32000R2887[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2887/2000/EK rendelete (2000. december 18.) a helyi hurok átengedésérőlEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2887/2000/EK rendelete

(2000. december 18.)

a helyi hurok átengedéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A 2000. március 23-24-i, lisszaboni Európai Tanács következtetései szerint ahhoz, hogy Európa a legteljesebb mértékben kihasználja a digitális, tudásalapú gazdaságban rejlő növekedési potenciált és munkahelyteremtő lehetőségeket, a vállalkozásoknak és a polgároknak olcsó, világszínvonalú hírközlési infrastruktúrához és szolgáltatások széles választékához kell hozzáférniük. A tagállamok - a Bizottsággal együtt - arra kapnak felkérést, hogy a helyi hozzáférési hálózatok terén a 2000. év végéig a fokozottabb verseny kialakítása érdekében, valamint a helyi hurok átengedése érdekében munkálkodjanak, hogy ezáltal elősegítsék az internethasználat költségeinek jelentős mértékű csökkenését. A 2000. június 20-i feirai Európai Tanács jóváhagyta a javasolt "e-Európa" cselekvési tervet, amely a helyi hurok átengedését rövid távú prioritásként jelöli meg.

(2) A helyi hurok átengedésének - a verseny fokozása, a gazdasági hatékonyság biztosítása és a felhasználók számára maximális előnyök nyújtása révén - ki kell egészítenie a közösségi jog azon meglévő rendelkezéseit, amelyek minden polgár számára biztosítják az egyetemes szolgáltatást és a megfizethető hozzáférést.

(3) A "helyi hurok" a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatban alkalmazott, fizikai sodrott fém érpár, amely egy előfizetői hálózati végpontot összekapcsol a fő kábelrendezővel vagy annak megfelelő eszközzel. Amint a Bizottságnak a távközlési szabályozási csomag végrehajtásáról szóló ötödik jelentésében szerepel, a helyi hozzáférési hálózat továbbra is a liberalizált távközlési piac egyik legkevésbé versenyképes szegmense marad. Az újonnan piacra lépők nem rendelkeznek kiterjedt alternatív hálózati infrastruktúrával, és ezért a hagyományos technológiákkal nem képesek elérni azt a méretgazdaságosságot és lefedettséget, amellyel a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatok piacán jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt üzemeltetők rendelkeznek. Mindez annak a következménye, hogy ezek az üzemeltetők hosszú idő alatt építették ki fémes helyi hozzáférési infrastruktúrájukat úgy, hogy ez idő alatt kizárólagos jogokat élveztek és a beruházási költségeket a monopolbevételekből tudták fedezni.

(4) A távközlési keretszabályozás 1999. évi felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleményről szóló, 2000. június 13-i európai parlamenti állásfoglalás hangsúlyozza annak fontosságát, hogy lehetővé kell tenni az ágazat számára olyan infrastruktúrák fejlesztését, amelyek elősegítik az elektronikus hírközlés és az elektronikus kereskedelem növekedését, továbbá annak fontosságát, hogy a szabályozás segítse elő ezt a növekedést. Az állásfoglalás megállapítja, hogy a helyi hurok átengedése jelenleg elsősorban az erőfölényben lévő vállalkozások fémes infrastruktúráit érinti, és az alternatív infrastruktúrákba történő befektetéseknek kellőképpen meg kell térülniük, mivel ez megkönnyítheti ezeknek az infrastruktúráknak az elterjedését azokon a területeken, ahol jelenlétük még mindig alacsony szintű.

(5) Az új, nagykapacitású optikai szálú hurkoknak közvetlenül a nagy felhasználókhoz történő kiépítése olyan önálló piac, amely az új beruházásoknak köszönhetően versenyfeltételek mellett fejlődik. Ez a rendelet ezért a fémes helyi hurokhoz való hozzáféréssel foglalkozik, a helyi infrastruktúrákhoz való hozzáférés más típusaival kapcsolatos nemzeti kötelezettségek sérelme nélkül.

(6) Az újonnan piacra lépők számára nem lenne gazdaságilag megvalósítható az, hogy a már működő üzemeltetők fémes helyi hozzáférési infrastruktúráival megegyező infrastruktúrát teljes egészében és ésszerű időn belül reprodukálják. Az olyan alternatív infrastruktúrák, mint a kábeltelevízió, a műhold, a vezeték nélküli helyi hurok, jelenleg általában nem rendelkeznek ugyanazzal a funkcionalitással és nem olyan elterjedtek, bár az egyes tagállamokban a helyzet eltérő lehet.

