartozik: a fémpor-alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27)
28.5Fém felületkezelése, megmunkálása25
28.51Fémfelület-kezelés
28.51.1Fémek bevonási szolgáltatása25
28.51.11Fémek fémes bevonása25
28.51.11.3Fémbevonat-készítő szolgáltatás fémolvadékba merítéssel25
28.51.11.5Fémbevonat-készítő szolgáltatás termikus szórással25
28.51.11.7Cinkbevonat-készítő szolgáltatás elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel (galvanizálás)25
28.51.11.9Nikkel-, réz-, króm-,egyéb fémbevonatot készítő szolgáltatás elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel25
28.51.12Fém nemfémes bevonása25
28.51.12.3Műanyagbevonat-készítés25
28.51.12.5Egyéb felületi bevonatot készítő szolgáltatás (pl. foszfátozás, zománcozás stb.)25
28.51.2Egyéb fémkezelési, -kikészítési szolgáltatás25
28.51.21.0Fém hőkezelése (fémes bevonáson kívül)25
Nem ide tartozik: fémes bevonás.
28.51.22Fém más felületkezelése, kikészítése25
28.51.22.3Festő, lakkozó, fényező, hasonló kikészítő szolgáltatás5
28.51.22.5Felületkikészítő szolgáltatás, anódos oxidálással (eloxálással)25
28.51.22.7Felületkezelő szolgáltatás vákuumgőzölő és -porlasztó (CVD/PVD) eljárással25
28.51.22.9Fém egyéb felületi kikészítő szolgáltatása25
Nem ide tartozik: a műanyag alkatrészek vákuumos fémes bevonó szolgáltatása (25.24.83).
28.52Fémmegmunkálás
28.52.90.0Fémmegmunkálással kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik az általános mechanikai szolgáltatás, mint például műszaki fém munkadarabok fúrása, esztergálása, marása, szikraforgácsolása, gyalulása, tükrösítése, üregelése, kiegyensúlyozása, fűrészelése, köszörülése, élezése, hegesztése stb., a gépek, berendezések máshova nem sorolt általános karbantartási és javítási szolgáltatása.
28.6Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása25
28.61Evőeszköz, késáru gyártása
28.61.90.0Evőeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nemesfém evőeszközök gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.9), a vadászkés, kard, bajonett stb. gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28. 75. 9).
28.62Szerszámgyártás
28.62.90.0Szerszámgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a gépi működtetésű kéziszerszámok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.40.99).
28.63Lakat-, zárgyártás
28.63.90.0Lakat-, zárgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
28.7Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása25
28.71Vas, acél tárolóeszköz gyártása
28.71.90.0Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a fémtartály, -medence, -edényzet, (beleértve a 300 liternél nagyobb tárolóterű fémtartályt) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.21.99).
28.72Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
28.72.90.0Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
28.73Huzaltermék gyártása
28.73.90.0Huzaltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szigetelt vezetékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.30.9), a nem kézi használatú varrótű, kötőtű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.54.99).
28.74Kötőelem, csavar gyártása
28.74.90.0Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
28.75Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása25
28.75.90.0Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
Nem ide tartozik: az evőeszközök és késáruk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28, 61. 9), a nemesfém evőeszközök, étkészletek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22. 9).

DK GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29.1Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása25
29.11Motor, turbina gyártása (légi, közúti járműmotor nélkül)
29.11.9Motor, turbina gyártásával (Kivéve: légi, közúti járműmotor) kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a közúti és a légi járművek és motorkerékpárok motorjának gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9, 35.30.9, 35.41.9).25
29.11.91.0Motor, turbina üzembe helyezése (Kivéve: a légi, közúti járműmotor)25
29.11.92.0Motor, turbina javítása, karbantartása (Kivéve: a légi, közúti járműmotor)25
29.11.99.0Motor, turbina gyártásával (Kivéve: légi, közúti járműmotor) kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.12Szivattyú, kompresszor gyártása
29.12.9Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
29.12.91.0Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése25
Ide tartozik a hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek csővezeték-hálózatának összekapcsolása, bekötése is.
29.12.92.0Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása25
29.12.99.0Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.13Csap, szelep gyártása
29.13.9Csap, szelep gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nem keményített vulkanizált gumi, üveg vagy kerámia anyagból készült szelep gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.13.9, 26.15.9, 26.24.9), a belső égésű motor szívó- és kipufogószelepeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás(29.11.9, 34.30.9, 35.30.9).
29.13.92.0Csap, szelep javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: a gőzfejlesztő berendezés csőrendszerének karbantartása, javítása és technológiai szerelése (28.30.9), az épületgépészeti vezeték szerelése (45.33).
29.13.99.0Csap, szelep gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.14Csapágy, erőátviteli elem gyártása
29.14.90.0Csapágy, erőátviteli elem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
29.2Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása25
29.21Kemence gyártása
29.21.9Kemence gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági szárítók gyárfásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a nem villamos sütőipari kemencék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a fa-, papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9), a háztartási sütők gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9), az orvosi, sebészeti és laboratóriumi sterilizálók gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.10.9).
29.21.91.0Kemence üzembe helyezése25
Ide tartozik a kemence, kemenceégők üzembe helyezése.
Nem ide tartozik: a háztartási központi fűtési kazánok, bojlerek és a központi fűtés égőinek szerelése (45.33.11).
29.21.92.0Kemence javítása, karbantartása25
Ide tartozik a kemence, kemenceégők javítása, karbantartása.
Nem ide tartozik: a háztartási központi fűtési kazánok, bojlerek és a központi fűtés égőinek karbantartása és javítása (45.33.11), a kéménytisztító szolgáltatás (74.70.15).
29.21.99.0Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29.22.9Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
Ide tartozik a nem közúti (pl. ipari) vontató gyártásával kapcsolatos szolgáltatás is.
Nem ide tartozik: a föld felszíne alatt használt, folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyárfásával kapcsolatos szolgáltatás (29.52.9), a földkitermelő és -rakodógép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.52.9), a többcélú ipari robot gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9), az úszódaru, vasúti daru, közúti darus kocsi gyártósával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9, 35.11.9, 35.20.9).
29.22.91.0Emelő-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése25
Ide tartozik az emelő-, anyagmozgató berendezések üzembe helyezése.
Nem ide tartozik: a felvonó, Teherfelvonó, mozgólépcső és mozgójárda szerelése (45.31.30).
29.22.92.0Emelő-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása25
Ide tartozik a felvonó, teherfelvonó, mozgólépcső és mozgójárda javítása és karbantartása is.
29.22.99.0Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.23Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
29.23.9Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági szárítóberendezés gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9), a háztartási ventilátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9), háztartási, irodai klímaberendezések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29. 71. 9).
29.23.91.0Nem háztartási hűtő-, szellőzőberendezés üzembe helyezése25
Nem ide tartozik: a lakóház, irodaépület légállapotszabályozó berendezéseinek szerelése (45.33.12).
29.23.92.0Nem háztartási hűtő-, szellőző berendezés javítása, karbantartása25
29.23.99.0Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.24Máshova nem sorolt egyéb, általános gép gyártása
29.24.9Máshova nem sorolt egyéb, általános gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
29.24.91.0Máshova nem sorolt egyéb, általános gép üzembe helyezése25
29.24.92.0Máshova nem sorolt egyéb, általános gép javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: a háztartási, fogyasztási cikk javítása (52. 74).
29.24.99.0Máshova nem sorolt egyéb, általános gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.3Mezőgazdasági gép gyártása25
29.31Mezőgazdasági traktor gyártása
29.31.9Mezőgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nyerges és egyéb közúti vontatók gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9), a közúti pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.20.9).
29.31.92.0Mezőgazdasági traktor javítása, karbantartása25
Ide tartozik a mezőgazdasági, erdészeti és kerti traktor, valamint fűnyíró gép javítása és karbantartása is.
29.31.99.0Mezőgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.32Egyéb mezőgazdasági gép gyártása
29.32.9Egyéb mezőgazdasági gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági kéziszerszámok gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.62.9).
29.32.91.0Egyéb mezőgazdasági gép üzembe helyezése25
29.32.92.0Egyéb mezőgazdasági gép javítása, karbantartása25
29.32.99.0Egyéb mezőgazdasági gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.40Szerszámgépgyártás
29.40.9Szerszámgépgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kéziszerszám vagy szerszámgép cserélhető szerszámainak gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28.62.9).
29.40.91.0Szerszámgép üzembe helyezése25
29.40.92.0Szerszámgép javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: az üzemszerű termelésre nem alkalmas szerszámgép (pl. barkácsgép) javítása (52.74.13).
29.40.99.0Szerszámgépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.5Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása25
29.51Kohászati gép gyártása
29.51.9Kohászati gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az öntőszerszám (a kokillaöntő szerszám nélkül), kokilla és öntödei formakészítő gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.56.9).
29.51.91.0Kohászati gép üzembe helyezése25
29.51.92.0Kohászati gép javítása, karbantartása25
29.51.99.0Kohászati gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.52Bányászati, építőipari gép gyártása
29.52.9Bányászati, építőipari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az emelő- és szállítóberendezések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.22.9), a kőmegmunkáló szerszámgépek (kőfűrészelő és -tisztító gépek) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.40.9), a betonkeverő gépjármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9).
29.52.91.0Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése25
29.52.92.0Bányászati, építőipari gép javítása, karbantartása25
29.52.99.0Bányászati, építőipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.53Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
29.53.9Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a csomagoló, pántoló és súlymérő berendezés gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.24.9), a tojás, gyümölcs, egyéb termés tisztító, válogató vagy osztályozó gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.32. 9).
29.53.91.0Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése25
29.53.92.0Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása25
29.53.99.0Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.54Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártása
29.54.9Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kalander típusú vasalógépek (mángorlógépek) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.24.9), a háztartási mosó- és szárítógépek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.71.9).
29.54.91.0Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése25
29.54.92.0Textil-, ruházati-, bőripari gép javítása, karbantartása25
29.54.99.0Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.55Papíripari gép gyártása
29.55.9Papíripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a fa-, papírpép-, papír- és papírlemezszárító berendezések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.56. 9).
29.55.91.0Papíripari gép üzembe helyezése25
29.55.92.0Papíripari gép javítása, karbantartása25
29.55.99.0Papíripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.56Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
29.56.9Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kemény gumit és műanyagot, hideg üveget megmunkáló gépek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.40.9), a háztartási felszerelések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.7).
29.56.91.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése25
29.56.92.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása25
29.56.99.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.60Fegyver-, lőszergyártás
29.60.9Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, jelzőrakéta gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.61.9), a vadászkés, kard, bajonett gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28. 75.9).
29.60.91.0Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése25
29.60.92.0Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: a vadászfegyver, sportfegyver, egyéb lakossági használatú fegyver javítása (52. 74.13).
29.60.99.0Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
29.7Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása25
29.71Háztartási villamos készülék gyártása
29.71.90.0Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a varrógép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.54.9), a háztartási villamos készülékek javítása (52.72.1).
29.72Nem villamos háztartási készülék gyártása
29.72.90.0Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a kereskedelmi (üzleti) jellegű konyha ételkészítő gépeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.53.9), a nem villamos háztartási készülékek javítása (52. 74.13).

DL VILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA

30IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS
30.0Iroda-, számítógépgyártás25
30.01Irodagépgyártás
30.01.9Irodagépgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
30.01.91.0Irodagép üzembe helyezése25
Nem ide tartozik: az irodagépek karbantartása és javítása (72.50.11).
30.01.99.0Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
30.02Számítógépgyártás
30.02.9Számítógépgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a számítógépek elektronikai alkatrészeinek gyárfásával kapcsolatos szolgáltatás (32.10.9), az elektronikus játék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9), a számítógéprendszer, a számítógépek és egyéb információ-feldolgozó berendezések javítása, karbantartása (72.50.12).
30.02.91.0Számítógép üzembe helyezése25
Ide tartozik a számítógép és egyéb információ-feldolgozó berendezés üzembe helyezése
Nem ide Partozik: a kábelezéssel kapcsolatos munkák (45.31.41).
30.02.99.0Számítógépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
31MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
31.10Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.10.9Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a járművek generátorának, indító motorjának gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9).
31.10.91.0Villamos motorok, áramfejlesztők üzembe helyezése25
Ide tartozik a villamos erőmű generátorának, transzformátorának üzembe helyezése, technológiai szerelő szolgáltatásai is.
31.10.92.0Villamos motorok, áramfejlesztők javítása, karbantartás25
31.10.99.0Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
31.20Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.20.9Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
31.20.91.0Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése25
Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetékeinek és csatlakozásainak szerelése (45.31.1).
31.20.92.0Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása, karbantartása25
31.20.99.0Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
31.30Szigetelt vezeték, kábel gyártása
31.30.90.0Szigetelt vezeték, kábel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szigetelés nélküli nem vas, fém-huzal gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27.4), a szigetelés nélküli kábel és nem a villamosság vezetésére alkalmazott, szigetelt kábel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28. 73. 9).
31.40Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.40.90.0Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
31.50Világítóeszköz gyártása
31.50.90.0Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a villamos járművilágító és jelzőkészülékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9).
31.6Egyéb villamos termék gyártása25
31.61Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása
31.61.90.0Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
31.62Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártása
31.62.9Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a villamos kézi szórópisztoly gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.24.9), a villamos fűnyíró gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.32.9), a villamos borotva gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29. 71.9).
31.62.91.0Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék üzembe helyezése25
Ide tartozik a máshova nem sorolt, egyéb villamos készülékek technológiai szerelése, az autópályák, a közutak és repülőterek villamos jelzőberendezései nélkül
Nem ide tartozik: az út, vasút stb. világító vagy jelző berendezéseinek szerelése (45.34.21).
31.62.92.0Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: a villamos motor, generátor és transzformátor karbantartása, javítása és újratekercselése (31.10.92).
31.62.99.0Máshova nem sorolt, villamos termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
32HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
32.10Elektronikai alkatrész gyártása
32.10.90.0Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
32.20Ipari híradás-technikai termék gyártása
32.20.9Ipari híradás-technikai termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
32.20.91.0Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése25
Ide kizárólag a következő tartozik: professzionális televízió és rádióadó-berendezés, vezetékes telefon- és távírókészülék üzembe helyezése, technológiai szerelése.
Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetékeinek és csatlakozóinak szerelése (45.31.1).
32.20.92.0Ipari híradás-technikai termék javítása, karbantartása25
Ide tartozik a professzionális televízió és rádióadó-berendezés, vezetékes telefon- és távírókészülékek tartási és javítási szolgáltatása.
Nem ide tartozik: az épületek elektromos vezetéke csatlakozóinak szerelése (45.31.1).
32.20.99.0Ipari híradás-technikai termék gyártásával kapj egyéb szolgáltatás25
32.30Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártása
32.30.9Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
32.30.91.0Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése25
Ide tartozik a professzionális (pl. hangstúdiókban konferenciatermekben és más nézőtéri hangosító rendszerekben használt) rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés üzembe helyezése.
32.30.92.0Professzionális rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása25
Ide tartozik a professzionális (pl. hangstúdiókban konferenciatermekben és más nézőtéri hangosító rendszerekben használt) rádió-, televízió-, hang- és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása.
Nem ide tartozik: az épületeken felszerelt, helyhez kötött antenna, parabolaantenna javítása (45.31.23), a lakásban használt rádió-, televízió- és más készülék javító szolgáltatásai (52.72.11).
32.30.99.0Híradás-technikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
33MŰSZERGYÁRTÁS
33.10Orvosi műszer gyártása
33.10.9Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a hőmérő gyártásával kapj szolgáltatás (33.20.9).
33.10.91.0Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése25
33.10.92.0Orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, karbantartása25
Ide tartozik az ortopédiai eszközök javítása és karbantartása is.
33.10.99.0Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
33.20Mérőműszer gyártása
33.20.9Mérőműszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
33.20.91.0Mérőműszer üzembe helyezése25
Ide tartozik a mérő-, vizsgáló- vagy ellenőrző-, navigációs műszer és készülék üzembe helyezése
Nem ide tartozik: a háztartási villanyóra vízmérő, gázmérő, bekötése, szerelése (45.31.1, 45.33.11, 45.33.20, 45.33.30).
33.20.92.0Mérőműszer javítása, karbantartása25
Ide tartozik a mérő-, vizsgáló- vagy ellenőrző-, navigációs műszer és készülék javítása karbantartása
Nem ide tartozik: háztartási villanyóra karbantartása (40.10.92), háztartási gázmérő karbantartása (40.20.93), a háztartási vízmérő karbantartása (41.00.96).
33.20.99.0Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
33.30Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.30.10.0Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelő szolgáltatása25
Ide tartozik az ipari folyamatirányító rendszerek tervezése és szerelése, a készülékek felszerelésével együtt vagy anélkül, a különböző gépeket, szállítóeszközöket és központi irányítórendszert tartalmazó automatizált üzem folyamatirányító berendezésének tervezése és szerelése.
33.40Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.40.9Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik az optikai, fényképészeti eszköz szétszerelése.
33.40.92.0Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer javítása, karbantartása25
Ide tartozik a professzionális (pl. az iparban, a filmstúdiókban, kulturális intézményekben stb. használt) fényképészeti, filmtechnikai felszerelés és optikai műszer, készülék javítása, karbantartása
Nem ide tartozik: a nem professzionális (lakossági) fényképészeti felszerelés és optikai műszer javítása (52. 74.13).
33.40.99.0Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
33.50Óragyártás
33.50.9Óragyártással kapcsolatos szolgáltatás25
33.50.91.0Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése25
33.50.92.0Ipari időmérő műszer, készülék javítása, karbantartása25
Nem ide tartozik: a közfogyasztású (nem professzionális) időmérők (karórák, faliórák stb.) javítása (52.73.10).
33.50.99.0Óragyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás25

DM JÁRMŰGYÁRTÁS

34KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA
34.10Közúti gépjármű gyártása
34.10.90.0Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nem közúti (pl. ipari) vontató gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, (29.22.9) a mezőgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.31.9), a mezőgazdasági és ipari lánctalpas vontató gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.52.9), a gépjármű villamos részeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9), a gépjármű javítása, átalakítása (50.20.1, 50.20.2), a használt autó szétszerelése (autóbontás) (37.10.9).
34.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.20.90.0Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartoznak a gépjármű, lakókocsi karosszéria-munkái, összeszerelési, belső terét kialakító, valamint a szállítótartály gyártásával kapcsolatos szolgáltatások is.
Nem ide tartozik: a speciálisan mezőgazdasági rendeltetésű pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.32.9).
34.30Közútijármű-motor, -alkatrész gyártása
34.30.90.0Közútijármű-motor, -alkatrész gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a gépkocsi-akkumulátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.40.9), a gépjármű villamos részeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9), a gépjármű javítása, átalakítása (50.20.1, 50.20.2).
35EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA
35.1Hajó gyártása, javítása25
35.11Hajógyártás, javítás
35.11.9Hajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a hajócsavar (propeller) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28. 75.9), a hajómotor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.11.9), a navigációs műszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.20.9), a felfújható hajó, mentőcsónak gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (35.12.9).
35.11.92.0Hajó javítása, karbantartása25
Ide tartozik hajó, úszómű, tengeri fúró- és kitermelő szerkezet javítása, karbantartása
Nem ide tartozik: a szabadidő-hajó javítása és karbantartása (35.12.92).25
35.11.93.0Hajó rekonstrukciója, átalakítása25
Ide tartozik a hajó bővítésével, szerkezetének jelentős átalakításával járó nagyjavítása
35.11.94.0Hajóbontás25
35.11.99.0Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
35.12Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása
35.12.9Szabadidő-, sporthajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a szörfdeszka gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.40.9), a csónakmotor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.11.9).
35.12.92.0Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása25
Ide tartozik a szabadidőhajó belső terét kialakító szolgáltatás is.
35.12.99.0Szabadidő-, sporthajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
35.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.20.9Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a motor, turbina gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (29.11.9), a villamos motor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.10.9), a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.62.9), a használt vasúti vagon aprításával, mechanikai összepréselésével kapcsolatos szolgáltatás (37.10.9).
35.20.92.0Vasúti, kötöttpályás jármű javítása, karbantartása25
Ide tartozik a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott jármű javítása, karbantartása
Nem ide tartozik: a vontatott gördülőállomány karbantartása, kisebb javítása (63.21.10).
35.20.93.0Vasúti, kötöttpályás jármű felújítása25
Ide tartozik a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott jármű felújítása.
35.20.99.0Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
35.30Légi, űrjármű gyártása, javítása
35.30.9Légi, űrjármű gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a belső égésű motor gyújtása és egyéb villamos alkatrészei gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (31.61.9), a repülőgépek bontásával kapcsolatos szolgáltatás (37.10.9).
35.30.92.0Légi, űrjármű javítása, karbantartása25
Ide tartozik a légi járművek (pl. repülőgép, helikopter és egyéb légi jármű) és motorjaik javítása, karbantartása.
Nem ide tartozik: a repülőgépek repülőtéren végzett kisebb javítása és karbantartása (63.23.13.1), a légi járművek műszereinek javítása (33.20.92).
35.30.93Légi, űrjármű felújítása25
Ide tartozik a légi járművek (repülőgép, helikopter és egyéb légi jármű) és motorjaik felújítása.
35.30.93.3Légi jármű motorjának felújítása25
35.30.93.5Helikopter felújítása, átalakítása25
35.30.93.7Repülőgép, egyéb légi jármű felújítása, átalakítása25
35.30.99.0Légi, űrjármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
35.4Motorkerékpár, kerékpár gyártása25
35.41Motorkerékpár gyártása
35.41.90.0Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a motorkerékpár-motor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.30.9), a motorkerékpár javítás (50.40.40).
35.42Kerékpár gyártása
35.42.90.0Kerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nem kétkerekű gyermekjármű és roller gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9), a kerékpárjavítás (52.74.12)
35.43Mozgássérültek kocsijának gyártása
35.43.90.0Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a mozgássérültek közlekedőkocsijának javítása (52.74.13), a mozgássérültek részére készült speciális személygépkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34.10.9).
35.50Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
35.50.90.0Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25

DN MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓ-IPARI TERMÉK GYÁRTÁSA
36.1Bútorgyártás25
36.11Ülőbútor gyártása
36.11.90.0Ülőbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik az ülőbútor javítása is.
Nem ide tartozik: a speciális orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi, egyéb speciális orvosi bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.10.99).
36.12Irodabútor gyártása
36.12.90.0Irodabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik az irodabútor javítása is.
Nem ide tartozik: a speciális orvosi, sebészeti, fogászati és állatorvosi bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (33.10.99), az irodai ülőbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.11.9)
36.13Konyhabútor gyártása
36.13.90.0Konyhabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a konyhabútor javítása is.
Nem ide tartozik: a konyhai ülőbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.11.9).
36.14Egyéb bútor gyártása
36.14.9Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
36.14.93.0Bútoripari befejező szolgáltatás (szék, ülőbútor kárpitozása nélkül)25
Ide tartozik a bútorok lakkozása, fényezése, aranyozása és festése, a bútorrestaurálás és -renoválás.
36.14.99.0Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
Ide tartozik az egyéb bútor javítása is.
36.15Ágybetét gyártása
36.15.90.0Ágybetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a párna, puff, vánkos, paplan és pehelypaplan gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (17.40.9), a felfújható matrac gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (25.13.9).
36.2Ékszergyártás25
36.21Pénzérme, érem gyártása
36.21.90.0Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás25
36.22Ékszergyártás
36.22.90.0Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nemesfémmel bevont fém termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (28), a bizsugyártással kapcsolatos szolgáltatás (36.61.9), a fogászati tömések gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (24.42.9), az ékszerjavítás (52. 73).
36.30Hangszergyártás
36.30.9Hangszergyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a lemezjátszó, magnetofon és hasonló gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (32.30.9), a játék hangszerek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9).
36.30.92.0Hangszer javítása, karbantartása
Ide tartozik az orgonák és hasonló hangszerek restaurálása és felállítása (installálása) is.
Nem ide tartozik: a zongorahangolás (52.74.13).
36.30.99.0Hangszergyártással kapcsolat
36.40Sportszergyártás
36.40.90.0Sportszergyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a sportruházat (a bőr sportkesztyű és sportfejfedő kivételével) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (18), a sportcipő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (19.30.9), a sportjármű (a tobogán és hasonlók kivételével) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (34, 35), a biliárdasztal- és tekepálya-felszerelés gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.50.9), az építménynek minősülő úszó- és fürdőmedence építésével kapcsolatos szolgáltatás (45.23.22), a sportszerek javítása (52. 74.13).
36.50Játékgyártás
36.50.90.0Játékgyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a játék javítása (52. 74.13).
36.6Egyéb feldolgozóipar25
36.61Divatékszergyártás
36.61.90.0Divatékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a nemesfémből, drágakőből készült termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (36.22.5 üveg díszműáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.15.9), a finomkerámia-áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.21.9).
36.62Seprű- és kefegyártás
36.62.90.0Seprű, kefegyártással kapcsolatos szolgáltatás25
36.63Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipar
36.63.90.0Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozó-ipari tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás25
37NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULDÉKBÓL
37.10Fém visszanyerése hulladékból
37.10.90.0Fém hulladék visszanyerésével kapcsolatos szolgáltatás25
Ide tartozik a használt autó szétszerelése (autóbontás) is.
Nem ide tartozik: a másodlagos nyersanyagból kész, termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (27-36), a hulladék és ócskavas nagykereskedelme, beleértve a begyűjtés, válogatás, csomagolás, kereskedés stb. szolgáltatásait, de ipari feldolgozás nélkül (51.57), a használt cikkek nagy- és kiskereskedelme (51, 52.50).
37.20Nem fém visszanyerése hulladékból
37.20.90.0Nem fém hulladék visszanyerésével kapcsolatos szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a másodlagos nyersanyagból készült termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás, mint pl.: fonal fonása hulladékból, papírpép gyártása hulladékpapírból vagy gumiabroncs újrafutózása, ezek a feldolgozóipar megfelelő szakágazatai szolgáltatáscsoportjaiba tartoznak az élelmiszer-, ital- és dohányhulladék feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás (15, 16,), a kimerített tórium és urán feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás (23.30.90), a hulladék nagykereskedelme, beleértve a begyűjtés, válogatás, csomagolás, kereskedés stb. szolgáltatásai (51, 57), a használt cikk nagy- és kiskereskedelme (51, 52.50.1)

E VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS

40VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS
40.10Villamosenergia-termelés, -elosztás
40.10.9Villamosenergia-ellátási szolgáltatás12
Ide tartoznak a villamos energia szállítási, elosztási és ellátási szolgáltatásai
40.10.91.0Fogyasztói áramellátás12
Ide tartozik a termelt vagy átvett villamos energia előírt jellemzőinek beállítása (pl.: transzformálás), elosztása és a különböző fogyasztók áramellátása, közvilágítás üzemeltetése, közvilágítási lámpatestek felügyelete, égők cseréje.
40.10.92.0Villamosenergia-ellátás járulékos szolgáltatásai12
Ide tartoznak a villamosenergia-elosztáshoz és a fogyasztó áramellátásához kapcsolódó ipari szolgáltatások, villamos távvezetékek önálló üzemeltetése, a mérőórák leolvasása és karbantartása, ki- és újrabekapcsolása.
Nem ide tartozik: a mérőórák felszerelése (45.31.1), a létesítmények fenntartása (45), a vezetékek alatti, fölötti gallyazás, növényvágás stb. (02.02.10.9).
40.20Gázgyártás, -elosztás
40.20.9Gáznemű anyag elosztási szolgáltatás12
40.20.91.0Vezetékes gázellátás12
Ide tartozik a gáznemű energiahordozók előírt jellemzőinek beállítása (pl.: szagosítás), vezetékrendszeren történő elosztása, eljuttatása a különböző fogyasztókhoz.
Nem ide tartozik: a csővezetékes gázszállítás nem közvetlenül a fogyasztónak (60.30.12), a mérőórafelszerelés (45.33.30).
40.20.92.0Nem vezetékes gázszolgáltatás12
Ide tartozik a csővezetéken kívüli gázelosztás, pl.: PB-gáz palackozása, tartályhoz kapcsolt gázelosztás.
Nem ide tartozik: a palackozottgáz-forgalmazás (52.48.35.0).
40.20.93.0Gázszolgáltatás járulékos szolgáltatásai
Ide tartozik a gáztároló és vezetékes ellátó létesítmények (szerelvényeivel, tartozékaival együtt) ellenőrzése, tisztítása, fogyasztói helyek ellenőrzése, a mérőórák leolvasása és karbantartása.
Nem ide tartozik: a mérőórák felszerelése (45, 33.30), növénylevágás a vezetékeknél (02.02.10.9).
40.30Gőz-, melegvízellátás
40.30.9Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás12
Ide tartozik a gőz- és melegvíz-ellátási, városi fűtés gáttatás, a hűtött víz és jég, jégkockák és őrölt jég ált célokra, a pneumatikus energia és a sűrített levegő csővezetékes elosztása, a mérőórák leolvasása és karbantartása.
Nem ide tartozik: a mérőórák felszerelése (45.33.11, 45.33.20), a háztartási hőmennyiségmérők leolvasása (74.84.16).
40.30.91.0Fogyasztói hőszolgáltatás (gőz, távhővezetékes)12
Ide tartozik a termelt vagy átvett hőenergia eljuttatása a különböző fogyasztókhoz (pl.: technológiai hőellátás, távfűtés, melegvíz-szolgáltatás, lakóház és épületek táv-, tömb-, központi és egyéb fűtése, valamint melegvízzel való ellátása).
40.30.92.0Gőz, egyéb hőszolgáltatás járulékos szolgáltatásai12
Ide tartozik a fogyasztói hőszolgáltatáshoz kapcsolódó ipari szolgáltatás
41VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS
41.00Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00.9Vízellátás és kiegészítő szolgáltatásai12
Ide tartozik a meghatározott minőségi követelményeket kielégítő víz eljuttatása a felhasználókhoz.
41.00.91.0Ivóvíz-szolgáltatás12
Ide tartozik a termelt vagy átvett ivóvíz minőségű víz felhasználási helyekre való továbbítása.
41.00.92.0Ipari vízszolgáltatás12
Ide tartozik az ipari és egyéb célokra alkalmas - nem ivóvíz minőségű - víz kezelése és felhasználási helyekre való továbbítása.
41.00.93.0Mezőgazdasági vízszolgáltatás12
Ide tartozik a mezőgazdasági művelés alatt álló területek öntözéséhez, valamint a haltenyésztés céljára szolgáló állóvizek, tározók feltöltéséhez, szivárgási és párolgási veszteségük pótlásához szükséges víz szolgáltatása.
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági célú öntöző rendszerek működtetésével kapcsolatos szolgáltatás (01.41).
41.00.94.0Hévízszolgáltatás12
Ide tartozik a 30 C°-nál melegebb rétegvíz szolgáltatása gyógyászati, fürdési, és egyéb célokra.
Nem ide tartozik: a hévízszolgáltatás fűtési és melegvíz ellátási célokra (40.30.91).
41.00.95.0Gyógyvíz-, ásványvíz-szolgáltatás12
Ide tartozik az egészségügyi hatóság által gyógyvízzé minősített víz szolgáltatása, továbbá a jogszabályokban meghatározott mértékű ásványi anyagot tartalmazó - esetleg az illetékes hatóság által is ásványvíznek minősített víz szolgáltatása.
41.00.96.0Vízellátás kiegészítő szolgáltatásai12
Ide tartozik a víztároló és -szállító létesítmények (szerelvényeivel és tartozékaival együtt) tisztítása és fertőtlenítése, tűzoltóvíz biztosítása és egyéb, máshova nem sorolt vízellátási szolgáltatás, a mérőórák leolvasása és karbantartása.
Nem ide tartozik: a hulladékvíz, szennyvíz kezelése (90.00.1), a mérőórák felszerelése (45.31.1).

