GK 12. szám

A kötelezett - ha az a jogosult érdekének sérelme nélkül lehetséges - a hibás dolgot akkor is kicserélheti vagy a szolgáltatást újból teljesítheti (a munkát újból elvégezheti), ha a jogosult a szavatossági igényét még nem konkretizálta. Ezt mindaddig megteheti, amíg a megrendelő vele meg nem egyezett, illetőleg a gazdasági perben eljáró bíróság jogerős határozatot nem hozott.

A szerződés hibás teljesítése miatt érvényesített szavatossági jog megváltoztatásával függ össze az a kérdés, hogy a jogosultnak a szavatossági igények közötti választási, illetőleg változtatási joga miképpen viszonyul a kötelezettnek ahhoz a jogához, hogy a hibás szolgáltatást kicserélheti s hogy köteles-e a megrendelő a kívánt kijavítás vagy árleszállítás helyett a kicserélést elfogadni.

A Ptk. 306. §-ának (6) bekezdése megengedi, hogy ha ez a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges, a kötelezett a kijavítás vagy árleszállítás helyett a dolgot kicserélhesse. A Ptk. 311. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul: ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

A jogszabály a kicserélésre, illetőleg a szolgáltatás újbóli teljesítésére csak olyan korlátozást tartalmaz, hogy az a kötelezettnek csak akkor áll jogában, ha a jogosult érdekeinek sérelme nélkül lehetséges, nem határozza meg azonban, hogy a kötelezett a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) meddig választhatja, meddig ajánlhatja fel, illetve hogy ezt megteheti-e akkor is, ha a megrendelő a szavatossági igényét még nem konkretizálta.

Minthogy a kötelezett - a szerződéstől való elállás [Ptk. 306. § (3) bek.] kivételével - a megrendelő által érvényesített bármelyik szavatossági igény helyett kicserélheti a dolgot, illetve a szolgáltatást újból elvégezheti, ezt a jogát természetesen már akkor is gyakorolhatja, amikor a jogosult a hibás teljesítés miatt keletkezett szavatossági igényét konkrétan még nem jelölte meg.

Egyébként a kötelezettnek az a joga, hogy a hibás dolgot kicserélheti (a szolgáltatást újból teljesítheti), időbelileg ugyanolyan korlátozást kíván, mint a megrendelőt a szavatossági igények tekintetében megillető változtatási (más igényre való áttérési) jog. Azt az elvet tehát, amely a megrendelő által a kellékhiba miatt érvényesített szavatossági igény megváltoztatása tekintetében érvényesül, irányadónak kell tekinteni a kicserélésre is. Ehhez képest a kötelezett a kicserélésre addig jogosult, amíg a szavatossági igényre vonatkozóan a megrendelővel meg nem egyezett, illetőleg a bíróság jogerős határozatot nem hozott.

(A GK 20. sz. állásfoglalással módosított szöveg.)