(7) A helyi hurok átengedése lehetővé teszi az újonnan piacra lépők számára, hogy a bejelentett üzemeltetőkkel versenyezzenek a folyamatos internet-hozzáféréshez és a multimédiás alkalmazásokhoz szükséges, a digitális előfizetői vonal (DSL) technológián alapuló nagy sebességű adatátviteli szolgáltatások, valamint a beszédalapú telefonszolgáltatások terén. Az átengedés iránti ésszerű kérelem feltételezi azt, hogy a hozzáférésre a kedvezményezett szolgáltatásainak nyújtásához szükség van, és a kérelem elutasítása megakadályozná, korlátozná vagy torzítaná a versenyt ebben az ágazatban.

(8) Ez a rendelet csak azon bejelentett üzemeltetők fémes helyi hurokjai vonatkozásában írja elő az átengedést, amelyeket nemzeti szabályozó hatóságuk - a megfelelő közösségi rendelkezések alapján - a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatok szolgáltatásának piacán jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt (a továbbiakban: "bejelentett üzemeltetők"). A tagállamok már bejelentették a Bizottságnak a nyilvános, helyhez kötött hálózat azon üzemeltetőinek nevét, amelyek az egyetemes szolgáltatásnak és az együttműködési képességnek a nyílt hálózatellátás (ONP) elvei alkalmazása révén történő biztosítását szolgáló távközlési összekapcsolásról szóló, 1997. június 30-i 97/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] I. mellékletének 1. része alapján, valamint a nyílt hálózatellátás (ONP) beszédalapú telefóniára történő alkalmazásáról, valamint a távközlési egyetemes szolgáltatás versenykörnyezetben történő bevezetéséről szóló, 1998. február 26-i 98/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] alapján jelentős piaci erővel rendelkeznek.

(9) A bejelentett üzemeltetőktől nem várható el olyan típusú hozzáférések szolgáltatása, amelyek szolgáltatására nem jogosultak, például amikor a kérés teljesítése egy független harmadik fél törvényes jogait sértené. A helyi hurok átengedésére vonatkozó kötelezettség nem jelenti azt, hogy a bejelentett üzemeltetőnek kifejezetten a kedvezményezettek kérelmének teljesítése céljából teljesen új helyi hálózati infrastruktúrát kellene kiépítenie.

(10) Annak ellenére, hogy a helyi hurokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos műszaki és árképzési kérdésekben való megállapodásnak a kereskedelmi tárgyalás az előnyben részesített módja, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek többségében az újonnan piacra lépő és a bejelentett üzemeltető tárgyalóereje közötti egyensúly hiánya és az egyéb alternatívák hiánya miatt szabályozási beavatkozásra van szükség. Bizonyos körülmények között a nemzeti szabályozó hatóság - a közösségi joggal összhangban - saját kezdeményezésére is beavatkozhat annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt, a gazdasági hatékonyságot és a maximális előnyt a végfelhasználók számára. Ha a bejelentett üzemeltető nem tartja be a teljesítéshez szükséges határidőket, biztosítani kell, hogy a kedvezményezett kártérítésre tarthasson igényt.

(11) A helyi hurokra és a kapcsolódó eszközökre vonatkozó költségszámítási és árképzési szabályoknak a tisztességes feltételek biztosítása érdekében átláthatóaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és tárgyilagosnak kell lenniük. Az árképzési szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi hurok szolgáltatója fedezni tudja a felmerülő költségeit, és emellett méltányos haszonra is szert tehessen, annak érdekében, hogy biztosítani tudja a helyi hozzáférési infrastruktúra hosszú távú fejlesztését és modernizációját. A helyi hurokra vonatkozó árképzési szabályoknak fokozniuk kell a tisztességes és fenntartható versenyt, szem előtt tartva az alternatív infrastruktúrákba való beruházások szükségességét, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a verseny ne torzuljon, különösen, hogy ne szűküljön le az árrés a bejelentett üzemeltető szolgáltatásainak nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árai között. E tekintetben fontos a versenyhatóságokkal konzultálni.

(12) A bejelentett üzemeltetőknek ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan minőségben kell információt szolgáltatniuk és a hozzáférést átengedniük harmadik feleknek, mint ahogy saját szolgáltatásaik vagy társult vállalkozásaik esetében teszik. Ennek érdekében hozzájárulna az átlátható és megkülönböztetéstől mentes piaci feltételek kialakításához az, ha a bejelentett üzemeltető a helyi hurok átengedésére vonatkozóan - rövid időn belül, lehetőleg az Interneten és a nemzeti szabályozó hatóság felügyelete mellett - megfelelő referenciaajánlatot tenne közzé.

