31995D3052[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 3052/95/EK határozata (1995. december 13.) az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 3052/95/EK határozata

(1995. december 13.)

az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekre vonatkozó információ cseréjét biztosító eljárás létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a Bizottság a Szerződés 100b. cikkével összhangban elkészítette a Szerződés 100a. cikke alá tartozó és e cikk szerint még össze nem hangolt nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések jegyzékét;

mivel e jegyzék rámutatott, hogy a 30. cikk szerinti kötelezettségek elmulasztása miatt a tagállamok által bejelentett, a termékek kereskedelmével kapcsolatos akadályok többségét a Szerződés 100a. cikke szerint elrendelt intézkedések vagy a 169. cikke szerint kezdeményezett eljárások útján kezelik;

mivel a termékeket tiltó nemzeti intézkedések átláthatósága megkönnyítheti az áruk szabad mozgását esetleg veszélyeztető problémák gyors és megfelelő szintű kezelését, többek között azáltal, hogy az ilyen intézkedéseket kellő időben közelítik vagy a Szerződés 30. cikke szerint kiigazítják;

mivel az ilyen átláthatóság megkönnyítéséhez egyszerű és gyakorlatias eljárást kell megállapítani a tagállamok egymás közötti és a tagállamok, valamint a Bizottság közötti információcserére vonatkozóan, hogy a belső piac működésével kapcsolatban felmerülő bármely problémát a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt kielégítő módon lehessen rendezni;

mivel ezen eljárás fő célja az, hogy növelje az össze nem hangolt ágazatokban az áruk szabad mozgásának végrehajtására vonatkozó ismereteket, és azonosítsa a megfelelő megoldások felkutatása során előforduló problémákat;

mivel az ilyen eljárás csak azon esetekre vonatkozhat, amelyekben egy tagállam a saját nemzeti szabályaival való meg nem felelés alapján lépéseket tesz egy másik tagállamban jogszerűen előállított vagy forgalomba hozott áru szabad mozgásának vagy forgalomba hozatalának megakadályozása érdekében;

mivel kizárólag az áruk egy bizonyos fajtája vagy típusa elleni intézkedéseket kell figyelembe venni és ezért azon intézkedéseket ki kell vonni e határozat hatálya alól, amelyek olyan használt árukra vonatkoznak, amelyek az idővel vagy a használattal a forgalomba hozatalra vagy a forgalomban tartásra alkalmatlanná válnak;

mivel a kizárólag a közerkölcs vagy a közrend védelmére vonatkozó intézkedéseket is ki kell vonni e határozat hatálya alól;

mivel más tagállamoknak és a Bizottságnak is lehetőséget kell adni, hogy reagáljanak az e határozat keretében közölt intézkedésekre;

mivel ráadásul ezen eljárás nem ismételheti meg a más közösségi rendelkezések által meghatározott értesítési vagy információszolgáltatási eljárásokat; mivel e különböző eljárásokat megfelelő módon össze kell hangolni;

mivel a vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és az egyéb érdekelt feleknek tudniuk kell, hogy a Bizottságon és az egyes tagállamok közigazgatásán belül kivel kell kapcsolatba lépniük, ha az áruk szabad mozgása tekintetében probléma merül fel;

mivel az e határozat végrehajtására megállapított eljárások nem jelenthetik új, szükségtelen bürokrácia létrehozását, miközben hatékony egyensúlyt biztosítanak a tagállamok jogos érdekeinek védelme és az áruk Közösségen belüli szabad mozgása között;

mivel az átláthatóság érdekében minden egyes érdekelt fél részére teljes körű és naprakész információt kell rendelkezésre bocsátani e határozat végrehajtásáról;

mivel a Közösség szempontjából létfontosságú az áruk szabad mozgását gátló akadályok eltávolítása, és mivel e cél elérése érdekében a Közösségnek e területen intézkedéseket kell megállapítania; mivel ezen intézkedés egyértelműen megfelel a szubszidiaritás elvét kiegészítő arányosság elvének, mert olyan esetek tudatosításának biztosítására korlátozódik, ahol az össze nem hangolt nemzeti szabályok alkalmazása hatással lehet a belső piac megfelelő működésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ha egy tagállam egy másik tagállamban jogszerűen előállított vagy forgalomba hozott termék bizonyos fajtája vagy típusa szabad mozgásának vagy forgalomba hozatalának megakadályozására tesz lépéseket, az ilyen tagállam ennek megfelelően értesíti a Bizottságot, ha az intézkedés közvetlen vagy közvetett eredménye a következő:

- az árukra általános tilalom bevezetése,

- az áruk forgalomba hozatalának megtagadása,

- az érintett termék fajtájának vagy típusának módosítása a forgalomba hozatal vagy forgalomban tartás előtt, vagy

- az áruk kivonása a piacról.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

- "a termék fajtájának vagy típusának módosítása": a 83/189/EGK irányelv [4] 1. cikkében szereplő "műszaki előírás" meghatározásában felsorolt egy vagy több termékjellemző bármilyen módosítása,

- "bírósági határozat": ítélkező igazságszolgáltatási szerv által hozott bármely határozat,

- "intézkedés": a bírósági határozattól eltérő minden egyéb intézkedés.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben megállapított értesítési kötelezettséget a tagállamok az arra felhatalmazott illetékes hatóságaik által hozott intézkedésekre alkalmazzák, a bírósági határozatok kivételével.

Ha azonos lényegi feltételek és eljárások szerint elfogadott több intézkedés vonatkozik egy termék bizonyos fajtájára vagy típusára, az ilyen intézkedések közül kizárólag az elsőre vonatkozik az értesítési kötelezettség.

(2) Az 1. cikket nem lehet a következőkre alkalmazni:

- a kizárólag közösségi harmonizáció érdekében hozott rendelkezések,

- a Bizottság felé különös rendelkezések szerint közölt intézkedések,

- a Bizottság felé különös közösségi rendelkezések szerint közölt tervezett intézkedések,

- az 1. cikkben említett fő intézkedést előkészítő vagy ahhoz vezető intézkedések, úgymint megelőző intézkedések vagy vizsgálatok,

- a kizárólag a közerkölcs vagy a közrend védelméhez kapcsolódó intézkedések,

- a használt árukra vonatkozó intézkedések, amelyek az idővel vagy a használattal a forgalomba hozatalra vagy a forgalomban tartásra alkalmatlanná válnak.

(3) Az ilyen fő intézkedés bírósági felülvizsgálatára vonatkozó eljárás kezdeményezése semmilyen körülmények között nem eredményezi az 1. cikk alkalmazásának felfüggesztését.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett értesítést megfelelő részletességgel, érthető és átlátható formában készítik el. A küldemény a következőket tartalmazza:

- egy információs lap, amely tartalmazza a mellékletben felsorolt adatokat, és

- a 3. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok által hozott intézkedés másolata úgy, ahogyan azt az érintett személy számára közzétették, vagy ahogyan őt értesítették.

A lapon szereplő címszavak alá nem tartozó információt el lehet hagyni a másolatról.

(2) Az (1) bekezdésben említett információt az 1. cikkben említett intézkedés meghozatalának napjától számított 45 napon belül kell közölni.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett információról másolatot küld a többi tagállam részére.

5. cikk

(1) Amennyiben egy vagy több mellékletet tartalmaz azon intézkedés, amelyet e határozat alapján kell közölni, csak egy, annak/azoknak a tartalmát röviden feltüntető jegyzéket kell az intézkedés másolata mellett továbbítani.

(2) A Bizottság vagy bármely más tagállam kérheti az intézkedést hozó tagállamot, hogy az ilyen kéréstől számított egy hónapon belül bocsássa rendelkezésére az (1) bekezdés szerinti jegyzékben említett mellékletek teljes szövegét vagy az intézkedésre vonatkozó bármely más lényeges információt.

(3) Amennyiben a nemzeti törvények úgy rendelkeznek, hogy a vizsgálat maradjon bizalmas, a 4. cikk (1) bekezdésében említett lapon szereplő címszavak alá nem tartozó információ közléséhez, adott esetben az illetékes igazságszolgáltatási szerv engedélyére van szükség.

6. cikk

A tagállamok és a Bizottság megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy tisztviselőik és alkalmazottaik ne hozzák nyilvánosságra az e határozat alkalmazása során megszerzett, természeténél fogva a szakmai titoktartás alá tartozó információt, kivéve az egy adott termék biztonsági szempontjaira vonatkozó információt, amelynek nyilvánosságra hozatalát az emberi egészség és biztonság védelme teszi szükségessé.

7. cikk

Minden egyes tagállam értesíti a Bizottságot azon illetékes nemzeti hatóságról vagy hatóságokról, amelyeket az e határozatban említett információ továbbítására vagy fogadására jelölt ki. A Bizottság ezen információt azonnal továbbítja a többi tagállamhoz.

A tagállamok törekszenek, hogy biztosítsanak egy kapcsolattartó pontot, amely lehet az első bekezdésben említett illetékes nemzeti hatóság vagy hatóságok, vagy hogy biztosítsák a kapcsolattartó pontok egy hálózatát, amelyet azért hoztak létre, hogy elsődleges hivatkozási pontként szolgáljon más nemzeti szabályok elutasításának indokaira és az e határozat általános működésére.

8. cikk

(1) A Bizottság megerősíti az e határozat végrehajtásából adódó minden ügy összehangolását, ideértve az érintett értesítési és információszolgáltatási eljárások összehangolását, az áruk szabad mozgásának egyedi akadályaira vonatkozó panaszokat, és a kölcsönös elismerésre vonatkozó általános problémákat.

(2) A Bizottság annak biztosítására törekszik, hogy a vállalkozások, a fogyasztók és az egyéb érdekelt felek tudják, kivel vegyék fel a kapcsolatot a problémák felmerülése esetén.

9. cikk

A bizalmasság szükség szerinti tiszteletben tartásával és a megoldatlan ügyek sérelme nélkül a Bizottság rendelkezésre bocsátja az e határozat értelmében közölt olyan nemzeti intézkedésekre vonatkozó közösségi információt, amely az össze nem hangolt ágazatokban hatással van az áruk szabad mozgásának elvére. A Bizottság információt szolgáltat az elrendelt utólagos intézkedésről is.

A bejelentett nemzeti intézkedéseket a belső piacra vonatkozó éves jelentés melléklete sorolja fel

10. cikk

E határozat végrehajtásában a Bizottságot a 83/189/EGK irányelv által létrehozott állandó bizottság segíti. A Közösséget rendszeren értesíti az e határozatban meghatározott eljárás működéséről és a tagállamok által közölt intézkedésekről.

Adott esetben a Bizottság értesíti a különös közösségi rendelkezések által létrehozott ágazati bizottságokat is.

11. cikk

E határozat végrehajtásától számított két éven belül a Bizottság működéséről jelentést küld az Európai Parlament és a Tanács részére, és javaslatot tesz bármely, általa szükségesnek tartott módosításra. E jelentés elkészítésének céljából a tagállamok az e határozat végrehajtásának módjára vonatkozó minden információt közölnek a Bizottsággal.

A Bizottság jelentése annak vizsgálatára is kitér, hogy az e határozat szerinti értesítést megfelelően összehangolják-e az egyéb közösségi jogi eszközök szerinti értesítéssel.

12. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A kihirdetéstől számított hat hónapon belül valamennyi tagállam közli a Bizottsággal azokat az intézkedéseket, amelyeket e határozat végrehajtása céljából hozott.

Ezt a határozatot 1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

13. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. december 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

J. L. Dicenta Ballester

[1] HL C 18., 1994.1.21., 13. o., és HL C 200., 1994.7.22., 19. o.

[2] HL C 195., 1994.7.18., 6. o.

[3] Az Európai Parlament 1994. április 20-i véleménye (HL C 128., 1994.5.9., 142. o.), a Tanács 1995. június 29-i közös álláspontja (HL C 216., 1995.8.21., 41. o.), valamint az Európai Parlament 1995. október 26-i határozata (HL C 308., 1995.11.20.) és a Tanács 1995. november 23-i határozata.

[4] A műszaki szabványok és szabályok területén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv (HL L 109., 1983.4.26., 8. o.). A legutóbb a 94/10/EK irányelvvel (HL L 100., 1994.4.19., 30. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ INFORMÁCIÓ CSERÉJÉT BIZTOSÍTÓ ELJÁRÁS

az áruk Közösségen belüli szabad mozgásának elvétől eltérő nemzeti intézkedésekhez

(3052/95/EK határozat)

1. Értesítő tagállam

A további információért megkeresendő személy neve és címe.

2. Értesítés dátuma

3. A termék fajtája vagy típusa

A termék fajtájának vagy típusának részletes leírása.

4. Meghozott intézkedések

5. Fő indokok

- A meghozott intézkedéseket igazoló általános érdek indokai.

- Azon nemzeti szabályok részletei, amelyek alapján a szóban forgó terméket elutasították.

- Annak meghatározása, hogy milyen szempontból nem biztosítják az érintett általános érdek egyenértékű védelmét azon nemzeti szabályok vagy egyéb feltételek, amelyek szerint a szóban forgó terméket egy másik tagállamban előállítják vagy forgalomba hozzák.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995D3052 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995D3052&locale=hu

Tartalomjegyzék