F ÉPÍTŐIPAR

45ÉPÍTŐIPAR
Ide tartoznak az építést megelőző munkák, az új építmények építése, a lakóépületek, nem lakóépületek és egyéb építmények átépítése, bővítése, felújítása, javítása, karbantartása. Az ide sorolt tevékenységek szolgáltatások, a különböző típusú építmények termelési folyamatának (az építési tevékenységek végső kibocsátásának) részei.
45.1Építési terület előkészítése25
45.11Épületbontás, földmunka
45.11.1Bontás, építési terület kialakítása, megtisztítása25
45.11.11.0Bontás25
Ide tartozik az épületek, egyéb szerkezetek, utcák és utak bontása.
45.11.12.0Építési terület kialakítása, megtisztítása25
Ide tartozik az építési területek építési célra való előkészítése, beleértve a robbantásos sziklaeltávolítást, az építési területek megtisztítása, bozótirtás, a talaj megerősítése, az építési területekről aknák és hasonlók eltávolítása (beleértve a robbantást).
45.11.2Talajkitermelés, talajmozgatás
45.11.21.0Csatornaásás25
Ide tartozik a csatornaásás közművesítési, városi csatornázási, különböző útépítési stb. célból, a vízszintes fúrások végzése kábelek és csatornacsövek elhelyezéséhez, a hagyományos árkok ásása különböző szerkezetekhez, a csatornaásás építési területeken.
Nem ide tartozik: a speciális alapozás (45.25.21).
45.11.22.0Szennyezett talaj takarórétegének eltávolítása25
Nem ide tartozik: a nem szennyezett talaj takarórétegének eltávolítása (45.11.24).
45.11.23.0Talaj-rekultiváció25
Ide tartozik az alagcsövezés.
Nem ide tartozik: az építési területek alagcsövezése (45.11.21).
45.11.24.0Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás25
Ide tartozik az építési terület szintbe hozása, feltöltése és egyengetése, a nem szennyezett talajok takarórétegéne keltávolítása, nagyarányú földmunkák, talajkitermelés, lejtős talajmunka, talajmozgatás töltések és átjárók létesítésénél, utak (út, autóút, vasút) építésének megkezdése előtt, valamint a máshová nem sorolt egyéb talajkitermelés és talajmozgatás.
Nem ide tartozik: az alagútásás (45.21.22), a speciális alapozási munka (45.25.21).
45.11.30.0Bányászati terület előkészítése25
Ide tartozik a takaróréteg eltávolítása és az ásványi lelőhelyeken egyéb terület-előkészítési műveletek végzése.
Nem ide tartozik: a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatás (pl, fúrás, építés, javítás, bontás) (11.20.1).
45.12Talajmintavétel, próbafúrás
45.12.10.0Talajmintavétel, próbafúrás25
Ide tartozik a talaj próbafúrása, talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra.
Nem ide tartozik: a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatás (11.20.11), a víztermelő kút fúrása (45.25.22).
45.2Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése25
45.21Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
Megjegyzés: az általános építési munkák az épület felépítésére vonatkoznak és nem tartalmazzák az épületgépészeti és befejező tevékenységeket (a belső munkákat).
45.21.1Épület építési munkái25
Ide tartozik az új épületek építése, a meglevő épületek bővítése, átépítése, felújítása.
45.21.11.0Egy, -kétlakásos épület építése25
Nem ide tartozik: az előre gyártott lakóépület helyszínen történő összeszerelése, felállítása (45.21.71).
45.21.12.0Többlakásos épület építése25
Nem ide tartozik: a nagyon magas épületek speciális betonszerkezetének építése (45.25.31), az előre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése és felállítása (45.21.71).
45.21.13.0Ipari épület, raktár építése25
Nem ide tartozik: az előre gyártott nem lakóépületek helyszíni összeszerelése és felállítása (45.21.72), a bányászati és feldolgozóipari létesítmények általános építési munkái (45.21.52).
45.21.14.0Kereskedelmi épület építése25
Ide tartozik a kereskedelmi és igazgatási épületek (pl. irodaházak, banképületek, parkolóházak, benzinkutak és szervizállomások, bevásárlóközpontok, légi, vasúti és közúti terminálok) építése.
Nem ide tartozik: az előre gyártott nem lakóépület összeszerelése és felállítása (45.21.72).
45.21.15.0Egyéb épület építése25
Ide tartozik a következő épületek építése:
- közművelődési épületek (pl. mozik, színházak, koncerttermek),
- tánctermek, éjszakai szórakozóhelyek,
- szállodák, motelek, vendégfogadók, diákszállók - éttermek és hasonló épületek
- oktatásügyi épületek, pl. iskolák, főiskolák, egyetemek, könyvtárak
- levéltárak és múzeumok
- egészségügyi épületek, pl. kórházak és szanatóriumok
- máshová nem sorolt nem lakóépületek, például egyházi és börtönépületek.
Nem ide tartozik: a sport- és szabadidős létesítmények építményeinek (45.21.61, 45.21.62, 45.21.63) és játék' terének (45.23.2) építése, az egyéb előre gyártott szerkezetek összeszerelése és felállítása (45.21.73).
45.21.2Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya, alagút aluljáró építése25
45.21.21.0Híd, magasvezetésű (többszintes) autópálya építése25
Ide tartozik a hidak beton részeinek felújítása is.
Nem ide tartozik: az autópályák, utak, vasutak és repülőtéri futópályák építése (45.23.1), a vízügyi munkák (45.24.14), az acélszerkezet-elemek építési munkái (45.25.42).
45.21.22.0Alagút, aluljáró építése25
Nem ide tartozik: az autópályák, utak, vasutak és repülőtéri futópályák építése (45.23.1).
45.21.3Távolsági csővezeték, távközlési, elektromos távvezeték (kábel) építése25
45.21.31.0Távolsági kőolaj-, földgázszállító csővezeték építése25
Ide tartozik a távolsági föld feletti és alatti kőolaj- és gázszállító csővezetékek építése.
Nem ide tartozik: a helyi gázszállító csővezetékek él (45.21.42).
45.21.32.0Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték építése25
Ide tartozik a távolsági föld feletti és alatti víz, szennyvíz, esővíz és egyéb szállító csővezetékek építése (a kőolaj- és földgázszállító vezetékek kivételével).
Nem ide tartozik: távolsági föld feletti és alatti kőolaj- és földgázszállító csővezetékek építése (45.21.31,) a helyi víz- és szennyvízszállító csővezetékek építési munkái (45.21.41), a víztermelő és víztisztító berendezések általános építési munkái (45.21.64), a vízelvezetők építése (45.24.12).
45.21.33.0Vasúti elektromos távvezeték építése25
Ide tartozik a vasúti elektromos vezeték (felső vezetékek, villamosvezetékkel ellátott sínek) általános építése.
Nem ide tartozik: a nem vasúti, föld feletti elektromos távvezeték építése (45.21.34).
45.21.34.0Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett25
Ide tartozik az elektromos távvezetékek építése, bele a kiegészítő munkákat is (pl. transzformátorállomások építése).
Nem ide tartozik: a vasúti elektromos vezeték építése (45.21.33), a helyi, föld feletti elektromos vezeték építése (45.21.43).
45.21.35.0Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt25
Nem ide tartozik: a helyi föld alatti elektromos vezeték építése (45.21.44).
45.21.36.0Távközlési távvezeték építése, föld felett25
Ide tartozik a tenger alatti kábelfektetés is.
Nem ide tartozik: a helyi telefon és egyéb, föld feletti távközlési vezeték építése (45.21.45).
45.21.37.0Távközlési távvezeték építése, föld alatt25
Nem ide tartozik: a helyi telefon és egyéb, föld alatti távközlési vezeték építése (45.21.46).
45.21.4Helyi csővezeték, kábel építése25
Ide tartozik a kisegítő építmények építése is.
45.21.41.0Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése25
Ide tartozik a helyi víz-, melegvíz és szennyvízszállító csővezetékek építése, kisegítő építményekkel (pl. a szivattyúállomásokkal) együtt.
Nem ide tartozik: a távolsági vízszállító csővezeték építése (45. 21. 32).
45.21.42.0Helyi energiaszállító csővezeték építése25
Ide tartozik a helyi gáz- és hőszállító csővezetékek építése, kisegítő építményekkel együtt.
Nem ide tartozik: a távolsági gázszállító csővezeték építési munkái (45.21.31), helyi elektromos vezetékek építése (föld felett 45.21.43, föld alatt 45.21.44).
45.21.43.0Helyi elektromos vezeték építése, föld felett25
Ide tartozik a helyi föld feletti elektromos vezetékek általános építése, kisegítő építményekkel (pl. transzformátorállomásokkal és helyi elosztó alállomásokkal) együtt.
Nem ide tartozik: a vasúti föld feletti elektromos távvezeték építése (45.21.33), az egyéb nem vasúti, föld feletti elektromos távvezeték építése (45.21.34).
45.21.44.0Helyi elektromos vezeték építése, föld alatt25
Nem ide tartozik: a föld alatti elektromos távvezeték építése (45.21.35).
45.21.45.0Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld felett25
Ide tartozik a helyi telefon, egyéb távközlési vezeték és kisegítő építményei építése föld felett.
Nem ide tartozik: a távközlési, főid feletti távvezeték építése (45.21.36).
45.21.46.0Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld alatt25
Ide tartozik a helyi, föld alatti távközlési vezetékek építése, kisegítő építményekkel együtt, a kábeltelevízió föld alatti vezetékeinek általános építési munkája.
Nem ide tartozik: a föld alatti távközlési távvezeték építése (45.21.37).
45.21.5Villamos erőművi, bányászati, feldolgozó-ipari létesítmény építése25
45.21.51.0Villamos erőmű építése25
Ide tartozik a villamoserőművi létesítmények általános építési munkája.
45.21.52.0Bányászati, feldolgozó-ipari létesítmény építése25
Ide tartozik a bányászati és feldolgozóipari létesítmények (pl. töltő és ürítő állomások, rakodó berendezések, vegyipari üzemek, vasolvasztók, kohók, kokszoló kemencék) általános építési munkája.
Nem ide tartozik: az ipari épület és raktár építése (45.21.13).
45.21.6Máshova nem sorolt egyéb általános építés25
45.21.61.0Stadion, sportpálya építményeinek építése25
Ide tartozik a stadionok és egyéb (általában szabadtéren űzött sportágak, pl. labdarúgás, baseball, rugby, atlétika, motorverseny, lóverseny részére szolgáló) sportpályák építményeinek általános építése.
Nem ide tartozik: a játéktérépítés stadionoknál és sportpályáknál (45.23.21).
45.21.62.0Uszodák építményeinek építése25
Nem ide tartozik: az úszó- és fürdőmedencék építése (45.23. 22.0), a magán-úszómedencék felszerelése (45.45.13).
45.21.63.0Egyéb sport-, szabadidős célú építmény építése25
Ide tartozik a teremsport és szabadidős létesítmények (jégpályák, tornatermek, fedett teniszpályák, általános célú sportcsarnokok, csónakházak stb.) építményeinek általános építése.
Nem ide tartozik: az uszodák építményeinek építése (45.21.62), a játéktérépítés egyéb sport- és szabadidős létesítményeknél (a stadionok és sportpályák kivételével) (45.23.22).
45.21.64.0Máshova nem sorolt építmény építése25
Ide tartozik a vízkezelő és -tisztító üzemek általános építése.
Nem ide tartozik: a saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése (28.11.91).
45.21.7Előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása25
45.21.71.0Előre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása25
Nem ide tartozik: a lakóépület előre gyártott acélszerkezeteinek felállítása (45.25.41).
45.21.72.0Előre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása25
Nem ide tartozik: a nem lakóépület előre gyártott acélszerkezeteinek felállítása (45.25.41).
45.21.73.0Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása25
Ide tartozik minden fajta utcai felszerelés (pl. telefonfülke, nyilvános WC, buszmegálló stb.) felállítása, a nem saját gyártású fémtartály, -medence, -edényzet helyszíni, technológiai szerelése.
Nem ide tartozik: az egyéb építési célú előre gyártott acélszerkezet felállítása (45.25.42).
45.22Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.22.1Tetőszerkezet-építés, tetőfedés25
45.22.11.0Tetőszerkezet-építés25
45.22.12.0Tetőfedés25
Ide tartozik a fémlemez tetőburkoló felszerelése is.
Nem ide tartozik: a tetőfestés (45.44.22).
45.22.13.0Eső-, ereszcsatornázás25
Ide tartozik az eső- és ereszcsatorna-szerelés, tetőzsindelyezés és fémtető munkák, egyéb bádogosmunkák.
45.22.20.0Vízszigetelés25
Ide tartozik a vízszigetelés lapos tetőkön és tetőteraszokon, az építmények külsején és egyéb föld alatti szerkezetein.
Nem ide tartozik: a hő-, hang- és egyéb szigetelés (45.32.1).
45.23Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése
Nem ide tartozik: az előkészítő talajmozgatás (45.11).
45.23.1Autópálya, út, vasút, repülőtéri futópálya építése25
45.23.11.0Autópálya, út általános alapozása25
Ide tartozik az autópálya, út, egyéb úttest, járda, nyitott autóparkoló alapozása.
Nem ide tartozik: az emelt szintű autópályák, hidak és alagutak építése (45.21.2), az útkorlátok és alacsony elválasztó falak felszerelése (45.23.12), az útfelületek építése és helyreállítása (45.23.12).
45.23.12.0Autópálya, út általános felszíni munkái25
Ide tartozik az autópálya (emelt szintű autópálya nélkül), út, egyéb úttest járda általános felszíni építése, az útfelületek építése vagy felújítása aszfalttal, betonnal stb., a járdák, forgalommentesítő utak, kerékpárutak, stb. építése, az útkorlátok, alacsony elválasztó falak, előre gyártott zajvédő falak, útjelzők stb. szerelési munkája, a keskeny utak, ösvények létrehozása, fenntartása, a parkolóhelyek felszíni munkái.
Nem ide tartozik: az útépítésnél a helyi csővezetékekkel és kábelekkel (víz, csatorna, gáz, villamos energia, telefon stb.) kapcsolatos felszíni munkák (45.21.4), a jelzések festése útfelületeken és parkolóhelyeken (45.23.15).
45.23.13.0Vasútépítés25
Ide tartozik a kőzúzalék- és a sínfektetés, a váltók és kereszteződések beszerelése, a vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszereinek építése, a vasúti vontatás felújítási és javítási szolgáltatásai, a drótkötélpálya-vasút és a siklórendszerek általános építése.
Nem ide tartozik: a vasúti hidak, alagutak általános építése (45.21.2), a vasúti elektromos vezetékek építése (45.21.33).
45.23.14.0Repülőtéri futópálya-építés25
Ide tartozik a repülőtéri futópályák és a repülőgépek felvezető pályáinak általános építése.
45.23.15.0Jelzések festése
Ide tartozik a jelzések festése útfelületeken, parkolóhelyeken és egyéb hasonló felületeken
45.23.2Játéktérépítés sport-, szabadidős célú létesítménynél25
45.23.21.0Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál25
Ide tartozik a stadionok és egyéb általában szabadtéren űzött sportágak, (pl. labdarúgás, baseball, rugby, atlétika, motorverseny, kerékpárverseny, lóverseny) részére szolgáló sportpályák játékterének építése.
Nem ide tartozik: az előkészítő talajmozgatás (45.11), stadionok és sportpályák építményeinek építése (45.21.61).
45.23.22.0Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidős célú létesítménynél25
Ide tartozik a teremsport és szabadidős létesítmények (pl. jégpályák, tornatermek, fedett teniszpályák és hasonlók) játéktereinek építése, valamint az úszó- és fürdőmedencék építése.
Nem ide tartozik: a sport- és szabadidős létesítmények építményeinek építése (45.21.61;45.21.62;45.21.63).
45.24Vízi létesítmény építése
45.24.1Vízi út, kikötő, gát, egyéb vízi létesítmény építése25
45.24.11.0Parti, kikötői létesítmény építése25
Ide tartozik a kikötők, jachtkikötők, rakpartok, mólók, dokkok, hullámtörőgátak és hasonló kikötői létesítmények építése.
Nem ide tartozik: a zsilipek, töltések és egyéb hidromechanikai létesítmények építése (45.24.13).
45.24.12.0Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető építése25
Nem ide tartozik: a zsilipek, töltések és egyéb hidromechanikai létesítmények építése (45.24.13), a távolsági és helyi víz- és szennyvízszállító vezetékek építése (távolsági 45.21.32, helyi 45.21.41).
45.24.13.0Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése25
Ide tartozik a zsilipek, töltések, száraz dokkok, sólyaterek, völgyzárógátak és egyéb hidromechanikai létesítmények általános építési munkája.
45.24.14.0Iszapkotrás, egyéb vízügyi munka25
Ide tartozik az iszapkotrás, szikla- és hordalékeltávolítás és egyéb vízügyi általános építési munka, a búvárok, békaemberek által és egyéb módon végzett víz alatti építés és különböző hidraulikus mérnöki munkák.
Nem ide tartozik: a tengeralatti kábelfektetés, építés (45.21.37)
45.25Egyéb speciális szaképítés
45.25.10.0Állványozás25
Ide tartozik az állványok és emelvények építése és bontása, az állványok és emelvények kölcsönzésével, vagy anélkül.
Nem ide tartozik: az állványok kölcsönzése felállítás és bontás nélkül (71.32.10).
45.25.2Alapozás, víztermelő kút fúrása25
45.25.21.0Alapozás, cölöpverés25
Ide tartozik az egyedi munkaként végzett alapozás, cölöpverés.
45.25.22.0Víztermelő kút fúrása25
Ide tartozik a víztermelő kutak fúrása és ásása.
45.25.3Betonozás25
45.25.31.0Vasbetonozás25
Ide tartozik az olyan vasbeton szerkezetek építése, amelyek méretük és az alkalmazott eljárás következtében szakértelmet és speciális berendezést igényelnek, pl. magas házak speciális betonszerkezete, a kupolák és vékony héjszerkezetek építése vasbetonból, az egyedi munkaként végzett acélhajlítás és hegesztés az építmények vasbeton szerelésénél.
Nem ide tartozik: a híd, többszintes autópálya, alagút és aluljáró építése (45.21.2).
45.25.32.0Egyéb betonozás25
Ide tartozik a beton formába öntése és egyéb olyan munka, amelynél általában betont alkalmaznak (általános alapozás, sávalapozás, úsztatott beton elkészítése, pillérkészítés, födémkészítés stb.), az alakos formák, a betonvasalás, zsaluzat elkészítése, az alapozások megerősítése, betonpadlók készítése.
Nem ide tartozik: az építési célú betonelemek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.61.90), az előre kevert beton gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (26.63.90), az utcák, úttestek, járdák burkolási munkái (46.23.1).
45.25.4Acélszerkezet építése25
45.25.41.0Épület acélszerkezetének építése25
Ide tartozik az acélszerkezetek egyedi munkaként végzett felállítása, beleértve a nem lakóépület előregyártott acélszerkezetét, a nem-saját előállítású, előre gyártott acélszerkezetek építése épületekhez, a függönyfalak építése, a kapcsolódó hegesztési munkák.
45.25.42.0Egyéb építmény acélszerkezetének építése25
Ide tartozik az acélszerkezetek egyedi munkaként végzett felállítása, a nem saját előállítású, előre gyártott acélszerkezetek építése egyéb építési célra, pl. hidakhoz, függődarukhoz vagy villamostávvezeték-tornyokhoz.
45.25.50.0Kőműves-, falazómunka25
Ide tartozik a falazás téglával, blokkokkal, kővel és egyéb kőművesmunka.
Nem ide tartozik: a betonozási munka (45.25.3).
45.25.6Egyéb építési tevékenység25
45.25.61.0Ipari kémény építése25
Ide tartozik a gyárkémények általános építési munkája, a kemencék tűzálló anyaggal való bélelése stb.
45.25.62.0Máshova nem sorolt egyéb építési tevékenység25
Ide tartozik a díszkályhák általános építése, a máshova nem sorolt egyéb, egyedi munkaként végzett építési tevékenység, pl. épületek mozgatása, azbeszteltávolítás, épületszárítás.
45.3Épületgépészeti szerelés25
45.31Villanyszerelés
45.31.1Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése25
45.31.11.0Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése lakóépületben25
Ide tartozik az elektromos vezetékek és csatlakozók, mérőórák szerelése lakóépületekben.
Nem ide tartozik: a tűzjelző rendszer felszerelése (45.31.21), a betörés elleni riasztórendszer felszerelése (45. 31.22).
45.31.12.0Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése nem lakóépületben25
Ide tartozik az elektromos vezetékek és csatlakozók; mérőórák szerelése nem lakóépületekben, az elektromos vezetékek és csatlakozók szerelése a biztonsági áramszolgáltató rendszereknél.
Nem ide tartozik: a villamoseröművi elektromotor, generátor és transzformátor szerelése (31.10.91), a vizsgálóberendezés szerelése (33.20.91).
45.31.13.0Elektromos vezeték, csatlakozó szerelése egyéb építményen25
45.31.2Tűzjelző, betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése25
45.31.21.0Tűzjelző rendszer felszerelése25
Nem ide tartozik: a tűzállóvá tevő művelet (45.32.12), a tűzoltó készülék szerelése (45.33.20).
45.31.22.0Betörés elleni riasztórendszer felszerelése25
45.31.23.0Házi antenna felszerelése25
Ide tartozik a villámhárítók felszerelése, az épületeken felszerelt, helyhez kötött antenna, parabolaantenna javítása is.
45.31.30.0Felvonó, mozgólépcső szerelése25
Ide tartozik a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák szerelése.
Nem ide tartozik: a felvonók és mozgólépcsők javítása, karbantartása (29.22.92).
45.31.4Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés25
45.31.41.0Távközlési, elektromos kábel szerelése25
45.31.42.0Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos berendezés szerelése25
45.32Szigetelés
45.32.1Szigetelés25
45.32.11.0Hőszigetelés25
Ide tartozik a hőszigetelés, beleértve a külső falüregek időjárásálló szigetelő anyagokkal való bevonását, a hőszigetelés forró- és hűtővízcsövekhez, bojlerekhez és csővezetékekhez.
45.32.12.0Egyéb szigetelés25
Ide tartozik a szigetelés, beleértve a hangszigetelési munkát és a tűzállóvá tevő műveleteket.
Nem ide tartozik: a vízszigetelés (45.22.20).
45.33Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.33.1Fűtő-, szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése25
45.33.11.0Fűtésszerelés25
Ide tartozik a nem elektromos fűtőberendezések szerelése, beleértve a csővezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari munkákat, a központi fűtés ellenőrző rendszereinek felszerelése és fenntartása, bekötés a távfűtő rendszerekbe, a háztartási bojlerek és kazánok fenntartása és javítása, a fogyasztásmérők felszerelése.
Nem ide tartozik: a kazánok és fűtőrendszerek fenntartása és javítása lakótömböknél és távfűtésnél (28.22.9.2), a kéménytisztítás (74.70.15).
45.33.12.0Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése25
Ide tartozik a szellőző, hűtő vagy légkondicionáló berendezések szerelési, javítási, karbantartási munkája lakásoknál, számítóközpontoknál, irodáknál és üzleteknél, beleértve a csővezetékeket és a kapcsolódó fémlemezipari munkákat.
Nem ide tartozik: az ipari légkondicionáló és hűtőberendezés szerelése, javítása és karbantartása (29.23.9).
45.33.20.0Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés25
Ide tartozik a forró és hideg vizes csőrendszerek szerelése, a szennyvízelvezetők szerelése, beleértve a csatornákat és ülepítőket is, az egészségügyi berendezések, tűzoltó készülékek, a tűzoltó berendezések túlnyomásos vízszállító rendszereinek (beleértve a tűzoltó fecskendők és szórófejek csatlakozóit) szerelése, a fogyasztásmérő felszerelése.
Nem ide tartozik: a helyiségfűtő berendezés szerelése, beleértve a kapcsolódó csőszerelést (45.33.11), a helyi szennyvízszállító csővezeték építése (45.21.41).
45.33.30.0Gázszerelés25
Ide tartozik a különböző gázszállító rendszerek szerelése (pl. kórházak oxigénszállítása) és bekötése az egyéb gázzal működő berendezésekbe, a fogyasztásmérő felszerelése.
Nem ide tartozik: a helyiségfűtő berendezés felszerelése (függetlenül attól, hogy gázzal vagy nem gázzal üzemel) (45.33.11), a szellőző és légkondicionáló berendezés felszerelése (45.33.12).
45.34Egyéb épületgépészeti szerelés
45.34.10.0Kerítés, rács felszerelése25
Ide tartozik a különböző anyagokból (pl. drótból, fák acélból, drótüvegből) készült és különböző területeken pályáknál, játszótereknél, lakó- és ipari építményeknél) alkalmazható kerítések, rácsok és hasonló elkerítő elemek felszerelése.
45.34.2Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés25
45.34.21.0Út, repülőtér, kikötő világítási, jelzőrendszereinek szerelése25
Ide tartozik az utak, vasutak, repülőterek, kikötők és hasonló építmények világítási és jelzőrendszereinek elektromos szerelése.
Nem ide tartozik: a vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszereinek szerelése (45.23.13).
45.34.22.0Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépész; szerelés25
45.34.3Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés25
45.34.31.0Árnyékoló, roló, napellenző felszerelése25
45.34.32.0Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés25
Ide tartozik a máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés, javítás, karbantartás, pl. a világító és nem világító cégtáblák felszerelése.
45.4Befejező építés25
45.41Vakolás
45.41.10.0Vakolás25
Ide tartozik a belső és külső vakolás, stukkók készítése (beleértve a rögzítőhálók felszerelését), a száraz falburkolás, beleértve az általában gipsz alapú falburkoló anyagok felszerelését.
45.42Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.42.1Épületasztalos-szerkezet szerelése25
45.42.11.0Ajtó, ablak beszerelése25
Ide tartozik a bármilyen anyagból készült ajtók, ablak ajtó- és ablaktokok, zsaluk, redőnyök, garázskapuk beszerelése, a külső ajtók páncélozása és páncélaji vészkijáratok beszerelése.
45.42.12.0Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás25
Ide tartozik a mozgatható válaszfalak és a fémszerkezetes álmennyezetek felszerelése, a verandák és télikertek felszerelése magánházaknál.
Nem ide tartozik: a fémkerítések és rácsok szerelése (45.34.10), a fémből készült ajfó- és ablaktokok beszerelése (45.42.11), az épületek külső fémdíszítése (45.45.11).
45.42.13.0Egyéb nem fémszere
Ide tartozik a nem fém szerelvényekkel végzett ács- és épületasztalos-munka, a belső lépcsők, beépített szekrények és konyhák beszerelése, a lambériák, falburkolók felszerelése.
Nem ide tartozik: kerítések és rácsok felszerelése (45.34.10), az ajtó- és ablaktokok beszerelése (45.42.11).
45.43Padló-, falburkolás
45.43.1Padló-, falburkolás csempével25
45.43.11.0Külső padló-, falburkolás csempével25
Ide tartozik a kerámiából, betonból vagy kőből készült fal és padlóburkoló csempe, járólap lerakása és felhelyezése az épületek és egyéb szerkezetek külső részén, az épületek külső homlokzatának díszítése kerámiából készült anyagokkal, kővel, téglával stb.
45.43.12.0Belső padló-, falburkolás csempével25
Ide tartozik a kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló csempe lerakása és felhelyezése az épületek és egyéb szerkezetek belső részén.
45.43.2Egyéb padlólerakás, -burkolás, falburkolás, -tapétázás25
45.43.21.0Padlóburkolás rugalmas burkolattal25
Ide tartozik a szőnyegek, linóleum és egyéb rugalmas padlóburkolatok lerakása.
45.43.22.0Egyéb padlólerakás, -burkolás25
Ide tartozik az egyéb padló és padlóburkoló lerakása, beleértve a parkettázást és az egyéb keményfa padló és bitumenes lapok lerakását. Ide tartoznak a befejező munkák, pl. a csiszolás, fényezés,akkozás stb.
Nem ide tartozik: a betonpadló építése (45.25.32.), a kő, beton és kerámia padlóburkoló lapok lerakása (45.43.1).
45.43.23.0Falburkolás, -tapétázás25
Ide tartozik a papír és egyéb rugalmas falburkolatok felragasztása.
45.43.30.0Belső díszítő elemek felszerelése25
Ide tartozik a helyszínen öntött mozaik-díszítés felhordása és a helyszíni belső márvány-, gránit- és palamunka.
Nem ide tartozik: a belső csempeburkolás (45.43.12), a külső díszítő szerelvények felszerelése (45.45.11).
45.44Festés, üvegezés
45.44.10.0Üvegezés25
Ide tartozik a külső üvegezés, az üvegbevonatok, tükörfalak és egyéb üvegtermékek felszerelése, a belső üvegezési munkák, pl. az ablaküvegezés.
45.44.2Festés25
45.44.21.0Épület belső festése25
Ide tartozik az épületek belső (alapvetően díszítési célú) festési munkája és a hasonló munkák (bevonóanyagok, lakkok stb. alkalmazásával).
45.44.22.0Épület külső festése25
Ide tartozik az épületek külső (alapvetően védelmi célú) festése, tetők, kerítések, rácsok, ajtó- és ablaktokok stb. festése.
Nem ide tartozik: a vízszigetelés (45.22.20), a jelzések festése útfelületeken, parkolóhelyeken és egyéb felületeken (45.23.15)
45.44.23.0Egyéb építmény festése25
Nem ide tartozik: a jelzések festése útfelületeken, parkolóhelyeken és egyéb felületeken (45.23.15)
45.45Egyéb befejező építés
45.45.1Egyéb befejező építés25
45.45.11.0Épület külső díszítése25
Ide tartozik a normál vagy megrendelésre gyártott fémlemezek szerelése, a díszítő vas- és acélmunkák és a homlokzati fémmunkák, a radiátorokat fedő rácsok felszerelése, az épületek külső fémdíszítése.
Nem ide tartozik: a fémlemez tetőburkoló felszerelése(45.22.12).
45.45.12.0Épület külső tisztítása25
Ide tartozik az épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással történő tisztítása.
45.45.13.0Máshova nem sorolt egyéb befejező építés25
Ide tartozik a máshová nem sorolt egyéb befejező építés, pl. akusztikai munkák, beleértve az akusztikai lemezek, burkolólapok és egyéb anyagok felszerelését belső falakra és mennyezetekre, a magán úszómedencék szerelése.
Nem ide tartozik: a hangszigetelés (45.32.12).
45.50Építési eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50.10.0Építési eszköz kölcsönzése személyzettel25
Nem ide tartozik: az építési gépek és berendezések lízingelése és kölcsönzése kezelőszemélyzet nélkül (71.32.10).

