32009L0087[1]

A Bizottság 2009/87/EK irányelve ( 2009. július 29. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az indoxakarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/87/EK IRÁNYELVE

(2009. július 29.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az indoxakarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) 2005. december 12-én a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelem érkezett az Egyesült Királysághoz a DuPont de Nemours S.A.-tól, hogy történjen meg az indoxakarb hatóanyagként való felvétele az említett rendelet I. vagy IA. mellékletébe a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban, azaz rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerekben történő felhasználása vonatkozásában. A 98/8/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdésében említett időpontban biocid termék hatóanyagaként még nem volt forgalomban az indoxakarb.

(2) Az értékelés elvégzése után, 2007. március 5-én az Egyesült Királyság benyújtotta az illetékes hatóság jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást.

(3) 2008. május 28-án az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság a Biocid Termékek Állandó Bizottságának keretein belül felülvizsgálták és a vizsgálat eredményeit értékelő jelentésben foglalták össze.

(4) A vizsgálatokból kitűnik, hogy a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerekben felhasznált, indoxakarbot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ezért indokolt az indoxakarb felvétele az I. mellékletbe.

(5) Közösségi szinten nem értékelték valamennyi lehetséges felhasználási módot. Ezért szükségszerű, hogy a tagállamok értékeljék a közösségi szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemekre és a népességcsoportokra vonatkozó kockázatokat, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(6) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerekben felhasznált, indoxakarbot tartalmazó termékekkel kapcsolatban a termékengedélyeztetés során indokolt megkövetelni kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását.

(7) Ezeknek az intézkedéseknek a nem célzott fajokat és a vízi környezetet érintő kockázatok csökkentésére kell irányulniuk. Ezért bizonyos feltételeket kell meghatározni annak biztosítására, hogy a terméket csecsemők, gyermekek és kedvtelésből tartott állatok számára nem hozzáférhető módon helyezzék ki, és hogy vízzel ne kerüljön kapcsolatba.

(8) A hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni a tagállamoknak arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(9) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) A Biocid Termékek Állandó Bizottságával 2008. május 30-án került sor konzultációra, ahol az Állandó Bizottság kedvezően vélekedett a 98/8/EK irányelv I. mellékletének az indoxakarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló bizottsági irányelvtervezetről. 2008. június 11-én a Bizottság ellenőrzés céljából benyújtotta az említett tervezetet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az Európai Parlament a meghatározott határidőn belül nem élt ellenvetéssel a tervezettel kapcsolatban. A Tanács ellenezte a tervezet Bizottság általi elfogadását, mivel véleménye szerint a Bizottság által javasolt intézkedés túllépi az 98/8/EK irányelvben meghatározott végrehajtási hatásköröket. Ennek következtében a Bizottság nem fogadta el a tervezetet, és benyújtotta az érintett irányelv módosított tervezetét a Biocid Termékek Állandó Bizottságának. Az Állandó Bizottsággal 2009. február 20-án került sor konzultációra az említett tervezet vonatkozásában.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb annak hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül megfeleljenek.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 29-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, 19. sz. bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0087 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0087&locale=hu

Tartalomjegyzék