(13) A helyi hurok átengedéséről: az elektronikus hírközlési szolgáltatások, köztük a szélessávú multimédia és a nagysebességű Internet teljes választékának versenyképes szolgáltatása lehetővé tételéről szóló, 2000. május 25-i 2000/417/EK ajánlásában [5], valamint 2000. április 26-i közleményében [6] a Bizottság részletes útmutatást adott a nemzeti szabályozó hatóságoknak a helyi hurok átengedése különböző formáit érintő tisztességes szabályozás tárgyában.

(14) A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban, azt a célt, hogy a helyi hurok átengedésének összehangolt keretszabályozása jöjjön létre annak érdekében, hogy az olcsó és világszínvonalú hírközlési infrastruktúra és a szolgáltatások széles választéka a Közösség valamennyi vállalkozása és polgára számára versenyképes módon rendelkezésre álljon, a tagállamok nem tudják biztonságosan, összehangoltan és kellő időben megvalósítani, ésezért ez közösségi szinten jobban megvalósítható. Az arányosság ugyanazon cikkben foglalt elvével összhangban, e rendelet rendelkezései nem lépik túl az e célkitűzés fent említett célból történő eléréséhez szükséges mértéket. E rendelet rendelkezései nem sértik azokat a közösségi jognak megfelelő nemzeti rendelkezéseket - például a virtuális helymegosztásra vonatkozóakat -, amelyek részletesebb szabályokat határoznak meg.

(15) Ez a rendelet kiegészíti a távközlési keretszabályozást, különösen a 97/33/EK és a 98/10/EK irányelvet. Az elektronikus hírközlés új keretszabályozásának tartalmaznia kell az e rendelet helyébe lépő, megfelelő rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél és hatály

(1) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy a helyi hurok átengedésére vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása révén élénkítse a versenyt és ösztönözze a műszaki innovációt a helyi hozzáférés piacán annak érdekében, hogy elősegítse az elektronikus hírközlési szolgáltatások széles választékának versenyfeltételek mellett történő szolgáltatását.

(2) Ez a rendelet a 2. cikk a) pontjában meghatározott bejelentett üzemeltetők helyi hurokjainak és kapcsolódó eszközeinek átengedésére alkalmazandó.

(3) E rendelet alkalmazása nem sérti a bejelentett üzemeltetők azon kötelezettségeit, hogy a közösségi rendelkezésekkel összhangban megfeleljenek a megkülönböztetés-mentesség elvének, amikor a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatot azzal a céllal használják, hogy harmadik felek számára nagysebességű hozzáférési és átviteli szolgáltatásokat nyújtsanak ugyanolyan módon, ahogyan azt saját szolgáltatásaik esetében vagy társult vállalkozásaik számára teszik.

(4) Ez a rendelet nem sérti a tagállamok jogát arra, hogy a közösségi joggal összhangban olyan intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, amelyek az e rendeletben foglaltaknál részletesebb rendelkezéseket tartalmaznak, illetve amelyek ennek a rendeletnek a hatályán kívül esnek, többek között a helyi infrastruktúrákhoz való hozzáférés egyéb típusai vonatkozásában.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "bejelentett üzemeltető": nyilvános, helyhez kötött telefonhálózat üzemeltetője, akit, illetve amelyet a nemzeti szabályozó hatósága - a 97/33/EK irányelv I. mellékletének 1. része vagy a 98/10/EK irányelv alapján - a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatok és -szolgáltatások nyújtása terén jelentős piaci erővel rendelkezőként kijelölt;

b) "kedvezményezett": olyan harmadik fél, aki, illetve amely a 97/13/EK irányelvvel [7] összhangban megfelelően felhatalmazott arra, vagy a nemzeti jogszabályok alapján jogosult arra, hogy hírközlési szolgáltatásokat nyújtson, és aki, illetve amely megfelel a helyi hurok átengedésére vonatkozó feltételeknek;

c) "helyi hurok": az a fizikai sodrott fém érpár, amely a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatban egy előfizetői hálózati végpontot összekapcsol a fő kábelrendezővel vagy annak megfelelő eszközzel;