G KERESKEDELEM, JÁRMŰJAVÍTÁS

50Jármű-, üzemanyag kereskedelem
50.10Gépjármű-kereskedelem
50.10.1Gépjármű-nagykereskedelem25
50.10.11.0Tehergépkocsi-, pótkocsi-, félpótkocsi-, autóbusz- nagykereskedelem25
Ide tartozik az új és használt tehergépkocsi, pótkocsi, félpótkocsi, autóbusz (szállítható személyek száma 10 vagy több) nagykereskedelem.
50.10.12.0Személygépkocsi-nagykereskedelem25
Ide tartozik az új és használt személygépkocsi (szállítható személyek száma max. 9 fő a vezetővel együtt) nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a lakókocsi- és lakóautó- nagykereskedelem (50.10.13).
50.10.13.0Lakó, egyéb kemping jármű nagykereskedelem25
Ide tartozik az új és használt lakókocsi, lakóautó, pótkocsiés félpótkocsi típusú kemping jármű nagykereskedelem.
50.10.14.0Különleges rendeltetésű gépjármű nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyergesvontató, daruskocsi, közúti gépjármű motorral szerelt alváza, tűzoltó-, betonkeverő autó stb. nagykereskedelem.
50.10.2Gépjármű-kiskereskedelem25
50.10.21.0Új személyszállító gépjármű kiskereskedelem25
Ide tartozik az új személygépkocsi, speciális személyszállító gépjármű, terepjáró, egyéb személyszállító gépjármű kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a lakókocsi- és lakóaufó- kiskereskedelem (50.10.23).
50.10.22.0Használt személyszállító gépjármű kiskereskedelem25
Ide tartozik a használt személygépkocsi, speciális személyszállító gépjármű, terepjáró, egyéb személyszállító gépjármű kiskereskedelem.
50.10.23.0Lakó, egyéb kemping jármű kiskereskedelem25
Ide tartozik az új és használt lakókocsi, lakóautó, pótkocsi és félpótkocsi típusú kemping jármű kiskereskedelem.
50.10.30.0Gépjármű ügynöki kereskedelem25
50.20Gépjárműjavítás
50.20.1Személygépkocsi-karbantartás, -javítás25
50.20.11.0Személygépkocsi általános karbantartása, javítása25
Ide tartozik a személygépkocsi-motor, a porlasztó, -kormányszerkezet, -fék, -sebességváltó, -kipufogórendszer, hűtőrendszer stb. javítása, beállítása és cseréje, gépkocsi időszakos átvizsgálása , -szervize.
Nem ide tartozik: a személygépkocsi elektromos rendszerének javítása (50.20.12), gumiabroncs-, tömlőjavítás (50.20.13), személygépkocsi-karosszéria-, -tartozék javítása (50.20.14), gépjármű forgalombahozatal előtti tesztelés (74.30.13), gépjármű műszaki vizsgáztatása (74.30.14).
50.20.12.0Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása25
Ide tartozik a személygépkocsi elektromos rendszerének javítása, akkumulátortöltés és -karbantartás.
50.20.13.0Személygépkocsi-gumiabroncs, -tömlő javítása25
Ide tartozik a gumidefekt-javítás, kerékbeállítás, -felszerelés és -csere.
Nem ide tartozik: a gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos szolgáltatás (25.12.90), gumiabroncs kiskereskedelem (50.30.21).
50.20.14.0Személygépkocsi-karosszéria, -tartozék javítása25
Ide tartozik a karosszériajavítás, -újrafényezés, alváz és -üregvédelem, zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása , cseréje.
50.20.2Egyéb gépjármű-karbantartás, -javítás25
50.20.21.0Egyéb gépjármű általános karbantartása, javítása25
Ide tartozik a személyszállító gépjárművön kívüli egyéb gépjármű motorjának, porlasztójának, kormányszerkezetének, fékének, sebességváltójának, kipufogórendszerének, hűtőrendszerének stb. javítása, beállítása és cseréje gumiabroncs- és tömlőjavítás, beleértve a kerékbeállítást, felszerelést és -cserét.
Nem ide tartozik: az egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása (50.20.22), karosszéria, tartozék javítás (50.20.23), műszaki vizsgáztatás (74.30.14).
50.20.22.0Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása25
Ide tartozik a személyszállító gépjárművön kívüli egyéb gépjármű elektromos rendszer javítás, akkumulátor töltés és karbantartás.
50.20.23.0Egyéb gépjármű karosszéria, tartozék javítása25
Ide tartozik a személyszállító gépjárművön kívüli egyéb gépjármű karosszériajavítása, újrafényezése, alváz- és üregvédelem, zárszerkezet, szélvédő, ablak és egyéb tartozék javítása, cseréje.
50.20.3Gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatás25
50.20.31.0Gépjárműmosás25
Ide tartozik a gépjárműmosás, -ápolás, -fényezés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás.
50.20.32.0Út menti gyorssegély25
Nem ide tartozik: a külön leszámlázott autóvontatás (60.24.17).
50.30Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30.1Gépjárműalkatrész-, -tartozék-nagykereskedelem25
50.30.11.0Gumiabroncs-, -tömlő-nagykereskedelem25
Ide tartozik az új, a használt és az újrafutózott gumiabroncs, gumiabroncstömlő, tömlővédőszalag stb. nagykereskedelem.
50.30.12.0Gépjármű egyéb alkatrészének, tartozékának nagykereskedelme25
Ide tartozik a közúti gépjármű motor, karosszéria, gyújtógyertya, generátor, műszerfalba beépíthető mérőóra, biztonsági öv stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: az autórádió nagykereskedelem (51.43.21).
50.30.2Gépjárműalkatrész-, -tartozék-kiskereskedelem25
50.30.21.0Gumiabroncs-, -tömlő-kiskereskedelem25
Ide tartozik az új, a használt és az újrafutózott gumiabroncs, gumiabroncstömlő, tömlővédőszalag stb. kiskereskedelem.
50.30.22.0Gépjármű egyéb alkatrész, tartozék kiskereskedelem25
Ide tartozik a közúti gépjármű motor, karosszéria, gyújtógyertya, generátor, műszerfalba beépíthető mérőóra, biztonsági öv stb. kiskereskedelem, beleértve a gépjármű felszerelés csomagküldő értékesítést.
Nem ide tartozik: az autórádió kiskereskedelem (52.45.21).
50.30.30.0Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem25
50.40Motorkerékpár-, -alkatrész-kereskedelem, javítás
50.40.10.0Motorkerékpár-, -alkatrész-, -tartozék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a motorkerékpár, oldalkocsi, -alkatrész, -tartozék nagykereskedelem.
50.40.20.0Motorkerékpár-, -alkatrész-, -tartozék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a motorkerékpár, oldalkocsi, -alkatrész, -tartozék kiskereskedelem.
50.40.30.0Motorkerékpár, -alkatrész, -tartozék ügynöki kereskedelem25
Ide tartozik a motorkerékpár, oldalkocsi, -alkatrész, -tartozék ügynöki vagy bizományos értékesítés.
50.40.40.0Motorkerékpár-karbantartás, -javítás25
Ide tartozik a motorkerékpár karbantartás és javítás, speciális javítás, hibaelhárítás.
50.50Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50.10.0Üzemanyag-kiskereskedelem25
Ide tartozik a gépjármű üzemanyag (gázolaj, motorbenzin stb.), valamint kenőanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló) stb. kiskereskedelmi vagy ügynöki értékesítés.
Nem ide tartozik: a gépjárműmosás (50.20.31), gépjármű alkatrész, tartozék kiskereskedelem (50.30.2), fűtőolaj és PB gáz kiskereskedelem(52.48.35).
51NAGYKERESKEDELEM
51.1Ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a más nevében és számlájára végzett bizományosi ügylet, ügynöki, árubrókeri tevékenység, a vevő és az eladó közötti közvetítés, illetve a meghatalmazó nevében kereskedelmi ügylet kötése.
Nem ide tartozik: a saját számlára történő nagykereskedelem, (51.2-51.7), a bizományos kiskereskedelem, (52), a biztosítóügynöki tevékenység, (67.20), az ingatlanügynöki tevékenység, (70.3), a gépjármű- és motorkerékpár-bizományosi ügynöki értékesítés, (50.10, 50.40).
51.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.11.1Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelem25
51.11.11.0Élő állat ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi és egyéb élő állat ügynöki nagykereskedelem.
51.11.12.0Mezőgazdasági nyers termék-, textilnyersanyag-, félkész termék ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a gabonaféle, vetőmag, olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, takarmány, gyógynövény, egyéb máshová nem sorolt mezőgazdasági nyersanyag, virág és dísznövény, nyers és félkész bőr, feldolgozatlan dohány, ipari felhasználású textilszál (pl. gyapjú, fonal, cérna) stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.12Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.1Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem25
51.12.11.0Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a gépjármű üzemanyag (gázolaj, motorbenzin stb.), valamint kenőanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló), benzin típusú repülőgép-turbina üzemanyag, valamint mindenféle fűtőanyag (tűzifa, szén, brikett, földgáz, PBgáz, tüzelőolaj stb.) ügynöki nagykereskedelem.
51.12.12.0Érc, fém ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a vastartalmú érc, a nem vastartalmú érc (pl. urán, rézérc, nikkelérc, nemesfém érc és -dúsítvány), a nyersvas (pl. nyersvas és tükörnyersvas tuskó és tömb), rozsdamentes és egyéb ötvözött acél továbbfeldolgozásra, hengerelt acéltermék, szögvas, cső és csőszerelvény, a nem vas nyersfém (pl. nemesfém nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban, alumíniumpor, -huzal, -rúd, -cső) stb. ügynöki nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a fémhulladék és ócskavas ügynöki nagykereskedelem (51.18.12).
51.12.13.0Vegyi áru ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a műtrágya- és agrokémiai termék, a műgyanta és műanyag-alapanyag (pl. polietilén, poliészter, polivinilklorid), műanyag félkésztermék (lemez, rúd, fólia stb.), gumi alapanyagú és gumi félkésztermék, az egyéb ipari vegyi anyag (pl. fém-oxid, hidroxid és peroxid, cserzőanyag és színezőanyag, alkohol, nitrogén csoport tartalmú vegyület, enzim), műszál stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.13Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem
51.13.1Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem25
51.13.11.0Fa-, faalapú termék ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyersfa (fenyő-, lombos-, trópusi hengeresfa), a nyersfa-feldolgozóipari termék (fűrészáru, fafeldolgozási termék és hulladék, falemez, színfurnér), a faalapú építőanyag (pl. faalapú nyílászáró szerkezet), a faalapúegyéb fogyasztási cikk (pl. fa intarzia és faberakás, fa szobor, -keret, -tábla, -lemez), parafa és parafából készült cikk stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.13.12.0Egyéb építőanyag ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a tégla, tetőcserép, síküveg, hajlított, megmunkált üveg, cement, beton, mészkő, gipsz, természetes homok, tűzálló termék, szaniteráru, festék, lakk, nyílászáró szerkezet, mindenféle cső és fitting, tartály, hang- és hőszigetelő anyag, vas-, acél-, alumínium szerkezet stb. ügynöki nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a faalapú nyílászáró szerkezet ügynöki nagykereskedelem ( 51.13.11).
51.14Gép, berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.14.1Gép, berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem25
51.14.11.0Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik az írógép, számológép, pénztárgép, másológép, adatfeldolgozó gép, számítógép stb., valamint -alkatrészek, -tartozékok és -egységek ügynöki nagykereskedelem.
51.14.12.0Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a famegmunkáló-, fémmegmunkáló-, egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép, építőipari gép, textilipari gép, varró- és kötőgép, a vasúti mozdony, karbantartó- és szervizkocsi, személy- és poggyászszállító vasúti és közúti kötöttpályás kocsi, szekér, talicska, targonca, az emelő-, áru- és anyagmozgató eszköz, élelmiszer-, ital- és dohányipari gép, ipari elektromos műszer, egyéb gép, műszer, felszerelés, mezőgazdasági traktor, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gép és felszerelés stb. és -alkatrészek ügynöki nagykereskedelem.
51.14.13.0Hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a tengeri, állóvízi, folyami hadihajó, sétahajó, halászhajó, kotróhajó, repülőgép-hajtómű, helikopter, repülőgép stb. ügynöki nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a vitorlázó repülő, léghajó ügynöki nagykereskedelem (51.18.12).
51.15Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.15.10.0Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a bútor (ülőbútor, konyhabútor, szobabútor, bútorállvány), az elektromos háztartási gép és készülék (háztartási hűtő- és fagyasztógép, mosó-, mosogató- és szárítógép, haj- és kézszárító készülék, villamos helyiségfűtő- és hasonló készülék, mikrohullámú sütő), világítástechnikai berendezés (villamos világítóeszköz, világító reklámtábla és reklámfelirat, karácsonyfaégő, izzólámpa), háztartási célú vezeték, kapcsoló és egyéb villamossági szerelvényáru, híradástechnikai készülék (rádió, televízió, magnetofon, video-berendezés, mikrofon, hangszóró, erősítő, rádiótelefon), nem elektromos háztartási készülék (nem villamos világítóberendezés, nem villamos sütő és főzőberendezés, háztartási nem villamos fűtőkészülék), evőeszköz és fém háztartási cikk stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.16Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
51.16.1Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem25
51.16.11.0Textil ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a ruházati méteráru, lakástextil (takaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, szőnyeg, függöny), fonal, rövidáru, műszaki textília, egyéb textília ügynöki nagykereskedelem.
51.16.12.0Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a felsőruházat, kötött termék, bőrruházat, védő és munkaruházat, alsóruházat (harisnya, zokni, fehérnemű, ing, blúz, tréningruha, szőrmeruházat, egyéb cikk szőrmés bőrből, műszőrme és ebből készült cikk), lábbeli (bőr, gumi, műanyag, textil felsőrésszel, bőr, gumi, műanyag talppal, sícipő, sportcipő, lábbeli rész), ruházati kiegészítő (zsebkendő, sál, nyakkendő, kesztyű, kalap és egyéb fejfedő, hajszalag, esernyő) stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.16.13.0Bőráru ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyersszőrme, félkész és kész bőr, szőrmés bőr, állati nyersbőr, zsírcserzésű puhított bőr, lakkbőr és laminált bőr, metallizált bőr, bőrrost alapú műbőr, nyergesáru, lószerszám, bőrönd és bőrdíszmű, stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.1Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem25
51.17.11.0Élelmiszer-, italáru ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a burgonya, gyümölcs és zöldség, hús, szárnyashús, vadhús, húskészítmény, tej, tejtermék, tojásés tojáskészítmény, étkezési olaj és zsiradék, cukor, csokoládé, édesség, kávé, tea, kakaó, fűszer, alkoholmentes ital, alkohol tartalmú ital, hal, rák, feldolgozott zöldség, gyümölcs, pékáru, természetes méz, diabetikus termék, bébiétel, cereália, hobbi állat eledel, egyéb máshova nem sorolt élelmiszer ügynöki nagykereskedelem.
51.17.12.0Dohányáru ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a szivar, cigaretta, feldolgozott dohány ügynöki nagykereskedelem.
51.18Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.18.12.0Egyéb máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem25
Ide tartozik a hangszer, kazetta, hanglemez, CD, üveg, porcelán, kerámiatermék, tapéta, könyv, újság, folyóirat, írószer, papíráru, fotó-, optikai cikk, óra, ékszer, játék, sportszer (kerékpár, vitorlázó repülő, léghajó), ócskavas, hulladék stb. ügynöki nagykereskedelem.
51.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.19.10.0Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem25
51.2Mezőgazdasági termék nagykereskedelem25
51.21Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.21.1Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem25
51.21.11.0Gabona-nagykereskedelem25
Ide tartozik az élelmezési és takarmányozási célú búza, kukorica, rizs, árpa, rozs, zab és egyéb gabonaféle nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a vetőmag nagykereskedelem (51.21.12) és késztakarmány nagykereskedelem (51.21.14).
51.21.12.0Vetőmag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a gabonaféle vetőmag, zöldség-, gyümölcs-, ipari és takarmánynövény vetőmag és egyéb szaporítóanyag, virág-, gyümölcsfa- és erdeifa-mag, vetőburgonya, tulipánhagyma stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: az olajos mag nagykereskedelem (51. 21.13).
51.21.13.0Olajosmag-, olaj tartalmú gyümölcs nagykereskedelem25
Ide tartozik a szójabab, földimogyoró (nem pörkölve), napraforgó-, szezám- és mustármag, gyapotmag, egyéb olajos mag (olajlenmag, ricinusmag, mák, kendermag, tökmag, stb.), olajtartalmú gyümölcs nagykereskedelem.
51.21.14.0Takarmány-nagykereskedelem25
Ide tartozik a szalma, takarmány, takarmánykészítmény, szénaliszt és -pellet, egyéb emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt és dara, olajpogácsa stb. nagykereskedelem.
51.21.15.0Máshova nem sorolt, egyéb mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelem25
Ide tartozik a cukorrépa, kender, len, juta és egyéb rostos növény, nyírott gyapjú, nyersgumi és természetes gumiféle, selyemgubó, rovarviasz, cetvelő, nyers gyanta, gyógynövény, balzsam és hasonló termék, parafa, toll és tollas madárbőr, máshová nem sorolt növényi és állati eredetű anyag, termék nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a feldolgozatlan dohány nagykereskedelem (51.25.10).
51.22Virág-, dísznövény-nagykereskedelem
51.22.10.0Virág-, dísznövény-nagykereskedelem25
Ide tartozik a palánta-, virághagyma-, gyökér-, dugvány-, oltvány-, vágottvirág-nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a tulipánhagyma-nagykereskedelem (51.21.12).
51.23Élőállat-nagykereskedelem
51.23.10.0Élőállat-nagykereskedelem25
Ide tartozik a szarvasmarha-, juh-, kecske-, ló-, sertés-, baromfi- és egyéb élőállat-nagykereskedelem.
51.24Nyers-, félkészbőr-nagykereskedelem
51.24.10.0Nyers-, félkészbőr-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyersszőrme, félkész és kész bőr, szőrmés bőr, állati nyersbőr, zsírcserzésű puhított bőr, lakkbőr, laminált bőr, metallizált bőr, bőrrost alapú műbőr, cserzett vagy díszbőr stb. nagykereskedelem.
51.25Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.25.10.0Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem25
51.3Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem25
51.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.31.1Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem25
51.31.11.0Burgonya-nagykereskedelem25
Nem ide tartozik: a vetőburgonya-nagykereskedelem (51.21.12).
51.31.12.0Egyéb zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem25
Ide tartozik a feldolgozatlan szőlő, datolya, banán, kókuszdió, ananász, citrusféle, egyéb gyümölcs és zöldség, száraz hüvelyes, stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: az olajos mag és olajtartalmú gyümölcs nagykereskedelem (51.21.13), burgonya nagykereskedelem (51.31.11).
51.32Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem
51.32.1Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem25
51.32.11.0Hús-, szárnyashús-, vadhús-nagykereskedelem25
Ide tartozik a marhaféle-, sertés-, bárány-, juh-, kecske-, ló-, szamár-, öszvérhús, éticsiga, békacomb, étkezésre alkalmas belsőség és vágási melléktermék, baromfihús stb. nagykereskedelem.
51.32.12.0Húskészítmény-nagykereskedelem25
Ide tartozik a húsból és ehető belsőségekből készült termék, húskészítmény és -konzerv, tepertő, emberi fogyasztásra alkalmatlan húsból készült liszt, dara, stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a halfeldolgozási termék nagykereskedelem (51.38.10).
51.33Tejtermék-, tojás-, -készítmény-, zsiradéknagykereskedelem
51.33.1Tejtermék-, tojás-, -készítmény-, zsiradék -nagykereskedelem25
51.33.11.0Tej-, tejtermék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tej, tejszín, tej- és tejszínpor, kazein, savó, tejcukor, vaj, vajkészítmény, sajt, túró stb. nagykereskedelem.
51.33.12.0Tojás-, -készítmény-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tojás és tojásból készült termék nagykereskedelem.
51.33.13.0Étkezésiolaj-, zsiradék-nagykereskedelem25
Ide tartozik az állati és növényi eredetű olaj és zsír, étolaj és egyéb finomított olaj, margarin, étkezési szalonna, egyéb étkezési zsír- és olajkészítmény stb. nagykereskedelem.
51.34Ital-nagykereskedelem
51.34.1Ital-nagykereskedelem25
51.34.11.0Alkoholmentes ital-nagykereskedelem25
Ide tartozik az ásványvíz, szénsavas víz, alkoholmentes ital (gyümölcs és zöldségital, üdítőital) nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a kávé-, tea-, kakaó-nagykereskedelem (51.37.10)
51.34.12.0Alkoholtartalmú ital-nagykereskedelem25
Ide tartozik a sör-, bor-, pezsgő- és habzóbor-, vermut-, égetett szeszesital stb. nagykereskedelem.
51.35Dohányáru-nagykereskedelem
51.35.10.0Dohányáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a szivar-, cigaretta-, feldolgozottdohány- nagykereskedelem.
51.36Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.36.1Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem25
51.36.11.0Cukor-nagykereskedelem25
Ide tartozik a répa-, nád-, szőlőcukor, gyümölcscukor, cukorszirup, melasz, nyers és finomított cukor stb. nagykereskedelem.
51.36.12.0Csokoládé-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszer, fagylalt és jégkrém, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs és más növényi rész, kenyér és pékáru stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a kakaó nagykereskedelem (51.37.10).
51.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
51.37.10.0Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kávé és kávékivonat-, tea és teakivonat-, kakaómassza-, kakaóvaj-, kakaópor- és fűszer- stb. nagykereskedelem.
51.38Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
51.38.10.0Hal-, rák-nagykereskedelem25
Ide tartozik a friss, fagyasztott, tartósított hal, rákféle, puhatestű, ikra, stb. nagykereskedelem.
51.38.2Máshova nem sorolt élelmiszer nagykereskedelem25
51.38.21.0Feldolgozott zöldség, gyümölcs nagykereskedelem25
Ide tartozik a fagyasztott és tartósított burgonya, gyorsfagyasztott és szárított zöldség és gyümölcs, zöldség- és gyümölcskonzerv, dzsem, íz, gyümölcspüré, gyümölcskrém, stb. nagykereskedelem.
51.38.22.0Diétás-, bébiétel-nagykereskedelem25
Ide tartozik a diétás étel, bébiétel stb. nagykereskedelem.
51.38.23.0Hobbiállat-eledel nagykereskedelem
Ide tartozik a hobbiállatok etetésére alkalmas eledel nagykereskedelem.
51.38.24.0Máshova nem sorolt, egyéb élelmiszer nagykereskedelem25
Ide tartozik a malomipari termék (liszt, dara), természetes méz, máshová nem sorolt állati termék, nyers állati zsiradék, tésztaféle, ecet, só, ételízesítő, levespor, élesztő, sütőpor, stb. nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a fajtájuk szerint besorolt szakosodott mélyhűtött termékek nagykereskedelem.
51.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem
51.39.1Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelem25
51.39.11.0Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem25
51.39.12.0Nem mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem25
51.4Fogyasztási cikk-nagykereskedelem25
51.41Textil-nagykereskedelem
51.41.1Textil-nagykereskedelem25
51.41.11.0Ruházati méteráru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kifejezetten ruházat készítéséhez használt szövött, kötött, hurkolt textil méteráru nagykereskedelem.
51.41.12.0Egyéb textília-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nem kiskereskedelmi kiszerelésű fonal, nem ruházat készítéséhez használt textília, -kelme, csipke, hímzés, függöny, ágykárpit, belső napellenző, csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó nagykereskedelem.
51.41.13.0Rövidáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fonal és cérna természetes vagy mesterséges textilszálból, varró- és kötőtű, gomb és hasonló áru nagykereskedelem.
51.41.14.0Lakástextil-nagykereskedelem25
Ide tartozik a takaró, ágynemű, asztalnemű, törülköző és konyhai textília nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a függöny-nagykereskedelem (51.41.12), a szőnyeg nagykereskedelem (51.47.14).
51.42Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.42.1Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem25
51.42.11.0Felsőruházat-nagykereskedelem25
Ide tartozik a férfi-, női-, fiú-, lányka-, gyermek felsőruházat (kabát, öltöny, nadrág, kosztüm, szoknya), ruházati tartozék, kötött termék, bőrruházat, védő- és munkaruházat, sportruházat nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a szőrmeáru nagykereskedelem
51.42.12.0Alsóruházat-nagykereskedelem25
Ide tartozik a férfi-, női-, fiú-, lányka-, gyermek alsóruházat (ing, blúz, tréningruha, harisnya, zokni, fehérnemű), pizsama nagykereskedelem.
51.42.13.0Szőrmeáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a szőrmeruházat és kiegészítő, egyéb cikk szőrmés bőrből, műszőrme és ebből készült cikk nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a fejfedő-nagykereskedelem (51.42.15).
51.42.14.0Lábbeli-nagykereskedelem25
Ide tartozik a lábbeli bőr, gumi, műanyag, textil felsőrésszel, bőr, gumi, műanyag talppal, sportcipő, szabadidő és túracipő, lábbeli része nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a speciális sportcipő (sícipő, korcsolyacipő és görkorcsolyacipő) nagykereskedelem (51.47.35).
51.42.15.0Ruházati kiegészítő nagykereskedelem25
Ide tartozik a kalap és egyéb fejfedő, zsebkendő, öv, sál, nyakkendő, kesztyű, hajszalag, esernyő nagykereskedelem.
51.43Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem
51.43.1Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem25
51.43.11.0Elektromos háztartási gép, -készülék nagykereskedelem25
Ide tartozik a háztartási hűtő- és fagyasztógép, mosó-, mosogató- és szárítógép, varrógép, ventillátor, szagelszívó, haj- és kézszárító készülék, villamos helyiségfűtő- és hasonló készülék, mikrohullámú sütő, villamos tűzhely és ezek alkatrészei nagykereskedelem.
51.43.12.0Világítás-technikai termék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a villamos világítóeszköz és máshová nem sorolt műanyag részegysége, világító reklámtábla és reklámfelirat, karácsonyfaégő, izzólámpa, ívlámpa, hordozható lámpa, vákuumtechnikai, világítási és felirat üveg, elektromos szigetelő nagykereskedelem.
51.43.13.0Háztartási villanyvezeték, -kapcsoló, -szerelvényáru nagykereskedelem25
Ide tartozik a háztartási célú villanyvezeték, biztosíték, megszakító, szigetelő, kapcsoló, foglalat, dugaszolóaljzat, szárazelem és akkumulátor nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a ipari felhasználású villamossági szerelvény (vezeték, kapcsoló stb.) nagykereskedelem (51. 65.15).
51.43.2Híradás-technikai termék nagykereskedelem25
51.43.21.0Híradás-technikai készülék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a rádió- és televízió vevőkészülék, autórádió, lemezjátszó, magnetofon, video-berendezés, videokamera, mikrofon, hangszóró, erősítő, telefon, faxkészülék nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a rádiótelefon nagykereskedelem (51.65.15).
51.43.22.0Hanglemez-, kazetta-, CD-nagykereskedelem25
Ide tartozik az audio és videoszalag, -lemez, CD, LD (felvétel nélküli és műsoros), számítógépes adathordozó (CD-ROM, mágnesszalag, floppy) nagykereskedelem.
51.44Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.44.1Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem25
51.44.11.0Evőeszköz, fém háztartási cikk-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kanál, villa, kés, merőkanál, tortalapát, cukorfogó, olló, borotvakészülék (nem villamos), borotva', penge, manikűr és pedikűr készlet és felszerelés nagykereskedelem.
51.44.12.0Üveg-, porcelán-, kerámiatermék-nagykereskedelem25
Ide tartozik az asztali, konyhai, irodai, lakberendezési üveg-, porcelán-, finomkerámiai termék és dísztárgy nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: az egészségügyi üveg és porcelántermék nagykereskedelem (51.46.12), szaniteráru nagykereskedelem (51.53.21).
51.44.13.0Tapéta-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tapéta és hasonló falburkoló (papírból, textilből, műanyagból), áttetsző ablakpapír nagykereskedelem.
51.44.14.0Tisztítószer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a mosószappan, szappanként használt készítmény, mosószer, helyiségillatosító- és szagtalanító készítmény, autóápolási szerek, viaszkészítmény, fényesítőszer nagykereskedelem.
51.45Illatszer-nagykereskedelem
51.45.10.0Illatszer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kozmetikai és testápoló cikk, pipereszappan, illatszer, száj- és szemfesték, hajápoláshoz használt készítmények, száj- és fogápolószerek, borotválkozószerek nagykereskedelem.
51.46Gyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem
51.46.1Gyógyszer-, gyógyászatitermék-nagykereskedelem25
51.46.11.0Gyógyszer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a gyógyszer (antibiotikum, vitamin, szérum, penicillin, hormontartalmú készítmény, fogamzásgátló), ragtapasz, kötszer nagykereskedelem.
51.46.12.0Orvosi műszer-, gyógyászati eszköz-nagykereskedelem25
Ide tartozik az orvosi és kórházi műszer és felszerelés (röntgenberendezés, fogorvosi gép, -műszer és -eszköz, sterilező berendezés), az ortopédiai cikk, implantátum (mesterséges ízület, protézis, műanyag érfal, -protézis, hallásjavító készülék), egyéb gyógyászati eszköz (fecskendő, tű, laboratóriumi és egészségügyi üveg és porcelántermék) nagykereskedelem.
51.47Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem
51.47.1Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos háztartási készülék nagykereskedelem25
51.47.11.0Bútor-nagykereskedelem25
Ide tartozik a háztartási bútor (ülő-, konyha-, szobabútor, szekrény), kerti bútor, bútorállvány, ágybetét, matrac nagyker
Nem ide tartozik: az irodabútor és üzletberendezés nagykereskedelem (51.64.13).
51.47.12.0Nem elektromos háztartási készülék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nem elektromos világítóberendezés, sütő- és főző-, fűtőkészülék, háztartási vízmelegítő nagykereskedelem.
51.47.13.0Háztartási faáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fa intarzia és berakás, fakeret, -tábla, -lap, parafa és parafából készült termék, kosár- és fonott áru nagykereskedelem.
51.47.14.0Szőnyeg-, padlóburkoló-nagykereskedelem25
Ide tartozik a szövött, csomózással, tűzési eljárással, nemezelő és egyéb technológiával előállított szőnyeg, egyéb textil és műanyag padlóburkoló, linóleum nagykereskedelem.
51.47.15.0Máshova nem sorolt, egyéb háztartási cikk-nagykereskedelem25
Ide tartozik a háztartási papíráru (WC papír, papírzsebkendő, papírszalvéta, papírtányér, -pohár), háztartási műanyagáru, napernyő, kerti ernyő nagykereskedelem.
51.47.2Könyv-, újság-, folyóirat-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem25
51.47.21.0Könyv-, újság-, folyóirat-nagykereskedelem25
Ide tartozik a könyv, tankönyv, földgömb, térkép, újság, folyóirat nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a kézírásos vagy nyomtatott zenemű kotta nagykereskedelem (51.47.31).
51.47.22.0Írószer-, papíráru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a háztartási és irodai célú író-, nyomópír és karton, nátronpapír, karbonpapír, boríték, levélpapír, levelezőlap, képeslap, naptár, írótinta, tus, művész- és gombfesték, golyós- és töltőtoll, ceruza, bélyegző és bélyegzőpárna, írógépszalag, nyomtatvány nagykereskedelem.
51.47.3Egyéb fogyasztási cikk-nagykereskedelem25
51.47.31.0Hangszer-, kotta-nagykereskedelem25
Ide tartozik a zongora, billentyűs orgona, tangó- és szájharmonika, fúvós hangszer, ütőhangszer, elektromos hangszer, kotta nagykereskedelem.
51.47.32.0Fotó-, optikai cikk-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fotólemez, -film, fényképezőgép, villanólámpa, filmfelvevő gép, optikai és óraüveg, szemüveg, iránytű, távcső, mikroszkóp, különféle optikai műszer nagykereskedelem.
51.47.33.0Játék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a játék, játékszer (baba, játékállat, játékvonat, összerakós-, fejtörő játék), videojáték, társasjáték, kártya, biliárd-felszerelés nagykereskedelem.
51.47.34.0Óra-, ékszer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a karóra, zsebóra, falióra, parkolóóra, egyéb óra, ékszer, gyöngy, drágakő, féldrágakő nagykereskedelem.
51.47.35.0Sportszer-, kerékpár-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kerékpár, vitorlás- és sporthajó, vitorlázó repülőgép, speciális vízisportszer, sífelszerelés, sátor, ejtőernyő és része, speciális atlétikai és tornatermi sportcikk, speciális sportcipő (sícipő, korcsolyacipő, görkorcsolyacipő), horgászfelszerelés nagykereskedelem.
Nem ide Partozik: a sportruházat nagykereskedelem (51.42.11) és a nem speciális sportcipő nagykereskedelem (51.42.14).
51.47.36.0Bőráru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a bőrönd, kézitáska, más utazási bőráru, óraszíj, ipari célra használatos bőráru, nyergesáru és lószerszám nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a bőrruházat nagykereskedelem(51.42.11).
51.47.37.0Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk-nagykereskedelem25
Ide tartozik a seprű, kefe, paróka, cigarettapapír, postatiszta bélyeg, vásári szórakoztató eszköz, gyufa, öngyújtó, régiség, műtárgy gyermekkocsi, gyertya, művirág, pénzérme nagykereskedelem.
51.5Nem mezőgazdasági eredetű anyag, hulladék-nagykereskedelem25
51.51Energiahordozó-nagykereskedelem
51.51.1Energiahordozó-nagykereskedelem25
51.51.11.0Szilárd tüzelőanyag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tűzifa, szén, faszén, tőzeg, atomerőművek nem kimerült fűtőeleme nagykereskedelem.
51.51.12.0Gépjármű üzemanyag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a gépjármű üzemanyag (gázolaj, motorbenzin), valamint kenőanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló), benzin típusú repülőgép-turbina üzemanyag nagykereskedelem.
51.51.13.0Egyéb energiahordozó-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tüzelőolaj, földgáz, PB gáz nagykereskedelem.
51.52Fém-, érc-nagykereskedelem
51.52.1Érc-nagykereskedelem25
51.52.11.0Vastartalmú érc-nagykereskedelem25
Ide tartozik a vasérc és dúsítványai nagykereskedelem.
51.52.12.0Nem vastartalmú érc-nagykereskedelem25
Ide tartozik az urán, rézérc, nikkelérc, alumíniumérc, nemesfém érc, színesfémtartalmú érc és mindezek dúsítványai nagykereskedelem.
51.52.2Nyersfém-nagykereskedelem25
51.52.21.0Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyersvas, nyersacél, tükörnyersvas tuskó és tömb, vasszivacs vasércből, rozsdamentes és egyéb ötvözött acél továbbfeldolgozásra, hengerelt acéltermék nagykereskedelem.
51.52.22.0Nem vas nyersfém-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nemesfém nyers, megmunkálatlan vagy félig feldolgozott formában vagy por alakban, alumíniumpor, -rúd, -profil, -huzal, -lemez, -cső, ólom, horgany, ón, réz, nikkellap, -rúd, -cső nagykereskedelem.
51.53Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
51.53.1Faanyag-nagykereskedelem25
51.53.11.0Nyersfa-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fenyő-, lombos-, trópusi hengeresfa, egyéb faragott, hasított erdeifa-alapanyag nagykereskedelem.
51.53.12.0Fa félkész termék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fűrészáru, fafeldolgozási termék és hulladék, falemez, fa padlóburkoló, parketta, fa rakodólap, színfurnér nagykereskedelem.
51.53.2Építőanyag-, szaníteráru-, festék-nagykereskedelem25
51.53.21.0Szaniteráru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kerámiából és műanyagból készült fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, WC csésze és tető nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a fém fürdőkád, mosdó, mosogató, zuhanyozótálca nagykereskedelem (51.54.12).
51.53.22.0Festék-, lakkáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a műanyag alapú és egyéb festék és lakk, oldószer, pigment, üvegesedő zománc és máz nagykereskedelem.
51.53.23.0Síküveg-nagykereskedelem25
Ide tartozik a síküveg, hajlított, megmunkált üveg, építészeti biztonsági üveg, szigetelő üveg nagykereskedelem.
51.53.24.0Máshova nem sorolt, egyéb építőanyag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a tégla, tetőcserép, márvány, megmunkált kő, agyag, cement, beton, mészkő és gipsz, kréta és dolomit, természetes homok, alakos tűzálló termék, nyílászáró szerkezet vasból, acélból vagy alumíniumból, előre gyártott épület, épületelem fából, fémből, műanyagból, híd és hídrész vasból és acélból, üvegtégla nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a vízvezeték- és fűtési rendszer nagykereskedelem (51.54.12).
51.54Vasáru-, szerelvény-nagykereskedelem
51.54.1Vasáru-, szerelvény-nagykereskedelem25
51.54.11.0Vasáru-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kovácsolt vas termék, lakat, zár, kulcs, vasalás, fémveret, drót, kábel, fémszövet, fémrács, sodronyfonat, csavar, szegáru, acél rakodólap nagykereskedelem.
51.54.12.0Vízvezeték-, fűtésirendszer-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fém fürdőkád, -mosogató, -mosdó, bojler, kazán, központi fűtési rendszer, -fűtőtest, fűtési szerelvény (kötőelem, csap), cső, csőszerelvény, fém tárolótartály nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a kerámia és műanyag fürdőkád, mosdó, mosogató, zuhanyozótálca nagykereskedelem (51.53.21).
51.54.13.0Kéziszerszám-nagykereskedelem25
Ide tartozik a mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági szerszám (kalapács, fűrész, láncfűrész, forrasztó és hegesztő szerszám, csavarhúzó, talicska) és ezek alkatrészeivel való nagykereskedelem.
51.55Vegyiáru-nagykereskedelem
51.55.1Vegyiáru-nagykereskedelem25
51.55.11.0Műtrágya-, mezőgazdasági vegyi termék-nagykereskedelem25
Ide tartozik a műtrágya (nitrogén-, foszfor-, káliumműtrágyák), növényvédő szer (rovar-, atka-, gombaölő, gyomirtó, talajfertőtlenítő szer) nagykereskedelem.
51.55.12.0Műgyanta-, műanyagalapanyag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a polietilén, poliészter, polivinil-klorid, polisztirol, szilikon, műgyanta, szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában, műanyaghulladék, -reszelék,-forgács nagykereskedelem.
51.55.13.0Egyéb ipari vegyi anyag-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fém-oxid, hidroxid és peroxid, cserzőanyag és színezőanyag, nem fém elem és vegyülete, szervetlen vegyület, szénhidrogén származék (bitumen, vegyipari gázolaj), alkohol, nitrogén csoport tartalmú vegyület, glicerin, maratószer, enyv és zselatin, robbanóanyag, robbantószer, tűzijáték-anyag nagykereskedelem.
51.56Egyéb termelési célú termék-nagykereskedelem
51.56.1Egyéb termelési célú termék-nagykereskedelem25
51.56.11.0Papír-, karton-nagykereskedelem25
Ide tartozik a facellulóz, papír és karton tekercsben vagy ívben, pergamen, grafikai célú papír és karton mázréteggel, újságnyomópapír, címke papírból vagy kartonból, hullámlemez nagykereskedelem.
51.56.12.0Ipari felhasználású textilszál-nagykereskedelem25
Ide tartozik a nyers gyapjú, állati szőr, szintetikus szálból készült rost és végetlenített szál, viszkóz selyemfonal, üvegszál, természetes textilalapanyag és félkész termék nagykereskedelem.
51.56.13.0Egyéb fel nem sorolt, nem mezőgazdasági eredetű terméknagykereskedelem25
Ide tartozik a korall, gyöngy, gyöngyház, drágakő, féldrágakő, ipari gyémánt, egyéb ásványok, állati és növényi zsírok és olajok, trópusi termékek, gumi és műanyag féltermékek, ipari csomagoló anyagok, mesterséges grafit, műanyag zsák, doboz, láda és rekesz, üvegfonal, üveggyöngy nagykereskedelem.
51.57Hulladék-nagykereskedelem
51.57.10.0Hulladék-nagykereskedelem25
Ide tartozik az újrafeldolgozásra szánt fém- és nemfém hulladék és anyag (étkezésre alkalmatlan nyers belsőség, foszlatott gyapjú- és állati szőr hulladék, növényi hulladék, borseprő, papír- és kartonhulladék, gumihulladék, alumínium-, réz-, ólom, horganyhulladék és -törmelék, ócskavas, szárazelem és akkumulátor hulladék) nagykereskedelem.
51.6Gép-, berendezés-nagykereskedelem25
51.61Szerszámgép-nagykereskedelem
51.61.1Szerszámgép-nagykereskedelem25
51.61.11.0Famegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem25
Nem ide tartozik: az erdészetigép-nagykereskedelem (51.66.12).
51.61.12.0Fémmegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kovácsológép, fémmegmunkáló eszterga, köszörű- és felületfinomító, lemezmegmunkáló gép, szerszámgép munkadarab-befogó készülék, -osztófej, szerszám- és szerszámgép alkatrész nagykereskedelem.
51.61.13.0Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem25
Ide tartozik a csont-, keménygumi-, kemény műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló szerszámgép, valamint a kő, kerámia, beton vagy hasonló építőanyag, hideg üveg megmunkáló szerszámgép nagykereskedelem.
51.62Építőiparigép-nagykereskedelem
51.62.10.0Építőiparigép-nagykereskedelem25
Ide tartozik az építőipari, bányászati, általános rendeltetésű és speciális gép és berendezés (rakodógép, földkotrógép, bányaüzemi felvonó és szállítószalag) nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a felvonó-nagykereskedelem (51.65.13).
51.63Textiliparigép-, varró-, kötőgép-nagykereskedelem
51.63.10.0Textiliparigép-, varró-, kötőgép-nagykereskedelem25
Ide tartozik a textil-, ruházat- és bőráru gyártó gép (fonodai gép, szövödei gép, fonal- és szövetmosó, tisztító tevékenység mosógépe, varrógép, kötőgép, bőrkikészítő gép) nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a háztartási varrógép nagykereskedelem (51. 43.11).
51.64Irodagép-, -berendezés-nagykereskedelem
51.64.1Irodagép-, -berendezés-nagykereskedelem25
51.64.11.0Irodagép-nagykereskedelem25
Ide tartozik az írógép, számológép, pénztárgép, másológép, irodai fémeszköz (nem nemesfémből) nagykereskedelem.
51.64.12.0Számítógép-, -periféria-nagykereskedelem25
Ide tartozik a számítógép, valamint -tartozék és -részegység, adatfeldolgozó gép és egység, tároló, adatrögzítő és átalakító egység, be és kimeneteli egység, nyomtató nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a számítógépes adathordozó nagykereskedelem (51.43.22).
51.64.13.0Irodabútor-nagykereskedelem25
Ide tartozik a fém-, fa- és egyéb anyagból készült irodabútor és üzletberendezés nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a háztartási bútor nagykereskedelem (51.47.11).
51.65Egyéb gép-, szállítóeszköz-nagykereskedelem
51.65.1Egyéb gép-, szállítóeszköz-nagykereskedelem25
51.65.11.0Egyéb szállítóeszköz-nagykereskedelem25
Ide tartozik a gépjárművön, motorkerékpáron és kerékpáron kívüli minden más szállítóeszköz (kereskedelmi hajó és uszály, vasúti és más kötött pályás szerelvény és vontató, repülőgép és légi szállítási eszköz és alkatrész, konténer) nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a gépjármű-nagykereskedelem (50.10.1), motorkerékpár-nagykereskedelem (50.40.10), sporthajó és kerékpár-nagykereskedelem (51.47.35).
51.65.12.0Egyéb termelő gép, -alkatrész-nagykereskedelem25
Ide tartozik az egyéb, máshová nem sorolt, iparban, kereskedelemben, hajózásban használatos gép, alkatrész (turbinák alkatrész, folyadék- vagy vákuumszivattyú alkatrész, fémszerelvény alkatrész, ipari gyémánt, malomkő) nagykereskedelem.
51.65.13.0Emelő-, anyagmozgatóeszköz-nagykereskedelem25
Ide tartozik a daru, csigasor, emelő, targonca, felvonó nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a bányaüzemi felvonó nagykereskedelem (51.62.10).
51.65.14.0Élelmiszer-, ital-, dohányiparigép-nagykereskedelem25
Ide tartozik az ipari edénymosogató berendezés és -alkatrész, tejfeldolgozó gép, italgyártás berendezése, őrlő és más berendezés, nem villamos sütőkemence, dohányipari gép és berendezés-alkatrész nagykereskedelem.
51.65.15.0Professzionális elektronikai termék, elektromos szerelvény-nagykereskedelem25
Ide tartozik az elektromos készülék, elektromos gép (váltakozó és egyenáramú motor, áramfejlesztő, áramátalakító, mérőtranszformátor), távközlési mérőkészülék, telekommunikációs eszköz (rádiótelefon, rádiótávíró adóberendezés, villamos vezetékes hírközlő berendezés), az ipari felhasználású villamossági szerelvény (villamos vezeték, kapcsoló, biztosító, szárazelem, akkumulátor, villamos szigetelő, nyomtatott áramkör), radarkészülék nagykereskedelem.
Nem ide tartozik: a háztartási villanyvezeték-, -kapcsoló, szerelvényáru-nagykereskedelem (51.43.13).
51.65.16.0Egyéb, fel nem sorolt termelőeszköz-nagykereskedelem25
Ide tartozik az egyéb, máshová nem sorolt ipari, kereskedelmi, irányítástechnikai és más szolgáltatási célú gép és felszerelés (atomreaktor, turbina, gázfejlesztő és desztilláló berendezés, csomagológép, centrifuga, nyomdagép, öntőforma és -minta, ipari robot, szórópisztoly, fegyver és lőszer, tank, úthenger) nagykereskedelem.
51.66Mezőgazdaságigép-nagykereskedelem
51.66.1Mezőgazdasági gép-nagykereskedelem25
51.66.11.0Mezőgazdasági traktor-nagykereskedelem25
Ide tartozik a kerti és egyéb traktor nagykereskedelem.
51.66.12.0Mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási gép-, felszerelés-nagykereskedelem25
Ide tartozik az eke, borona, trágyaelosztó és -szóró berendezés, vető és ültetőgép, fűkaszáló gép, takarmánybetakarító gép, fejőgép, terméktisztító és -válogató gépek, egyéb mezőgazdasági, erdészeti, állattenyésztési, méhészeti gép, -felszerelés, -részegység nagykereskedelem.
51.70Egyéb nagykereskedelem
51.70.10.0Egyéb nagykereskedelem25
Ide tartozik az előbbiekben fel nem sorolt termékekre specializált, ill. az áruk széles körének specializáció nélküli nagykereskedelme.
52KISKERESKEDELEM
52.1Vegyes kiskereskedelem25
52.11Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.11.1Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem25
Ide tartozik az olyan általános bolti, áruházi kiskereskedelem, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett az áruk széles körét (ruházati cikket, bútort, szerelvényt, fémtömegcikket, háztartási-, vegyi árut, kozmetikai terméket stb.) is forgalmaznak.
52.11.11.0Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem25
Ide tartozik a döntően fagyasztott élelmiszert árusító vegyes kiskereskedelem.
52.11.12.0Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem25
Ide tartozik a döntően nem fagyasztott élelmiszert árusító vegyes kiskereskedelem.
51.12Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12.10.0Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem25
Ide tartozik az olyan általános bolti, áruházi kiskereskedelem ahol az iparcikk értékesítés a meghatározó.
52.2Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem
52.21Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.21.10.0Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem25
Ide tartozik a burgonya, friss gyümölcs (hazai és déligyümölcs, citrusféle), és zöldség kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a fagyasztott, szárított és konzerv gyümölcs, zöldség kiskereskedelem (52.27.12.9).
52.22Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem
52.22.10.0Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem25
Ide tartozik mindenfajta nyershús és belsőség, frissen, hűtve, fagyasztva és egyéb módón tartósítva (szárítva, füstölve), a húskészítmény, felvágott és konzerv húsból és belsőségből, a baromfi, vadhús, éticsiga, békacomb kiskereskedelem.
52.23Hal-, rák-kiskereskedelem
52.23.10.0Hal-, rák-kiskereskedelem25
Ide tartozik mindenfajta friss, hűtött, fagyasztott vagy egyéb konzerválási eljárással tartósított hal, puhatestű, rákféle és belsőség kiskereskedelem.
52.24Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem
52.24.1Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem25
52.24.11.0Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a kenyér és pékáru (péksütemény, kétszersült), cukrászsütemény, torta, mézeskalács kiskereskedelem.
52.24.12.0Édesség-kiskereskedelem25
Ide tartozik a csokoládé, cukorkaáru, cukorral tartósított gyümölcs, -mag, előre csomagolt fagylalt, jégkrém, kiskereskedelem.
52.25Ital-kiskereskedelem
52.25.10Ital-kiskereskedelem25
Nem ide tartozik: a tej és tejtermék (52.27.11), kávé- és tea kiskereskedelem (52.27.12.1), valamint az ital helybeni fogyasztásra történő értékesítése (55.40.1).
52.25.10.1Alkoholtartalmú ital-kiskereskedelem25
Ide tartozik a bor, must, pezsgő, habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőr, párlat, égetett és egyéb szeszesital, sör, stb. kiskereskedelem.
52.25.10.2Alkoholmentes ital-kiskereskedelem25
Ide tartozik az ásvány-, forrás- és szénsavas ivóvíz, alkoholmentes üdítőital, gyümölcs- és zöldségié kiskereskedelem.
52.26Dohányáru-kiskereskedelem
52.26.10.0Dohányáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a dohány, szivar, cigaretta, dohányzó cikk (pipa, szipka, öngyújtó, hamutartó) kiskereskedelem.
52.27Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
52.27.1Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem25
52.27.11.0Tej-, -termék-, tojás-kiskereskedelem25
Ide tartozik a tej, tejszín, vaj, sajt, túró, joghurt és más erjesztett vagy savanyított tejtermék, a friss tojás és feldolgozott tojás kiskereskedelem.
52.27.12Kávé-, tea-, kakaó- és máshová nem sorolt élelmiszer-kiskereskedelem25
52.27.12.1Kávé-, tea-, kakaó-kiskereskedelem
Ide tartozik a kakaómassza, kakaóvaj, kakaópor, kávé (koffeinmentes, pörkölt, pótkávé), tea (zöld, fekete), gyógyteafőzet, feldolgozott fűszer kiskereskedelem.
52.27.12.9Egyéb fel nem sorolt élelmiszer-kiskereskedelem25
Ide tartozik a rizs, fűszer, só, étolaj, zsiradék, cukor, fagyasztott, szárított és konzerv gyümölcs, -zöldség, savanyúság, befőtt, dzsem, tartósított burgonya, tartósított gyümölcskészítmény, egyéb élelmiszerkészítmény, olajos és egyéb magvak, (pirított, sózott, pörkölt és egyéb módon ízesített földimogyoró, mandula, pisztácia), bébiétel, diabetikus készítmény, száraz hüvelyes, természetes méz, takarmány kiskereskedelem.
52.3Gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer kiskereskedelem
52.31Gyógyszer-kiskereskedelem
52.31.10.0Gyógyszer-kiskereskedelem0
Ide tartozik a gyógyszer (vitamin, szérum, penicilin, hormontartalmú készítmény, stb), ragtapasz, kiskereskedelem.
52.32Gyógyászati termék-kiskereskedelem
52.32.10.0Gyógyászati termék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a fecskendő, tű, katéter, kanul, ortopédiai eszközök, lélegeztető gép, hallókészülék, mozgássérültek közlekedő kocsija, művégtag, szívritmus-szabályzó, orvosi bútor, kötszer, egészségügyi betét, tampon, elsősegélydoboz stb. kiskereskedelem.
52.33Illatszer-kiskereskedelem
52.33.10.0Illatszer-kiskereskedelem25
Ide tartozik a parfüm és kozmetikai termék (rúzs, testápoló készítmény, pipereszappan, sampon, hajlakk, száj- és fogápoló szer, dezodor, borotválkozó szer), egészségügyi papíráru kiskereskedelem.
52.4Fogyasztási cikk-kiskereskedelem25
52.41Textil-kiskereskedelem
52.41.1Textil-kiskereskedelem25
52.41.11.0Ruházati méteráru kiskereskedelem25
Ide tartozik a szövet (természetes, szintetikus és keverék szálból), speciális szövet, (bársony, frottír, steppelt kelme), takaró, ágyterítő, konfekcionált ágynemű, törölköző, konyhai textília, nem szőtt textília, kötött, hurkolt kelme kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a lakástextil kiskereskedelem (52.44.14).
52.41.12.0Rövidáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a varrócérna és fonal, tüll, csipke, paszományáru, varrótű, kötőtű és egyéb kézimunkához használatos cikk, kapocs, gomb, villámzár, egyéb rövidáru kiskereskedelem.
52.42Ruházati kiskereskedelem
52.42.00.0Ruházati kiskereskedelem
Ide tartozik a férfi-, női-, fiú-, lányka-, gyermek-, felső és alsóruházat, harisnyaféle, csecsemő és szabadidőruha; munkaruházat, bőr és szőrmeruházat; kalap, sapka, és ruházati kiegészítő (kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó, esernyő, sétapálca, zsebkendő) kiskereskedelem.
52.43Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.43.1Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem25
52.43.11.0Lábbeli-kiskereskedelem25
Ide tartozik a férfi-, női- és gyermeklábbeli, sportcipő, cipőápoláshoz szükséges kellék. A lábbeli készítéséhez és javításához szükséges cipőrész és kellékanyag, felszerelési tárgy kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a speciális sportcipő ( sí-, korcsolya-, görkorcsolya) kiskereskedelem (52.48.22).
52.43.12.0Bőráru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a bőráru (pénztárca, nyergesáru), bőrből és bőrhelyettesítő anyagból készült úti felszeretés (bőrönd, kézitáska, stb.) kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a bőrcipő (52.43.11) kiskereskedelme.
52.44Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem
52.44.1Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem25
52.44.11.0Bútor-kiskereskedelem25
Ide tartozik a háztartási bútor (ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, szekrény, kerti bútor) fából, fémből, műanyagból, és egyéb anyagból, bútoralkatrész, ágybetét, matrac kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: az irodabútor és üzletberendezés kiskereskedelem (52.48.11).
52.44.12.0Háztartási felszerelés-kiskereskedelem25
Ide tartozik a háztartási edény, evőeszköz, háztartási fémáru-, üvegáru-, porcelán-, fajansz-, kerámia-, cserépedény-, dísztárgy, asztali és konyhafelszerelés műanyagból kiskereskedelem.
52.44.13.0Világítás-technikai termék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a villamos világítóeszköz (fali-, mennyezetiasztali-, padló-, állólámpa); nem villamos világító berendezés; karácsonyfaégő, -fűzér, egyéb készlet, izzólámpa, ívlámpa, ultraibolya és infravörös lámpa és egyéb villamos fényforrás alkatrész (elem, akkumulátor, villanyvezeték-, kapcsoló-, szerelvényáru) kiskereskedelem.
52.44.14.0Lakástextil-kiskereskedelem25
Ide tartozik a függöny, csipkefüggöny, ágykárpit, belső napellenző, bútorhuzat, faliszőnyeg, falvédő stb. kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a szőnyeg, szőnyegpadló kiskereskedelem (52.48.31).
52.44.15.0Háztartási faáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a háztartási faáru, képkeret, fából készült konyhai eszköz, kosár-, fonott-, és parafaáru kiskereskedelem.
52.44.16.0Máshová nem sorolt háztartási cikk és felszerelés-kiskereskedelem25
Ide tartozik a nem elektromos háztartási készülék a háztartási főző-, és fűtőkészülék, nem villamos melegvízkészítő és tároló készülék és egyéb cikk (kefe, seprű, ecset) kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a kézi és barkácsszerszám kiskereskedelem (52.46.11).
52.45Elektromos háztartási cikk-kiskereskedelem
52.45.10.0Elekromos háztartási gép, -készülék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a háztartási hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötő-, varró-, tűző- és egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, vízmelegítő-, tároló-, fűtő- és főzőkészülék, mikrosütő, főzőlap, grillező készülék, takarítógép, porszívó, egyéb háztartási elektromos kisgép és készülék (villamos fűtésű takaró, merülő forraló, ventillátor, szagelszívó, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, daráló, stb.) és alkatrész kiskereskedelem.
52.45.2Híradás-technikai termék-kiskereskedelem25
52.45.21.0Audio-, video-készülék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a rádió, autórádió televízió (video monitorokkal és video vetítőkkel együtt), lemezjátszó, CD-lejátszó és egyéb hanglejátszó készülék, magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék, video berendezés, videokamera, egyéb fel nem sorolt audiovizuális készülék és alkatrész (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, elektromos erősítő, stb.) kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a telefon, rádiótelefon és fax készülék kiskereskedelem (52.48.15).
52.45.22.0Hanglemez-, kazetta-, CD-kiskereskedelem25
Ide tartozik az audio és video szalag, lemez, CD, LD (felvétel nélküli és műsoros) kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a számítástechnikai CD (CD Rom) kiskereskedelem (52.48.13), valamint a műsoros kazetta, CD kőlcsőnzése (71.40.11).
52.45.23.0Hangszer-, kotta-kiskereskedelem25
Ide tartozik a hangszer, hangszeralkatrész, - tartozék és kotta kiskereskedelem.
52.46Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.46.1Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem25
52.46.11.0Vasáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a szerszám (mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, kézi és barkács stb.) zár, lakat, kulcs (bútorhoz, gépkocsihoz, lakáshoz, személyi használati tárgyhoz), vasáru (vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fém- és huzalszövet, fémrács, sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc), fémből készült kád, mosdó, szivattyú, épületszerelvény, csaptelep, egyéb vasáru kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a barkács anyag és felszerelés kiskereskedelem (52.46.14).
52.46.12.0Festék-, lakkáru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a falra, fémre, fára, textilre, bőrre és egyéb anyagra használt festék és lakk, pác, pigment, máz, folyékony fénymáz, adalék, oldószer, ragasztó, ecset és hasonló készítmény kiskereskedelem.
52.46.13.0Építési üveg-kiskereskedelem25
Ide tartozik az építkezésnél használt üveg (úsztatott, hajlított, megmunkált, biztonsági, szigetelő síküveg, üvegtégla, üvegtükör) kiskereskedelem.
52.46.14.0Barkács anyag-, felszerelés-kiskereskedelem25
Ide tartozik a hobbi és barkácsolás során használt anyag (fa-, műanyag-, gumi-, és vegyitermék), a barkács kéziszerszám, barkács szerszámgép és alkatrész, valamint működési elvtől függetlenül mindenfajta fűnyíró kiskereskedelem.
52.46.15.0Szaniteráru-kiskereskedelem25
Ide tartozik a fém finomkerámia és műanyag fürdőkád, zuhanyozó tálca és mosdókagyló, WC csésze és -tető, mosogató és hasonló szaniter áru, felszerelés kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a fémből készült kád, mosdó stb. kiskereskedelem (52.46.11).
52.46.16.0Egyéb építőanyag-kiskereskedelem25
Ide tartozik a fából készült építőanyag, épületszerkezet, parketta, mindenféle nyílászáró, előgyártott épületelem fémből, betonvas, műanyag külső falburkoló, ereszcsatorna, mindenféle cső, csőszerelvény, vízvezeték- és fűtési berendezés és felszerelés (fűtőtest, központi fűtés alkatrész, kazán központi fűtéshez), szigetelő üvegtermék, hő- és hangszigetelő anyagok, egyéb építőanyag (tégla, tetőcserép, cement, mész), építőkő, kavics, gipsz, homok, kerámia burkolólap, kályhacsempe kiskereskedelem.
52.47Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.47.1Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem25
52.47.11.0Könyv-kiskereskedelem25
Ide tartozik a könyv (nyomtatott könyv, brossura, szótár, lexikon) térkép valamint a szexuális áruk közül - a 102/1998 (V.22.) korm. rendelet 14.§-ában meghatározott rendelkezések megtartásával - a szexuális élet ábrázolását tartalmazó könyv kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a használt könyv kiskereskedelem (52.50.12)
52.47.12.0Újság-, folyóirat-kiskereskedelem25
Ide tartozik az újság, napilap, folyóirat, periodika kiskereskedelem, beleértve a 102/1998 (V.22.) korm. rendelet 14.§-ában meghatározott rendelkezések megtartásával forgalmazható, a szexuális élet ábrázolását tartalmazó folyóiratot is.
52.47.13.0Írószer-, papíráru-kiskereskedelem25
Ide tartozik az írószer, boríték, levelezőlap, tinta, tus, golyóstoll, töltőtoll, filc- és egyéb jelzőtoll, töltőceruza, ceruza, ceruzabél, kréta, író- és rajztábla, pecsételő és bélyegző, bélyegzőpárna, írógépszalag, papíráru (papír, karton, nátronpapír, zsákpapír, krepp papír, másolópapír, pergamen, pauszpapír, egyéb áttetsző papír, indigó, stb.), címke papírból vagy kartonból, öntapadó szalag, nyomtatvány kiskereskedelem.
52.48Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
52.48.1Irodai berendezés-, felszerelés-, foto-, optikai cikk-kiskereskedelem25
52.48.11.0Irodabútor-kiskereskedelem25
Ide tartozik az irodabútor, páncélszekrész, -ajtó, biztonsági kazette és üzletberendezés kiskereskedelem.
52.48.12.0Irodagép-, felszerelés-kiskereskedelem25
Ide tartozik a másológép, ügyvitel-technikai gép, irodai ofszet sokszorosító gép, írógép, számológép, pénztárgép, bérmentesítő gép, irodai fémeszköz, tároló-, adatrögzítő és átalakító egység, irodai rajzeszköz, számolóeszköz, mikrofilm-, egyéb mikrofelvétel olvasó(vetítő) készülék kiskereskedelem.
52.48.13.0Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem25
Ide tartozik a számítógép, -részegység, -elem, -tartozék valamint a sokszorosított szoftver (CD Rom, floppy), számítógépes szoftver játék kiskereskedelem.
52.48.14.0Foto-, optikai cikk-kiskereskedelem25
Ide tarozik a fotólemez, film, fotóvegyszer, fényképészeti fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, fényképezőgép, vetítő, filmtechnikai nagyító és kicsinyítő berendezés, fotó-optikai alkatrész és tartozék, barométer, fénymérő, hőmérő kiskereskedelem.
52.48.15.0Telekommunikációs cikk-kiskereskedelem25
Ide tartozik a telefon, fax, rádiótelefon kiskereskedelem
52.48.2Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem25
52.48.21.0Óra-, ékszer-kiskereskedelem25
Ide tartozik az óra, ékszer (gyöngy, drágakő), bizsu, óraalkatrész, óraszíj kiskereskedelem.
52.48.22.0Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem25
Ide tartozik a kerékpár, sportszer (sítalp, tornatermi vagy atlétikai cikkek, -felszerelések, jég és görkorcsolya, horgászfelszerelések, vitorlás csónak, hajómotor, felfújható sport- és szabadidő hajó, vitorlázó repülőgép, légballon, stb.), speciális sportcipő (sícipő, korcsolyacipő, görkorcsolyacipő) sport- és vadászfegyver és lőszerei, turista, -vadász felszerelés, vitorlavászon, ejtőernyő, sátor, kempingáru kiskereskedelem.
52.48.23.0Játék-kiskereskedelem25
Ide tartozik a játék, játékszer (baba, játékállat, kerekes jármű gyerekek részére), puzzle, kártya, videojáték (GAME-BOY, Tamagouchi), biliárd, tűzijáték kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a számítógépes szoftver játék
52.48.3Máshova nem sorolt nem élelmiszeripari termék kiskereskedelem25
52.48.31.0Tisztítószer-, tapéta-, burkolóanyag-kiskereskedelem25
Ide tartozik a háztartási mosó- és tisztítószer, a tapéta, és hasonló falburkoló (papírból, műanyagból), áttetsző ablakpapír, padlóburkoló (linóleumból, parafából, műanyagból), padlószőnyeg, szőnyeg kiskereskedelem.
Nem ide tartozik fából készült burkolóanyag kiskereskedelem (52.46.16).
52.48.32.0Virág-, dísznövény-kiskereskedelem25
Ide tartozik a virág, dísznövény, virágápolási cikk, virágcserép, virágföld, virágmag, palánta, virághagyma, vetőmag, dugvány, oltvány, művirág, koszorú, koszorúalap és kellék, tápsó, műtrágya és növényvédő szer, virágkötészeti anyag kiskereskedelem.
52.48.33.0Hobbiállat-kiskereskedelem25
Ide tartozik a díszállat, hobbi állat, a tartásukhoz szükséges felszerelés és eleség kiskereskedelem.
52.48.34.0Ajándéktárgy-kiskereskedelem25
52.48.35.0Háztartási tüzelőanyag-, palackos gáz-kiskereskedelem25
Ide tartozik a tűzifa, faszén, feketeszén, brikett, barnaszén, lignit, tőzeg, koksz, félkoksz, petróleum, háztartási tüzelőolaj, PB-gáz kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: az üzemanyag kiskereskedelem (50.50.10).
52.48.36.0
52.48.37.0Műalkotás-kiskereskedelem25
Ide tartozik az egyedi képző és iparművészeti alkotás kiskereskedelem.
52.48.38.0Egyéb máshova nem sorolt nem élelmiszeripari termék kiskereskedelem25
Ide tartozik a méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági felszerelés, fegyver és lőszer, gyerekkocsi, kötözőfonal, zsineg, kegytárgy, mutatványos kellék és felszerelés, szexuális áru, és az egyéb máshol fel nem sorolt termék kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a sport- és vadászfegyver és lőszerei kiskereskedelem (52.48.22).
52.50Használtcikk-kiskereskedelem
52.50.1Használtcikk-kiskereskedelem25
Ide tartozik a kiskereskedelmi üzletben végzett használtcikk kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a házaló használtcikk, ügynöki kiskereskedelem (52.63.10.1).
52.50.11.0Régiség-kiskereskedelem25
52.50.12.0Használt könyv-kiskereskedelem25
52.50.13Egyéb használtcikk-kiskereskedelem25
52.50.13.1Használt ruha-kiskereskedelem25
52.50.13.9Egyéb máshova nem sorolt használtcikk-kiskereskedelem25
Ide tartozik a sportszer a (nem régiség) bútor, és egyéb használt cikk kiskereskedelem.
Nem ide tartozik: a használt gépjármű és gépjármű alkatrész kiskereskedelem (50.10.22 és 50.30.2).
52.6Nem bolti kiskereskedelem25
52.61Csomagküldő kiskereskedelem
Ide tartozik bármilyen új áru csomagküldő házaton keresztüli értékesítése.
52.61.1Csomagküldő kiskereskedelem25
52.61.11.0Textil, ruházat csomagküldő kiskereskedelem25
52.61.12.0Egyéb, szakosodott csomagküldő kiskereskedelem25
52.61.13.0Nem szakosodott csomagküldő kiskereskedelem25
52.62Piaci kiskereskedelem
52.62.1Piaci kiskereskedelem25
Ide tartozik bármely áru piacon, vásáron, nem üzletben hanem pulton történő kiskereskedelmi értékesítése.
52.62.11.0Élelmiszer-piaci kiskereskedelem25
52.62.12.0Egyéb terméket forgalmazó piaci kiskereskedelem25
52.63Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.63.10Egyéb nem bolti kiskereskedelem25
52.63.10.1Házaló ügynöki kiskereskedelem25
52.63.10.2Árusító automatából történő értékesítés25
52.63.10.9Máshová nem sorolt, egyéb kiskereskedelem25
52.7Fogyasztási cikk javítása25
Ide tartozik a személyi és háztartási cikk javítása, ha az nem függ össze ezen termék gyártásával, nagy- illetve kiskereskedelmével.
Nem ide tartozik: a gépjármű és motorkerékpár javítása (50).
52.71Lábbeli, bőráru javítása
52.71.10.0Lábbeli, bőráru javítása25
Ide tartozik a bőrből és más anyagból (gumi, műanyag stb.) készült cipő, csizma, bőrönd, kézitáska, bőrből készült öltözék-kiegészítő javítása.
52.72Elektromos háztartási cikk javítása
52.72.1Elektromos háztartási cikk javítása25
52.72.11.0Rádió-, Tv-, videojavítás25
Ide tartozik a rádió, televízió, valamint más audio és videoberendezés javítása.
Nem ide tartozik: a professzionális rádió-, televízió-, hang és videotechnikai berendezés javítása, karbantartása.
52.72.12.0Egyéb elektromos háztartási cikk javítása25
Ide tartozik a hűtő, mosó-, mosogató-, szárítógép, főzőkészülék, fűtőkészülék, porszívó, varrógép és egyéb elektromos háztartási készülék javítása.
52.73Óra-, ékszerjavítás
52.73.10.0Óra-, ékszerjavítás25
Ide tartozik a karóra, falióra, ékszer javítása.
Nem ide tartozik: ipari időmérő műszer, készülék javítása, karbanfartása (33.50.92).
52.74Egyéb fogyasztási cikk javítása
52.74.1Egyéb fogyasztási cikk javítása25
52.74.11.0Ruházati cikk, lakástextil javítása25
Ide tartozik a használt textil ruházati cikk javítása, felújítása, műstoppolása.
52.74.12.0Kerékpárjavítás25
52.74.13.0Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk javítása25
Ide tartozik a hangszer hangolás, sport és kemping cikk javítás, fényképezőgép, filmfelvevő javítása, megvárható szolgáltatás (kulcsmásolás), szemüveglencse egyedi csiszolása, a keretbe helyezése, hangszerhangolás, az üzemszerű termelésre nem alkalmas szerszámgép (pl. barkácsgép), a sportszerek, a vadászfegyver, sportfegyver, egyéb lakossági használatú fegyver, a nem elektromos háztartási készülék, a nem professzionális (lakossági) fényképészeti felszerelés, optikai műszer, mozgássérültek közlekedőkocsija javítása stb.
Nem ide tartozik: a bútorjavítás és restaurálás (36.11.90, 36.12.90, 36.13.90), a fűnyíró gép javítás (29.31.92.0), hangszer javítás, restaurálás (36.30.92), professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer javítása, karbantartása (33.40.92.0), háztartási forróvíztároló javítás (45.33.11), műtárgy javítás, restaurálás (92.31.22).

H SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55.1Szállodai szolgáltatás12
Ide tartozik a szállás és azzal összefüggő szolgáltatások nyújtása szállodában, panzióban, egyéb szálláshelyen. A szálláshely-kategóriától függően a szolgáltatás tartalmazza a reggelit, szobaszervizt stb. A szállodai szolgáltatások általában többféle szolgáltatást foglalnak magukban, vagy lehetőség van azok különálló igénybevételére pl. parkolás, étkezés, szórakozás, uszoda, kongresszus, konferencia, bankett, rendezvény, illetve rekreáció. Amennyiben ezek elkülönült, önálló szolgáltatásokként értékesülnek, a szolgáltatás jellegének megfelelő besorolásokat kell alkalmazni.
Nem ide tartozik: az éttermi szolgáltatás (55.30.1), az italfelszolgálás (55.40.10), az ingatlan-bérbeadás, -lízing (70.20.1).
55.11Szállodai szolgáltatás, étteremmel
55.11.10.0Szállodai szolgáltatás, étteremmel12
Ide tartozik az olyan szállodai, panziós és hasonló szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatás, ahol éttermi ellátás is igénybe vehető.
Nem ide tartozik: az elkülönült éttermi szolgáltatás (55.30.1).
55.12Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül
55.12.10.0Szállodai szolgáltatás, étterem nélkül12
Ide tartozik az olyan szállodai, panziós és hasonló szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatás, ahol nincs éttermi lehetőség.
55.2Átmenetiszálláshely-szolgáltatás12
55.21Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás
55.21.10Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás12
55.21.10.1Ifjúságiszállás-szolgáltatás12
Ide tartozik az ifjúsági szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatások.
55.21.10.2Turistaszállás-szolgáltatás12
Ide tartozik a turistaszállóban, menedékházban és hasonló szálláshelyeken nyújtott szálláshely és ezzel rokon, a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatás.
55.22Kempingszolgáltatás
55.22.10.0Kempingszolgáltatás12
Ide tartozik a kempingek és más hasonló létesítmények (pl. üdülőjármű parkolók) által nyújtott szálláshely és ezzel rokon szolgáltatások. A szolgáltatás a táborhely, vagy a táborhely és az azon felállított sátor vagy lakókocsi, étkezési és tisztálkodási lehetőség stb. rendelkezésre bocsátásából állhat.
Nem ide tartozik: a mobil lakóhely hosszú időtartamra történő bérbeadása (70.20.11), a lakókocsik és a lakópótkocsik szolgáltató telephelyén kívüli bérbeadása (71.21.14).
55.23Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.1Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.11.0Szünidei gyermektáboroztatás12
Ide tartozik a gyermekek szünidei táborai által nyújtott szálláshely és az azzal összefüggő ellátás (pl. étkezés, kirándulás, sport, nyelvtanulás).
55.23.12.0Üdülői, üdülőházi szálláshely-szolgáltatás12
Ide tartozik mindazon szálláshely szolgáltatás, amelyet felnőttek vagy családok részére szolgáló nyaraló táborokban, üdülőházakban és hasonló üdülőhelyekben nyújtanak.
Nem ide tartozik: az előzőekben felsorolt szállástípusok valamelyikébe besorolható szálláshely-szolgáltatás, függetlenül azok elnevezésétől (55.23.1), a bútorozott szobák hosszú időre történő bérbeadása (70.20.11).
55.23.13.0Magánszállásadós12
Ide tartoznak a garzonházakban, apartmanokban, magánlakásokban, lakrészekben, falusi házakban, tanyákon és hasonló helyeken, valamint a hozzájuk tartozó területen nyújtott szálláshely szolgáltatások, amely magában foglalhat étkeztetést is.
Nem ide tartozik: a szállodai szálláshely szolgáltatás étkeztetéssel (55.11.10), az étkezés nélküli szállodai szálláshely szolgáltatás (55.12.10), a bútorozott szoba hosszú időre, lakás céljára történő bérbeadása (70.20.11. 3).
55.23.14.0Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás25
Ide tartozik a vasúti és a más szállítóeszközökön nyújtott szálláshely szolgáltatás
55.23.15.0Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás12
Ide tartozik pl. iskolai kollégiumban, munkásszállón nyújtott szálláshely-szolgáltatás.
55.30Éttermi, cukrászdai vendéglátás
55.30.1Éttermi szolgáltatás25
55.30.11.0Éttermi, cukrászdai szolgáltatás25
Ide tartozik az ételek és italok elkészítése és pincér általi felszolgálása olyan éttermek, kávéházak, és hasonló étkezőhelyek által, amelyek asztalnál (pultnál, vagy bárpultnál) ülő egyéni vendégek számára történő felszolgálással teljes szolgáltatást nyújtanak szórakoztató műsorral vagy anélkül.
Nem ide tartozik: az italok, ételek nélküli felszolgálása (55.40.10).
55.30.12.0Étkeztetés járművön25
Ide tartozik ételek és italok elkészítése és felszolgálása közlekedési eszközön, például vasúti étkezőkocsiban vagy hajón: A teljes szolgáltatás általában asztalnál (pultnál, vagy bárpultnál) ülő egyéni vendégek számára pincér által történik.
55.30.13.0Önkiszolgáló étkeztetés25
Ide tartozik az étel és ital készítése, felszolgálás (pincér; szolgáltatás) nélkül olyan étkezőhelyen, ahol ülőhely rendelkezésre áll.
Nem ide tartozik: a pincér nélküli ételszolgáltatás, ami általánosan ülőhelyet nem biztosító egységben történik (55.30.14), az italok ételek nélküli felszolgálása (55.40.10).
55.30.14.0Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás25
Ide tartozik például a hal- és pecsenyesütő bódék, ülőhely nélküli gyorsétkezdék, elvitelre készítő étkezdék stb. étetés italkészítése. Ezek az étkezőhelyek általában nem biztosítanak ülőhelyet vendégeik számára. Ide tartozik a mozgó fagylalt és sütemény árusítás is.
Nem ide tartozik: az étel-, italautomata üzemeltetése (52.63.10.2)
55.40Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás
55.40.1Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás25
55.40.10.0Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás25
Ide tartozik az ital-, többnyire szeszesital kiszolgálás bár, söröző, éjszakai szórakozóhely (night club), diszkó, és hasonló vendéglátóhelyeken, szórakoztató műsorral vagy műsor nélkül. Ide tartoznak a szállodában, vagy más szálláshelyen vagy közlekedési eszközön, például vonaton vagy hajón üzemeltetett bárok ilyen szolgáltatásai ételek felszolgálása nélkül.
Nem ide tartozik: étkezéshez felszolgált ital (55.30.1), italautomata üzemeltetése (52.63.10.2).
55.5Munkahelyi és közétkeztetés
55.51Munkahelyi étkeztetés
55.51.10Munkahelyi étkeztetés
Ide tartozik az ételek és italok elkészítése és meghatározott személyeknek, általában kedvezményes áron történő kiszolgálása. Az iskolai oktatásban részesülő fiataloknak az oktatási intézmény keretei között biztosított saját konyhás menzai étkeztetés.
55.51.10.1Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése12
55.51.10.2Középfokú oktatásban részesülők étkeztetése12
55.51.10.3Felsőfokú oktatásban részesülők étkeztetése12
55.51.10.4Egyéb munkahelyi étkeztetés25
Ide tartozik adott munkahely dolgozóinak munkahelyi szervezésű étel és ital kiszolgáltatása, általában kedvezményes áron (például üzemi, hivatali vagy sporttelepi étkezdék szolgáltatásai).
Nem ide tartozik: a szociális ellátás keretében, nem elkülönülten végzett étkeztetés (85.3).
55.51.10.9Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás25
Elkészített ételek, alkoholmentes italok helyben fogyasztását szolgáló - a szolgáltatást döntően az igénybevevők korlátozott köre számára nyújtó - vendéglátás (pl. munkahelyi, iskolai büfé).
55.52Közétkeztetés
55.52.1Közétkeztetés25
55.52.11.0Ételkészítés lakosságnak25
Ide tartozik az étel készítése és kiszállítása háztartások számára. Beletartozhat az étel, ital felszolgálása is. Ide tartozik a mozgó ételárusítás is.
55.52.12.0Ételkészítés közlekedési szervezetnek25
Ide tartozik a közlekedési szervezetek részére történő ételkészítés, italellátás (pl. légiforgalmi vállalatok)
55.52.13.0Ételkészítés más szervezeteknek25
Ide tartozik az étel készítése, iskolák, vállalatok, egyéb intézmények, éttermek, étkezdék étellel való ellátása. Ebbe az osztályba tartozik az ehhez kapcsolódó italokkal való ellátás is.

I SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS

60SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
60.10Vasúti szállítás
60.10.1Helyközi vasúti személyszállítás12
60.10.11.0Helyközi vasúti személyszállítás12
Ide tartozik a helyközi személyszállítás, függetlenül a szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól, beleértve az utasok poggyászának, élő állatainak szállítását is.
Nem ide tartozik: az elkülönült hálókocsi-szolgáltatás (55.23.14), étkezőkocsi-szolgáltatás (55.30.12).
60.10.12.0Helyközi vasúti személy-, járműszállítás12
Ide tartozik a személyek és járműveik vasúti szállítása, függetlenül a szállítás távolságától és a vasúti vagonosztálytól.
Nem ide tartozik: az elkülönült hálókocsi-szolgáltatás (55.23.14), étkezőkocsi szolgáltatás (55.30.12).
60.10.2Vasúti teherszállítás12
60.10.21.0Vasúti hűtőszállítás12
Ide tartozik a hűtött, fagyasztott áru szállítása speciális hűtőkocsiban.
60.10.22.0Vasúti kőolajszállítás12
Ide tartozik a kőolajtermékek (nyers és feldolgozott kőolaj, földgáz stb.) szállítása speciális tartálykocsiban.
60.10.23.0Egyéb folyékony áru vasúti szállítása12
Ide tartozik az egyéb folyékony gáz halmazállapotú termék szállítása speciális tartálykocsiban.
60.10.24.0Konténeres vasúti áruszállítás12
Ide tartozik a konténer, konténercsomag könnyen kezelhető speciális konténer egységcsomag vasúti szállítása.
60.10.25.0Postai küldemény vasúti szállítása12
Ide tartozik a postahivatalok nevében a postai küldemények vasúti szállítása.
60.10.26.0Ömlesztett áru vasúti szállítása12
Ide tartozik pl. gabonafélék, liszt, cement, szén, homok stb. vasúti szállítása.
60.10.27.0Egyéb áru vasúti szállítása12
60.10.30.0Vasúti tolatás, vontatás12
Ide tartozik a vagonok tolatása, vontatása a pályaudvar és az ipari mellékvágányok és hasonló létesítmények között.
Nem ide tartozik: a szállításhoz nem kapcsolódó ipartelepen belüli tolatás, vontatás (74.84.16.5).
60.2Egyéb szárazföldi szállítás12
60.21Egyéb menetrendszerű szárazföldi személyszállítás
60.21.10Városi, elővárosi vasúti személyszállítás12
Ide tartozik a vasúti személyszállítás beleértve a földalattit; metrót; és a magasvasúti személyszállítást, HÉV-et.
60.21.10.1Földalattival, metroval történő személyszállítás12
60.21.10.9Egyéb városi, elővárosi személyszállítás12
60.21.2Városi, elővárosi egyéb, menetrend szerinti nem vasúti személyszállítás12
60.21.21Rendszeres, menetrend szerinti, több megállóhelyes, városi, elővárosi közúti, más szárazföldi személyszállítás12
Ide tartozik az autóbusz, trolibusz, villamos és egyéb menetrendszerű személyszállítás egy város közigazgatási határain, vagy szomszédos városok csoportján belül.
Nem ide tartozik: városi, elővárosi vasúti személyszállítás, beleértve a metrót, földalattit, HÉV-et (60.21.10).
60.21.21.1Személyszállítás villamossal, fogaskerekűvel12
60.21.21.2Személyszállítás trolibusszal12
60.21.21.3Helyi városi, elővárosi autóbuszközlekedés12
Ide tartozik az egy-egy helyiség közigazgatási határain belül, illetve engedéllyel annak környékén autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatás.
60.21.22.0Speciális városi, elővárosi nem vasúti személyszállítás12
Ide tartozik a sajátos közúti személyszállítás általában meghatározott igénybevevők részére, meghatározott útvonalon és menetrend szerint pl. iskolabuszok, amelyek a tanulókat szállítják otthontól az iskoláig, vagy iskolák között, illetve munkásbuszok.
Nem ide tartozik: a taxi (60.22.11), a nem menetrendszerű vezetővel együtt történő személygépkocsi kölcsönzés (60.22.12).
60.21.3Távolsági, nem vasúti személyszállítás12
60.21.31.0Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem vasúti személyszállítás12
Ide tartozik a települések közötti, autóbusszal lebonyolított személyszállítás, melynek során a járművek nyilvánosan meghirdetett menetrend szerint közlekednek, beleértve az utasok poggyászának, élő állatainak szállítását.
60.21.32.0Távolsági, egyéb, közúti személyszállítás12
Ide tartozik a városközpont és a repülőtér vagy egy másik városközpontban lévő állomás között autóbusszal, minibusszal vagy több utas szállítására alkalmas repülőtéri limuzinnal történő menetrendszerű személyszállítás.
60.21.4Kötélpályás, egyéb személyszállítás12
60.21.41.0Kötélpályás személyszállítás12
Ide tartozik a menetrendszerű személyszállítás siklón, drótkötélpályán, síliften, libegőn, stb.
60.21.42.0Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás12
Ide tartozik az egyéb máshova nem sorolt, mechanikus meghajtású közlekedési eszközzel végzett menetrendszerű személyszállítás.
60.22Taxi személyszállítás
60.22.1Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel12
60.22.11.0Taxiszolgáltatás12
Ide tartozik az összes taxiszolgáltatás, beleértve a városi, elővárosi és helyközi szolgáltatásokat is. Ezeket a szolgáltatásokat általában a megtett távolsággal arányos tarifa szerinti díj ellenében nyújtják, meghatározott időtartamra és meghatározott rendeltetési helyre. A taxirendelés is ide tartozik.
Nem ide tartozik: a vízi- és légitaxi-szolgáltatás (61.20.12és 62.20.10,) az állati erővel húzott "taxi" (60.23.13), a mentőszolgáltatások (85.14.14).
60.22.12.0Személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel12
Ide tartozik a személyautó-kölcsönzés vezetővel együtt, általában idő alapon, korlátozott számú utas részére, gyakran több úti céllal.
Nem ide tartozik: taxi szolgáltatás (60.22.11)
60.23Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.23.1Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.23.11.0Autóbuszkölcsönzés vezetővel12
Ide tartozik az autóbusz bérbevétele vezetővel egy általában idő és megtett út alapján számított díj ellenébe gyakran több uticéllal.
Nem ide tartozik: a taxi szolgáltatás (60.22.11), a turis városnézőbusz-szolgáltatás (60.23.12).
60.23.12.0Turista-, városnézőbusz-szolgáltatás25
Ide tartozik a turista, városnéző busz szolgáltatás beleé a nem elkülönült idegenvezetést, étkezést.
Nem ide tartozik: elkülönült idegenvezetés (63.30.14), étkeztetés (55.30.1, 55.40.1, 55.51.10, 55.52.1).
60.23.13.0Személyszállítás állati vontatású járművel12
Ide tartozik a személyszállítás állati vontatású járművel; szállítóeszközzel, valamint teherhordó állattal.
60.23.14.0Egyéb nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás12
60.24Közúti teherszállítás
60.24.1Közúti teherszállítás speciális járművel12
60.24.11.0Közúti hűtőszállítás12
Ide tartozik a hűtött, fagyasztott áru közúti szállítás speciális hűtőjárművel.
60.24.12.0Kőolajtermékek közúti szállítása12
Ide tartozik a kőolaj és kőolajszármazékok (nyers olaj, földgáz, finomított olaj stb.) közúti szállítása speciális tartálykocsival.
60.24.13.0Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása12
Ide tartozik az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék közúti szállítása speciális tankjárművel.
60.24.14.0Konténeres áru közúti szállítása12
Ide tartozik a darabáruk és csomagba gyűjtött áruk, könnyen kezelhető szállító konténeres speciális szállítása.
60.24.15.0Közúti bútorszállítás12
Ide tartozik a bútorok speciális járművel történő közúti szállítása függetlenül a távolságtól, valamint a költöztetés.
60.24.16.0Ömlesztett áru közúti szállítása12
Ide tartozik az ömlesztett áru, pl. gabonafélék, liszt, cement, homok, szén stb. speciális járművel történő közúti szállítása.
60.24.17.0Egyéb áru közúti szállítása12
Ide tartozik az egyéb áruk speciális járművel történő közúti szállítása, pl. beton, állat, jármű, (autovontatás) stb.
Nem ide tartozik: páncélautós pénzszállítás (74.60.14.)
60.24.2Közúti teherszállítás nem speciális járművel12
60.24.21.0Postai küldemények közúti szállítása12
Ide tartozik a postahivatalok nevében a postai küldemények közúti szállítása.
60.24.22.0Egyéb áru közúti szállítása12
Ide tartozik a nem különleges gépjárművel történő máshova nem sorolható közúti áruszállítás.
60.24.30.0Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel12
60.30Csővezetékes szállítás
60.30.1Csővezetékes szállítás12
60.30.11.0Kőolaj csővezetékes szállítása12
Ide tartozik a nyers, feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása.
60.30.12.0Gáz csővezetékes szállítása12
Ide tartozik a gáz csővezetékes szállítása nem közvetlenül a felhasználóknak, fogyasztóknak.
Nem ide tartozik: földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása (11.10.93), a földgázelosztás végső felhasználóknak (40.20.9).
60.30.13.0Egyéb áru csővezetékes szállítása12
Ide tartozik az egyéb vegyi termékek, széniszap vagy/és más áruk csővezetékes szállítása.
Nem ide tartozik: a földgáz (40.20.9), víz (41.00.9) és gőz (40.30.9) elosztása a végső felhasználók számára.
61VÍZI SZÁLLÍTÁS
61.10Tengeri szállítás
Ide tartozik a nyílt tengeri és a tengerpart menti személy- és áruszállítás.
61.10.1Tengeri szállítás12
61.10.11.0Tengeri személyszállítás komphajóval12
Ide tartozik a tengeri személyszállítás komphajóval, szárnyashajóval, légpárnás hajóval (menetrendszerűen vagy anélkül), beleértve az utasok poggyászainak, állatainak szállítását is.
61.10.12.0Egyéb tengeri személyszállítás12
Ide tartozik a személyszállítás tengerjáró hajókon (menetrendszerűen vagy anélkül), a tengeri körutazás (szállítás, elszállásolás, étkeztetés együttesen), a kikötők közötti személyszállítás, beleértve az utasok poggyászai és állatai szállítását.
61.10.2Tengeri teherszállítás12
61.10.21.0Tengeri hűtőszállítás12
Ide tartozik a hűtött, fagyasztott áru tengeri szállítása hűtőraktérben.
61.10.22.0Kőolaj tengeri szállítása12
61.10.23.0Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri szállítása12
Ide tartozik az egyéb folyékony és gáz halmazállapotú termék tengeri szállítása speciális tankhajóval.
61.10.24.0Konténeres áru tengeri szállítása12
Ide tartozik a darabáru, csomagba gyűjtött áru, speciális, könnyen kezelhető szállító konténeres áru tengeri szállítása.
61.10.25.0Postai küldemény tengeri szállítása12
61.10.26.0Ömlesztett áru tengeri szállítása12
61.10.27.0Egyéb áru tengeri szállítása12
61.10.3Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás12
61.10.31.0Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel12
Ide tartozik a tengerjáró hajók (pl. személyhajók, tartályhajók, ömlesztett áruszállító hajók, teherhajók, vontatóhajók, halászhajók) kölcsönzése legénységgel.
Nem ide tartozik: hajó kölcsönzése legénység nélkül (71.22.10).
61.10.32.0Tengeri vontatás, tolatás12
Ide tartozik a nyílt tengeri és part menti vontatás, tolatás, úszódaruk, fúrótornyok, kotróhajók, bóják, hajótestek, sérült tengerjáró hajók vontatása.
Nem ide tartozik: a rendezőhajóval való kikötőhelyre állítás (63.22.13), hajómentés, zátonyról való leszabadítás (63.22.15).
61.20Belvízi szállítás
61.20.1Belvízi személyszállítás12
61.20.11.0Belvízi átkelő személyszállítás12
Ide tartozik a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb belvízi utakon nem tengerjáró komppal (beleértve a hordszárnyas, légpárnás hajót) a két part közötti menetrend szerint vagy anélkül végzett személyszállítás.
61.20.12.0Egyéb belvízi személyszállítás12
Ide tartozik a folyókon, tavakon, csatornákon és egyéb belvízi utakon - a komp kivételével - vízi járművel, vízitaxival végzett, továbbá a kiránduló- és a városnéző víziközlekedési szolgáltatás.
61.20.2Belvízi teherszállítás12
61.20.21.0Belvízi hűtőszállítás12
Ide tartozik a fagyasztott, hűtött áru belvízi, nem tengerjáró hajón történő szállítása speciális hűtőtérben.
61.20.22.0Kőolaj belvízi szállítása12
Ide tartozik a nyers kőolaj belvízi, nem tengerjáró hajón történő szállítása speciális tartályban.
61.20.23.0Egyéb folyékony gázáru belvízi szállítása12
Ide tartozik az egyéb folyékony-, gáz halmazállapotú áru, pl. földgáz, metán, finomított kőolaj belvízi szállítása speciális tartályokban (nem tengerjáró hajóval).
61.20.24.0Konténeres áru belvízi szállítása12
Ide tartozik a darabáru, csomagba gyűjtött áru speciális, könnyen kezelhető szállító-konténeres belvízi szállítása.
61.20.25.0Egyéb áru belvízi szállítása12
61.20.3Hajó kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás12
61.20.31.0Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel12
Ide tartozik az összes önjáró, nem tengerjáró hajók (pl. személyhajók, tartályhajók, ömlesztett áruszállító hajók, szárazáru-szállító hajók, teherhajók, vontatóhajók, halászhajók) kölcsönzése legénységgel
Nem ide tartozik: hajók kölcsönzése legénység nélkül (71.22.10), nem tengerjáró üdülőhajók kölcsönzése személyzet nélkül (71.40.14).
61.20.32.0Belvízi vontatás, tolatás12
Ide tartozik az uszályok, bárkák, fúrótornyok, úszódaruk, kotróhajók, bóják, hajótestek, félkész hajók vontatása, tolatása, hajómentés.
Nem ide tartozik: a rendezőhajóval való kikötőhelyre állítás (63.22.13)
62LÉGI SZÁLLÍTÁS
62.10Menetrendszerű légi szállítás
62.10.10.0Menetrend szerinti légi személyszállítás12
Ide tartozik a rendszeres útvonalon, menetrend szerint közlekedő légi járművekkel történő személyszállítás, bármilyen légi járművel (pl. helikopter is).
62.10.2Menetrend szerinti légi teherszállítás12
62.10.21.0Postai küldemények légi szállítása12
62.10.22.0Konténeres áru légi szállítása12
62.10.23.0Egyéb áru légi szállítása12
62.20Nem menetrend szerinti légi szállítás
62.20.10.0Nem menetrend szerinti légi személyszállítás12
Ide tartozik a bármilyen típusú légi járművön - beleértve a charter (bérelt) járatokat és a helikoptert is - nyújtott nem menetrendszerű légi személyszállítás, városnéző turista repülőutak, légitaxi szolgáltatás.
Nem ide tartozik: sétarepülés (92.34.13.9), a légi jármű kölcsönzése személyzettel (62.20.30).
62.20.20.0Nem menetrend szerinti légi teherszállítás12
Ide tartozik a nem rendszeres, nem menetrend szerint közlekedő légi járművekkel történő áruszállítás (pl. levél, konténer).
62.20.30.0Légi jármű kölcsönzése személyzettel12
Ide tartozik a teher- vagy személyszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel általában időarányos díjazás ellenében és gyakran több célállomással.
62.30Űrszállítás
62.30.10.0Űrszállítás12
Ide tartozik a műholdak kilövése, pályára állítása és az űrlaboratóriumi szolgáltatás is.
63SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS
63.1Rakománykezelés, tárolás, raktározás12
63.11Rakománykezelés
63.11.1Rakománykezelés12
63.11.11.0Konténeres rakomány kezelése12
Ide tartozik a konténeres áruk kezelése, teherpályaudvari rakománykezelés valamennyi szállítási módnál, beleértve a rakodást (a hajók konténeres áruinak ki- és berakodása, konténerrakomány képzése, szétszedése, kikötői rakománykezelés).
63.11.12.0Egyéb rakomány kezelése12
Ide tartozik a nem konténeres rakomány, illetve az utaspoggyász kezelése, teherpályaudvari rakomány-kezelés valamennyi szállítási módnál, beleértve a rakodást (a nem konténeres rakomány be- és kirakodása, kikötői rakománykezelés). Ide tartozik a repülőtéri, buszpályaudvari, végpályaudvari, valamint a vasúti, közúti poggyászkezelés.
Nem ide tartozik: a rakománykezelésen kívüli egyéb sajátos közlekedést kiegészítő, segítő szolgáltatás, amely a megfelelő közlekedési csoportokban található, vasúti szállításnál (63.21.10), közúti szállításnál (63.21.25), vízi szállításnál (63.22.16), légi szállításnál (63.23.13).
63.12Tárolás, raktározás
63.12.1Tárolás, raktározás12
Ide tartozik mindenféle tárolási mód, kereskedelmi raktár, hűtőház, vámraktár, közraktár, szabadraktár stb. Ide tartozik a vámszabad területen belüli áruraktározás is, valamint az elkülönült központi készletezés.
Nem ide tartozik: a parkológarázs üzemeltetése (63.21.24).
63.12.11.0Hűtött áru tárolása12
Ide tartozik a hűtött, fagyasztott áru - beleértve a romlandó élelmiszert - tárolása, raktározása.
63.12.12.0Folyékony, légnemű áru tárolása12
Ide tartozik a folyékony, légnemű áruk - beleértve az olajat és olajszármazékokat, bort stb. - tárolása, raktározása.
63.12.13.0Gabonafélék tárolása12
63.12.14.0Egyéb tárolás12
63.2Egyéb, szállítást segítő tevékenység
63.21Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
63.21.10Szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás12
63.21.10.1Vasúti szállítást segítő szolgáltatás12
Ide tartoznak a vasúti - beleértve a metró, HÉV, földalatti személypályaudvari (állomási) szolgáltatások (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászszolgálat, elveszett tárgyak intézése), valamint egyéb, máshova nem sorolt vasúti szolgáltatás.
Nem ide tartozik: az ipari termékek, építmények javítása, karbantartása (lásd: ipar, építőipar megfelelő osztálya).
63.21.10.2Vasútijármű javítás, -karbantartás, közúti, elővárosi villamosmotor, pótkocsi karbantartása, javítása12
Ide tartozik a vasúti vontató, önhajtású jármű, sínhez kötött vasúti, közúti, elővárosi, földalatti, villamos és egyéb hajtású motorvonat, motorkocsi, egyéb vontató és önhajtású jármű, a vasúti személykocsi, teherkocsi, közúti és elővárosi villamos-, földalatti és fogaskerekű vasúti pótkocsi karbantartása, hibaelhárítása, javítása, felújítása, kiegészítése és hatósági vizsgálataik műszaki előkészítése.
Nem ide tartozik: a fenti járművek nagyjavítása, átalakítása (35.20.9), a belső égésű vasúti járműmotor javítása (29.11.92), a vasúti jármű forgórésze és egyéb villamos készülékek javítása (31.10.92).
63.21.2Egyéb szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás12
63.21.21.0Autóbuszpályaudvari szolgáltatás12
Ide tartozik a buszpályaudvari szolgáltatás (jegyeladás, helyfoglalás, poggyászmegőrzés, elveszett tárgyakkal kapcsolatos szolgáltatás).
Nem ide tartozik: a poggyász- és rakománykezelési szolgáltatás (63.11.12).
63.21.22.0Közút üzemeltetése12
Ide tartozik az autópályák, utak, gyalogutak stb. üzemeltetése.
Nem tartozik ide: a gépjármű-parkolási szolgáltatás (63.21.24).
63.21.23.0Híd, alagút üzemeltetése12
Nem ide tartozik: a gépjárműparkolási szolgáltatás (63. 21. 24).
63.21.24.0Parkolási szolgáltatás12
Ide tartozik a parkolás fedett, nyitott parkolóban, parkolóházban, garázsban. Ide tartozik a parkolási szolgáltatás motorkerékpár, kerékpár, gépjármű részére, valamint az utcai, közterületi fizető parkolás.
Nem ide tartozik: zárt garázs, garázshely bérbeadása (havi, éves bérlet) (70.20.12.2).
63.21.25.0Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás12
Nem ide tartozik: buszok, egyéb közúti járművek takarítása (74. 70.16)
63.22Vízi szállítást segítő tevékenység
63.22.1Vízi közlekedést segítő szolgáltatás12
63.22.11.0Kikötői-, vízi út üzemeltetése12
Ide tartozik a rakpart, dokk, móló és egyéb kikötői létesítmény - beleértve a személyhajó állomás létesítményeket üzemeltetése, a hajózható csatornák, csatornázott folyók és egyéb mesterséges belvízi utak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik továbbá a zsilipelés, hajóliftezés, duzzasztás, a nem vontatóhajóval végzett vontatás (pl. vontatópályán vontatóművel, mozdonnyal).
Nem ide tartozik: rakodás (konténeres árunál 63.11.11, nem konténeres árunál 63.11.12), raktározás, rakománykezelés (63.12.1), a kikötői révkalauzolás a dokkolásnál (63.22.12), a rendezőhajóval való kikötőhelyre állítás (63.22.13).
63.22.12.0Révkalauzi szolgáltatás12
Ide tartozik a révkalauzi szolgáltatás, beleértve a révhajószolgáltatást a kikötőkben vagy veszélyes vízszakaszokon.
63.22.13.0Hajókikötési szolgáltatás12
Ide tartozik a vízijárművek be- és kidokkolásával, kikötőhelyre állításával kapcsolatos, rendezőhajóval nyújtott szolgáltatás.
Nem ide tartozik: nyílt tengeri, partmenti tolatás, vontatás (61.10.32), belvízi tolatás, vontatás (61.20.32)
63.22.14.0Navigáció támogatása12
Ide tartozik - megállapodás szerint - valamennyi tengeri rádiónavigációs és helyzetmeghatározó szolgáltatás, nemcsak a tengeri szállítással összefüggő. Ide tartoznak továbbá a világítótornyok, világítóhajók, bóják,
63.22.15.0Hajómentés12
Ide tartozik a hajómentés nyílt tengeren, tengerparton, belvízi utakon, az üzemképtelen és süllyedő hajók és rakományaik felkutatása, a zátonyra futott hajók kiszabadítása.
Nem ide tartozik: üzemképtelen hajók vontatása (tengerjáró hajók 61.10.32, nem tengerjáró hajók 61.20.32)
63.22.16.0Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás12
Ide tartozik a hajózási műveletekkel közvetlenül összefüggő szolgáltatások (pl. jégtörés, hajónyilvántartás, hajó tárolása).
Nem ide tartozik: fertőtlenítés, kártevőirtás (74.70.11), vízijárművek takarítása, beleértve a tüzelőanyag, olajszennyeződés eltávolítását (74.70.16), tengerbe ömlött olajfoltok elleni küzdelem (90.00.24).
63.23Légi szállítást segíts tevékenység
63.23.1Légi szállítást segítő szolgáltatás
63.23.11.0Repülőtér üzemeltetése12
Ide tartozik az légiutas-fogadói szolgáltatás, pálya, futópálya, földi kiszolgáló terület üzemeltetése.
Nem ide tartozik: rakománykezelés (konténeres 63.11.11, nem konténeres 63.11.12).
63.23.12.0Légiforgalmi szolgáltatás12
Ide tartozik a repülőirányítás, leszállás, felszállás irányítása, segítése, repülőtéri helyi radarszolgáltatás.
Nem ide tartozik: rádiónavigálás (63.22. 14).
63.23.13Egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás12
Idtartozik a légijárműpark tűzvédelme, a repülőtéri tűzoltás, hangár- szolgáltatás, légijármű-vontatás.
Nem ide tartozik: légi jármű fertőtlenítése, kártevőirtása (74.70.11), repülőgép-takarítás (74.70.16), általános repülőiskola (80.41.12)
63.23.13.1Légijármű-javítás25
Ide tartozik a légijárművek repülőtéri kisebb javítása, karbantartása.
Nem ide tartozik: a légi járművek illetve azok motorjának nagyjavítása (35.30.9).
63.23.13.9Máshova nem sorolt, egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás12
63.30Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés
63.30.1Csomagtúra-, utazási ügynöki-, turista tájékoztató szolgáltatás25
63.30.11.0Csomagtúra szolgáltatás25
Ide tartozik a csomagtúrák szervezése és nyújtása, amelyek általában a következőket tartalmazzák: az utasok és csomagjaik szállítását és szállásolását, esetleg városnézést, kirándulást és hasonló, a csomagtúra ideje alatt nyújtott szolgáltatásokat. Ezek lehetnek saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított belföldi, illetőleg külföldi csomagtúrák, melyeket utazási szerződés alapján közvetlenül vagy közvetítő útján értékesítenek.
Nem ide tartozik: turista-, városnézőbusz-szolgáltatás (60.23.12).
63.30.12Utazási ügynöki szolgáltatás25
63.30.12.1Utazásközvetítés25
Ide tartozik a csomagtúrák szerződés alapján, jutalék ellenében történő értékesítése.
63.30.12.2Külföldi szállásheiyértékesítés25
Ide tartozik a külföldi szálláshelyek magyarországi értékesítése.
63.30.12.9Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás25
Ide tartoznak az önállóan (nem utazási csomagban), jutalék ellenében értékesített szolgáltatások, a menetjegyek, szálláshelyek, programok ügynöki értékesítése.
Nem ide tartozik: személypályaudvari menetjegyárusítás (63.21.10.1, 63.21.21)
63.30.13.0Turista tájékoztatás25
Ide tartozik pl. az utazási információ és tanácsadás, útiterv készítés, szálláshelyfoglalás.
63.30.14.0Idegenvezetés25
Ide tartozik az idegenvezető által szerződés alapján nyújtott, az ország turisztikai szempontból jelentős (természeti, történelmi, műemléki, kulturális és egyéb szempontból érdeklődésre számot tartó) értékeit élőszóval ismertető szolgáltatás. Ide értendő a helyi idegenvezetés, csoportkísérés, telepített idegenvezető szolgáltatás.
Nem ide tartozik a turisták utazási információkkal, tanácsokkal és útitervekkel való ellátása, valamint a szálláshelyfoglalás (63.30.13), fordítás, (74.83.13), tolmácsolás (74.83.14), vadásztatás, hegyi vezetés (92.72.12), hostess szolgálat (74.84.16.9), turista-, városnézőbuszszolgáltatás (60.23.12).
63.40Szállítási ügynökségi tevékenység
63.40.1Szállítási ügynökségi szolgáltatás12
63.40.11.0Hajózási ügynöki szolgáltatás12
63.40.12.0Egyéb szállítmányozás12
Ide tartozik az áruszállító ügynöki, a szállítmányozói szolgáltatás, elsősorban szállítás szervezése, intézése a szállító vagy a címzett nevében. A szállítmányozó a szállítmányozási szerződés alapján saját nevében megbízója számlájára valamely küldemény adott helyről adott helyre való továbbításáról teljes felelősségvállalással gondoskodik saját, vagy más fuvarozó, szállító, illetve közreműködő szállítmányozó igénybevételével. Ez tartalmazza a teherszállítás szervezését vagy előkészítését a fuvarozó vagy a címzett részére, a szállítmány fogadását és átvételét, nem elkülönült szolgáltatásként: a fuvareszközök időbérletbe vételét, szállítási bizonylatok kiállítását, a fuvarközvetítői, és egyéb nem elkülönülten végzett szolgáltatásokat (pl.: számla ellenőrzése, fuvardíjszabásról való tájékoztatás, légijárműkapacitás-közvetítés, egységrakományképzés, -szétbontás).
Nem ide tartozik: a közforgalmú szállítási eszközt használó futárpostai szolgáltatás (64.12.11), az elkülönült szállítási bizonylat kiállítás, vámügynöki szolgáltatás, számlaellenőrzés (74.84.16).
63.40.20.0Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás12
Ide tartoznak a számlaellenőrzések, árudíjszabási információ nyújtása, fuvarokmányok kitöltése, az áruk kilbelát csomagolása, ládázása, áruszemle, mérlegelés, mintavétel, a szállítmány érkeztetése, fogadása, beleértve a helyi felvételt, átadást.
64POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
64.1Postai, futárpostai tevékenység
64.11Nemzeti postai tevékenység
Nem ide tartozik: a magán-futárszolgálatok által nyújtott szolgáltatások, (64.12.11, 64.12.12), a postatakarékbankok/pénztárak által végzett pénzügyi tevékenység és a postai zsírószolgáltatás (65.12).
64.11.1Postai szolgáltatás
64.11.11.0Napilap, folyóirat postai továbbítása12
Ide tartoznak a belföldre és külföldre feladott napilapok, heti- és havilapok és egyéb periodikus kiadványok nemzeti postaszolgálat által történő felvétele, szállítása és kézbesítése.
64.11.12.0Levélküldemény postai továbbításaT.A.M
Ide tartozik a postahivatalban feladott, levélszekrényből, postaládából, egyéb helyről begyűjtött levél, képeslap, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatványok felvétele, a kívánt címre továbbítása és kézbesítése, továbbá a levelek kezelésével kapcsolatos többletszolgáltatások (expressz, ajánlott, biztosított, tértivevényes).
64.11.13.0Csomagküldemény postai továbbításaT.A.M
Ide tartozik a csomagok felvétele és kézbesítése, valamint a csomagok kezelésével kapcsolatos többletszolgáltatások (expressz, ajánlott, biztosított, tértivevényes).
64.11.14.0Postahivatali szolgáltatásT.A.M
Ide tartoznak a postahivatali ablakoknál/pultoknál nyújtott szolgáltatások, pl. postabélyegek, filatéliai termékek árusítása, ajánlott, tértivevényes és hasonló levelek, csomagok kezelése.
64.11.15.0Egyéb postai szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik pl. a poste restante szolgáltatás.
Nem ide tartozik: a postatakarékbankok/pénztárak által végzett pénzügyi szolgáltatás és a postai zsírószolgáltatás (65.12).
64.12Futárpostai tevékenység
64.12.1Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás12
64.12.11.0Kombinált futárszolgálat12
Ide tartozik a külföldre vagy belföldre feladott levelek és csomagok felvételével, szállításával és kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatás, amelyet egy vagy több szállítási mód segítségével a nemzeti postaszolgálaton kívüli futár végez. Ezeket a szolgáltatásokat mind saját tulajdonban levő, mind közcélú szállítóeszköz felhasználásával lehet nyújtani.
64.12.12.0Egyéb futárszolgálat12
Ide tartoznak a városi küldöncök, kézbesítők és tehertaxi igénybevételével nyújtott háztól házig jellegű kézbesítések.
64.20Távközlés
64.20.1Adat-, jeltovábbítás25
64.20.11.0Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás25
Ide tartozik a helyi hívási területek közötti kapcsolat megteremtése és fenntartása érdekében végzett kapcsoló-, átviteli szolgáltatás. A hangátvitel mellett egyéb jelek átvitelére is szolgál (pl. fax, teletext) és díjazása lehet forgalomarányos vagy átalánydíjas. Ez a szolgáltatás az igénybevevő számára hozzáférést enged a szolgáltató teljes hálózatához és néhány esetben korlátozott számú kapcsolási körzethez is (WATS).
Nem ide tartozik: a magánvonali szolgáltatás (64.20.14 és 64.20.15), távközlési berendezés bérbeadása (71.34.10.1), egyszeri hozzájárulási díj ellenében nyújtott szolgáltatás (ÉJ 611-3, vagy BTO).
64.20.12.0Nyilvános távolsági távbeszélő-szolgáltatás25
Ide tartoznak a hagyományos (analóg) távbeszélő-szolgáltatások, amelyek hangátvitelt biztosítanak a helyi hálózatból a nemzetközi hálózatba; valamint a telex-, távíró-, teletext- és telefax-szolgáltatások.
64.20.13.0Nyilvános mobiltelefon-szolgáltatás25
Ide tartoznak a rádiótelefon-szolgáltatások, amelyek hordozható készülék segítségével biztosítanak kétirányú adatátvitelt a közcélú vezetékes hálózattal vagy más mobiltelefonnal. A szolgáltatás bizonyos változatai - megfelelő végberendezéssel - a hangátvitelen túl alkalmasak egyéb jelek, pl. fax, adat átvitelére is.
Nem ide tartozik: a repülőgép-fedélzeti és a tengeri mobil távközlési szolgáltatás (64.20.27).
64.20.14.0Osztott üzleti hálózati szolgáltatás.25
Ide tartozik a kiválasztott (két pont vagy egy és több pont közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélő-kapcsolat létrehozását közcélú (osztott) hálózaton keresztül biztosító hálózati szolgáltatás. Elsősorban távolsági hangátvitel létrehozására szolgál, de bizonyos változatai alkalmasak fax- vagy adatátvitelre is.
64.20.15.0Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás25
Ide tartozik a kiválasztott (két pont vagy egy és több pont közötti) állomások (végberendezések) közötti távbeszélő-kapcsolat létrehozását magánhálózat(ok)on keresztül biztosító hálózati szolgáltatás. Elsősorban távolsági hang-átvitel létrehozására szolgál különböző távoli alközpontok között, egy távoli állomás és egy alközpont, egy alközpont és egy távoli kapcsolási körzet (külföldi központ) között vagy kijelölt telefonkészülékek között, de egyes változatok alkalmasak adatátvitelre is.
64.20.16.0Adathálózati szolgáltatás25
Ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végbe-rendezések) között. A szolgáltatás nyújtható közcélú hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül.
64.20.17.0Elektronikus üzenetkezelés, információs szolgáltatás25
Ide tartozik a hálózati szolgáltatás, amely szükséges elektronikus üzenetek küldéséhez és fogadásához (pl.hálózati és kapcsolódó távíró és telex/TWX-t biztosító szolgáltatás) és/vagy hozzáférés nyújtása adatbázis információkhoz (ún. értéknövelt hálózati szolgáltatás).
Nem ide tartozik: az adatbázis-szolgáltatás, pl. on-line információ-visszakeresés biztosítása (72.40.10)
64.20.2Egyéb távközlési szolgáltatás25
64.20.21.0Televízióműsor-szórás25
Ide tartoznak a televízióműsor-jelek közvetítését biztosító hálózati szolgáltatások, függetlenül az alkalmazott technológiától (hálózattól).
Nem ide tartozik: kábeltelevíziós szolgáltatás (64.20.30),televízióműsor-készítés (92.20.12)
64.20.22.0Rádióműsor-szórás25
Ide tartoznak a rádióműsor-jelek közvetítését biztosító hálózati szolgáltatások, függetlenül az alkalmazott technológiától (hálózattól).
Nem ide tartozik: rádiótelefon-szolgáltatás (64.20.13),rádióműsor továbbítása kábeles hálózaton (64.20.30) rádióműsor-készítés, akkor sem, ha műsorszórással együtt I végzik (92.20.11).
64.20.23.0Összekapcsolási szolgáltatás25
Ide tartozik egy távközlési szolgáltató által egy másiknak nyújtott szolgáltatás, amikor az egyik szolgáltató területén kezdeményezett közlésnek át kell haladnia egy másik szolgáltató hálózatán ahhoz, hogy a rendeltetési helyére eljusson.
64.20.24.0Integrált távközlési szolgáltatás25
Ide tartoznak a két pont vagy egy pont és több pont közötti hálózati szolgáltatások, amelyek képessé teszik az igénybevevőt, hogy egyidejűleg vagy külön-külön továbbítson hangot, adatot és/vagy képet. Ez a fajta szolgáltatás nagy sávszélességet biztosít és rugalmas, az igénybevevő által szabályozott hálózati rekonfigurációt a változó forgalmi helyzethez való alkalmazkodás érdekében valósít meg.
64.20.25.0Személyhívó-szolgáltatás25
Ide tartozik a személyek hívása elektronikus személyhívó segítségével. Tartalmazza a hang-, beszéd- és digitális kijelző segítségével nyújtott szolgáltatásokat.
64.20.26.0Távkonferencia-szolgáltatás25
Ide tartozik az egyirányú vagy kétirányú teljesen interaktív videokonfrencia szolgáltatást biztosító hálózati és kapcsolódó szolgáltatás.
64.20.27.0Egyéb távközlési szolgáltatás25
Ide tartozik a mobil tengeri és repülőgép-fedélzeti szolgáltatás; valamint a másutt nem definiált távközlési szolgáltatás.
64.20.30.0Vezetékes műsorjelelosztás (kábel-tévé, rádió)25
Ide tartozik a rádió és televízióműsor-programok kábel útján történő továbbítása; az alaptévé, a fizetőtévé-szolgáltatás.
Nem ide tartozik: televízió- vagy rádióműsor-készítés (92.20.1).

J PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG

65PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG (BIZTOSÍTÁS NÉLKÜL)
65.1Monetáris tevékenységT.A.M
65.11Jegybanki tevékenység
65.11.10.0Jegybanki szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik a meghatározott körben (hitelintézetek, államháztartás) végzett betétgyűjtés, hitelkihelyezés, klíringügylet, az ország bankjaként való működés, jegybanki számlavezetés (a kincstári egységes számla, kijelölt egyéb állami számla és egyes pénzügyi intézmények pénzforgalmi számláinak vezetése), a bankműveletek felügyelete, jegybanki devizatartalék kezelése, a készpénzkibocsátás, a forgalomban lévő pénzmennyiség szabályozása.
65.12Egyéb monetáris tevékenység
65.12.10.0Egyéb monetáris tevékenységT.A.M
Ide tartoznak a jegybankon kívüli hitelintézeti szektor pénzügyi közvetítő szolgáltatásai (betétügylet, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben - bank által a visszafizetésre vállalt kezesség vagy bankgarancia nélkül - más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása, pénzkölcsönügylet, pénzforgalmi szolgáltatás, készpénzátutalás, bankgarancia-vállalás, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz kibocsátása (pl. bankkártya, csekk), a bankok egymás közötti kölcsönügyletei).
Nem ide tartozik: az áru, szolgáltatás vásárlását finanszírozó banki hitelkártya szolgáltatás, a követelés megvásárlása, megelőlegezése (pl. faktoring, forfetírozás), valamint leszámítolása (65.22.10.0), a követelés behajtása (74.84.12.0)
65.2Egyéb pénzügyi tevékenységT.A.M
Ide tartozik a sajátos, máshova nem sorolt pénzügyi vállalkozások által végzett pénzkihelyezés.
65.21Pénzügyi lízing
65.21.10.0Pénzügyi lízingT.A.M
Ide tartozik bizonyos eszközök (ingatlanok, ingó dolgok) lízingjéhez történő hitelnyújtás. A lízing időtartama megközelítően lefedi az eszköz várható élettartamát, a lízingbe vevő jogosult a használatából származó haszonra és viselnie kell a tulajdonából eredő kockázatokat és terheket.
Nem ide tartozik: az operatív lízing (71).
65.22Egyéb hitelnyújtás
65.22.10.0Egyéb hitelnyújtásT.A.M
Ide tartozik a bankrendszeren (jegybank, hitelintézet) kívüli hitelnyújtás (beleértve a kereskedelmi, fogyasztási hitelt, a hosszú távú termelőfinanszírozást), betétügyletet nem folytató jelzálog-hitelintézeti jelzálog-hitelezés, a vásárlást finanszírozó hitelkártya-szolgáltatás (termékek, szolgáltatások vásárlásának finanszírozása vásárlási hitel útján). Ide tartozik továbbá a követelés üzletszerű megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása (pl. faktoring, forfetírozási ügyletek), befektetési hitel nyújtása (az ügyfél értékpapír vásárlásán keresztül megvalósuló befektetéséhez nyújtott kölcsön, ha a hitelt nyújtó részt vesz az értékpapírügylet lebonyolításában).
Nem ide tartozik. a már esedékes, valamint a későbbi időpontban esedékes tartozások, követelések nem üzletszerű felvásárlása, a követelés behajtása (74.84.12.0. a készpénz- helyettesítő fizetőeszköz kibocsátása (65.12.10.0)
65.23Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység
65.23.10.0Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik az egyéb, bankrendszeren kívüli pénzügyi tevékenység, ami elsősorban pénzújraelosztást (a pénz- források összegyűjtését és befektetését) jelent, de nem hitelnyújtás formájában, pl: az értékpapír-befektetés (pl.részvények, kötvények, váltók, befektetési alapok papírjai),más pénzügyi tevékenységet folytató részére végrehajtott vagyonbefektetés (pl. befektetésfalap-tulajdonok), (zárt-végű befektetési alap: ahol a befektetési jegyek korlátozott körben kerülnek jegyzésre; ingatlanbefektetési alap: elsősorban ingatlanvagyonba történő befektetés; nyílt végű és egyéb befektetési alap: ahol a befektetési jegy jegyzése nem zártkörű és ahol főleg értékpapírokba történik a befektetés), a tőzsdetag saját számlás értékpapír-kereskedelme, a kamat-, illetve árfolyam-kockázati csereügylet (swap), devizával, valutával, váltóval illetve csekkel saját számlára történő kereskedelem, opciós és más fedezeti (hedging) megállapodás, ügylet kötése, pénzvagyonkezelés, kockázati tőkebefektetés.
Nem ide tartozik: a pénzügyi lízing (65.21.10.0), az értékapapír-kereskedelem más nevében (67.12.10.0), az ingatlankereskedelem, -lízing és -bérbeadás, az operatív lízing (70, 71), a más nevében folytatott értékpapír, deviza, valuta, váltó kereskedelem (67.12.10.0), valutaváltás (67.13.10.0)
66BIZTOSÍTÁS (KIVÉVE: KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)
66.0Biztosítás (Kivéve: kötelező társadalombiztosítás)T.A.M
66.01Életbiztosítás
66.01.10.0ÉletbiztosításT.A.M
Ide tartozik a nem kapcsolt életbiztosítás, (tőkefelhalmozó életbiztosítás, amelynél a tartam végére meghatározott tőkeösszeg jár vagy amelynél járadékban részesül a tartam végén a biztosított; a határozott tartamú biztosítás tőkeösszeggel, a határozott tartamú biztosítás életjáradékkal); a kapcsolt életbiztosítás (tontina (életjáradék) biztosítás, tőketörlesztő életbiztosítás), egyéb életbiztosítás. Ide tartozik az életbiztosítás viszontbiztosítása is.
66.02Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.10Csoportos nyugdíjbiztosításT.A.M
Ide tartozik a csoportos nyugdíjpénztári szolgáltatás mellett a nyugdíjpénztár viszontbiztosítása, valamint a nyugdíjalap kezelés.
Nem ide tartozik: kötelező társadalombiztosítás (75.3.)
66.02.10.1Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatásT.A.M
66.02.10.2Magán-nyugdíjpénztári szolgáltatásT.A.M
66.03Vagyon-, egyéb biztosítás
Ide tartoznak a vagyon- és egyéb biztosítások és ezek viszontbiztosítása is.
66.03.10Vagyon-, egyéb biztosításT.A.M
66.03.10.1BalesetbiztosításT.A.M
Ide tartozik a balesetből eredő sérülés, baleseti halál vagyrokkantság esetén kifizetésre kerülő kártérítésre kötött biztosítás.
66.03.10.2EgészségbiztosításT.A.M
Ide tartoznak azok az egyszeri és folyamatos betegség-biztosítások, amelyek fedezik a kórházi ellátást, a gyógyszerek és az orvosi kezelés költségeit, esetleg napi járadékot is nyújtanak a biztosított betegsége esetén. Ide tartozik továbbá az önkéntes egészségpénztári szolgáltatás.
66.03.10.3JárműbiztosításT.A.M
Ide tartoznak a gépjármű-felelősségbiztosítási szolgál- tatások, amelyek fedeznek minden olyan felelősségi kárt, amely szárazföldi járművek használata során keletkezik (kivéve a kötött pályához kötött járműveket); az egyéb gépjármű-biztosítási szolgáltatások, amelyek a szárazföldi járművek ellopásából vagy károsodásából adódó károkra nyújtanak fedezetet.
66.03.10.4Egyéb járműbiztosításT.A.M
Ide tartozik a kötött pályás járművek, a légi járművek, valamint a tengeri-, tavi- és folyami járművek cascója és felelősségbiztosítása.
66.03.10.5SzállítmánybiztosításT.A.M
Az ide tartozó biztosítások a szállított árukban vagy poggyászokban keletkezett károk ellen nyújtanak fedezetet, függetlenül a használt szállítási eszköz típusától.
66.03.10.6Tűz-, elemikár, egyéb vagyonikár-biztosításT.A.M
Ide tartoznak azok a biztosítási szolgáltatások, amelyek tűz, robbanás, vihar, jégeső, fagy, egyéb természeti erők, atomenergia, talajsüllyedés és földrengés következtében károsodó vagy megsemmisülő vagyon kapcsán felmerült károkat fedezik, valamint a lopás és betörés kockázatára érvényes biztosítások.
Nem ide tartozik: szárazföldi, sínpályához kötött, légi vagy vízi járművek és a szállítmány biztosítása (66.03.10.3; 66.03.10.4, 66.03.10.5)
66.03.10.7FelelősségbiztosításT.A.M
Ide tartozik minden máshol fel nem sorolt felelősség-biztosítás.
Nem ide tartozik: a járművek felelősségbiztosítása (66.03.10.3 és 66.03.10.4)
66.03.10.8Hitel-, kezesség-, egyéb pénzügyi veszteség biztosításaT.A.M
Ide tartozik a hitelbiztosítás, amely fedezi azokat a károkat, amelyek fizetésképtelenség, exporthitelezés, részletfizetési ügylet, jelzálog-hitelezés és mezőgazdasági hitelezés kockázatából adódnak. A kezességbiztosítás a közvetett és közvetlen kezességvállalás kockázatait biztosítja. Ide tartozik továbbá az egyéb pénzügyi veszteségek biztosítása.
66.03.10.9Egyéb biztosításT.A.M
Ide tartozik pl. az önkéntes önsegélyező-pénztári szolgáltatás.
67PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
67.1Pénzügyi kiegészítő tevékenység (Kivéve: biztosítás)T.A.M
67.11Pénz-, tőkepiaci tevékenység
67.11.10.0Pénz-, tőkepiac szabályozásT.A.M
Ide tartozik a pénz- és tőkepiacok nem hatósági igazgatása, működtetése és felügyelete, az értéktőzsde, árutőzsde működtetése (a tőzsdére bevezetett érték- papírok és tőzsdei termékek keresletének és kínálatának koncentrálása, a nyilvános árfolyamalakulás elősegítése stb.), az értékpapír- és árutulajdonosok, brókerek, dealerek adminisztratív igazgatása, pénz- és tőkepiaci pénzügyi jelentés készítése stb.
Nem ide tartozik: a pénzpiacok hatósági működtetése és felügyelete (75)
67.12Értékpapír-ügynöki tevékenység
67.12.10.0Értékpapír-ügynöki, alapkezelői szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik a értékpapír-ügynöki, -bizományosi és ügynöki kereskedelmi (dealeri) szolgáltatás és ehhez közvetlen kapcsolódóan az értékpapír-letétkezelés, annak letéti őrzése, értékpapír forgalombahozatal szervezése, a jegyzési garanciavállalás, jegyzés, értékpapír-számla, értékpapír-ügyfélszámla vezetése, portfolio-kezelés, devizával, valutával, váltóval, illetve csekkel folytatott ügynöki értékesítés, valamint az alapkezelés.
Nem ide tartozik: a személyes, egyénre szabott, pénzügyi ügyletre vonatkozó tanácsadás, amely nem jár az ügyfél nevében (javára) hozott döntéssel (67.13.10), tőzsdetag saját számlás értékpapír-kereskedelme, devizával, valutával, váltóval, illetve csekkel saját számlára folytatott kereskedelem (65.23.10.0), az árutőzsdei ügynöki termék- értékesítés (50.10.30, 50.30.30, 51.1)
67.13Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.13.10.0Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik a pénzügyi ügynöki szolgáltatás (hitel- és betétügylet közvetítése), a pénzügyi, jelzálogkölcsöni tanácsadás (személyes, egyedi tanácsadás a pénz- és tőkepiaci befektetésekre a pénz- és tőkepiaci tevékenység keretében), a jelzálog-ügynöki szolgáltatás, a pénzváltás, a banki széfügylet.
Nem ide tartozik: portfoliókezelés (67.12.10), biztosítási tanácsadás (67.20.10.2), adózási tanácsadás (74.12.30), pénzügyi üzletviteli tanácsadás (74.14.12), elszámolás-forgalom lebonyolítását végző számítógépes átutalási rendszer működtetése (72.30.21), hitelminősítés (74.84.11.0),pénzügyi információszolgáltatás a bankközi piacon(74.84.16.4), pénzfeldolgozás (74.84.16.9)
67.20Biztosítást kiegészítő tevékenység
67.20.10Biztosítási, nyugdíjbiztosítási kiegészítő szolgáltatásT.A.M
Nem ide tartozik: a hajómentés (63.22.15).
67.20.10.1Biztosítási ügynöki szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik az adott biztosító részére a biztosítás közvetítése; szerződés megkötése, a kötvény kiállítása, a biztosítási díj átvétele.
Nem ide tartozik: az ún. tagtoborzás (74.84.16.9)
67.20.10.2Biztosítási alkuszi, biztosítási szaktanácsadói szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik a biztosító vagy a biztosított megbízása alapján a biztosítás (viszontbiztosítás) közvetítése (a biztosítási alkusz biztosítóval állandó megbízást nem létesíthet), valamint a biztosításokra vonatkozó szaktanácsadás.
67.20.10.3KárbecslésT.A.M
67.20.10.4Biztosításmatematikai szolgáltatásT.A.M
67.20.10.5Csoportos nyugdíjpénztári kiegészítő szolgáltatásT.A.M
Nem ide tartozik: kötelező társadalombiztosításba tartozó szolgáltatások (75.30), tagtoborzás, tagszervezés (74.84.16.9)
67.20.10.9Egyéb biztosítást kiegészítő szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik például a biztosítási nyomozás.

K INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

70INGATLANÜGYLETEK
70.1Ingatlanberuházós, értékesítés, -forgalmazás
70.11Ingatlanberuházós, -eladás
70.11.1Ingatlan-beruházás, -eladás
70.11.11.0Lakóingatlan-beruházás, -eladásT.A.M
Ide tartozik az eladásra szánt lakóingatlanok fejlesztési, beruházási programja megvalósításához a pénzügyi, műszaki (technikai) és fizikai eszközök megteremtése, biztosítása.
Nem ide tartozik: az építési kivitelezés (45 megfelelő osztálya).
70.11.12.0Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás25
Ide tartoznak az eladásra szánt nem lakóingatlanok fejlesztési, beruházási programja megvalósításához a pénzügyi, műszaki (technikai) és fizikai eszközök megteremtése, biztosítása. Nem ide tartozik: az építési kivitelezés (45 megfelelő osztálya). 0.12 Ingatlanforgalmazás 70.12.1 Ingatlanforgalmazás Ide tartozik a (tulajdonba kerülő) ingatlan kereskedelmi árunkénti forgalmazása, mások számlájára, de saját néven kötött ingatlanügyletek (nem saját tárgyi eszköz értékesítése), pl.: lakás, lakóépület, nem lakóépület (épület és egyéb építmény), föld, lakótelek.
Nem ide tartozik: a saját tárgyi eszköz értékesítése (az értékesített tárgyi eszköznek megfelelő ÉJ-, BTO kód)
70.12.11.0Lakóingatlan-forgalmazás25
70.12.12.0Telekforgalmazás25
70.12.13.0Nem lakóingatlan-forgalmazás25
70.12.14.0Földterület-forgalmazás25
70.20Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.20.1Ingatlan-bérbeadás; -üzemeltetés
70.20.11Lakóingatlan-bérbeadás25
Ide tartozik a lakóingatlan pl. a lakás, lakóépület, lakóház, hosszabb időtartamú elhelyezést biztosító szálláshely, lakóhely, mobil lakóhely tartós bérbeadása, operatív lízingje.
Nem ide Partozik: a szálloda, kemping, lakókocsis kemping és egyéb nem lakóépület vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshely működtetése (55.1, 55.2).
70.20.11.1Lakásszolgáltatás25
Ide tartozik a tartós, rendszeres otthoni tartózkodásra, életvitelre alkalmas, építészetileg, műszakilag összefüggő helyiségcsoport (otthon) biztosítása. Ide tartoznak az elő- írásoknak megfelelő komfortfokozatba nem sorolható, de tartós lakóhelyként hasznosított, ún. lakóegységek (pl. szükséglakás stb.) bérbeadása, lízingje.
70.20.11.2Lakásszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás25
Ide tartozik a lakások rendeltetésszerű használatához közvetlenül szükséges helyiségek, helyiségrészek, pl. pince, tüzelő-, babakocsi-, kerékpár-, gépkocsi- stb. tárolás, háztartási mosás, szárítás biztosítása.
Nem ide tartozik: a háztartás vitelén kívüli építmények, építményrészek pl. üzletszerű gazdasági építmények (ól, terménytároló, műhely stb.) elkülönült szolgáltatása (70.20.12).
70.20.11.3Albérleti, ágybérleti szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik a részleges lakáshasználat, vagy tartós jellegű szálláshely szolgáltatása beleértve az ún. szobabérlők házában nyújtott lakáshasználatot, általában bérleti, albérleti, ágybérleti szerződés alapján.
70.20.12Gazdasági építmény, földterület bérbeadása
Ide tartozik a saját vagy bérelt ingatlanok, építményrészek önálló rendeltetési egységek gazdasági tevékenység végzésére alkalmas hasznosítása, bérbeadás/haszonbérbe adás, operatív lízing, vagy más használatba adás útján a kezelési, üzemeltetési feladatokkal együtt, vagy anélkül. A jegyzék alkalmazása szempontjából ide tartozik a művelődési, oktatási, sport, kulturális, szociális és hasonló jellegű építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység szolgáltatása is. Építményrész szolgáltatásának minősülnek a piaci helyfoglalás különböző formái és az építménynek minősülő közterületek használatának biztosítása. Önálló rendeltetésű egység az általában vegyes funkciójú építmény önálló funkciójú, elkülönült része, függetlenül attól, hogy az építmény a döntő hányad alapján miként lett aktiválva. ónálló rendeltetési egység pl. az irodaépületben lévő lakás, a színházban lévő büfé, az iskolai uszoda stb. Ide tartozik azoknak a mezőgazdasági ültetvényeknek, fásított területeknek (pl. gyümölcsös-, szőlőterület) bérbeadása (haszonbérbe adása), amelyek után a bérlők négyzetméterenként vagy egy összegben meghatározott bérleti díjat fizetnek. E területek termése vagy az érte kap ott árbevétel teljes egészében a bérlőket illeti. Nem tartozik e csoportba az illetményföldek és a háztáji területek térítés nélküli kiadása és a bérbeadás nem jelenti egyúttal a föld természeti kincsei (ásvány-, víz-, készlet stb.) kiaknázásának lehetőségét.
70.20.12.1Út, vasút, vízi építmény, híd bérbeadása25
70.20.12.2Ipari, mezőgazdasági, közlekedési, távközlési építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása25
70.20.12.3Kereskedelmi, szolgáltató-, tárolóépítmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása25
70.20.12.4Igazgatási, művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása25
70.20.12.5Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása25
70.20.12.6Mezőgazdasági ültetvény bérbeadásaT.A.M
70.20.12.7Erdő, halastó bérbeadása25
70.20.12.8Egyéb földterület bérbeadásaT.A.M
70.20.12.9Egyéb ingatlanhasznosítás25
70.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás25
70.31Ingatlanügynöki tevékenység
70.31.1Ingatlanügynöki szolgáltatás25
Ide tartozik a másnak a nevében és másnak a javára történő ingatlanügylet-közvetítés, ide értve az ingatlan-becslést és a bérletek közvetítését is.
70.31.11.0Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás25
Ide tartozik a házak, lakások, apartmanok és egyéb lakó- ingatlanok ügynöki értékesítése, ingatlanbecslése valamint a bérbeadás közvetítése.
Nem ide tartozik: az utazáshoz kapcsolódó szálláshely- közvetítés (63.30.12.3), a szálláshely foglalás (63.30.13).
70.31.12.0Telekügynöki szolgáltatás25
Ide tartozik a beépítetlen lakóterület ügynöki értékesítése, ingatlanbecslése és a bérbeadás közvetítése.
70.31.13.0Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás25
Ide tartozik a nem lakóépületek, mint pl. irodák, gyárak, üzletek és földterületek ügynöki értékesítése, ingatlan- becslése és a bérbeadás közvetítése.
70.31.14.0Földterület-ügynöki szolgáltatás25
Ide tartozik a beépítetlen nem lakóterület ügynöki értékesítése, ingatlanbecslése és a bérbeadás közvetítése.
70.32Ingatlankezelés
70.32.1Ingatlankezelés25
Ide tartozik az ingatlankezelés, az ingatlanok rendeltetésszerű használatra való állapotának fenntartása, üzemeltetése, a gondnoki, közös képviselői feladatok ellátása.
Nem ide tartozik: építőipari javítás, fenntartás (45), ipari javítás
70.32.11.0Lakóingatlan-kezelésT.A.M
Ide tartozik a házak és közös tulajdonban levő egyéb lakóingatlanok kezelése, beleértve az un. házfelügyelői, házmesteri, gondnoki szolgáltatásokat is: például közös képviselet ellátása, beleértve bérleti díj (lakbér), a lakó- ingatlan közös közüzemi díjai begyűjtését.
Nem ide tartozik: az elkülönült díjbeszedés (74.84.12).
70.32.12.0Nem lakóingatlan-kezelés25
Ide tartozik az ipari, a kereskedelmi, a mezőgazdasági, az erdészeti stb. ingatlanok kezelése.
71KÖLCSÖNZÉS
Ide tartozik a gépek és berendezések kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése, operatív lízingje, karbantartással vagy anélkül.
Nem ide tartozik: a pénzügyi lízing, amely valójában a hitelnyújtás speciális formája (65.21.10)
71.10Gépjármű-kölcsönzés
71.10.10.0Gépjármű-kölcsönzés25
Ide tartozik a személygépkocsi és a legfeljebb 3,5 tonna teherbírású furgon, teherjármű kölcsönzése, operatív lízingje.
Nem ide tartozik: a személygépkocsi-kölcsönzés gépjárművezetővel (60.22.12.0)
71.2Egyéb jármű kölcsönzése25
71.21Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.21.1Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése25
71.21.11.0Áruszállító jármű kölcsönzése25
Ide tartozik az áruszállító járműv
Nem ide tartozik: a tehergépjármű kölcsönzése gépjárművezetővel (60.24.30), szállítótartály, konténer lízingelése, kölcsönzése (71.21.13).
71.21.12.0Vasúti jármű kölcsönzése25
Ide tartozik a vasúti járművek kölcsönzése.
71.21.13.0Szállítótartály, konténer kölcsönzése25
Ide tartozik a szállítókonténerek, -tartályok kölcsönzése.
71.21.14.0Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése25
Ide tartozik a motorkerékpárok, lakókocsik, lakópótkocsik és sátras utánfutók kölcsönzése.
71.21.15.0Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése25
Ide tartozik a tömegközlekedési eszközök pl. autóbuszok és más szárazföldi járművek kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a tömegközlekedési eszközök kölcsönzése gépjárművezetővel (60.23.11), vasúti járművek kölcsönzése (71.21.12), kerékpár, sí stb. kölcsönzése (71.40.14)
71.22Vízi jármű kölcsönzése
71.22.10.0Vízi jármű kölcsönzése25
Ide tartozik a kereskedelmi hajó, bárka, uszály, csónak, légpárnás jármű személyzet nélküli utas és teherszállítás céljából való kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a hajók kölcsönzése legénységgel (61.10.31, 61.20.31), sportolási célú vízi járművek kölcsönzése (71.40.14).
71.23Légi jármű kölcsönzése25
Ide tartozik a légi járművek (pl. helikopterek, repülőgépek) személyzet nélküli utas és teherszáítás céljából való kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a légi járművek kölcsönzése személyzettel (62.20.30), hőlégballonok, kormányozható léghajók kölcsönzése (71.40.14).
71.3Egyéb gép kölcsönzése25
71.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.31.10.0Mezőgazdasági gép kölcsönzése25
Ide tartozik a mezőgazdasági traktorok, berendezések, vető- és palántázógépek, szüretelő, arató, osztályozó gépek és eszközök stb. kölcsönzése.
Nem ide Partozik: a mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése kezelőszemélyzettel (01.41.11), a fűnyíró gépek kölcsönzése (71.40.16).
71.32Építőipari gép kölcsönzése
71.32.10.0Építőipari gép kölcsönzése25
Ide tartozik az építőipari traktorok, földmunkagépek, földgyalugépek, úthengerek, dózerek, exkavátorgépek, rakodógépek, épületállványok (össze- és szétszerelés nélkül), lakókonténerek stb. kölcsönzése.
Nem ide tartozik: az építőipari gépek kölcsönzése kezelőszemélyzettel (45.50.10).
71.33Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.1Irodagép, számítógép kölcsönzése25
71.33.11.0Irodagép kölcsönzése25
Ide tartozik az irodagépek, berendezések és felszerelések kölcsönzése: pl. fénymásolók, írógépek, szövegszerkesztők, pénztárgépek, számológépek, és egyéb, számításokra használatos készülékek. Ide tartozik az irodabútor kölcsönzése is.
Nem ide tartozik: a telefonkészülék kölcsönzése, lízingje (71.34.10.1).
71.33.12.0Számítógép kölcsönzése25
Ide tartozik a számítógépek és számítástechnikai berendezések, automata adatfeldolgozó gépek, CPU-k, perifériák, mágneses és optikai elven működő olvasóberendezések stb. kölcsönzése.
Nem ide tartozik: szoftvercsomagok kölcsönzése (72.20.2), számítógépek és számítástechnikai berendezések kezelőszemélyzettel való kölcsönzése (72.30.21), gépidő kölcsönzés, lízing (72.30.21).
71.34Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.34.10Máshova nem sorolt egyéb kölcsönzés25
71.34.10.1Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése25
Ide tartozik az eddig fel nem sorolt gépek, berendezések kölcsönzése, függetlenül attól, hogy elektromos elven működnek-e, vagy sem. Ezek lehetnek pl: erőgépek, motorok, turbinák, szerszámgépek, bányákban és olaj-mezőkön használatos berendezések: emelő- és anyagkezelő-berendezések, kereskedelmi rádiózásban, televíziózásban használt felszerelések, pénzérmével üzemelő szerencsejáték-gépek: kiállításoknál használt eszközök, tudományos, szakmai mérőeszközök.
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése (71.31.10) az épitőiparban használatos gépek, berendezések kölcsönzése (71.32.10), az irodagépek, felszerelések számítógépek kölcsönzése (71.33.1), a személyes és háztartási célokra használt gépek kölcsönzése (71.40.1)
71.34.10.2Gazdasági haszonállat kölcsönzése25
Ide tartozik a haszonállatok előre meghatározott pénzbeni vagy természetbeni fizetség ellenében történő időleges használatra átadása. A haszonállatért a bérbe vevő fizet, a haszon feletti rendelkezés teljes egészében a bérlőt illeti.
Nem ide tartozik: mezőgazdasági bérmunka (01.4.) ( A mezőgazdasági bérmunka esetében a mezőgazdasági termelő a tulajdonában lévő állatokkal kapcsolatos állattenyésztési tevékenységet, vagy annak egy részét, előre meghatározott pénzbeni díjazás ellenében, mással végezteti.
71.40Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40.1Fogyasztási cikk kölcsönzése25
71.40.11.0Televízió-, rádió-, videókészülék kölcsönzése25
Ide tartozik a különféle szórakoztató elektronikai berendezések, készülékek kölcsönzése, operatív lízingje: pl: a háztartásban használatos hifi-berendezés, televízió, rádió, videókészülék, és más hasonló készülék. Ide tartozik a műsoros lemezek, audiókazetták, CD-k és hasonló cikkek kölcsönzése is.
Nem ide tartozik: a videokazetta kölcsönzés (71.40.12.0)
71.40.12.0Videokazetta-kölcsönzés25
Ide tartozik a műsoros videokazetták kölcsönzése otthoni szórakozás céljából.
71.40.13.0Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése25
Ide tartozik a bútorok, háztartási berendezések kölcsönzés (függetlenül attól, hogy elektromos készülék, vagy sem pl. hűtőszekrény, mosógép, háztartási robot, grillsütő, kenyérpirító, légkondicionáló, ventillátor, evőeszközök, edények, üvegáruk, dísztárgyak -).
Nem ide tartozik: a személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzése (71.40.16.0).
71.40.14.0Szórakozási, szabadidős cikk kölcsönzése25
Ide tartozik a szórakozáshoz, szabadidő eltöltéséhez használt cikk kölcsönzése (pl. hátas-, póniló, kerékpár, síléc, hőlégballon, léghajó, vitorlázó repülő, vízi sporteszköz, nem tengerjáró üdülőhajó /szörf, jet ski, vízisí/, egyéb sportcikk /pl. golfütők, teniszütők, korcsolya/, kempingfelszerelés).
71.40.15.0Hangszerkölcsönzés25
Ide tartozik a hangszerek kölcsönzése.
71.40.16.0Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése25
Ide tartozik a személyes és lakberendezési tárgya bérbeadása, mint pl. háztartási textília, ágynemű, ruhák, jelmezek, lábbelik, ékszerek és bizsuk, könyvek, folyóirat fényképezőgép, optikai cikk, virágok és cserepes növények karórák és asztali órák, edénykészletek stb. kölcsönzése Barkácsgépek és eszközök, tisztítógépek, fűnyírók, kéziszerszámok stb. kölcsönzése. Ide tartozik a gyógyászati eszközön és a paragyógyászati felszerelések kölcsönzése is.
Nem ide tartozik: hangszerek kölcsönzése (71.40.15), könyvtári kölcsönzés (92.51.11.0).
72SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG
72.10Hardver-szaktanácsadás
72.10.10.0Hardver-szaktanácsadás25
Ide tartozik a felhasználók igényeinek elemzése útján történő tanácsadás, javaslattétel. Például a számítás technikai, ügyviteli gépek, információtechnikai eszközön beszerzésére, méretezésére, üzemeltetésére, az üzemeltetésnél felmerülő problémák megoldására vonatkozik tanácsadás.
Nem ide tartozik: a számítógépgyártók, -értékesítők által végzett nem elkülönült hardvertanácsadás (30.02 51.64.12.0, 52.48.13.0), a számítógépekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás (72.20.31).
72.20Szoftverkészítés, -szaktanácsadás
72.20.2Szoftvertermékcsomag-programozás25
72.20.21.0Rendszerszoftver-programozás25
Ide tartozik a rendszerprogramok és felhasználói segédeszköz szoftverek készítése és felhasználási, alkalmazási jogának piaci értékesítése (eladás, lízingelés és/vagy licencbe adás).
Nem ide tartozik: az iparilag sokszorosított, ipari termék/kereskedelmi áru szoftverek kiskereskedelmi forgalmazása (52.48.13), szoftver készítés a megrendelő igényei szerint, vagy a készen kapható szoftverek átalakítása, módosítása a felhasználó igényei szerinti (72.20.32).
72.20.22.0Alkalmazóiszoftver-programozás25
Ide tartozik az alkalmazási programcsomagok készítése és felhasználási, alkalmazási jogának piaci értékesítése (eladás, lízingelés és/vagy licencbe adás).
Nem ide tartozik: az iparilag sokszorosított ipari termék/kereskedelmi áru szoftverek kiskereskedelmi forgalmazása (52.48.13), szoftver készítés a megrendelő igényei szerint, vagy a készen kapható szoftverek átalakítása, módosítása a felhasználó igényei szerinti (72.20.32).
72.20.3Szoftvertanácsadás, egyéb szoftverszolgáltatás25
72.20.31.0Szoftvertanácsadás25
Ide tartozik a szoftverrendszerre, a késztermékek beszerzésére, használatára vonatkozó tanácsadás.
Nem ide tartozik: a szoftverek kiskereskedelmi forgalmazása (52.48.13), szoftverkészítés a megrendelő igényei szerint vagy a készen kapható szoftverek átalakítása, módosítása a felhasználó igényei szerinti (72.20.32), a számítógép szoftverhasználat oktatása (80).
72.20.32.0Egyedi szoftverfejlesztés25
Ide tartozik a meghatározott ügyfél részére, az ő igényeinek kielégítésére szolgáló szoftverfejlesztés, a szoftver "testreszabása", egyedi panelekből való összerakása, szoftvercsomag módosítása.
Nem ide tartozik: a megrendelésre végzett rendszerszervezés, programozás bérmunkában a megrendelő igénye, felügyelete szerint (72.20.33).
72.20.33.0Rendszerszervezés, programozás25
Ide tartozik a megrendelésre végzett rendszerszervezés, programozás bérmunkában a megrendelő igénye, felügyelete szerint.
Nem ide tartozik: a szoftverkészítés a megrendelő igényei szerint vagy a készen kapható szoftverek átalakítása, módosítása a felhasználó igényei szerinti (72.20.32).
72.20.34.0Rendszerkarbantartás25
Ide tartozik a számítógépes rendszer működését fenntartó hibakeresés, -javítás, felhasználói kézikönyv aktualizálása stb.
72.20.35.0Egyéb szoftverszolgáltatás25
72.30Adatfeldolgozás
72.30.10.0Számítógép-üzemeltetés25
Nem ide tartozik: a számítástechnikai erőforrások (gépidő) rendelkezésre bocsátása (72.30.21).
72.30.2Számítógépes feldolgozás25
72.30.21.0Adatfeldolgozás25
Ide tartozik valamennyi, a megrendelő rendelkezése alatt álló adat számítástechnikai feldolgozása, táblázása, hálózati továbbítása, számítások elvégzése, valamint gépidő ( CPU-idő )bérbeadása, lízingje adatfeldolgozási célra harmadik félnek, másokkal való időosztásos rendszerben. Ide tartozik továbbá a pénzügyi elszámolásforgalom lebonyolítását végző számítógépes átutalási rendszer működtetése.
Nem ide tartozik: a számítógép-üzemeltetés ( 72.30.10 ), adatfeldolgozási szoftver készítése (72.20.22).
72.30.22.0Adatbevitel25
Ide tartozik az adatok bármilyen formában való rögzítése (pl: gépelés lemezre, vagy más adathordozóra, vagy egyenesen a rendszerbe).
72.30.23.0Egyéb adatfeldolgozási szolgáltatás25
Nem ide tartozik: a számítógépes adathordozók sokszorosítása (22.33.10).
72.40Adatbanki tevékenység
72.40.10.0Adatbanki szolgáltatás25
Ide tartozik az adatbázis-szolgáltatás, adatbázis műszaki támogatása, mint pl: adatbázis-fejlesztés, (adatok összeállítása egy, vagy több forrásból), adattárolás (számítógépes adathordozó előkészítése, előre meghatározott formátumban), adatbázis-hozzáférés biztosítása (az adatok meghatározott rendben on-line, vagy más hozzáféréssel rendelkezésre állnak a felhasználók, vagy azok korlátozott köre számára). Ide tartozik a könyvtárak által végzett hasonló jellegű szolgáltatás is.
Nem ide tartozik: a távközlésbe tartozó adat- és jeltovábbítás (64.20.1), a könyvtári, levéltári dokumentációs és információs szolgáltatás (92.51.1).
72.50Irodagép-, számítógép javítás
72.50.1Irodagép-, számítógép-javítás25
72.50.11.0Irodagép-javítás
Ide tartozik az irodagépek és számológépek javítása és karbantartása.
72.50.12.0Számítógép-javítás25
Ide tartozik a számítógépek és perifériák javítása és karbantartása.
72.60Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60.10.0Egyéb számítástechnikai szolgáltatás25
73KUTATÁS, FEJLESZTÉS
A kutatás, kísérleti fejlesztés típusai: az alapkutatás: olyan kísérleti vagy elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló okokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül; az alkalmazott kutatás: az új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti kutatómunka speciális, gyakorlati probléma megoldására; a kísérleti fejlesztés: olyan rendszeres tevékenység, amely a kutatásból . és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére és a már előállítottak vagy bevezetettek lényeges tökéletesítésére irányul. A tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzői: az alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása és az új ismeret létrehozása. A találmány, szabadalom akkor tartozik ide, ha közvetlenül K+F tevékenység eredménye.
Nem ide tartozik: a gyártás és gyártmányfejlesztés (74.20.35), a konkrét gazdasági, társadalmi hasznosításra készülő műszaki-gazdasági tanulmány (74.20.31), a K+F eredménye alapján készülő tervezés, termék-előállítás (egyedi gép, berendezés) és más szolgáltatások, a keletkezett vagyoni értékű jogok elkülönült forgalmazása (52), a részben K+F költségeként elszámolható, de elkülönülten végzett, az SZJ-ben máshova sorolt szolgáltatások (pl. mérések, vizsgálatok (74.30.), általános célú adatgyűjtés (74.13.11), mérnöki szakértés, tervezés (74.20), tesztelés (74.30.1), szabványosítás, szabványalkotás, szabadalom kidolgozás (74.20), a műszaki fejlesztést szolgáló pályázatok, a termelés-szervezés, a K+F programok koordinálása, adminisztratív irányítása (74.14.21.0), a termelési üzletviteli tanácsadás (74.14.15), a kísérleti félüzemek, üzemek, építmények megvalósítása (ÉJ), üzemszerű működtetése, tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások megszervezése (74.84.15).
73.10Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Természettudományi és műszaki (mérnöki) kutatás, kísérleti fejlesztés, a módszeres tanulmányozás és alkotó tevékenység a természet-, orvos-, mezőgazdaság- stb. tudomány területén az ismeretanyag növelése és azok alkalmazásának tökéletesítése céljából. A műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés olyan folyamat, amelynek alapján új technológiák és új termékek hozhatók létre. A K+F munka során, annak eredményeképpen kísérleti jelleggel előállított termék (beleértve a számítástechnikai kísérleti szoftvereket is), ezen belül a prototípus. (A fejlesztés megkezdésétől a null-széria előállításának megindításáig tart.) A kísérleti jelleg feltételezi, hogy a prototípus üzembe nem állítható. Abban az esetben, amikor a tényleges K+F munka befejeződött és a létrejött produktum üzembe állítható, ez esetben a megfelelő termékjegyzék (BTO, ÉJ) szerinti besorolási számot kell alkalmazni.
73.10.1Természettudományi kutatás, fejlesztés12
73.10.11.0Természettani kutatás, fejlesztés12
Ide tartozik pl. a fizika, a hő-, a fénytan, az elektromágnesesség, a csillagászat, a matematika, a számítástechnika, a földtan területén végzett kutatás, fejlesztés.
73.10.12.0Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés12
Ide tartozik pl. a katalízis, a fermentáció, az állat-, a növény- és a mikroorganizmus-élettan, az ökölógia területén végzett kutatás, fejlesztés.
73.10.13.0Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés12
Ide tartozik pl. a kohászat, gépészet, elektromos, távközlés, hajózás, repülésügy, építő- és építészet, információtechnológia stb. területén folytatott kutatás, fejlesztés.
73.10.14.0Agrártudományi kutatás, fejlesztés12
Ide tartozik a mezőgazdasági technika, a gyümölcskultúra, az erdészet, az állattenyésztés és a halászat területén végzett kutatás, fejlesztés.
73.10.15.0Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés12
Ide tartozik a betegségek kezelésére, a megelőzésre, a gyógyszerekre vonatkozó kutatás, fejlesztés.
73.10.16.0Egyéb természettudományi kutatás12
Ide tartozik a multidiszciplináris jellegű kutatás, fejlesztés, a környezetvédelmi kutatás stb.
73.20Társadalomtudományig humán kutatás, fejlesztés
73.20.1Társadalomtudományi kutatás12
73.20.11.0Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás12
Ide tartozik az irodalom, a filozófia, a történettudomány, a jólét, a neveléslélektan, a szociológia, a pszichológia stb. területén folytatott kutatás, fejlesztés.
73.20.12.0Közgazdaság-tudományi kutatás12
Ide tartozik a közgazdaságtudományi elméletek, vállalat irányítás, pénzügyek, statisztika stb. területén folytatott kutatás, fejlesztés.
73.20.13.0Jogtudományi kutatás12
Ide tartozik a közjog, polgári jog stb. területén folytatott kutatás, fejlesztés.
73.20.14.0Nyelvészeti, nyelvi kutatás12
Ide tartozik a nyelvszerkezet, az idegen nyelvek stb. területén folytatott kutatás, fejlesztés.
73.20.15.0Egyéb társadalomtudományi humán kutatás12
Ide tartoznak az egyéb társadalom és humán kutatások (történelmi, politikai, művészeti stb.), továbbá az interdiszciplináris kutatások.
74GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS
74.1Jogi, gazdasági tevékenység
74.11Jogi tevékenység
74.11.1Jogi szolgáltatásT.A.M
74.11.11.0Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásbanT.A.M
Ide tartozik a büntetőjog területén végzett jogi tanácsadás, jogi képviselet, és ennek keretében a kapcsolódó jogi dokumentumok (jogi fogalmazvány, beadvány) készítése.
74.11.12.0Jogi tanácsadás, képviselet polgári eljárásbanT.A.M
Ide tartozik a polgári ügyekben adott jogi tanácsadás, jogi képviselet és ennek keretében a kapcsolódó jogi dokumentumok (fogalmazvány, beadvány stb.) készítése.
74.11.13.0Jogi tanácsadás, képviselet hatósági, egyéb eljárásbanT.A.M
Ide tartozik az egyéb törvényi eljárás során végzett jogi tanácsadás, jogi képviselet és ennek keretében a kapcsolódó jogi dokumentumok (fogalmazványok, beadványok) készítése.
74.11.14.0Jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi, iparjogvédelmi eljárásban.12
Ide tartozik a szabadalommal, szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos jogi eljárás, certifikálás.
74.11.15.0Jogi dokumentálásT.A.M
Ide tartozik a szabadalmi, szerzői és szomszédos jogonkívüli jogi certfikálási eljárás, cégbejegyzéssel, cégalapítással, társasági szerződéssel kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítése és az ezekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, a végrendeletek, házassági szerződések, kereskedelmi és üzleti szerződések stb. elkészítése.
74.11.16.0Aukcióval kapcsolatos jogi eljárásT.A.M
Ide tartozik az aukció során a vagyonátruházással kapcsolatos jogi szolgáltatás.
74.11.17.0Egyéb jogi szolgáltatásT.A.M
Ide tartozik az ügyfelek részére a jogokra, jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadás, okirat ügyvédi letéteményezése, önálló bírósági végrehajtás stb.
74.12Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
74.12.1Számviteli, auditálási szolgáltatás25
74.12.11.0Könyvvizsgálat (audit)25
Ide tartozik a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet valódiságának és szabályszerűségének, a számviteli törvény és a társasági szerződés betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló, a vagyonmérleg véleményezése, a mérleg (alapító, nyitó, felszámolási stb.) hitelesítése független könyvvizsgáló által. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad-e a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Könyvvizsgálat szükséges továbbá az apport értékeléséhez, hitelesítéséhez, az értékpapír forgalmazásához kapcsolódó tájékoztatók pénzügyi hitelesítéséhez és más, jogszabályban meghatározott esetekben.
74.12.12.0Beszámoló felülvizsgálata25
Ide tartozik az éves és időközi beszámolók, számviteli jelentések felülvizsgálata, áttekintése, ellenőrzése hitelesítés nélkül.
74.12.13.0Számviteli jelentés összeállítása25
Ide tartozik a számviteli jelentés, beszámoló elkészítése a megbízó által vezetett könyvviteli, számviteli információk alapján.
Nem ide tartozik: az adóbevalláshoz szükséges dokumentumok elkészítése (74.12.30).
74.12.14.0Egyéb számviteli szolgáltatás25
Ide tartozik pl. az előzetes beszámolók összeállítása, elkészítése, értékelése.
Nem ide tartozik: a vezetés részére végzett tanácsadás, értékelés (74.14.12).
74.12.20.0Könyvelés25
Ide tartozik a könyvelés, könyvvezetés a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményekről (folyamatosan, a számviteli szabályoknak megfelelően vezetett folyamatos nyilvántartás, illetve zárás).
Nem ide tartozik: az adóbevalláshoz szükséges külön könyvelés (74.12.30).
74.12.30.0Adótanácsadás25
Ide tartozik az adócsökkentés, szabályszerű adóeljárás érdekében történő adótanácsadás magánszemélyek és vállalkozók számára. Az adóhatóság által kért adóbevallások, kimutatások és dokumentumok összeállítása, az adózás tervezése, az eljárás helyességének ellenőrzése, a jogilag előírt dokumentumok elkészítése, a megbízó képviselete.
Nem ide tartozik: jogi képviselet (74.11.12)
74.13Piac-, közvélemény-kutatás
74.13.1Piac-, közvélemény-kutatás25
74.13.11.0Piackutatás25
Ide tartozik a piackutatás, a versenyhelyzet elemzése és a fogyasztók magatartásának, preferenciáinak vizsgálata, felhasználva monográfiákat, statisztikákat, ökonometriai modelleket és egyéb kutatási eredményeket, módszereket.
Nem ide tartozik: közvélemény-kutatás (74.13.12), hirdetés (74.40.1).
74.13.12.0Közvélemény-kutatás25
Ide tartozik az információ gyűjtése a társadalmi, gazdasági, politikai és egyéb kérdésekről alkotott közvéleményről.
Nem ide tartozik: hasonló jellegű felmérés a fogyasztói magatartásról és preferenciákról (74.13.11).
74.14Üzletviteli tanácsadás
74.14.1Üzletviteli tanácsadás25
74.14.11.0Általános üzletviteli tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára az üzletpolitikára, a stratégiára, az átfogó tervezésre, felépítésre, irányításra vonatkozó tanácsadás, pl. üzletpolitika, szervezeti struktúra (döntéshozatali rendszer, mely jobban megfelel a szervezeti céloknak), jogi szervezettség, stratégia, üzleti tervek, vezetői információs rendszer meghatározása, vezetői jelentések és ellenőrzések fejlesztése, profitnövelő programok kifejlesztése és egyéb olyan szolgáltatások, amelyekhez egy szervezet felső vezetésének különös érdeke fűződhet.
Nem ide tartozik: vezetői információs rendszerrel kapcsolatos számítástechnikai tanácsadás (72.10.10).
74.14.12.0Pénzügyi üzletviteli tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára elsősorban a pénzügyi döntéshozásra vonatkozó tanácsadás: pl. forgótőke, likviditás menedzselése, ideális tőkeösszetétel meghatározása, befektetési lehetőségek elemzése, számviteli rendszer, költséggazdálkodási rendszer fejlesztése, üzleti lehetőségek felvásárlási és fuzionálási szempontok szerinti értékelése:
Nem ide tartozik: az értékpapír-ügynöki és alapkezelési szolgáltatás (67.12.10), vállalati adótanácsadás (74.12.30), a rövid távú portfolióra vonatkozó, nem elkülönülten végzett értékpapír-ügynöki tanácsadás (67.12.10).
74.14.13.0Marketing üzletviteli tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára a marketingstratégia, marketingpolitika meghatározására és a marketing-tevékenység kialakítására vonatkozó tanácsadás: pl. a marketingstratégia, a vevőszolgálat és nyitvatartási politika meghatározása, értékesítés-menedzsment megszervezése, értékesítési csatornák (pl. nagy- és kiskereskedelmi forgalmazás, direct mait, franchise) és folyamatok kialakítása, csomagolás, valamint mindazok a szolgáltatások, amelyek egy szervezet marketingtevékenységének stratégiai vagy operatív tevékenységéhez szükségesek.
Nem ide tartozik: a pr-tevékenység (74.14.16), hirdetés (74.40.12), grafikai szolgáltatás (74.84.13).
74.14.14.0Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás25
Ide tartozik a tanácsadás egy szervezet vezetősége számára az emberi erőforrás menedzselésével kapcsolatban tanácsadás: pl. a személyzeti tevékenység felülvizsgálata, emberierőforrás-politika fejlesztése.
74.14.15.0Termelésszervezési tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára végzett, a hatékonyság növelésére, az előállítási költségek csökkentésére és a termékminőség javítására irányuló tanácsadás: pl. a termelési folyamatban felhasznált anyagok hatékony hasznosítása, készletgazdálkodási és ellenőrzési feladatok, minőségi standardek meghatározása, idő- és mozgástanulmányok, teljesítmény- szabványok, biztonsági előírások, hivatalirányítás és egyéb, a felsoroltakhoz kapcsolódó termelésirányítási tevékenységek tervezése és megvalósítása, ide értve az agronómus és a mezőgazdaságban dolgozó gazdasági szakember által nyújtott termelésszervezési tanácsadói szolgáltatást is.
Nem ide tartozik: a műszaki, technológiai tervezés és tanácsadás (74.20.3).
74.14.16.0PR üzletviteli tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára végzett azon tanácsadás, amelynek céliránya a szervezetekkel és magánszemélyekkel, a nagyközönséggel, a kormánnyal, a választókkal és a részvényesekkel való kapcsolat, valamint a cégről kialakított kép (image) javítása, fejlesztése.
Nem ide tartozik: közvélemény-kutatás (74.13.12), reklámtervezés, -készítés (74.40.12.0).
74.14.17.0Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.2Egyéb üzleti tanácsadás25
74.14.21.0Témamenedzselés, programkoordinálás25
Ide tartozik valamely tervezett feladat, téma előkészítése, megvalósítása során az erőfonások felhasználásának koordinálása és felügyelete. Kiterjedhet pl. a költségvetés elkészítésére, a költségellenőrzésre, a beszerzések (anyagellátás) megszervezésére, az ütemezés és más végrehajtási feltételek tervezésére, az alvállalkozók munkájának koordinálására, felügyeletére, a K+F programok koordinálására.
Nem ide tartozik: az integrált mérnöki szolgáltatás (74.20.40), az építőipari projekt menedzselése, fejlesztése, irányítása, beruházásszervezés (74.20.60).
74.14.22.0Döntő-, egyeztető bírósági eljárás25
Ide tartozik a munkavállalók és munkáltatók, az üzletfelek, illetve egyének, egyének és gazdasági szervezetek közötti viták békés elrendezésében való közreműködés, választott bírósági békéltető testületi eljárás.
Nem ide tartozik: a 91.11.10, 91.20.10-be tartozó szolgáltatások.
74.14.23.Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás25
Ide tartozik egy szervezet vezetősége számára végzett - tanácsadás egyéb, eddig fel nem sorolt szakterületen: pl. ipari és régiófejlesztési kérdésekben, továbbá a nem műszaki, mérnöki jellegű, gazdasági tevékenységet segítő szakmai tervezések, szakértések, tanulmányok készítése.
74.14.23.1Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szak: mai tervezés, szakértés12
Ide tartozik az agrárgazdasági szakértés, tanácsadás, valamint a haszonállatok törzskönyvezése, a trófeabírálat, termésbecslés.
74.14.23.2Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, szakértés25
74.14.23.3Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés25
74.14.23.4Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés25
74.14.23.5Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés12
74.14.23.9Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés25
74.15Vagyonkezelés
74.15.10.0Vagyonkezelés25
Ide tartozik a vagyonkezelő (holding) társaság által a tulajdonában álló gazdasági szervezetek csoportja fölött főtevékenységként gyakorolt irányító, ellenőrző szolgáltatás.
Nem ide tartozik: pénzvagyonkezelés (65.23.10).
74.20Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20.10.0Műszaki rajzolás25
74.20.2Építészeti szolgáltatás25
Ide tartozik nemcsak az újépítmény-beruházáshoz, hanem az épületfenntartás, -felújítás, -rekonstrukció kivitelezéséhez szükséges anyagi eszközökre, az építmény minőségének, állagának értékelésére vonatkozó tanácsadás és egyéb építészeti szolgáltatás.
Nem ide tartozik: az építőipariprojekt-menedzselés, beruházásszervezés (74.20.60).
74.20.21.0Építészeti szakértés, tanácsadás25
Ide tartozik az építészeti szakterületre vonatkozó tanácsadás, javaslattétel. Olyan előtanulmányok, ütemtervek, készítése, amelyek a területkihasználáshoz, klimatikus és környezeti elvárásokhoz, az átvételhez kötött feltételekhez, költségkeretekhez, helykiválasztáshoz, az építés ütemezéséhez kapcsolhatók, valamint az ezekhez hasonló feladatok elvégzésével összefüggő egyéb építési, beruházási tervjavaslatok, ütemezések készítése.
74.20.22.0Építészeti tervezés25
Ide tartozik az építmények építészeti tervezése, amely az alábbiak valamelyikét, vagy együttesét tartalmazhatja:
- vázlatterv, amelynek során a megrendelővel együtt meghatározzák a fontosabb beruházási jellemzőket, a célkitűzéseket, a térszükségletet, a költségkeretet és az időbeli ütemezést,
- tervvázlat készítése, beleértve az alaprajzot, a helyszínrajzot és a létesítmény külső ábrázolását is,
- tervjavaslat készítése, amely már precízebben ábrázolja a terv alapgondolatát, a helyszínre, az épületformára, felhasználandó anyagokra, a statikai, gépészeti, villamossági rendszerekre és a várható kivitelezési költségekre vonatkozóan,
- végleges terv, így rajzok és megfelelő részletességű műleírás készítése, amelyek mind a pályázat beadásakor, mind a kivitel során használhatók, továbbá szakértői tanácsadás a megrendelő számára a tender kiírásakor és elbírálásakor.
74.20.23.0Egyéb építészeti szolgáltatás25
Ide tartozik minden egyéb, építészi szakértelmet igénylő szolgáltatás, mint pl. bemutatkozó-ajánlati anyag, makett, megvalósulási tervek készítése.
74.20.3Műszaki mérnöki szolgáltatás25
74.20.31.0Műszaki szakértés, tanácsadás25
Ide tartozik a mérnöki tanácsadás, a műszaki megvalósíthatósági előtanulmányok és beruházási hatástanulmányok készítése, a projekt körvonalazását megelőző szaktanácsadás, a megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatástanulmányok, beruházás- gazdasági számítás, becslés készítése stb., a létező berendezésekre vonatkozó vagy vitás esetekben szükséges műszaki tanácsadás, statikai, gépészeti és villamossági berendezésekkel kapcsolatos kockázatbecslés, peres és peren kívüli jogvitákban igazságügyi szakvélemény készítése.
74.20.32.0Épület tartószerkezet, alapozás tervezése25
Ide tartozik a lakó-, kereskedelmi, ipari, valamint intézményi épületek tartószerkezetei statikus tervezése, tervvázlat készítése, projekt kidolgozása, kiviteli terv specifikációja, illetve az épület kivitelezési megbízója számára pontos specifikáció készítése.
Nem ide tartoznak: azok a mérnöki szolgáltatások, amelyek szerves részei a 74.20.34, 74.20.35 és a 74.20.36 alá sorolt, a temetőüzemek vagy a hozzájuk kapcsolódó helyiségek mélyépítési munkálataira vonatkozó mérnöki Tervező szolgáltatásnak.
74.20.33.0Építmény gépészeti, villamossági tervezése25
Ide tartozik az energiaellátó rendszer, a világítás, a tűzjelző rendszer, a kommunikációs rendszer, és az egyéb villamossági berendezések, a fűtés, szellőzés, klimaberendezés, hűtés és egyéb gépészeti berendezés gépészeti és villamosmérnöki tervezése épülettípustól függetlenül.
74.20.34.0Mélyépítmény műszaki tervezése25
Ide tartozik az alábbi mélyépítési munkálatok mérnöki tervezése:
- a hidak és viaduktok, gátak, vízgyűjtő medencék, védőfalak, öntözőrendszerek, árvízvédelmi munkálatok,
- az alagutak, országutak és városi utak, beleértve a többszintű csomópontokat és a velük kapcsolatos munkálatokat is,
- a zsilipek, csatornák, rakpartok, kikötők, - a vízellátás, víztisztítás, vízelosztók,
- vezeték- és csatornahálózat,
- az ipari- és szilárdhulladék-feldolgozó üzemek és egyéb mélyépítési beruházások.
Ide tartozik továbbá az előzetes tervvázlatok készítése, projektkidolgozás vagy részletes műszaki leírás kidolgozása a mélyépítési munkálótok megrendelői számára.
74.20.35.0Technológia-, terméktervezés25
Ide tartozik a termelési folyamatok, technológiák tervezése, előzetes koncepciók, fejlesztési kérdések, részletes tervek kidolgozása, műszaki követelmények meghatározása.
Nem ide tartozik: a folyamatirányítási és minőségbiztosítási rendszerek, automatizált gyártóhelyek tervezése, szerelése (33.30.10), ipari beruházások szerelésének helyszíni művezetése (74.20.60), integrált mérnöki szolgáltatás (74.20.40).
74.20.36.0Egyéb műszaki tervezés25
Ide tartoznak az egyéb, különleges mérnöki tervezői szolgáltatások, mint pl. az akusztikai és rezgéstani mérnöki tervezés, a közlekedésszabályozó ren
Nem ide tartozik: termékek formatervezése és komplex mérnöki eljárásokat nem igénylő termékek (pl. bútor) teljes körű tervezése (74.84.13).
74.20.37.0Egyéb mérnöki szolgáltatás25
Ide tartoznak az eddig fel nem sorolt mérnöki szolgáltatások, mint pl. a talajmechanikai mérnöki tevékenység (a szolgáltatás célja építészek számára a földfelszín alatti rétegekre vonatkozó információk begyűjtése, tanulmány elkészítése), a korrózióra vonatkozó mérnöki szolgáltatás (ez magába foglalja a korrózió okának, a meghibásodásnak a kivizsgálását, kiderítését, ellenőrzését, és a szakvélemény elkészítését); vízmérnöki tervezés, szakértés, vízkészletbecslés, minőségvédelem stb.
74.20.40.0Integrált mérnöki szolgáltatás25
Ide tartozik mindenfajta létesítmény kulcsrakész megvalósításának teljes körű mérnöki kiszolgálása, fővállalkozása, konzultáns mérnöki szolgáltatása, projektvezetése, beleértve:
- a beruházást megelőző megvalósíthatósági tanulmányok készítését,
- a tervezés lebonyolítását,
- a tervpályázat lebonyolítását, - az engedélyeztetést,
- költségbecslés készítését,
- az ajánlattételi eljárás kiírását, lebonyolítását és elemzését,
- a szerződés megkötését,
- a költségek alakulásának ellenőrzését, - a műszaki lenőrzést és átvételt,
- az anyag- és gépbeszerzést a megrendelő vagy tulajdonos nevében,
- bármely más, a megbízónak nyújtott mérnöki szolgáltatást, amely egy létesítmény kulcsrakész megvalósításának részét képezi.
74.20.5Település-, tájrendezés, -tervezés
74.20.51.0Településtervezés12
Ide tartozik a településfejlesztési koncepció, a településrendezési, településszerkezet- szabályozó terv készítése, a terület hasznosításával, rendezésével, a telek kiválasztásával, felmérésével és hasznosításával, az úthálózattal, valamint a területgondozással kapcsolatos szolgáltatás, tanulmányterv készítése. Ide tartoznak a településfejlesztési programok környezeti tanulmányainak, elkészítése a tervszerű, koordinált településfejlesztés megteremtése, fenntartása érdekében.
Nem ide tartozik: a nemlakóingatlan-beruházása és eladása (70.11.12).
74.20.52.0Tájrendezés, -tervezés12
Ide tartozik az épületekkel, az építményekkel és településekkel összefüggő zöldterületi létesítmények tereprendezési, önálló táj- és kertépítészeti terveinek készítése, a parkok, a kereskedelmi hasznosítású területek, a lakónegyedek esztétikai tájrendezési, kertépítési tervezése. Ez magában foglalja a helyszínrajz készítését, a fejlesztés részletezését, a költségek becslését, a növénytelepítés, sövénykerítések, sétányok tervezését, valamint a kivitelezés ellenőrzését.
Nem ide tartozik: a zöldterületek létesítése (01.41.12.1).
74.20.60.0Építési projekt-vezetés25
Ide tartozik a tulajdonos, illetve a megrendelő érdekében az építési és műszaki fejlesztések felügyelete, annak biztosítása, hogy a megvalósítás összhangban álljon a végleges kiviteli tervel. A szolgáltatás tartalmazza a következőket:
- kivitelezési szemle, ellenőrzés, beleértve a végleges műszaki átadást, átvételt,
- költségbecslés a projekt különböző ütemeire, - tenderek kiírása és elemzése,
- szerződéskötés (építészet, mérnöki munkák, építés), - a dokumentum-áramlás ellenőrzése,
- költségek alakulásának ellenőrzése,
- segítségnyújtás és tanácsadás az építkezés miatt esetlegesen felmerülő egyéb menedzselési kérdésekben,
- anyag- és gépbeszerezés a megrendelő vagy a tulajdonos nevében.
Nem ide tartozik: az építésen kívüli projektmenedzselés (74.14.21).
74.20.7Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás25
74.20.71.0Földtani szakértés25
Ide tartozik a geológiai, geofizikai, geokémiai és egyéb földtani, ásványi lelőhelyekre, kőolaj-, földgáz-, és vízkészletre vonatkozó tudományos tanácsadás, szakértés.
Nem ide tartozik: a talajmechanikai mérnöki tevékenység. (a szolgáltatás célja építészek számára a földfelszín alatti rétegekre vonatkozó információk begyűjtése, tanulmány elkészítése) (74.20.36), a kutatófúrás, próbafúrás (45.12.10).
74.20.72.0Földtani vizsgálat25
Ide tartozik a földfelszín alatti alakzatokról, földformációról, réteg- és kőzetszerkezetről való információgyűjtés pl. szeizmográfiai, gravimetriai és magnetométeres vizsgálati módszerek segítségével.
Nem ide tartozik: a kőolaj-, földgázkészletet feltáró kutatás (11.20.1), a talajmechanikai mérnöki tevékenység, (a szolgáltatás célja építészek számára a földfelszín alatti rétegekre vonatkozó információk begyűjtése, tanulmány elkészítése) (74.20.36), a talajmintavétel, próbafúrás (45.12.10).
74.20.73.0Földmérés, térképészet25
Ide tartoznak a földfelszín alakulásának, helyzetének, határvonalainak felmérését felhasználva az adatgyűjtés különböző vizsgálati módszerei (pl. tranzit, fotogrammetriai, hidrográfiai) térképkészítés céljából, beleértve a műholdas adatfelvételt is.
74.20.74Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés25
74.20.74.1Térképkészítés25
Ide tartozik a térképkészítés (új és régi átdolgozása), amely magában foglatja az úthálózati, a kataszteri, a topográfiai, a síkrajzi és a vízrajzi térképek készítését, információforrásként felhasználva nemcsak a felmérés eredményeit, hanem más térképeket és forrásokat is.
Nem ide tartozik: a térkép-, atlasz-, földgömbkiadás (22.11.90), nyomás (22.22.32.3).
74.20.74.2Meteorológiai szolgálat25
74.20.74.3Vízjelzőszolgálat25
74.30Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30.1Műszaki vizsgálat, elemzés25
Ide tartozik az anyag- és termékvizsgálat valamennyi típusa (minőségellenőrzés, minőségtanúsítás, szabványosítás), a környezetvédelmi mérések, az összetétel- és a tisztaságvizsgálatok, pl. ásványvizek, élelmiszerek stb. esetében, a minőség és a megbízhatóság vizsgálata, a hibaelemzés, az anyagok minősítése stb. Ide tartozik a műszaki jellemzők, a termékek vagy anyagok paramétereinek, pl. erősségének, vastagságának, tartósságának, villamosságvezető képességének, radioaktivitásának stb. vizsgálata. Ide tartozik még a textíliák vizsgálata, a hegesztések és illesztések vizsgálata, a komplett gépek, a motorok, gépkocsik, felszerelések és elektronikus berendezések teljesítményének vizsgálata, hajók, repülőgépek stb. modellek vagy mintadarabok felhasználásával, vagy anélkül történő vizsgálata.
Nem ide tartozik: az orvosi és fogorvosi vizsgálati tevékenység (85.1).
74.30.11Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés25
Ide tartozik a különféle anyagok (pl. levegő, víz, települési és ipari hulladék, tüzelőanyag, üzemanyag, termőföld, ásványi anyag, élelmiszer és vegyszer) kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata, elemzése. Ide tartoznak a tudományos mikrobiológiai, biokémiai, bakteriológiai stb. vizsgálatok is.
Nem ide tartozik: az orvosi és fogászati vizsgálatok (85.11, 85.12, 85.13), egészségügyi laboratóriumi vizsgálat (85.14.16).
74.30.11.1Termék, termelési tényező vizsgálata, elemzése25
74.30.11.2Környezeti elem vizsgálata, elemzése12
Ide tartozik a föld, levegő, víz, zaj, rezgés és egyéb környezeti elem, környezet- és egészségkárosító tényezők mérése, összetétel-, tisztaságvizsgálata, elemzése
74.30.12.0Fizikai tulajdonság elemzése25
Ide tartozik a különféle anyagok (pl. fém, műanyag, textil, fa, üveg) fizikai tulajdonságainak (szilárdság, alakíthatóság, hajlíthatóság, elektromos vezetőképesség, rádioaktivitás stb.) vizsgálata, valamint a feszültség, keménység, ütésszilárdság, fáradás és kőellenállás vizsgálata.
74.30.13.0Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése25
Ide tartozik a gépek, motorok, járművek, szerszámok, kommunikációs és más berendezések, egyéb eszközök és berendezések mechanikai és elektronikai paramétereinek vizsgálata, tesztelése. A teszteljárást repülőgépek, hajók, gátak stb. esetében modelleken végzik. A vizsgálat és tesztelés eredményei általában a vizsgált objektum teljesítőképességi, viselkedési, működési jellemzői értékelésében öltenek formát.
74.30.14.0Jármű műszaki vizsgáztatása25
Ide tartozik a személygépjármű, motorkerékpárok, buszok, tehergépjármű, kamionok és egyéb közúti szállítójárművek rendszeres (kötelezően előírt) vizsgáztatása.
Nem ide tartozik: gépjárművek, motorkerékpárok szervizelése, karbantartása (50.20.1, 50.20.2 és 50.40.40), kárbecslés (67.20.10.3).
74.30.15.0Egyéb műszaki vizsgálat, ellenőrzés25
Ide tartoznak a műszaki, tudományos jellegű vizsgálatok, tesztelések, amelyek nem változtatják meg a vizsgált objektumot. Gépek részeinek, szerkezeteinek röntgen-, ultrahang- és mágneses vizsgálata hiba feltárása érdekében, sok esetben a helyszínen végezve. Hajók, repülőgépek, gátak, hegesztési munkálatok hitelesítése, repülőgép alkalmassági bizonyítványának kiadása, a műalkotások hitelesítése, valódiság igazolása.
Nem ide tartozik: biztosítótársaságok által végzett kárbecslés (67.20.10.3), személygépkocsik műszaki ellenőrzése (74.30.14).
74.30.16.0Egyéb vizsgálat, elemzés25
Nem ide tartoznak: az orvosi laboratóriumi vizsgálatok (85.14.16).
74.40Hirdetés
74.40.1Hirdetés25
74.40.11.0Hirdetési-, reklámfelület, -idő biztosítása25
Ide tartozik a különböző médiaszolgáltatók által nyújtott hirdetési idő, hirdetési hely értékesítése vagy bérbeadása.
74.40.12.0Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés25
Ide tartozik a reklámtervezés, -készítés, és -elhelyezés. Reklámeszközök és -filmek tervezése.
Nem ide tartozik: piackutatás (74.13.11), közvélemény-kutatás (74.13.12), a hirdetéssel kapcsolatos fotoszolgáltatások (74.81.23), közönségkapcsolat-szolgáltatás (74.14.16), a reklámtól elkülönült filmgyári, filmlaboratóriumi filmgyártás (92.11.3).
74.40.13.0Egyéb hirdetési szolgáltatás25
Ide tartozik az egyéb, máshova nem sorolt reklámszolgáltatás, ide értve a szabadtéri és légi hirdetéseket, valamint hirdetési és egyéb reklámanyagok célhelyre való eljuttatását, felragasztását, kiszállítását is.
74.50Munkaerő-toborzás, -közvetítés
74.50.1Munkaerő-közvetítés25
74.50.11.0Vezető-közvetítés25
Ide tartozik a vezető személyek keresése, kiválasztása, kiközvetítése vezető beosztású (ügyvezető igazgató, igazgató, magasabb szintű vezető) pozíció betöltésére. A szolgáltatás a munkáltatónak és a munkát keresőnek egyaránt nyújtható. Tartalmazza a munkaköri leírások, önéletrajzok megszövegezését, a jelöltek átvilágítását, meghallgatását, a referenciák ellenőrzését stb., a jelentkezők szelektálását, az adatok és egyéb információk ellenőrzését, begyűjtését.
74.50.12.0Egyéb munkaerő közvetítése25
Ide tartozik a vezetőkön kívüli munkavállalók szelektálása, kiválasztása, a munkáltatóhoz való közvetítése ideiglenes vagy tartós foglalkoztatásra. A szolgáltatás a munkáltatónak és a munkát keresőnek egyaránt nyújtható. Tartalmazza a munkaköri leírások, önéletrajzok megszövegezését, a jelöltek átvilágítását, meghallgatását, a referenciák ellenőrzését stb., a jelentkezők szelektálását, az adatok és egyéb információk ellenőrzését, begyűjtését.
Nem ide tartozik: vezető beosztású munkaerő közvetítése (74.50.11).
74.50.2Munkaerő-kölcsönzés25
Ide tartozik a kölcsönadó alkalmazásában álló munkaerő rövidebb vagy hosszabb távú kölcsönzése más gazdasági szervezetnek, lakosságnak.
74.50.21.0Irodai munkaerő kölcsönzése25
Ide tartozik például a titkárnő, ügyintéző, recepciós, könyvelő, adatrögzítő, gépíró, szövegszerkesztő munkakörök betöltésére alkalmas személyek kölcsönzése.
74.50.22.0Háztartási munkaerő kölcsönzése25
Ide tartozik a szobalányok, bébiszitterek, házvezetőnők, társalkodónők stb. háztartások részére történő kölcsönzése.
74.50.23.0Ipari-, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése25
Ide tartozik az építőmunkás, karbantartó, sofőr, gépkezelő, szerelőmunkás, mozdonyvezető, szakmunkás, segédmunkás, rakodómunkás, eladószemélyzet, mezőgazdasági idénymunkás stb. kölcsönzése.
74.50.24.0Ápolószemélyzet kölcsönzése25
Ide tartozik az idősek, betegek, fogyatékosok és egyéb, ápolásra szorultak szakszerű ellátására képes munkaerő kölcsönzése.
74.50.25.0Egyéb munkaerő kölcsönzése25
Ide tartozik pl. a tanárok, egészségügyi személyzet, egyéb máshova nem sorolt személyek kölcsönzése.
Nem ide tartozik: színészek, művészek közvetítése, szerződéseik intézése (74.84.16.1).
74.60Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60.1Nyomozási, biztonsági szolgáltatás25
74.60.11.0Nyomozás25
Ide tartozik az ügyfél kérésére kezdeményezett nyomozás bűncselekményekkel, lopásokkal, csalásokkal, bolti lopásokkal, tisztességtelen cselekedetekkel, eltűnt személyekkel, és egyéb, jogszabályba ütköző cselekedetekkel összefüggésben belföldön vagy külföldön, valamint a bolti lopások elleni védelem.
Nem ide tartozik: a hitelminősítési szolgáltatás (74.84.11), közbiztonság, közrend (75.24.1).
74.60.12.0Biztonságtechnikai tanácsadás25
Ide tartozik az ügyfél biztonságtechnikai igényeinek konkretizálása a legalkalmasabb biztonsági rendszer összeállítására, a már meglévő továbbfejlesztésére vonatkozó tanácsadás, az ipari, a lakás-, a közigazgatási stb. biztonságvédelem területén.
Nem ide Partozik: a számítógép- és adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás (72.10.10), a beépítésre kerülő termékek, vezetékek gyártása (BTO).
74.60.13.0Riasztórendszer-figyelő szolgálat25
Ide tartozik a betörés és a tűzesetek jelzésére használatos biztonsági jelzőrendszerek, berendezések megfigyelése. Az ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy a riasztójelzés alapján a berendezések megfelelően működnek-e, ill. a rendőrség, tűzoltóság, más szervek riasztása bekövetkezik-e.
Nem ide tartozik: a riasztóberendezések karbantartása (32.20).
74.60.14.0Páncélkocsis értékszállítás25
Ide tartozik a páncélozott autóval végzett pénzszállítás, valamint az egyéb értékek felvétele, szállítása, őrzése vagyonvédő személyzet kísérete mellett. Ide tartozik a banki pénz és az értékpapír beszedése, szállítása és őrzése is.
74.60.15.0Őrző-védő szolgálat25
Ide tartozik a személyvédelem (testőrszolgáltatás), a magántulajdon, a kereskedelmi és ipari létesítmények tűz, lopás, vandalizmus és illegális behatolás elleni védelme, valamint az őrjárat és ellenőrző szolgáltatás, épületek védelmi és figyelőszolgálata, a biztonsági őrző szolgáltatás, az őrzőkutya-szolgáltatás, a parkolási, belépési és behajtási ellenőrzés.
Nem ide tartozik: az áruházi, bolti lopások elleni védelem (74.60.11).
74.60.16.0Egyéb biztonsági szolgáltatás25
Ide tartoznak az egyéb, máshova nem sorolt biztonsági szolgáltatások pl. nyomkövető kutya képzése.
Nem ide tartozik: a számítógéppel és adatvédelemmel kapcsolatos biztonsági tanácsadás és konzultáció (72.10.10).
74.70Takarítás, tisztítás
74.70.1Takarítás, tisztítás
74.70.11.0Fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés25
Ide tartozik a lakások, épületek, közlekedési eszközök rovartalanítása, rovarok, rágcsálók, valamint egyéb kártékony állatok kiirtása. Ide tartozik pl. a füsttel, gázzal való fertőtlenítés, valamint a kártevők megjelenésének figyelőszolgálata.
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági kártevőirtás (ide értve a mezei nyulakat is) (01.41), faanyag fűz és kártevők elleni védelme, impregnálása (20.10.93), egészségügyi kártevőirtás (85.14.18).
74.70.12.0Ablaktisztítás25
Ide tartozik a lakások és egyéb épületek ablaktisztítása, beleértve a külső ablaktisztítást liftről, vagy alpin módszerrel.
74.70.13.0Épülettakarítás25
Ide tartozik a lakások, kereskedelmi, államigazgatási és ipari épületek takarítása, tisztítása, a padlótisztítás és fényesítés, belső fal tisztítása, bútorpolírozás stb. és egyéb, hagyományos takarítás.
Nem ide tartozik: az építés utáni első takarítás (45).
74.70.14.0Speciális tisztítás, takarítás25
Ide tartozik a kórház, a számítógépterem, az iparban és a szállításban használatos tárolók, tartályok, a szállítóeszközök, az egyéb ipari, közlekedési, szolgáltatási berendezések, eszközök stb. speciális tisztítása, sugárfertőtlenítés, tárgyak, helyiségek (pl. műtőszoba) sterilizálása, fűtési és szellőzőcsatornák tisztítása.
74.70.15.0Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás25
Ide tartozik a lakó- és középületekben üzemelő tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémények és tartozékaik füstjáratának időszakos tisztítása; műszeres tüzelésbiztonsági és kéményvizsgálatok végzése, gázfogyasztó-berendezések bekötésével összefüggésben a kémények terhelhetőségének vizsgálata, megállapítása; tüzelőberendezések tűztéroldali tisztítása; a felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kéményeknél és tartozékaiknál füstnyomáspróba végzése; kémények időszakos kiégetése.
Nem ide tartozik: központi fűtőberendezések karbantartása (28.22.92., 45.33.11).
74.70.16.0Egyéb tisztítás25
Ide tartozik a busz, földalatti, vonat, repülőgép, hajó és más szállítójármű nem speciális eljárást igénylő takarítása, tisztítása, valamint az egyéb, máshova nem sorolt tisztítási szolgáltatások.
Nem ide tartozik: a mezőgazdasági célra használatos helyiségek (baromfiól, disznóól stb.) takarítása (01.42.10), külső épülettisztítás (45.45.12), a gépjárműmosás (50.20.31), speciális járműtisztítás (74.70.14), szőnyeg, lakástextil, függöny, kárpit stb. tisztítása (93.01.1),
74.8Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás25
74.81Fényképészet
74.81.2Portréfényképezés25
74.81.21.0Igazolványkép-készítés automatával25
74.81.22.0Egyéb portréfényképezés25
Ide tartozik a stúdióban vagy az ügyfél kérésére annak otthonában, irodájában, egyéb helyen végzett fényképészeti szolgáltatás. A szolgáltatásba általánosan beletartoznak a megrendelő egyedi igényei alapján kért fényképelőhívások és a fényképmásolatok elkészítése is. Ide tartozik az útlevél- és személyiigazolványkép készítése, a csecsemő- és gyermekportré, a családi és a divatfotózás, a katonaság és a munkahely részére végzett portréfényképezés.
Nem ide tartozik: az igazolványkép-készítés automatával (74.81.21.0)
74.81.23.0Reklámfotózás25
Ide tartozik az áruk, az ipari termékek, a divatáru, a ruházat, a gépek, az épületek, a személyek és tárgyak fényképezése public relation céljára, reklám céljára, brossúrák, újsághirdetések, kiállítások, katalógusok fotóinak elkészítése.
74.81.24.0Eseményfényképezés25
Ide tartozik az események fényképezése, videofelvételezése, mint pl. díjkiosztó ünnepségek, esküvők, kongresszusok, fogadások, divatbemutatók, sport- és közérdeklődésre számot tartó friss, aktuális események, stb.
Nem ide tartozik: a hírügynökségi, fotoriporteri szolgáltatás (92.40.10).
74.81.25.0Légi fényképezés25
Ide tartozik a tájkép-fényképezés, felvételek készítése a földfelszíni szerkezetről és a földfelszínről repülőgépről, helikopterről vagy más légi járműről.
Nem ide tartozik: a fotogrammetriai felvétel készítése és a műhold segítségével történő adatgyűjtés (74.20.73).
74.81.26.0Egyéb speciális fényképezés25
Ide tartozik a személyek, tárgyak, jelenségek és helyszínek fotózása speciális technikával és készülékkel, pl. a víz alatti fényképezés, az orvosi és biológiai fényképezés és a mikrofényképészet.
Nem ide tartozik: a hírügynökségi fényképezés (92.40.10).
74.81.3Fénykép-előállítás, egyéb szolgáltatás25
74.81.31.0Fényképelőhívás, -kidolgozás25
Ide tartozik az ügyfél egyedi megrendelése alapján a hozott felvételekről történő negatívkészítés és fényképmásolat-előhívás, -előállítás. A negatív- és diaképek nagyítása, fekete-fehérben való feldolgozása, színes fényképmásolat készítése, dia- és negatív másolat, reprint készítése és a diafotó-készítés stb.
74.81.32.0Mozgókép-előhívás25
Ide tartozik a mozgókép előhívása, mind az amatőr, mind a gazdasági szervezet megrendelése esetében. Ide tartozik továbbá a mozgókép és az audio-vizuális média másolása.
Nem ide tartozik: a filmgyártói filmfeldolgozás (92.11.3).
74.81.33.0Fénykép-retusálás, -restaurálás25
Ide tartozik a fényképek retusálása, restaurálása, a fényképről való másolat és egyéb speciális fotoeffektusok készítése.
74.81.34.0Egyéb fényképészeti szolgáltatás25
Ide tartozik az eddig felsoroltakon kívül végzett egyéb fotoszolgáltatás.
Nem ide tartozik: fénymásolás (74.83.12).
74.82Csomagolás
74.82.10.0Csomagolás25
Ide tartozik a termelési folyamattól elkülönülten, külön díjazásért végzett csomagolás, kiszerelés (pl. élelmiszerek gyógyszerek, tisztítószerek csomagolása, aeroszolos palackok, üvegek megtöltése, csomagok címkézése, bélyegzése, dísz- és ajándékcsomagolás stb.), ha nem közvetlenül szállítással kapcsolatos tevékenységről van szó.
Nem ide tartozik: mezőgazdasági Permékek piaci értékesítéséhez szükséges elsődleges, közvetlen piaci csomagolás (01.41.11); csak a kísérőinformáció csomagolóanyagra való rányomtatása (22.22.32.9); szállítással közvetlenül összefüggő szállítócsomagolás, rekeszelés (63.11.1), a csomagolástervezés (74.84.13), ha a csomagolásnál az ügyfél tulajdonát képező anyagokból egy másik termék keletkezik (pl. vízből és valamilyen koncentrátumból készítenek üdítőitalt, halfőzés konzervkészítés céljából, krémek összekeverése, anyagok színezése kozmetikumkészítés céljából, az nem szolgáltatás, ezért a termék jellegének megfelelő BTO- csoportba tartozik).
74.83Titkári, fordítói tevékenység
74.83.1Irodai, titkári szolgáltatás25
74.83.11.0Telefonos válaszadás25
Ide tartozik a telefonhívás-továbbítás és a telefonos ébresztési szolgáltatás.
Nem ide tartozik: a személyhívó szolgáltatás (64.20.25).
74.83.12.0Másolás25
Ide tartozik a fénymásolás, a sokszorosítás és az egyéb nyomtatáson kívüli sokszorosítás.
Nem ide tartozik: a nyomás, nyomtatás (22)
74.83.13.0Fordítás25
Ide tartozik a valamely nyelven írt szöveg másik nyelvre való átírása és annak nyelvi lektorálása.
74.83.14.0Tolmácsolás25
Ide tartozik valamely nyelven elhangzott szövegek egy másik nyelvre való szóbeli fordítása, beleértve a szinkrontolmácsolást is.
74.83.15.0Egyéb irodai szolgáltatás25
Ide tartozik az egyéb helyre nem sorolt titkári és hasonló jellegű szolgáltatás pl. gyors- és gépírás, korrektúrázás, tipografizálás, számítógépes hardverszerkesztés.
74.83.2Levelezési címjegyzék értékesítése, postázás25
74.83.21.0Címjegyzék értékesítése25
Ide tartozik a telefonkönyvből és más forrásokból a nevek és a címek összegyűjtése, listázása, továbbadása, értékesítése.
Nem ide tartozik: az adatbázis-szolgáltatások (72.40.1).
74.83.22.0Postázás25
Ide tartozik a hirdetési, reklám-, információs és más anyagok borítékolása, borítékcímzés, bélyegzés, lemérés és a postára adás.
Nem ide tartozik: futárszolgálat (64.12), reklámanyag kikézbesítése (74.40.1).
74.84Máshova nem sorolt egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
74.84.1Máshova nem sorolt, egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
74.84.11.0Hitelminősítés25
Ide tartozik a magánszemélyek és vállalkozások hitelbesorolásáról szóló jelentés összeállítása, a jelentősebb ügyfelek, kölcsönt igénylők stb. pénzügyi, jövedelmi stb. helyzetének értékelése, minősítése.
74.84.12.0Díjbeszedés, pénzbehajtás25
Ide tartozik a számla, csekk, szerződés szerinti összegek, a készpénz beszedése és átutalása, átadása a megbízónak, számlák begyűjtése és a határidőn túli, lejárt követelések, a kétes követelések (számlák, adósság stb.) behajtása.
74.84.13.0Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás25
Ide tartozik a textíliák, ruhák, cipők, ékszerek, bútorok, belső dekorációk és más divatcikkek tervezése, a belső tér és dekoráció tervezése, divat-szaktanácsadás, egyedi szabásminta készítése a lakosságnak, grafikai tervezés (pl. könyvillusztráció, embléma) a reklámgrafika kivételével, a termékek esztétikai formatervezése.
Nem ide tartozik: konkrét ipari gyártásterv, ipari kiviteli formatervezés, építőipari tervezés (74.20), reklámkiadványok tervezése, reklámgrafika készítése (74.40.12.0).
74.84.14.0Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés25
Ide tartozik a nem kereskedelmi, nem pénzügyi, nem biztosítási gazdasági ügyletek közvetítése, ügynöki szolgáltatások, nem kereskedelmi áruk (pl. jegyek, bélyegek) értékesítése jutalékért.
Nem ide tartozik: ingatlanforgalmazás, ingatlanbecslés (70.31.1), biztosítási ügynöki alkuszi szolgáltatás, biztosítási kárbecslés (67.20.10), kereskedelmi ügynök (51.1, 52.63).
74.84.15.0Kiállítás-, vásár-, kongresszus-szervezés25
Ide tartozik a gazdasági rendezvények (kereskedelmi bemutatók, kiállítások rendszeres vagy eseti megszervezése), a tudományos és kulturális találkozók, kongresszusok rendezése, a kiállítási kellékek elhelyezése.
Nem ide tartozik: művészeti létesítmények üzemeltetése (92.32.10), sportrendezvény megszervezése (92.62.12).
74.84.16Egyéb üzleti szolgáltatás
74.84.16.1Személyek, művek közvetítése25
Ide tartozik a személyek üzletszerű közvetítése, szerződtetése film-, színház-, szórakoztató produkciókhoz, illetve sportműsorokhoz a könyvek, színdarabok, művészeti alkotások, fotók stb. közvetítése kiadókhoz, producerekhez.
74.84.16.2Jogok kezelése25
Ide tartozik a szerzői jog és jogdíj (kivéve a filmekét), ipari jog és szomszédos jogok (szabadalom, licenc, márkanév, névhasználat, franchise stb.) kezelése.
74.84.16.3Aukció, árverés25
Ide tartozik az aukció, árverés (elárvereztetés) szervezése, kivéve a vele kapcsolatos jogi eljárást.
74.84.16.4Műszaki gazdasági dokumentálás25
Ide tartozik a termék- és céginformációk, ingatlan-nyilvántartás, népesség-nyilvántartás, cégjegyzék, termékkatalógusok és egyéb nyilvántartások, információk, adattárak vezetése, ezekből információk szolgáltatása, témafigyelés, sajtófigyelés, pénzügyi információszolgáltatás a bankközi piacon stb.
Nem ide tartozik: könyvtári szolgáltatás (92.51.11), számítástechnikai adatbázis-szolgáltatás (72.40).
74.84.16.5Anyagmozgatás25
Ide tartozik a közlekedési, szállítási tevékenységtől független, elkülönült anyagmozgatás, beleértve az üzemen, ipartelepen belüli nem közforgalmú közlekedési pályán, területen végzett áruszállítást.
74.84.16.6Engedélyezés, okmánykiadás25
74.84.16.7Egyéni vállalkozói igazolvány kiadásaT.A.M.
74.84.16.9Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás25
Ide tartozik pl. a városdekorálás, lángmentesítés (nem építésnél, nem ipari termék gyártása, fenntartása során), az antisztatizálás, az egyéb, máshova nem sorolható utólagos felületbevonás, a cégtábla-, utcanévtábla elhelyezése, a tagszervezés, tagtoborzás, az irattárrendezés (nem rakodás), az árkedvezményre jogosító kupon és az ajándékbélyeg kibocsátása, a színpadi ügyelet, világítás, látvány- és hangeffektusok szolgáltatása, az anyagbeszerzés, a márkajelzés fölvitele, az ügyintézés stb., a hőmennyiségmérők leolvasása, hostess-szolgálat, elkülönülten a szállítási bizonylat kiállítása, az elkülönült vámügynöki szolgáltatás, számlaellenőrzés, pénzfeldolgozás, az üzleti alapon végzett bányamentés, vízi mentés.
Nem ide tartozik: a hirdetés, a reklám (74.40), a filmjogok kezelése (92.12.10), a művészeti jogok kezelése (92.31.21).

L KÖZIGAZGATÁS; VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75.1Általános közigazgatás, irányításT.A.M.
75.11Általános közigazgatásT.A.M.
75.11.1Általános közigazgatásT.A.M.
75.11.11.0Közigazgatás, törvényhozásT.A.M.
Ide tartozik a központi, területi, helyi közigazgatási, államhatalmi szervek jogalkotói, végrehajtói tevékenysége.
75.11.12.0Pénzügyi közigazgatásT.A.M.
Ide tartozik a pénzügyek és a költségvetés igazgatása, felügyelete, az adórendszer működtetése, az adók, illetékek, vámok beszedése, ellenőrzése, a vámigazgatás, a költségvetés végrehajtása, az állami alapok és az államadósság kezelése.
75.11.13.0Átfogó tervezés, statisztikai szolgálatT.A.M.
Ide tartozik a közigazgatás különböző szintjein végzett átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás. Az átfogó gazdasági, társadalmi tervek és programok kialakítása, koordinálása, végrehajtása és ezek rendszeres figyelése.
75.11.14.0Alapkutatás közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik az alapkutatás pénzalapjainak, működtetésének közigazgatása.
75.11.15.0Egyéb kormányzati közigazgatásT.A.M.
Ide tartozik a kormány előző négy csoportba nem tartozó közszolgáltatása pl. a választások lebonyolítása.
75.12Társadalmi szolgáltatások igazgatása
Ide tartozik az állampolgárok személyes jólétének növelését célzó állami tevékenység igazgatása.
75.12.11.0Oktatás közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a különböző oktatási intézmények irányítása, felügyelete, támogatása, az oktatási rendszerrel kapcsolatos közösségi információ szolgáltatása.
Nem ide tartozik: az oktatási tevékenység (80).
75.12.12.0Egészségügy közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik mindenfajta egészségügyi és szociális szolgáltatás közigazgatása, az általános és szakosodott kórházak, klinikák, gondozók, szanatóriumok irányítása, felügyelete, támogatása, a szűrések, a születés szabályozás stb. közigazgatása.
Nem ide tartozik: kötelező társadalombiztosítás (75.30.1) a szociális szolgáltatás (85.3), az egészségügyi ellátás (85).
75.12.13.0Lakás, közjóléti ügyek közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik pl. a lakásszolgáltatás, a településfejlesztés, a vízszolgáltatás, a köztisztaság, a hulladékgyűjtés, a szennyvízkezelés, a közvilágítás közigazgatása. A lakásbérleti rendszer irányítása, az állami támogatású lakásszolgáltatás közigazgatása, a lakásszolgáltatáshoz kapcsolódó információk nyilvánossá tétele, a vízkárelhárítás, a levegőtisztaság igazgatása.
75.12.14.0Szabadidő, kultúra, vallás közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a sport, a szabadidős tevékenység, a kultúra, a vallási tevékenység közigazgatása.
Nem ide tartozik: a könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenység (92.5), sportesemények meghirdetése és szervezése (92.62.1), a sport- szolgáltatás (92.61.10), az egyéb pihenési szolgáltatások (92.71.1).
75.13Üzleti élet szabályozása
75.13.1Üzleti élet szabályozásaT.A.M.
Ide tartozik a gazdaság különböző területeinek igazgatása és szabályozása.
75.13.11.0Mezőgazdaság, erdőgazdaság közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik az agrárpiaci szabályozás kidolgozása és megvalósítása, a területrendezés, a növény- és állategészségügy, az erdészet (pl. fakivágási engedélyek kiadása), a halászat és a vadászat (pl. a vadrezervátumokkal és a halkeltetőkkel kapcsolatos tevékenység) szabályozása, fejlesztése, ellenőrzése, támogatása és az ezzel kapcsolatos információ szolgáltatása.
75.13.12.0Energiaellátás közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a szilárd tüzelőanyagok, üzemanyagok (kőolaj és földgáz, nukleáris és más, a nem kereskedelmi forgalmazású üzemanyag) kiaknázásával, a készletek megőrzésével kapcsolatos szabályozások, támogatások kidolgozása és ezzel összefüggő információ szolgáltatása.
75.13.13.0Ipar, építőipar közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a bányászati feltárásnak, kiaknázásnak, fenntartásnak, piactervezésnek és a bányászat más aspektusainak (ide értve a lelőhely/terepkutatást, próbafúrásokat), a bányászati és biztonsági normák, szabványok fejlesztésének közigazgatása, a bányaépítési engedélyek kiadása; az építési területek biztonságára vonatkozó szabályozások továbbfejlesztésének és felügyeletének közigazgatása; építmény szabványokra, használatba vételi engedély-kiadásra vonatkozó szabályozás, valamint a biztonsági előírások fejlesztésének, felügyeletének közigazgatása, valamint mindezen tevékenységek támogatása, információellátása.
Nem ide tartozik: ásványi üzemanyagokkal kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások (75.13.12).
75.13.14.0Szállítás, hírközlés közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik az országúti-, vízi-, vasúti- és légi közlekedéssel, valamint a hírközléssel kapcsolatos adminisztratív közszolgáltatás, a támogatás kidolgozása és az ezzel kapcsolatos információ szolgáltatása.
Nem ide tartozik: a rendőrség forgalomirányítása a szárazföldi és a vízi útvonalakon (75.24.11).
75.13.15.0Kereskedelem, vendéglátás közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a kereskedelemmel, a tárolással és a raktározással, valamint a szálláshely-szolgáltatással, a vendéglátással kapcsolatos közigazgatási feladatok, mindezek támogatása, információellátása.
75.13.16.0Idegenforgalom közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a turizmussal és fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos közigazgatás.
Nem ide tartoznak: az utazásszervezési szolgáltatások (63.30.1).
75.13.17.0Többcélú fejlesztési programok közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a többcélú
75.13.18.0Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a gazdaságpolitika, a gazdasági tevékenység, az export, import egésze, az áru- és tőkepiac (tőzsde) szabályozása, a jövedelmi folyamatok általános szabályozása, ellenőrzése, a kereskedelmi reklám, a monopóliumok, egyéb piaci és kereskedelmi versenyhelyzet, a kereskedelmi szektor engedélyezési és felügyeleti szabályozása, a szabványosítás közigazgatása, az általános munkaügyi igazgatás, a regionális területfejlesztési politika, a szerzői és szomszédos jogvédelem igazgatása, szabályozása, engedélyeztetése és felügyelete, az általános munkaerőpolitika és szabályozás kialakításához és megvalósításához kapcsolódó közigazgatás - pl. a munkafeltételek szabályozása, a munkaközvetítés működtetése, a nemzeti és a regionális fejlesztési politikai intézkedések, a munkanélküliség csökkentése, a munkaerő a munkaerő területi átcsoportosítása.
75.14Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.14.1Közigazgatást kiegészítő szolgáltatásT.A.M.
75.14.11.0Kormányzati humánerő-gazdáldásT.A.M.
Ide tartozik a közigazgatási szervezetek közös humánerő-gazdálkodásával kapcsolatos szolgáltatás, azaz a közös humánerő-politika kidolgozása és végrehajtása, a humánerő-gazdálkodás közös irányítása és működtetése, beleértve a speciális területeket is, felvételi, előléptetési, minősítési eljárás, munkaköri leírás, értékelési és besorolási elv kidolgozása, végrehajtása, a működést, fenntartást szolgáló közös tevékenység és azok igazgatása.
75.14.12.0Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a közigazgatási szervezetek tulajdonában, illetve használatában lévő építmények kezelése, a központi készletezés, a közbeszerzés, a kormányzati levéltározás (kormányzati okmányok, levéltári anyagok kezelése, tárolása), a működést segítő, speciális funkcióhoz nem kötött, egyéb közös szolgáltatás.
75.2Társadalmi közszolgáltatásT.A.M.
75.21Külügyek
75.21.1KülügyekT.A.M.
Ide tartozik a külügyminisztérium, a külföldön vagy a nemzetközi szervezetek irodáinál működő diplomáciai és konzuli képviseletek igazgatása és működtetése, az országhatáron kívüli tájékoztatási és kulturális szolgáltatás igazgatása, támogatása, más országok segélyezése nemzetközi szervezeteken keresztül vagy közvetlenül, katonai segítségnyújtás más országoknak, a külkereskedelem, a nemzetközi pénzügyi kapcsolat és a nemzetközi műszaki együttműködés igazgatása, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás többek közt a nemzetközi menekültügyi programokban való részvétel, az éhínség sújtotta térségek segélyezése stb.
75.21.11.0Diplomáciai, konzuli képviseletT.A.M.
Ide tartozik a külügyminisztérium, a külföldön állomásozó vagy nemzetközi szervezetek irodáinál lévő diplomáciai és konzuli képviseletek közigazgatása, a határon túli információs és kulturális feladatok - beleértve a könyvtárakat, olvasótermeket és referencia szolgáltatásokat - közigazgatása.
75.21.12.0Gazdasági segélyezésT.A.M.
Ide tartozik a fejlődő országok gazdasági0 segélyezésének igazgatása függetlenül attól, hogy önállóan vagy nemzetközi szervezeteken keresztül végzik, a fejlődő országok számára létrehozott katonai segélyprogramot kezelő irodák, projektek irányítása, műszaki, képzési segítségnyújtás, a menekültügyi, éhezést enyhítő programok, a gazdasági segítő missziók külföldi kormányzathoz akkreditálása.
75.21.13.0Nemzetközi katonai segélyezésT.A.M.
Ide tartozik a nemzetközi szervezetekhez, szövetségekhez vagy külföldi kormányzatokhoz akkreditált, katonai segélyprogramot irányító irodák, projektek igazgatása, katonai segélyhez történő adomány- és hitelszerzés igazgatása. Nemzetközi békefenntartó erők fenntartásában való közreműködés, beleértve a katonai alakulatok küldését.
75.22Honvédelem
75.22.1HonvédelemT.A.M.
75.22.10.0HonvédelemT.A.M.
Ide tartozik a honvédelem, a szárazföldi, a lég- és az űrvédelmi erők igazgatása, ellenőrzése és működtetése, azaz a szárazföldi haderő, a légierő harci alakulatai, a műszaki, a szállító-, a kommunikációs, a hírszerző-, az ellátó-, az utánpótlási és az egyéb, nem harci, különleges alakulatok és csapatok, a tartalékos és kiegészítő védelmi erők felszerelése, az építmény, az ellátmány stb. biztosítása, a tábori egészségügyi szolgálat; a váratlan események bekövetkezése esetén érvénybe lépő intézkedések kidolgozása, valamint a polgári intézmények és a lakosság bevonásával megtartott honvédelmi gyakorlatok lebonyolítása.
Nem ide tartozik: a katonai segítségnyújtás más országoknak (75.21.13), a békeidőben bekövetkező katasztrófák elhárítására való felkészülés (75.24.12.2), a katonai iskolák, főiskolák és akadémiák oktatási tevékenysége (80 megfelelő kategóriái), a katonai humán-egészségügyi ellátás (85.1), a polgári védelmi erők igazgatása, működtetése (75.24), a katonai ügyészségek (75.23).
75.23Igazságügy
75.23.1IgazságügyT.A.M.
75.23.11.0Bíróság közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a polgári és a büntetőbírósági és más igazságszolgáltatási szervek közigazgatása, az állam jogi képviselete, jogi képviselet a kormányzat nevében, az ítélethozatal, a jogértelmezés, a választott bíróság közigazgatása. (Ide tartozik a közigazgatási, a polgári és a büntető bíróságok, az ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer más területeinek igazgatása és működtetése, a büntetés-végrehajtás, a bűntettesek társadalmi beilleszkedését segítő közigazgatási szolgáltatások.
Nem ide tartozik: a tanácsadás és képviselet a polgári, a büntető- és az egyéb igazságszolgáltatási ügyekben (74.11), a büntetésvégrehajtási oktatás (80 megfelelő kategóriái), a börtönkórház humán-egészségügyi ellátása (85.11.1).
75.23.12.0Büntetés-végrehajtás, rehabilitációT.A.M.
Ide tartozik a büntetésvégrehajtás és a bűntettesek ellátását szolgáló intézmények, rehabilitációs, foglalkoztatási, javító-nevelő intézetek közigazgatása.
Nem ide tartozik: a börtöniskolai oktatás (80), a börtönkórházi ellátás (85.11.1)
75.24Közbiztonság, közrend
75.24.1Közbiztonság, közrendT.A.M.
75.24.11.0Rendőrség közigazgatásaT.A.M.
Ide tartozik a hivatásos és az államháztartásból fenntartott önkéntes rendőri erők, a határőrség és más speciális rendőri erők igazgatása és működtetése, a rendőrségi laboratóriumok működtetése, a forgalomirányításhoz kapcsolódó rendőrségi szolgáltatások, a rendőrségi nyilvántartások fenntartása.
Nem ide tartozik: a katonai fegyveres erők igazgatása és működtetése (75.22).
75.24.12Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági igazgatásT.A.M.
75.24.12.1Nemzetbiztonsági igazgatásT.A.M.
75.24.12.9Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatásT.A.M.
Ide tartozik a békeidőben, belföldön bekövetkező katasztrófák esetén az ellátás biztosítása, a polgári védelmi erők igazgatása, működtetése.
75.25Tűzvédelem
75.25.1TűzvédelemT.A.M.
Ide tartozik a tűzoltás és tűzmegelőzés, azaz a hivatásos és az államháztartásból fenntartott önkéntes tűzoltóságok tevékenysége és igazgatása, a tűzoltás és tűzmegelőzés, emberek és állatok mentése, segítségnyújtás a békeidőben bekövetkező katasztrófákban, árvizek, közúti balesetek stb. alkalmával.
Nem ide tartozik: az erdőtüzek megelőzése (02), a feldolgozóipari üzemi tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység (ipari szolgáltatás), a repülőtéri tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység (63.23), a tűzoltási és tűzmegelőzési tevékenység a honvédelmi szerveknél (75.22).
75.25.11.0Tűzoltás, tűzmegelőzésT.A.M.
Ide tartozik az állami finanszírozású tűzoltás, tűzmegelőzés igazgatása.
75.25.12.0Egyéb védelem
Ide tartozik az árvíz és egyéb katasztrófák elleni védekezés, megelőző szolgáltatás, vízi, hegy-, barlang- mentés és -figyelő szolgálat, a hadsereg és a rendőrség polgári védelmi szolgáltatásai.
75.30Kötelező társadalombiztosítás
75.30.1Kötelező társadalombiztosításT.A.M.
Ide tartozik a kötelező társadalombiztosítás igazgatása, a betegségi, a baleseti és a rokkantsági biztosítás, az öregségi nyugdíjbiztosítás, a rokkantsági nyugdíjbiztosítás, az anyasági segély, a munkanélküli-járadék, valamint a családi pótlék biztosítása, igazgatása, felügyelete.
Nem ide tartozik: a biztosítás (66), a jóléti és szociális szolgáltatások nyújtása (85.3).
75.30.11.0Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátásT.A.M.
75.30.12.0Társadalombiztosítási nyugellátásT.A.M.
Ide tartozik a köztisztviselők, közalkalmazottak öregségi, rokkantsági nyugellátása.
75.30.13.0Munkanélküli-ellátásT.A.M.
Ide tartozik a munkanélküliséggel kapcsolatos kötelező társadalombiztosítási ellátás
Nem ide tartozik: szociális ellátás (85.3.)
75.30.14.0Család-, gyermekellátásT.A.M.
Ide tartozik a családok, háztartások támogatása, a családi pótlék, az eltartott gyermekek ellátásához való hozzájárulás a kötelező társadalombiztosítás keretében.
Nem ide tartozik: az anyasági ellátás (75.30.11)

M OKTATÁS

80OKTATÁS
Ide tartozik a közoktatási, a felsőoktatási és szakképzési törvényben meghatározott feltételek szerint folyó iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás, beleértve az óvodai nevelést, az iskolai nevelést és oktatást, valamint a felsőoktatást. Az oktatás nappali, esti, levelező vagy más formában (pl. távoktatás) folyhat. Ez a szolgáltatási kör megfelel a nemzetközi szervezetek által elfogadott osztályozás, az Oktatás Nemzetközi Szabvány Osztályozásában (ISCED) rögzített oktatás fogalmának.
Nem ide tartozik: az ismeretterjesztést szolgáló előadássorozatok, valamint a pihenéssel, szórakozással, sporttal kapcsolatos tanfolyamok (92.34.13), a diákotthoni, kollégiumi ellátás (55.23.15.0).
80.10Alapfokú oktatás
80.10.1Alapfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik az alapfokú oktatás, az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokat magában foglaló óvodai nevelés, valamint az alapfokú végzettség megszerzését biztosító iskolai nevelés és oktatás, továbbá az alapfokú művészeti (pl. zene-, tánc, szín-, képző- és iparművészeti) nevelés és oktatás, beleértve a testi, az érzékszervi, értelmi, a beszéd vagy más fogyatékos gyermekek óvodai nevelését és alapfokú iskolai oktatását is.
80.10.11.0Iskoláskor előtti oktatásT.A.M.
Ide tartozik az iskoláskor előtti oktatás: a 3-6 éves, iskolai oktatásban nem részesülő gyermekek intézményes nevelése és iskolai életmódra való felkészítése, a gyermek napközbeni óvodai ellátása keretében.
80.10.12.0Alapfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére felkészítő nevelés és oktatás. E szolgáltatásokba beletartozik a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók iskolai nevelése és oktatása, a testi, az érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása, valamint az alapfokú művészeti ágakban történő oktatás.
80.2Középfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik az alapműveltségi vizsgára, az érettségi vizsgára, illetve az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképzésben szakmai vizsgára felkészítő nevelés és oktatás, a szakiskolák és középiskolák nappali, esti vagy levelező tagozatain.
80.21Általános középfokú oktatás
80.21.1Általános középfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik a szakiskolákban és a középiskolákban az alapműveltségi, illetve érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra felkészítő nevelés és oktatás. Az ellátás magában foglalja a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók középfokú általános képzését is.
80.21.11.0Középfokú általános alapoktatásT.A.M.
Ide tartozik: az általános középfokú képzés némi szaktárgyi specializációval, amely további szakmai továbbképzésre is felkészít. A kötelező oktatás befejező része.
80.21.12.0Középiskolai általános oktatásT.A.M.
Ide tartozik a középiskolákban folyó képzés, az általános képzési programon túl több specializációval az érettségi vizsgákra, továbbá az egyetemi vagy más felsőfokú oktatásra való felkészítés, függetlenül attól, hogy az gimnáziumban vagy szakközépiskolában folyik.
Nem ide tartozik: a levelezőoktatás (80.42.10)
80.22Szakmai középfokú oktatás
80.22.1Szakmai középfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik a szakmai középfokú oktatás az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakma valamelyikében folyó iskolai nevelés és oktatás, amely a tanult szakmában szakvizsgára készít fel.
Nem ide tartozik: fogyatékosok szakmai középfokú oktatása (80.22.12)
80.22.11.0Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakmai középfokú oktatásT.A.M.
Ide tartozik az alapfokú végzettséget igénylő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákra képző középfokú iskolai nevelés és oktatás, általában a szakiskolák szakképzési évfolyamain.
80.22.12.0Szakmai középfokú oktatás fogyatékosoknakT.A.M.
Ide tartozik a testi, az érzékszervi, az értelmi vagy más fogyatékos fiatalok részére szervezett, a fogyatékossághoz igazodó speciális középfokú szakmai oktatás, szakképzés, munkára felkészítő nevelés és oktatás.
80.30FelsőoktatásT.A.M.
80.30.1FelsőoktatásT.A.M.
Ide tartozik a felsőfokú szakmai és iskolai végzettséget adó szakmai, gyakorlati és elméleti képzés. A képzés szintje szerint e körbe tartozik:
- post-secondary szakmai képzés
- az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
- az egyetemi, a főiskolai szintű képzés
- az egyetemi végzettségre épülő doktori, illetve mesterképzés.
80.30.11Felsőszintű szakmai képzésT.A.M.
Ide tartozik az érettségire épülő, a középfoknál magasabb, de nem egyetemi, főiskolai szintű szakmai képzés a megfelelő elméleti háttérrel.
80.30.11.1Post-secondary szakmai oktatásT.A.M.
Ide tartozik a középiskolai végzettséget igénylő, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákra képző középfoknál magasabb szintű szakmai képzés.
80.30.11.2Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű szakképzésT.A.M.
Ide tartozik az érettségire épülő főiskolai, az Országos Képzési Jegyzékben külön felsőfokú képzettségi szinten meghatározott szakmák valamelyikében szakmai képesítést nyújtó képzés, amely ismeretanyagának egyharmada az egyetemi vagy főiskolai szinten folyó alapképzésbe akkreditációt követően beszámítható.
80.30.12Felsőfokú oktatás, képzésT.A.M.
80.30.12.1Főiskolai, egyetemi képzésT.A.M.
Ide tartozik a főiskolai, egyetemi, vagy azzal ekvivalens szintű képzés (alapképzés, szakirányú továbbképzés, posztgraduális képzés). Alapképzésben főiskolai végzettség (Bachelor röv. BA, Bsc) vagy egyetemi végzettség (Master röv.MA, Msc) szerezhető.
80.30.12.2Doktori-, mesterképzésT.A.M.
Ide tartozik a doktori fokozat (PhD) vagy (művészeti) mesterfokozat (DLA) megszerzését segítő képzés.
80.4Felnőtt-, egyéb oktatásT.A.M.
Ide tartozik az iskolarendszerű közoktatás, felsőoktatás és az iskolarendszerű szakképzés körén kívül eső, szervezett formában (tanfolyam, távoktatás) folyó oktatás, képzés, amely meghatározott hatósági bizonyítvány, jogosítvány vagy valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges képesítés megszerzésére készít fel. Ide tartoznak továbbá az iskolai és iskolán kívüli oktatást segítő, kiegészítő oktatási szolgáltatások (pl. üzemi tanműhelyi, munkahelyi csoportos gyakorlati oktatás).
80.41Járművezető-oktatásT.A.M.
80.41.1Járművezető-oktatásT.A.M.
80.41.11.0Gépjárművezető-oktatásT.A.M.
Ide tartozik a gépjármű vezetésére jogosító vezetői jogosítványok megszerzésére felkészítő oktatás.
80.41.12.0Repülő-, hajóvezető- oktatásT.A.M.
Ide tartozik a légi és vízi közlekedési eszközök vezetésére jogosító vezetői jogosítványok megszerzésére felkészítő oktatás
80.42Felnőtt-, egyéb oktatás
80.42.10Felnőtt oktatásT.A.M.
Ide tartozik a felnőtt és egyéb oktatás körébe tartozó minden olyan oktatási szolgáltatás, amely máshova nem sorolható.
80.42.10.1Szakképesítést adó képzésT.A.M.
Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmákra az iskolarendszeren kívüli formában folyó képzés, beleértve az alapfokú iskolai végzettség megszerzéséhez nem kötött képesítést.
80.42.10.2Egyéb képzés, betanításT.A.M.
Ide tartozik az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmák körén kívül eső szakmákra, szakképesítést nem igénylő munkakörök ellátására felkészítő betanítás, képzés.
80.42.10.9Egyéb, máshova nem sorolt felnőtt oktatásT.A.M.
80.42.20Egyéb oktatásT.A.M.
80.42.20.1Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzésT.A.M.
Ide tartozik az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó, de iskolán kívül folyó (üzemi, munkahelyi) gyakorlati, szakmai képzés.
80.42.20.9Egyéb máshova nem sorolt oktatásT.A.M
Ide tartozik minden olyan oktatás, képzés körébe tartozó szolgáltatás, amely máshová nem sorolható pl. hivatásos sportoktatók képzése, az iskolarendszerű oktatásban, kollégiumban elkülönülten, vállalkozásként végzett óraadás, nevelés, oktatás.

N EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85.1Humán-egészségügyi ellátásT.A.M.
85.11Fekvőbeteg-ellátás
85.11.1Fekvőbeteg-ellátásT.A.M.
Ide tartozik az általános és speciális fekvőbeteg-ellátás (pl. diagnosztizálás, gyógykezelés, operálás, vizsgálat, sürgősségi ellátás, radiológiai ellátás, . altatás, intenzív ellátás), az általános kórházi, a speciális intézményi pl. klinikai, betegségmegelőző intézményi fekvőbeteg-ellátás, elmegyógyintézeti, rehabilitációs és egyéb, elhelyezéssel együttes fekvőbeteg-ellátás, beleértve a katonai bázisok és büntetésvégrehajtási intézmények fekvőbeteg-ellátását is.
Nem ide tartozik: a járóbeteg szakrendelők által nyújtott ellátás (85.12.1), a fogászati ellátás (85.13.1), az ambulancia (85.12), a katonák közvetlen harctéri egészségügyi ellátása (75.22), az elsősegély-, a betegszállító- és a mentőszolgálat (85.14).
85.11.11.0Fekvőbeteg műtétes ellátásaT.A.M.
85.11.12.0Fekvőbeteg klinikai (nem műtétes) ellátásaT.A.M.
85.11.13.0Fekvőbeteg nőgyógyászati, szülészeti ellátásaT.A.M.
85.11.14.0Fekvőbeteg-rehabilitációT.A.M.
85.11.15.0Fekvőbeteg pszichiátriai ellátásaT.A.M.
85.11.16.0Fekvőbeteg egyéb ellátásaT.A.M.
85.12Járóbeteg-ellátás
85.12.1Járóbeteg-ellátásT.A.M.
Ide tartozik az általános és szakorvosi (pl. sebészeti) vizsgálat, konzílium és gyógykezelés, az orvosi gondozói, betegségmegelőzési tevékenység, a háziorvosi ellátás, a járóbetegek szakorvosi, gondozóintézeti ellátása, a járóbeteg-kezelés (művese-kezelés, kemoterápia stb.) A tevékenységek végezhetők magán-, illetve vállalkozási tevékenységként és fekvőbeteg-ellátó intézmény ambuláns rendelésén is. Ide tartoznak a fekvőbeteg ellátó intézmények magánkonzíliumi tevékenységei csakúgy, mint a gazdasági szervezetekhez, iskolákhoz, szociális otthonokhoz, munkaügyi és jótékonysági szervezetekhez kapcsolódó háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátás, tanácsadás, preventív ellátás.
Nem ide tartozik: az orvosi ellátáson kívüli egészségügyi szakellátás, mint például a szülésznői, védőnői, ápolói és fizioterapiai stb. szaktevékenység (85.14).
85.12.11.0Egészségügyi alapellátásT.A.M.
Ide tartozik (az orvosi praktizálásra jogosult által végzett) háziorvosi, a házi gyermekorvosi alap- és ügyeleti ellátás valamint az iskola-egészségügyi, a sportorvosi, a foglalkozás-egészségügyi és egyéb egészségügyi alapellátás is.
85.12.12.0Járóbeteg-szakellátásT.A.M.
Ide tartozik a járóbeteg-szakellátás, a szakambulancia és az orvosi egészségügyi diagnosztikai szakellátás.
85.13Fogorvosi szakellátásT.A.M.
85.13.1Fogorvosi ellátás, tanácsadásT.A.M.
Ide tartozik a fog- és szájbetegségek megelőzésével, gyógyításával, hiányzó fogak pótlásával stb. foglalkozó szakorvosi ellátás.
Nem ide tartozik: a fogtechnikai szolgáltatás (33.10)
85.13.11.0FogszabályozásT.A.M.
Ide tartozik a fogszabályozási ellátás (pl. előreálló fogazat, harapási deformációk stb.), valamint a szájsebészeti ellátás (a kórházi fekvőbeteg-ellátás is).
85.13.12.0Egyéb fogászati szolgáltatásT.A.M.
Ide tartoznak az általános fogászati ellátások, pl. rutin fogászati ellenőrzés, megelőzés, lyukas fogak kezelése.
85.14Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.14.1Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ide tartozik minden olyan humán-egészségügyi szolgáltatás, amely az előzőkben felsorolt egészségügyi szolgáltatásokba nem sorolható.
85.14.11.0Szülész szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik pl. a terhes nő terhesség alatti felügyelete, a szülés levezetése, az anyák közvetlen szülés utáni felügyelete.
Nem ide tartozik: a házi segítségnyújtás, a házi szociális gondozás (85.32.14), anyák szociális ellátása (85.31.14.2).
85.14.12.0Ápolói szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik az ápolási szolgáltatások terén a beteg otthonában vagy az ápoló saját tanácsadó-helyiségében (rendelőjében) nyújtott egészségügyi ellátás, az anyák és a gyermek gondozása, ápolási, higiénés tanácsadás stb.
Nem ide tartozik: a házi segítségnyújtás, a házi szociális gondozás (85.32.14), anyák szociális ellátása (85.31.14.2), az anyák közvetlen szülés utáni felügyelete (85.14.11.0).
85.14.13.0Fizioterápia, paramediális szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a fizioterápia, ergoterápia, a foglalkozásterápia, a beszédterápia (logopédia, foniátria), a homeopathia, az akkupunktúra, a dietetika, az egészségügyi masszázs stb. (Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag erre feljogosítottak nyújthatják.)
85.14.14.0MentőszolgálatT.A.M.
Ide tartozik az életmentéssel, betegszállítással kapcsolatos tennivalók ellátása, újraélesztő készülékkel, orvosi személyzettel vagy azok nélkül.
Nem ide tartozik: bányamentés (10), a vízi mentés, barlangmentés (74.84,16.9)
85.14.15.0Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásT.A.M.
Ide tartozik az orvosi irányítás nélkül végzett, az orvosi kezelést, műtétet előkészítő elszállásolással kombinált betegellátás.
85.14.16.0Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásT.A.M.
85.14.17.0Vérellátás, transzplantációs bankT.A.M.
Ide tartozik a vérellátással, vérkonzerválással, vérkészítmények előállításával és felhasználásával kapcsolatos klinikai és diagnosztikai tevékenység; sperma-transzplantációsszerv-bank.
Nem ide tartozik: konzervált vér (BT0 2441).
85.14.18.0Egyéb egészségügyi szolgáltatás25
Ide tartozik pl. az egészségügyi kártevő irtás.
85.20Állat-egészségügyi ellátás
85.20.1Állat-egészségügyi ellátás12
Ide tartozik az állatok diagnosztikai vizsgálata, gyógykezelése, az állatokon végzett műtéti és egyéb beavatkozások, fertőtlenítések, állományvizsgálatok, állatvásártéri, valamint állatszállítás során történő állatorvosi közreműködés. Fertőző állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos állatorvosi tevékenységek. Ide tartoznak a megelőzést, feltárást szolgáló vizsgálatok (pl. szerológiai vizsgálat) is. Jogszabályokban előírt és a nemzetközi követelmények érvényesítése miatti állategészségügyi határállomási ellenőrzés.
Nem ide tartozik. mesterséges megtermékenyítés (01.42.10.2).
85.20.11.0Hobbiállat egészségügyi ellátása12
85.20.12.0Egyéb állat egészségügyi ellátása12
85.3Szociális ellátásT.A.M.
85.31Szociális ellátás elhelyezéssel
85.31.1Szociális ellátás elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik a koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva önálló életvitelre nem képes személyek tartós és átmeneti bentlakásos intézményekben történő gondozása, teljes körű ellátása, ahol az orvosi ellátás vagy oktatás nem alapvető követelmény.
85.31.11.0Időskorúak szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik az időskorúak otthonában, szállást biztosító idősek klubjában, gondozóházakban történő ellátás.
85.31.12.0Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik a fogyatékosok otthonaiban a súlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek tartós, illetve átmeneti ellátása.
85.31.13.0Gyermekvédelmi ellátás elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik a gyermekek, csecsemők, árvák, stb. gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátása bentlakásos bölcsődében, gyermekotthonban és gyermekvédelmet szolgáló más bentlakásos intézményben, beleértve a nevelőszülői elhelyezést is.
Nem ide tartozik: fiatalkorúak javító-nevelő intézeti ellátása (85.31.15.2)
85.31.14Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik az egyéb rászorulók szociális elhelyezése, pl. anyaotthonok, hajléktalanok szállása.
85.31.14.1Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
85.31.14.2Anyák szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
85.31.14.9Máshova nem sorolt, egyéb rászorult szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
85.31.15Egyéb szociális ellátás elhelyezésselT.A.M.
Ide tartozik minden olyan ellátási forma, illetve szolgáltatás, amely az előzőekbe nem sorolható. Ide tartozik pl. az alkoholisták és más szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a bírói úton javító-nevelésre utalt fiatalok elhelyezése, életviteli segítségnyújtás az ott lakóknak, az önálló élet megteremtésének segítése.
85.31.15.1Menekültek szociális ellátása elhelyezésselT.A.M.
85.31.15.2Fiatalkorúak javító-nevelő intézeti ellátásaT.A.M.
85.31.15.3Pszichiátriai-, szenvedélybeteg ellátása elhelyezésselT.A.M.
85.31.15.9Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezésselT.A.M.
85.32Szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.1Szociális ellátás elhelyezés nélkülT.A.M.
85.32.11Gyermekek napközbeni ellátásaT.A.M.
Ide tartozik az egészséges gyermekek szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézményes ellátás, (pl. kötelező házi gyermekfelügyelet, családi napközi stb.).
Nem ide tartozik: a nem kötelező gyermekfelügyelet (93.05.10. 3).
85.32.11.1Bölcsődei ellátásT.A.M.
85.32.11.9Egyéb napközbeni gyermekellátásT.A.M.
85.32.12.0Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközi ellátásaT.A.M.
Ide tartozik a fogyatékos fiatalkorúak nappali intézményben történő ellátása.
85.32.13.0Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a gyermekjóléti szolgálat és egyéb intézmény keretében végzett gyermekvédelmi ellátás, gyermekvédelmi szolgáltatás. A máshol nem nevesített, személyek, családok, általában gyermekes szülők részére végzett tanácsadás magatartási, tanulási és más, gyermekeket érintő problémákban, pl. családi, iskolai problémák, nevelési gondok, gyermekek fenyítése és egyéb zaklatása, krízishelyzet, örökbefogadás.
85.32.14.0Jóléti szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a szociális segélyezések és természetbeni juttatások intézése pl.: házi segítségnyújtás, házi szociális gondozás, családsegítés, családi költségvetési tanácsadás.
Nem ide tartozik: gyermekjóléti szolgáltatás (85.32.13.).
85.32.15.0Foglalkoztatási rehabilitációT.A.M.
Ide tartozik a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességűek, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók, munkanélküliek szociális foglalkoztatása, a foglalkoztatást elősegítő közvetlen támogatás.
Nem ide tartozik: az itt létrehozott terméket, szolgáltatást a termék vagy szolgáltatás jellegének megfelelően kell a termék- és szolgáltatásjegyzékbe sorolni.
85.32.16Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkülT.A.M.
Ide tartozik minden olyan szociális ellátás, gondozás, szolgáltatás, amely az előzőekbe nem sorolható. Ide tartozik például: a házassági tanácsadás, a katasztrófa áldozatai, a felnőtt fogyatékosok és idősek nappali intézményi ellátása; a szabadságvesztésből szabadult és a feltételesen szabadlábra helyezett személyek segítése.
85.32.16.1Idősek nappali intézményi ellátásaT.A.M.
85.32.16.2Testi, szellemi fogyatékosok nappali ellátásaT.A.M.
Ide tartozik a testi, szellemi fogyatékos felnőttek nappali ellátása.
85.32.16.3Hajléktalanok nappali ellátásaT.A.M.
Ide tartozik a népkonyha, nappali melegedő és egyéb szolgáltatások a hajléktalanok számára.
85.32.16.4Pszichiátriai-, szenvedélybetegek nappali ellátásaT.A.M.
85.32.16.5Menekültek nappali ellátásaT.A.M.
85.32.16.6Házassági tanácsadásT.A.M.
85.32.16.9Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkülT.A.M.

O EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
90.00Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
90.00.1Szennyvíztisztítás, kapcsolódó szolgáltatás12
90.00.11Szennyvízelvezetés, -kezelés12
90.00.11.1Szennyvízelvezetés12
Ide tartozik a lakásokban, üzemekben, intézményekben és az egyéb vízfogyasztóknál keletkező szennyvizek elvezetése közcsatorna-hálózaton keresztül a szennyvíztisztító telepekre, illetve a befogadókba.
90.00.11.2Közüzemi szennyvíztisztítás12
Ide tartozik a közcsatorna-hálózaton keresztül elvezetett szennyvizek mechanikai, biológiai és III. tisztítási fokozattal történő tisztítása közüzemi szennyvíztisztító telepen.
90.00.11.3Ipari szennyvíztisztítás12
Ide tartozik a termelés során keletkező ipari, mezőgazdasági stb. eredetű szennyvizek mechanikai, biológiai és fizikokémiai (III.) tisztítási fokozattal történő tisztítása a közcsatorna-hálózatba vagy a befogadókba bocsátás előtt.
90.00.11.4Csapadékvíz-elvezetés12
Ide tartozik a települések csapadékvizének összegyűjtése és elvezetése egyesített vagy elválasztott csatornarendszeren keresztül.
90.00.11.9Egyéb szennyvízelvezetéssel, -kezeléssel kapcsolatos szolgáltatás12
90.00.12.0Településtisztasági szolgáltatás12
Ide tartozik a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolását szolgáló létesítmény kiürítése, az összegyűjtött szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés céljából történő elszállítása, ellenőrzött és rendezett lerakása, feldolgozása és ártalmatlanítása együttesen, valamint az ezeket szolgáló létesítmények üzemeltetése.
90.00.2Szilárd hulladék kezelése12
90.00.21.0Hulladékbegyűjtés12
Ide tartozik a települési szilárd (háztartási és ahhoz hasonló összetételű, azzal együtt gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható) hulladék közterületekről és az ingatlanokról történő rendszeres összegyűjtése és elhelyezés céljából történő elszállítása, valamint a nem veszélyes, termelési szilárd hulladékok begyűjtése.
Nem ide tartozik: az eseti megbízásra elkülönülten végzett hulladékszállítás (60.24.1).
90.00.22.0Hulladékégetés12
90.00.23.0Egyéb hulladékkezelés12
Ide tartozik a hulladékégetésen kívüli egyéb hulladékártalmatlanítás, -kezelés, pl. hulladéklerakó-telepen történő elhelyezés, komposztálás stb.
90.00.24Veszélyes hulladék kezelése12
Ide tartozik az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelentő, illetve a nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást kifejtő hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása és kezelése (előkezelése, ártalmatlanítása), valamint az ezeket szolgáló létesítmények üzemeltetése együttesen.
Nem ide tartozik: a hulladék szállítása (60, 61, 62).
90.00.24.1Veszélyes hulladék előkezelése12
Ide tartozik a veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását, szállítását, további kezelését elősegítő, illetőleg ezek biztonságát növelő, a veszélyes hulladék környezeti veszélyességét csökkentő szolgáltatás.
90.00.24.2Veszélyes hulladék ártalmatlanítása termikus úton12
Ide tartozik a veszélyes hulladék égéssel vagy más termikus eljárással történő ártalmatlanítása.
90.00.24.3Veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással12
Ide tartozik a veszélyes hulladék lerakótelepen végzett ártalmatlanítása végleges lerakással, vagy a közelítőleg azonos összetételű veszélyes hulladékok esetében a monodepóniában történő ártalmatlanítás.
90.00.24.4Veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb módon12
Ide tartozik a veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb (az égetésen és lerakáson kívüli) fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal.
90.00.24.5Veszélyes hulladék gyűjtése12
Ide tartozik a veszélyes hulladéknak a tárolást, kezelést megelőző, a környezet szennyezését kizáró módon történő, a tervezett tárolásnak vagy kezelésnek megfelelő összeszedése.
90.00.24.6Veszélyes hulladék begyűjtése12
Ide tartozik a meghatározott anyagi minőségű és mennyiségű veszélyes hulladékok több termelőtől történő összeszedése és a gyűjtőhelyre, a tárolóhoz, az előkezelőhöz, a kezelő telepre való szállítása.
Nem ide tartozik: az elkülönült szállítás (60, 61, 62).
90.00.24.7Veszélye
Ide tartozik a veszélyes hulladéknak a környezetszennyezést kizáró módon kialakított és üzemeltetett tárolótelepen történő elhelyezése.
90.00.24.9Egyéb veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás12
90.00.30Közterületi szolgáltatás12
90.00.30.1Közterület-tisztítás12
Ide tartozik a közterületek (utak, járdák, terek, alul- és felüljárók, hidak stb.) gépi vagy kézi erővel történő tisztítása és locsolása.
90.00.30.2Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés12
Ide tartozik pl. a közterületek gépi vagy kézi erővel való hómentesítése, síkosságmentesítése, szórása.
91ÉRDEK-KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
91.1Vállalkozói, munkáltatói, szakmai érdekképviseletT.A.M.
91.11Vállalkozói, munkáltatói, szakmai érdekképviselet
91.11.10.0Vállalkozói, munkáltatói érdekképviseletT.A.M.
Ide tartozik a vállalkozók, munkáltatók szervezetei (beleértve az ipartestületeket, kamarákat) tagjainak érdekképviselete, érdekérvényesítése az üzleti élettel, a földrajzi, gazdasági, igazgatási kérdésekkel kapcsolatban a kormányzattal, munkavállalókkal stb. szemben, munkaügyi tárgyalásokban, egyezkedésekben, a gazdaság, az üzleti élet és kereskedelem fejlesztése érdekében.
91.12Szakmai érdekképviselet
91.12.10.0Szakmai érdekképviseletT.A.M.
Ide tartozik a meghatározott tudományágak, szakmai, műszaki, művészeti terütek egyesületi, érdekképviseleti információellátási szolgáltatásai, az eges szakterületek gyakorlása fettételeinek kidolgozása és ellenőrzése, a kormányzati szerveknél, a nyilvánosság előtt a terület képviselete. Ide értendő a kulturális életben résztvevő szakemberek, mint pl. írók, festők, különböző előadóművészek, újságírók, előadók, biztosítási ügynökök, gyorsírók stb. egyesületi érdekképviselete, tagsági, szakmai követelmények kidolgozása és ellenőrzése, képviselet a kormányzati hivatalokkal szemben és a közösségi kapcsolatok tartása.
91.20Szakszervezeti tevékenység
91.20.10.0Szakszervezeti tevékenységT.A.M.
Ide tartozik a munkavállalók általános vagy szakmai területi (műszaki, kulturális stb. területek) munkavállalói érdekeinek képviselete, egyeztetések a kormánnyal, munkaadókkal.
91.3Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységT.A.M.
91.31Egyházi tevékenység
91.31.10.0Egyházi tevékenységT.A.M.
Ide tartozik a vallási szemezetek vagy egyházi személyek templomokban, mecsetekben, zsinagógákban, vagy más helyeken közvetlenül a híveknek nyújtott vallási szolgáltatásai (istentisztelet, mise, keresztelési, bérmálási, házasságkötési, temetési vallási szertartás stb.), valamint az egyházak saját tagjai vallásgyakorlásának biztosítása monostorokban, kolostorokban és hasonló szervezetekben, vallási rendházakban, valamint misszionáriusi szolgáltatás.
Nem ide tartozik: oktatás (80), egészségügyi és szociális ellátás (85.3).
91.32Politikai tevékenység
91.32.10.0Politikai tevékenységT.A.M.
Ide tartozik a politikai szervezetek és az azokhoz kapcsolódó más szervezetek, mint pl. a politikai pártok ifjúsági szervezeteinek politikai tevékenysége, információs terjesztés, nyilvános képviselet, finanszírozási források megteremtése, de fő célja tagjainak és a párttal szimpatizánsoknak a politikai hivatalokba való elhelyezése.
91.33Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.33.10.0Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a pl. közügyek, társadalmi célok, közkiadások támogatása, a közoktatás, politikai befolyás, pénzforrások szerzése stb. útján, közösségi és oktatási létesítmények támogatása, speciális csoportok - mint pl. etnikai és kisebbségi csoportok - védelme és segítése, a környezetvédelem, a közösségi, szociális és oktatási lehetőségek támogatása, a társasági érintkezési célú egyesületi, mint pl. a rotary klubok, szabadkőműves páholyok, fiatalok vallásos szervezetei, hazafias társaságok, beleértve a háborús veteránok szervezeteit, ifjúsági szervezetek, pl. cserkészek, diákszervezetek, diákklubok és egyetemi diákszervezetek stb., kulturális, szabadidős- vagy hobbi-egyesületek pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film-, fotó-, zenei és művészeti, iparos, bélyeggyűjtőklubok és számos más klub tevékenysége.
92SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
92.11Film-, videogyártás
92.11.3Film-, videogyártás12
92.11.31.0Film-, videofelvétel-készítés12
Ide tartozik a nyilvános közlésre alkalmas mozgókép diapozitív, videofelvétel első eredeti (master) példányának előállítása a hordozó anyagtól függetlenül, beleértve a felvételkészítést, az animációs filmek, a rövid filmek, a dokumentum és szórakoztató, oktató stb. filmek készítése filmstúdiókban.
Nem ide tartozik: a családi, társadalmi és más eseményekről készített felvételek készítése és másolása (74.81.2), a tévéműsorok készítése, rögzítése adás céljára (92.20.12), a filmek sokszorosítása (BT0 22.32).
92.11.32.0Egyéb film-, videogyártási szolgáltatás12
Ide tartozik a kép/hangfelvétel -vágás, -editálás, -utóhangosítás, -szinkronizálás, -feliratozás, -hangfölémondás, -trükközés stb.
Nem ide tartozik: a különböző típusú (film, mágneses, optikai) mozgoképhordozók közötti átírás, illetve a különböző műszaki rendszerű (PAL, SECAM, MTSC stb.) mágneses mozgóképhordozók közötti átmásolás (transzkódolás) (74.81.32).
92.12Film-, videoterjesztés
92.12.10.0Film-, videoterjesztés12
Ide tartozik a filmek, illetve filmjogok közvetlen átadása, filmek kölcsönzése - nem közvetlenül a nagyközönségnek -, hanem továbbfelhasználók, továbbforgalmazók (mozi, egyéb vetítőhely, zárt láncú közvetítő, TV, filmkölcsönző) számára.
Nem ide tartozik: az elkülönült reklám, propaganda (74.40.1), műsoros videokazetta kölcsönzése (71.40.12).
92.13Filmvetítés
92.13.1Film-, videovetítés12
92.13.11.0Filmvetítés12
Ide tartozik a nyilvános filmvetítés (zárt, szabadtéri vagy más vetítési helyen).
Nem ide tartozik: az elkülönült reklám-, propagandafilm vetítés (74.40.1).
92.13.12.0Videovetítés12
Ide tartozik a nyilvános videovetítés (zárt, szabadtéri vagy más vetítési helyen).
Nem ide tartozik: az elkülönült reklám-, propagandafilm vetítés (74.40.1).
92.20Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
92.20.1Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás12
Ide tartozik a rádió és tv-programok (élő egyenes adás, vagy rögzített műsor) készítése, adása, függetlenül a műsor jellegétől (hírműsor, irodalmi mű, sportközvetítés, szórakoztatás, oktatás stb.).
Nem ide tartozik: a rádió és tv-műsorok, programok sugárzása, szórása, vétele, továbbítása (64.20.2), reklám, propaganda, hirdetés (74.40.1), filmgyártás (92.11.3).
92.20.11.0Rádióműsor-szolgáltatás12
Ide tartozik a rádiós hangfelvételek és rádióműsorok készítése (élő vagy rögzített műsor) adás céljából.
92.20.12.0Televízióműsor-szolgáltatás12
Ide tartozik a televíziós felvételek, az élő vagy rögzített és tv-műsorok készítése adás céljából.
92.3Egyéb szórakoztatás
92.31Alkotó-, előadóművészet
92.31.2Alkotó-, előadóművészet12
92.31.21.0Előadóművészet12
Ide tartoznak a közönség előtt - zárt vagy szabadtéren tartott színházi előadások, hangversenyek, tánc és operaelőadások, a pantomim és más művészeti, illetve vegyes művészeti előadások beleértve a hivatásos, amatőr művészcsoport, társulat, zenekar, együttes előadói tevékenységét is.
92.31.22.0Művészeti alkotótevékenység12
Ide tartozik az irodalmi, színpadi, zene- és táncművek, rádió- és televíziójátékok, filmforgatókönyvek, filmvázlatok, filmnovellák megalkotása; (egyéni művészi tevékenység, pl. színészi, rendezői, zenészi, írói, előadói, szobrászati, festői, karikaturista-tevékenység); műfordítás; képzőművészeti alkotások, díszletek (színpadi, film és egyéb művészeti alkotások díszletei) művészi igényű megtervezése. Képzőművészeti alkotások műértékének helyreállítása, pl. festmények restaurálása.
Nem ide tartozik: az ipari, építőipari termékek, hírközlési, látványtechnikai és egyéb termékek, technikai berendezések műszaki, kiviteli tervei (74.20), a grafikai szolgáltatások, formatervezés, belsőépítészeti tervezés, divattervezés (74.84.13), szórakoztatás (92.34)
92.32Művészeti kiegészítő tevékenység
92.32.10.0Művészeti kiegészítő szolgáltatás25
Ide tartozik a művészeti létesítmények (hangversenytermek, színházak stb.) rendeltetésének megfelelő működtetése, jegyértékesítő ügynökségi szolgáltatás. A színpadi látvány, fény és hangeffektusok biztosítása. A nyilvános közlésre alkalmas zenei vagy más hangfelvétel első, eredeti (master) példányának előállítása.
92.33Vidámparki szórakoztatás
92.33.10.0Vidámparki szórakoztatás12
92.34Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.34.1Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás25
92.34.11.0Cirkusz, varieté, revüműsor, kaszkadőrbemutató25
92.34.12.0Táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás25
92.34.13Vegyes egyéb szórakoztatás
Ide tartoznak az ismeretterjesztést szolgáló előadássorozatok , a pihenéssel, szórakozással kapcsolatos tanfolyamok, a vegyes szórakoztató műsorok, a magyarnóta-műsorok, a nyilvános , közönség előtt zajló (műsoros) díjkiosztók, vetélkedők (pl. szépségkirálynő-választás) stb., a bikaviadal, rodeo, fény és hangjáték, bábszínházi előadás, tűzijáték.
92.34.13.1Játékautomata üzemeltetése25
92.34.13.9Egyéb szórakoztatásT.A.M.
Ide tartoznak pl. táncmulatságok, disco-, sétahajózás, sétakocsikázás, sétarepülés, nem a versenysport szabályainak megfelelő tekepálya, biliárdasztal működtetése stb.
92.40Hírügynökségi tevékenység
92.40.10.0Hírügynökségi szolgáltatás25
Ide tartozik a hírek, színes beszámolók szolgáltatása a hírközlő szerveknek, eszközöknek, hírszolgálatnak (újságok, folyóiratok, rádió, tv stb.) önálló újságírói és fotóriporteri szolgáltatás.
92.5Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenységT.A.M.
92.51Könyvtári, levéltári tevékenység
92.51.1Könyvtári, levéltári szolgáltatásT.A.M.
92.51.11.0Könyvtári szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a könyvtári dokumentációs és információs tevékenység könyvekről, újságokról, folyóiratokról és más rendszeres kiadványokról, kép- és hanganyagokról. Könyvtári anyagokból általános és szakanyagok gyűjtése, feltárása (katalogizálás), kölcsönzés (belföldi, külföldi), olvasószolgálat, visszakeresés az információs igények kielégítése érdekében.
Nem ide tartoznak: videoszalag kölcsönzése (71.40.12), az elkülönült, önálló szolgáltatások, pl. másolás, sokszorosítás (74.83.12), adatbázis-szolgáltatás (72.40.10.0), kiadvány, katalógus készítése (BTO, illetve ipar).
92.51.12.0Levéltári szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése.
92.52Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.52.1Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelmeT.A.M.
92.52.11Múzeumi szolgáltatás, művészeti kiállításT.A.M.
92.52.11.1Múzeumi szolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a muzeális értékű tárgyak felkutatása, beszerzése, gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, nyilvántartása, az anyagok rendszerezése, kutatása, bemutatásra alkalmassá tétele és kiállításuk rendezése, alkalmi kiállítások rendezése.
92.52.11.2Képző-, ipar-, foto-, egyéb művészeti kiállításT.A.M.
92.52.12.0Történelmi hely, épület bemutatásaT.A.M.
92.53Növény-, állatkerti bemutató (természetvédelem)
92.53.1Állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása12
92.53.11.0Állat-, növénykerti szolgáltatás12
Ide tartozik az állat- és növénykertek működtetése, bemutatása.
92.53.12.0Védett természeti érték bemutatása12
Ide tartozik az élő természet, védett természeti értékek bemutatása.
92.6SporttevékenységT.A.M.
92.61Sportpályák, stadionok működtetése
92.61.10.0Sportpálya, stadion működtetéseT.A.M.
Ide tartozik azon sportpályák, sportberendezések üzemeltetése, amelyek rendeltetésszerű használata teszi lehetővé bizonyos sportágak űzését (pl, golf- és teniszpálya, sípálya, biliárd és tekepálya stb.). Ide tartozik a sportolási, pihenési és szórakoztatási lehetőséget biztosító uszodaszolgáltatás is.
Nem ide tartozik: ingatlan-bérbeadás (70.20), ingatlankezelés (70.32.1), strandfürdő-szolgáltatás (92.72.11), ipari termékek, építmények javítása, karbantartása (az ipar és építőipar megfelelő osztálya), gyógyfürdő, tisztasági fürdőszolgáltatás (93.04.10)
92.62Egyéb sporttevékenység
92.62.1Egyéb sportszolgáltatásT.A.M.
92.62.11.0SportszolgáltatásT.A.M.
Ide tartozik a hivatásos és amatőr sportolók edzése, felkészítése, versenyzése és versenyeztetése.
92.62.12.0Sportrendezvény szervezése, lebonyolításaT.A.M.
Ide tartozik a sportrendezvények megszervezése, illetve lebonyolítása (függetlenül attól, hogy hivatásos vagy amatőr sportolók részére kerültek megrendezésre).
92.62.13.0Máshova nem sorolt, egyéb sportszolgáltatásT.A.M.
Ide tartoznak pl. a lovasakadémiák, versenyistállók.
92.7Egyéb szabadidős tevékenység
Ide tartozik az összes, máshova nem sorolt, pihenéssel, szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatás.
92.71Szerencsejáték, fogadás
92.71.10Szerencsejáték, fogadásT.A.M.
Ide tartozik minden olyan szerencsejáték, fogadás (pl. lóversenyfogadás), amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.
92.71.10.1Sorsolásos játékok szervezéseT.A.M.
Ide tartozik a lottó, keno stb. és más, engedélyezett, olyan szerencsejáték szervezése, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyon ellenszolgáltatást helyez kilátásba meghatározott szám (számsor, jel, ábra stb.) eltalálása, nyerésre jogosító érvényes sorsjegy (szelvény, jegy, tanúsítvány stb. kihúzása esetén. A nyerés, vagy vesztés kizárólag a szán nyilvános húzásának az eredményétől függ. Ide tartozik a: engedélyhez nem kötött sorsolásos játék (pl. báli tombola és az ajándéksorsolás) is.
92.71.10.2Pénznyerő-automata üzemeltetéseT.A.M.
92.71.10.3Játékkaszinó működtetéseT.A.M.
92.71.10.4FogadásszervezésT.A.M.
Ide tartozik minden olyan engedélyezett fogadás, amelyben jövőbeni eseményt kell eltalálni (pl. totó, lóverseny).
92.71.10.9Szerencsejáték, sorsolás kiegészítő szolgáltatás25
92.72Máshova nem sorolható egyéb szabadidő: tevékenység
92.72.1Máshova nem sorolható egyéb szabadidős szolgáltatás
92.72.11.0Szabadidőpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás25
Ide tartozik a kikapcsolódást szolgáló szabadidőparkok strandfürdők, vízpartok gondozása, a szórakoztató vásárok kiállítások tartása, valamint virágkarnevál, repülőbemutató stb.
92.72.12.0Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős szolgáltatás25
Ide tartozik pl. a lovaglás, sport és hobbivadásza' horgászat (mely esetben a vadász, horgász fizet azért hogy a vadászat, horgászat lehetőségét és más kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsák részére), szórakoztató lovagló: hegyi vezetés, hobbiállat-idomítás stb.
Nem ide tartozik: nyomkereső kutya idomítás (74.60.16. 0).
93EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93.0Egyéb szolgáltatás12
93.01Mosás, tisztítás
93.01.1Mosás, tisztítás12
93.01.11.0Mosodai gyűjtőszolgálat12
Ide tartozik a textília átvétele, kiadása mosásra, vagy tisztításra.
Nem ide tartozik: mosás, vegytisztítós (93. 01.1 93.01.14).
93.01.12.0Önkiszolgáló mosoda12
Ide tartozik mindenfajta ruha (beleértve a bőrt, a szőrmét) és textil mosása érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére.
93.01.13.0Textil-, ruhatisztítás12
Ide tartozik mindenfajta ruha és textil (pl. asztalnemű, ágyneműhuzat, csipke, szőnyeg, kárpit) mosása géppel, vagy kézzel akár a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére. Ide tartozik továbbá a ruhanemű és egyéb textilnemű javítása és kisebb átalakítása, ha azt a tisztítással együtt és azzal közvetlen összefüggésben végzik.
93.01.14.0Száraztisztítás12
Ide tartozik mindenfajta ruha (beleértve a bőrt, a szőrmét) és textil száraztisztítása géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére.
93.01.15.0Vasalás12
Ide tartozik mindenfajta ruha (beleértve a bőrt, a szőrmét) és textil vasalása géppel, kézzel vagy érmével működtetett önkiszolgáló gépekkel, akár a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére.
93.01.16.0Ruhafestés, színezés12
Ide tartozik mindenfajta ruha (beleértve a bőrt, a szőrmét) és textil festése és színezése géppel, kézzel, akár a nagyközönség, akár a gazdálkodók részére. Ide tartozik továbbá a farmeranyagból készült ruházati termékek koptatása, fakítása.
Nem ide tartozik: az ipari gyártási folyamat részeként végzett festés, színezés, koptatás, fakítás (17.30.2), fonal és ruha ipari festése (17.30.22).
93.02Fodrászat, szépségápolás
93.02.2Fodrászat, szépségápolás25
93.02.21.0Női fodrászat25
Ide tartozik a női, leányhaj mosása, stuccolása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése és hasonló kezelése.
93.02.22.0Férfi fodrászat25
Ide tartozik a férfi-, fiúhaj mosása, stuccolása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése és hasonló kezelése, valamint a borotválás és a szakállgondozás.
93.02.23Kozmetika, állatkozmetika25
93.02.23.1Kozmetika25
Ide tartozik az emberi arc és test kozmetikai kezelése, arcmasszázs, arckikészítés, manikűr, pedikűr, tyúkszemirtás.
93.02.23.2Állatkozmetika25
93.03Temetkezés
93.03.1Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás12
93.03.11.0Temető kezelése, gondozása, hamvasztás12
Ide tartozik a temető, sírhely, sírkert gondozása, sírhely bérbeadása, eladása, valamint a hamvasztás.
Nem ide tartozik: kertészet, növényápolás (01.41.12).
93.03.12Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás12
93.03.12.1Temetés12
Ide tartozik az emberi és állati tetemek eltemetése földbe, urnafülkébe, hamvak szórása stb.
93.03.12.2Temetést előkészítő, azt kiegészítő szolgáltatás12
Ide tartozik az emberi és állati tetemek előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás, a temetkezési szolgáltatás (pl. ravatalozás, búcsúztatás, halottkísérés) nyújtása.
Nem ide tartozik: az elkülönült egyházi temetési szertartás (91.31.10).
93.04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.04.10.0Fizikai közérzetet javító szolgáltatás25
Ide tartozik a testápolás, szőrtelenítés, ibolyántúli, kvarc- és infracsöves kezelés, személyi higiéné, fizikai közérzetjavító, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, termál fürdő. szolárium, testsúlycsökkentés, fitness klub, nem egészségügyi relaxáló, kondicionáló masszázs, testfestés, tetoválás és egyéb higiéniai szolgáltatás.
Nem ide tartozik: egészségügyi gyógy-, reflexzóna-masszázs (85.14.13), kozmetika (93.02.23.1).
93.05Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
93.05.10Egyéb személyi jellegű szolgáltatás25
93.05.10.1Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás25
93.05.10.2Partnerközvetítés25
Ide tartozik a partnerkereső szolgálat, a házasságközvetítés és hasonló jellegű szolgáltatások.
Nem ide tartozik: a munkaerő-közvetítés (74.50), művészközvetítés (74.84.16.1).
93.05.10.3Gyermekfelügyelet25
Ide tartozik a gyermekek ideiglenes jellegű őrzése.
Nem ide tartozik: a bölcsődei, iskolai ellátás, a települési önkormányzatok által biztosított házi gyermekfelügyelet (80, 85).
93.05.10.4Szexuális szolgáltatás25
93.05.10.9Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás25
Ide tartoznak az egyéb fel nem sorolt személyi szolgáltatások (pl. cipőtisztítás, portási szolgáltatás, belső parkolás, kutyapanzió működtetése, ruhatár, csomagmegőrzés stb.), családfa (genealógiai) kutatás és hasonló jellegű szolgáltatások stb.

P ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS

95ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS
95.0Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás25
95.00Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
95.00.10.0Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás25
Ide tartozik a magánháztartásban szolgáló személyzet, úgymint szolgálólány, szakács, pincér, inas, komornyik, takarítónő, kertész, kapuőr, istállómester, sofőr, gondnok, nevelőnő, baby-sitter, tanító, titkár stb. tevékenysége.
Nem ide tartozik: a háztartási munkát vállaló független szervezet vagy személy tevékenysége, lásd a megfelelő szolgáltatásnál.

Q TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK

99TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK
99.0Területen kívüli szervezetek, testületek25
99.00Területen kívüli szervezetek, testületek
99.00.10.0Területen kívüli szervezetek, testületek25
Ide tartozik a nemzetközi szervezetek, mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak speciális szervezetei, valamint regionális testületei stb., az Európai Közösség, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, az OECD, a Vámegyüttműködési Tanács, az OPEC, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, stb. tevékenysége.
Nem ide tartozik: a külföldre, vagy nemzetközi szervezetek hivatalaiba akkreditált diplomáciai és konzuli kirendeltségek irányítása és működése (75.21).