31993L0050[1]

A Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének "A" részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételéről

A Bizottság 93/50/EGK irányelve

(1993. június 24.)

a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének "A" részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az utoljára a 93/19/EGK irányelv [1] által módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek Közösségbe való bevitele elleni és a Közösségen belüli elterjedése elleni védőintézkedésekről szóló [2], 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (7) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel azzal a céllal, hogy elő lehessen állítani a hivatkozott irányelv V. mellékletének "A" részében nem szereplő egyes olyan termékeket - például a vetőburgonya kivételével burgonyát vagy a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. termését és hibridjeit -, amelyeket nem támadtak meg és nem fertőztek meg a 77/93/EGK irányelvben említett károsító szervezetek, továbbá azzal a céllal, hogy a tagállamok megfelelően ellenőrizhessék e termékek előállítását, helyi, regionális vagy nemzeti szinten hivatalos nyilvántartásba kell venni a fent említett termékek termelőit, vagy amennyiben az megfelelőbb, az e termékek termelési körzeteiben lévő közraktárakat vagy szállítási központokat;

mivel az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv mellékletében felsorolt termékek termelőit vagy az e termékek termelési körzeteiben lévő közraktárakat vagy szállítási központokat helyi, regionális vagy nemzeti szinten hivatalos nyilvántartásba vegyék.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a Tanács 91/683/EGK irányelve [3] 3. cikkének (1) bekezdésében említett időpontig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok fogadják el.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal hazai joguknak mindazon rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. június 24-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 96., 1993.4.22., 33. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[3] HL L 376., 1991.12.31., 29. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. A Solanum tuberosum L. gumói., a vetőburgonya kivételével.

2. A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. termése és hibridjei.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0050 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0050&locale=hu

Tartalomjegyzék