d) "helyi alhurok": olyan részleges helyi hurok, amely a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózatban egy, az előfizető helyiségében lévő hálózati végpontot összekapcsol egy koncentrációs ponttal, vagy egy meghatározott közbülső hozzáférési ponttal;

e) "helyi hurok átengedése": a helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése; ez nem jelent változást a helyi hurok tulajdonosának személyében;

f) "helyi hurok teljes átengedése": a bejelentett üzemeltető helyi hurokjához vagy helyi alhurokjához való hozzáférés biztosítása egy kedvezményezett számára, ami a sodrott fém érpár teljes frekvenciaspektrumának használatára jogosít;

g) "helyi hurok részleges átengedése": a bejelentett üzemeltető helyi hurokjához vagy helyi alhurokjához való hozzáférés biztosítása egy kedvezményezett számára, ami a sodrott fém érpár beszédsávon felüli frekvenciaspektrumának használatára jogosít; a helyi hurkot nyilvános telefonszolgáltatás céljából továbbra is a bejelentett üzemeltető használja;

h) "helymegosztás": a szükséges fizikai tér és műszaki eszközök biztosítása ahhoz, hogy a kedvezményezettnek a melléklet B. szakaszában említett berendezéseit ésszerű feltételek mellett el lehessen helyezni és csatlakoztatni lehessen;

i) "kapcsolódó eszközök": a helyi hurok átengedésével kapcsolatos eszközök, nevezetesen a helymegosztás, a kábelcsatlakozások és a megfelelő információtechnológiai rendszerek, amelyekhez való hozzáférés szükséges ahhoz, hogy a kedvezményezett versenyképesen és tisztességesen szolgáltatásokat nyújthasson.

3. cikk

A helyi hurok átengedése

(1) A bejelentett üzemeltetők 2000. december 31-től közzéteszik és folyamatosan frissítik a helyi hurokjaik és kapcsolódó eszközeik átengedésére vonatkozó referenciaajánlatukat, amelynek legalább a mellékletben felsorolt tételeket tartalmaznia kell. Az ajánlatban megfelelő mértékű átengedést kell biztosítani, hogy a kedvezményezettnek ne kelljen fizetnie olyan hálózati elemekért vagy eszközökért, amelyek a szolgáltatásai nyújtásához nem szükségesek; továbbá az ajánlatnak tartalmaznia kell az összetevőinek ismertetését és a kapcsolódó feltételeket, köztük a díjakat is.

(2) A bejelentett üzemeltetők 2000. december 31-től - átlátható, tisztességes és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett - teljesítik mindazokat az ésszerű kérelmeket, amelyeket a kedvezményezettek a helyi hurok és a kapcsolódó eszközök átengedése iránt nyújtanak be. A kérelmek kizárólag a műszaki megvalósíthatósággal vagy a hálózat egysége fenntartásának szükségességével kapcsolatos tárgyilagos kritériumok alapján utasíthatók el. Amennyiben a hozzáférés iránti kérelmet elutasítják, a sérelmet szenvedett fél az ügyben a 4. cikk (5) bekezdésében említett jogvitarendezési eljárást kezdeményezheti. A bejelentett üzemeltetők a kedvezményezetteknek - azonos feltételek és határidők mellett - olyan eszközöket nyújtanak, amelyek a saját szolgáltatásaik vagy társult vállalkozásaik számára biztosítottakkal egyenértékűek.

(3) A 4. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a bejelentett üzemeltetők a helyi hurok és a kapcsolódó eszközök átengedéséért költségalapú árat számolnak fel.

4. cikk

A nemzeti szabályozó hatóság által gyakorolt felügyelet

(1) A nemzeti szabályozó hatóság gondoskodik arról, hogy a helyi hurok átengedéséért felszámított árak a tisztességes és fenntartható versenyt erősítsék.

(2) A nemzeti szabályozó hatóság hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:

a) a helyi hurok és a kapcsolódó eszközök átengedésére vonatkozó referenciaajánlat változtatását rendelje el, többek között az árak tekintetében, ha az ilyen változtatás indokolt; és

b) a bejelentett üzemeltetőktől az e rendelet végrehajtásához szükséges tájékoztatást kérjen.

(3) A nemzeti szabályozó hatóság indokolt esetben saját kezdeményezésére beavatkozhat annak érdekében, hogy a megkülönböztetés-mentességet, a tisztességes versenyt, a gazdasági hatékonyságot és a felhasználók számára a lehető legtöbb előnyt biztosítsa.

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság megállapítja, hogy a helyi hozzáférés piacán megfelelő mértékű a verseny, mentesíti a bejelentett üzemeltetőket a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott azon kötelezettségük alól, hogy az árakat a költségalapúságnak megfelelően határozzák meg.

(5) A vállalkozások között az e rendeletben szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő jogvitákra a 97/33/EK irányelvnek megfelelően megállapított, nemzeti vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni, és e jogvitákat gyorsan, tisztességes és átlátható módon kell rendezni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

D. Voynet

[1] 2000. október 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az Európai Parlament 2000. október 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2000. december 5-i határozata.

[3] HL L 199., 1997.7.26., 32. o. A 98/61/EK irányelvvel (HL L 268., 1998.10.3., 37. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 101., 1998.4.1., 24. o.

[5] HL L 156., 2000.6.29., 44. o.

[6] HL C 272., 2000.9.23., 55. o.

[7] Az Európai Parlament és a Tanács 1997 április 10-i 97/13/EK irányelve a távközlési szolgáltatások terén az általános felhatalmazásokra és az egyedi engedélyekre vonatkozó közös szabályozási keretről (HL L 117., 1997.5.7., 15. o.)

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A HELYI HUROK ÁTENGEDÉSÉRE VONATKOZÓ, A BEJELENTETT ÜZEMELTETŐK ÁLTAL KÖZZÉTEENDŐ REFERENCIAAJÁNLATBAN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ TÉTELEK JEGYZÉKE

A. A helyi hurok átengedésének feltételei

1. Azok a hálózati elemek, amelyekhez a hozzáférést kínálják, különösen a következők:

a) a helyi hurkokhoz való hozzáférés;

b) a helyi hurok beszédsávon felüli frekvenciaspektrumához való hozzáférés, a helyi hurok részleges átengedése esetén;

2. A fizikai hozzáférési helyek elhelyezkedésére [1], a helyi hurkoknak a hozzáférési hálózat meghatározott részeiben való rendelkezésre állására vonatkozó információk;

3. A helyi hurokhoz való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatos műszaki feltételek, beleértve a helyi hurokban lévő sodrott fém érpár műszaki jellemzőit;

4. A megrendelés és a leszállítás módja, használati korlátozások.

B. Helymegosztási szolgáltatások

1. A bejelentett üzemeltető érintett telephelyeire vonatkozó információ [2];

2. A helymegosztás lehetőségei az 1. pont szerint feltüntetett telephelyeken (beleértve a fizikai helymegosztást és adott esetben a távoli és a virtuális helymegosztást);

3. A berendezések jellemzői: a helymegosztás keretében elhelyezhető berendezésre vonatkozó esetleges korlátozások;

4. Biztonsági kérdések: a bejelentett üzemeltetők által helyszíneik biztonsága érdekében bevezetett intézkedések;

5. A versenytárs üzemeltetők személyzetére vonatkozó hozzáférési feltételek;

6. Biztonsági szabványok;

7. A fizikai tér felosztására vonatkozó szabályok abban az esetben, ha a helymegosztás céljából rendelkezésre álló tér korlátozott;

8. Mely feltételek mellett vizsgálhatják meg a kedvezményezettek azokat a helyszíneket, ahol a fizikai helymegosztás lehetséges, illetve azokat a telephelyeket, ahol a helymegosztást kapacitáshiány miatt elutasították.

C. Információs rendszerek

A bejelentett üzemeltetők működést támogató rendszereihez, informatikai rendszereihez, illetve adatbázisaihoz való hozzáférés feltételei, előrendelés, ellátás, rendelés, karbantartás, javítási igények és számlázás céljából.

D. Szolgáltatási feltételek

1. A szolgáltatások nyújtása és az eszközök rendelkezésre bocsátása iránti igények teljesítésének határideje; szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások, hibaelhárítás, a szokásos szolgáltatási szint helyreállítására vonatkozó eljárások és szolgáltatásminőségi paraméterek;

2. Általános szerződési feltételek, adott esetben beleértve a határidők elmulasztása miatti kompenzációt;

3. A fent felsorolt egyes szolgáltatások, funkciók és eszközök ára vagy az ezekre vonatkozó árképzési képletek.

[1] Közbiztonsági megfontolásból rendelkezni lehet arról, hogy ezeket az információkat csak az érdekelt felekkel közöljék.

[2] Közbiztonsági megfontolásból rendelkezni lehet arról, hogy ezeket az információkat csak az érdekelt felekkel közöljék.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2887 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2887&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék