31994R0519[1]

A Tanács 519/94/EK rendelete (1994. március 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az 1765/82/EGK, 1766/82/EGK és 3420/83/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 519/94/EK RENDELETE

(1994. március 7.)

az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az 1765/82/EGK, 1766/82/EGK és 3420/83/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozására vonatkozó szabályozásra és a Szerződés 235. cikke értelmében elfogadott, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályozásra, különösen ezen szabályozások azon rendelkezéseire, amelyek eltérést engednek azon általános elvtől, amely szerint a mennyiségi korlátozások vagy azonos hatású intézkedések csak az említett szabályozásokban meghatározott intézkedésekkel helyettesíthetők,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a közös kereskedelmi politika egységes elveken kell, hogy alapuljon; mivel az állami kereskedelmű országokból történő behozatal közös szabályairól szóló 1982. június 30-i 1765/82/EGK tanácsi rendeletben ( 1 ), a Kínai Népköztársaságból történő behozatal közös szabályairól szóló 1982. június 30-i 1766/82/EGK tanácsi rendeletben ( 2 ) és a közösségi szinten nem liberalizált, állami kereskedelmű országokból származó termékekre vonatkozó behozatali rendelkezésekről szóló 1983. november 14-i 3420/83/EGK tanácsi rendeletben ( 3 ) foglalt, egyes harmadik országokból történő behozatalokra vonatkozó közös szabályok a politika fontos részét képezik; ezek azonban még mindig lehetőséget adnak olyan kivételekre és eltérésekre, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a fenti harmadik országokból származó termékek behozatalára vonatkozóan továbbra is nemzeti intézkedéseket alkalmazzanak, és emiatt ezt a politikát ki kell egészíteni;

mivel a Szerződés 7a. cikke szerint 1993. január 1-je óta a belső piac egy olyan, belső határok nélküli területet jelent, ahol az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosítva van;

mivel a közös kereskedelempolitika behozatali szabályokra vonatkozó kiegészítése a belső piac teljessé tételéhez szükséges, és ez az egyedüli módszer annak biztosítására, hogy a Közösség harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó szabályok a piacok integrációját helyesen tükrözzék;

mivel a behozatali szabályok nagyobb egységességének biztosítása érdekében a megmaradt nemzeti kereskedelempolitikai intézkedésekből származó kivételeket és eltéréseket, különösen a 3420/83/EGK rendelet alapján a tagállamok által fenntartott mennyiségi korlátozásokat, meg kell szüntetni; mivel ezt az egységességet, amennyire lehetséges, a kérdéses harmadik országokban működő gazdasági rendszer jellegzetességeinek figyelembe vételével, az egyéb harmadik országokra vonatkozó közös szabályok alapján alkalmazott rendelkezésekhez hasonló rendelkezések meghozatalával kell elérni;

mivel a behozatalra vonatkozó közös szabályok az ESZAK-termékekre is alkalmazandók, a valamely kifejezetten ilyen termékekre vonatkozó megállapodás végrehajtására vonatkozó bármely intézkedés sérelme nélkül;

mivel a közösségi szabályozás kiindulási pontját ezért a behozatal liberalizálása, nevezetesen a mennyiségi korlátozások megszüntetése kell, hogy képezze;

mivel azonban a közösségi ipar bizonyos ágazatainak érzékenysége miatt a Kínai Népköztársaságból származó, korlátozott számú termékre vonatkozó, közösségi szinten alkalmazandó mennyiségi kontingenseket és felügyeleti intézkedéseket kell e rendeletben megállapítani; és mivel a bekövetkező változásokhoz történő alkalmazkodás elősegítése érdekében meg kell határozni az ezen intézkedések felülvizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó eljárást;

mivel más termékek esetében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a behozatalra vonatkozó feltételeket, a behozatal alakulását, a gazdasági és kereskedelmi helyzet különböző szempontjait, és adott esetben a meghozandó szükséges intézkedéseket;

mivel ezen termékek esetében nyilvánvalóvá válhat, hogy egyes behozatalokat közösségi felügyelet alá kell vonni;

mivel a Közösség nemzetközi kötelezettségeire tekintettel a Bizottságnak és a Tanácsnak a Közösség érdekében védintézkedéseket kell elfogadnia;

mivel a Közösség egy vagy több térségére korlátozódó felügyeleti vagy védintézkedések alkalmasabbak lehetnek, mint a Közösség egészére vonatkozó intézkedések; mivel ezen intézkedéseket csak kivételes esetben és akkor lehet engedélyezni, ha nincs más megoldás; mivel biztosítani kell, hogy ezek az intézkedések ideiglenesek legyenek és a belső piac működését a lehető legkevésbé zavarják;

mivel amennyiben közösségi felügyelet kerül alkalmazásra, az érintett termékek szabad forgalomba bocsátását egységes feltételeknek megfelelő behozatali okmány bemutatásától kell függővé tenni; mivel az importőr egyszerű kérelmére ezt az okmányt meghatározott időtartamon belül a tagállamok hatóságainak anélkül, hogy az importőr ezáltal bármilyen behozatali jogot szerezne, záradékkal kell ellátniuk; mivel a dokumentum ezért csak addig lehet érvényes, amíg a behozatali szabályozás változatlan;

mivel a Közösségnek érdeke, hogy a tagállamok és a Bizottság a lehető legteljesebb mértékben kicseréljék egymás között a közösségi felügyeletből származó információkat;

mivel a tapasztalatok szerint pontosabb feltételeket kell elfogadni az esetleges károk értékelésére vonatkozóan, továbbá vizsgálati rendszert kell bevezetni, miközben továbbra is lehetővé kell tenni a Bizottságnak, hogy sürgős esetekben megfelelő intézkedéseket foganatosítson;

mivel részletesebb rendelkezéseket kell hozni a vizsgálatok megkezdéséről, a szükséges ellenőrzésekről és felülvizsgálatokról, az összegyűjtött információk kezeléséről, az érintett felek meghallgatásairól, valamint a károk vizsgálatának feltételeiről;

mivel az e rendelet által bevezetett, vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések nem sértik a szakmai titoktartásra vonatkozó közösségi illetve nemzeti szabályokat;

mivel továbbá annak érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplő jogbiztonsága növekedjék, kívánatos, hogy a vizsgálatok megkezdésére, és az intézkedések szükségességéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó határidők megállapításra kerüljenek;

mivel a behozatali szabályok egységességének érdekében az importőröktől megkívánt alaki követelményeket egyszerűsíteni kell, és egységessé kell tenni; mivel ezért kívánatos annak biztosítása, hogy minden alaki követelményt a rendelethez mellékelt mintának megfelelő formanyomtatvány alkalmazásával teljesítsenek;

mivel a közösségi felügyeleti intézkedésekkel összefüggésben kiállított behozatali okmányoknak az azt kiállító tagállamtól függetlenül a Közösség egészében érvényesnek kell lenniük;

mivel az ilyen módon kialakított behozatali szabályok már nem indokolják az állami kereskedelmű országokra és a Kínai Népköztársaságra vonatkozó kétféle közösségi szabályozás fenntartását;

mivel az Európai Gazdasági Közösség és a Kínai Népköztársaság között létrejött, a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló 1985. szeptember 16-i 2616/85/EGK tanácsi rendeletben ( 4 ) meghatározott konzultációkra sor került;

mivel az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 1994. március 7-i 517/94/EK rendelet ( 5 ) hatálya alá tartozó textiltermékek Közösségi és nemzetközi szinten különleges elbánás alá tartoznak; mivel ezért ezeket a termékeket e rendelet alkalmazási köréből teljesen ki kell zárni;

mivel az e rendeletben foglalt rendelkezések Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya 77., 81., 244., 249. és 280. cikkeinek sérelme nélkül alkalmazandók;

mivel a 1765/82/EGK, 1766/82/EGK és a 3420/83/EGK rendeleteket ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

Általános alapelvek

1. cikk

(1) Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból származó termékek behozatalára alkalmazandó, kivéve az 517/94/EK rendelet hatálya alá eső textiltermékeket.

(2) Az (1) bekezdésben említett termékeket szabadon lehet behozni a Közösségbe és azokra semmilyen mennyiségi korlátozás nem vonatkozik, a következők sérelme nélkül:

- az V. cím szerint meghozható intézkedések.

(4) Valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére a II. -----melléklet a 4. cikkben meghatározott bizottság keretében folytatandó konzultáció tárgyát képezheti.

Ezen konzultációt befejeztével a Bizottság a 16. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően a Tanácsnak a II. -----melléklet kiigazításához szükséges intézkedések meghozatalára vonatkozó javaslatot tehet, az e rendelet III., és adott esetben IV. és V. címében meghatározott feltételeknek megfelelően.

II. CÍM

Közösségi tájékoztatási és konzultációs eljárás

2. cikk

Amennyiben a behozatal alakulása védintézkedéseket vagy felügyeleti intézkedéseket tesz szükségessé, a tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot. Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat, a 8. cikkben meghatározott feltételek alapján. A Bizottság haladéktalanul továbbítja e tájékoztatást az összes tagállamnak.

3. cikk

Konzultációkra tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor. A konzultációkat a 2. cikkben meghatározott tájékoztatásnak a Bizottsághoz való megérkezésétől számított nyolc munkanapon belül és minden esetben a védintézkedések vagy a közösségi felügyelet megkezdése előtt kell megtartani.

4. cikk

(1) A konzultációra egy tanácsadó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) keretében kerül sor, amely valamennyi tagállam képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője. A konzultációkat a Bizottság kezdeményezésére, vagy bármely tagállam kérésére azonnal le kell folytatni.

(2) A bizottságot az elnök hívja össze. Az elnök a tagállamokat a lehető legrövidebb időn belül az összes vonatkozó információról tájékoztatja.

(3) A konzultációk különösen az alábbiakra vonatkoznak:

a) behozatali feltételek, a behozatal alakulása, valamint a gazdasági és kereskedelmi helyzet különböző vonatkozásai az érintett termékkel kapcsolatban, különösen a II. ----- melléklet vizsgálatának keretében;

b) a Közösség és az I. mellékletben említett harmadik országok között létrejött kereskedelmi megállapodások kezelését érintő kérdések;

c) adott esetben szükséges intézkedések.

(4) Szükség esetén a konzultáció írásban is lefolytatható. Ebben az esetben a Bizottság értesíti a tagállamokat, amelyek kifejthetik véleményüket vagy szóbeli konzultációt kérhetnek a Bizottság által meghatározandó 5-től 8 munkanapig terjedő határidőn belül.

III. CÍM

Közösségi vizsgálati eljárás

5. cikk

(1) Amennyiben a konzultációkat követően a Bizottság számára egyértelmű, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat kezdeményezését indokolja, akkor a Bizottság:

a) a tagállamtól kapott információk kézhezvételétől számított egy hónapon belül vizsgálatot kezdeményez, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában értesítést tesz közzé; az értesítés a kapott információkat összegzését és az arra való utalást tartalmazza, hogy minden lényeges információt közölni kell a Bizottsággal; az értesítésben meghatározza továbbá azt az időszakot, amelyen belül az érdekelt felek álláspontjukat írásban közölhetik, és információkat nyújthatnak be, amennyiben ezeket az álláspontokat és információkat figyelembe kell venni a vizsgálat során; meghatározza továbbá azt az időszakot, amelyen belül az érdekelt felek a Bizottságtól a (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban szóbeli meghallgatást kérhetnek;

b) a tagállamokkal együttműködve megkezdi a vizsgálatot.

(2) A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben helyénvalónak tartja, a bizottsággal való konzultációt követően ezen információk ellenőrzésére tesz kísérletet az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél.

E feladata ellátásában a Bizottságot azon tagállam munkatársai segítik, amelynek területén a kérdéses ellenőrzésekre sor kerül, feltéve, hogy a tagállam ezt kéri.

Az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint az exportáló ország képviselői a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve a Közösség vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy érdekeik védelméhez ezek szükségesek, és a 7. cikk értelmében nem minősülnek titkosnak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja. E célból írásbeli kérelemmel kell a Bizottsághoz fordulniuk, melyben a kért információkat feltüntetik.

(3) A tagállamok a Bizottság kérésére és az általa meghatározott eljárásoknak megfelelően közlik a Bizottsággal a vizsgálat tárgyát képező termék piaci helyzetének alakulásáról rendelkezésükre álló információkat.

(4) A Bizottság az érdekelt feleket meghallgathatja. Köteles az érdekelt feleket meghallgatni, ha azok az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül a meghallgatást írásban kérik, és a kérelemben valószínűsítik, hogy a vizsgálat eredményei hatással lehetnek rájuk, és szóbeli meghallgatásuk szükségességét különleges okokkal támasztják alá.

(5) Amennyiben az információk szolgáltatása nem az e rendelet vagy az e rendelet értelmében a Bizottság által meghatározott határidőn belül történik, vagy a vizsgálat komoly akadályba ütközik, akkor a tényállás megállapítására a rendelkezésre álló adatok alapján kerülhet sor. Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy valamelyik érdekelt fél vagy harmadik fél hamis vagy félrevezető információkat szolgáltatott, akkor ezeket az információkat köteles figyelmen kívül hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket használhatja fel.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációt követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elegendő olyan bizonyíték, amely vizsgálat indítását indokolja, akkor e határozatról a tagállamoktól származó információk kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíti a tagállamokat.

6. cikk

(1) A vizsgálat végén a Bizottság az eredményekről jelentésben számol be a bizottságnak.

(2) Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megkezdésétől számított 9 hónapon belül úgy ítéli meg, hogy közösségi felügyeleti vagy védintézkedésekre nincs szükség, akkor a vizsgálatot a bizottsággal való előzetes konzultációt követően egy hónapon belül megszünteti. A vizsgálat megszüntetéséről szóló határozatot, amely a vizsgálat legfontosabb következtetéseit és indokok összegzését tartalmazza, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy közösségi felügyeleti- vagy védintézkedésekre van szükség, akkor a IV. és V. címmel összhangban a szükséges határozatokat legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított 9 hónapon belül meghozza. Kivételes esetekben ez a határidő legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbítható; a Bizottság ebben az esetben a meghosszabbítás időtartamáról és indokainak összegzéséről szóló értesítést tesz közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(4) E cím rendelkezései nem zárják ki a 9. vagy 14. cikk szerinti felügyeleti intézkedések vagy a 15-17. cikk szerinti védintézkedések alkalmazását olyan kritikus helyzetben, amikor bármilyen késedelem nehezen helyrehozható kárt okozna, és azonnali beavatkozás szükséges.

A Bizottság az általa még szükségesnek tartott vizsgálati intézkedéseket azonnal meghozza. E vizsgálatok eredményeit a megtett intézkedések felülvizsgálatához kell felhasználni.

7. cikk

(1) Az e rendelet alkalmazásában kapott információkat csak a kért célra szabad felhasználni.

(2)

a) Az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül sem a Tanács, sem a Bizottság, sem a tagállamok, sem ezek bármelyikének a tisztségviselői nem hozhatják nyilvánosságra az e rendelet alapján kapott titkos információkat, valamint az egyéb, titkosan nyújtott információkat.

b) Minden egyes titkos információkezelés iránti kérelmet meg kell indokolni.

Amennyiben azonban a titkos információkezelés iránti kérelem indokolatlannak bizonyul, és az információ szolgáltatója nem hajlandó az információkat nyilvánosságra hozni, vagy engedélyezni azok általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor a kérdéses információk figyelmen kívül hagyhatók.

(3) Az információk titkosnak tekintendők, ha közzétételük az információ szolgáltatójára vagy az ilyen információ forrására jelentős hátrányt gyakorolna.

(4) Az előző bekezdések nem zárják ki azt, hogy a közösségi hatóságok általános információkra és különösen olyan indokokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett jogi és természetes személyeknek ahhoz fűződő törvényes érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.

8. cikk

(1) A behozatal alakulása, az arra vonatkozó feltételek és a behozatalból származó, a közösségi termelőket érő vagy azokat fenyegető komoly károk vizsgálata során különösen az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

a) a behozatal mennyiségét, különösen azt, hogy történt-e jelentős növekedés akár abszolút értelemben, akár a Közösségen belüli termelésre vagy fogyasztásra nézve;

b) a behozatali árakat, különösen azt, hogy történt-e jelentős alákínálás a Közösségben előállított hasonló termék árával összehasonlítva;

c) a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek közösségi termelőit ebből következően érő hatás, amit egyes, többek között az alábbi gazdasági mutatók alakulása jelez:

- termelés,

- kapacitás-kihasználás,

- készletek,

- eladások,

- piaci részarány,

- árak (azaz az árak leszorítása vagy a rendszerint bekövetkező áremelkedések megakadályozása),

- nyereségek,

- a felhasznált tőke megtérülése,

- cash-flow,

- foglalkoztatás.

(2) A vizsgálat lefolytatása során a Bizottság figyelembe veszi az I. mellékletben említett országok sajátos gazdasági rendszerét.

(3) Komoly károkozással való fenyegetés esetén a Bizottságnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyértelműen előrelátható-e az, hogy egy adott helyzet tényleges károkozáshoz vezethet. Ebben a vonatkozásban olyan tényezők vehetők figyelembe, mint:

a) a Közösségbe irányuló kivitelek növekedési üteme;

b) a származási vagy exportáló országban már meglevő vagy a belátható időn belül fennálló kiviteli kapacitás, és annak valószínűsége, hogy az ebből származó kivitel a Közösségbe irányul majd.

IV. CÍM

Felügyelet

9. cikk

(1) Amennyiben a Közösség érdekei úgy kívánják, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére:

a) bizonyos behozataloknak a Bizottság által meghatározott eljárás szerinti visszamenőleges közösségi felügyeletéről határozhat;

b) ezen behozatalok alakulásának nyomon követése céljából bizonyos behozatali tevékenységeknek a 10. cikk szerinti előzetes közösségi felügyelet alá vonásáról határozhat.

(2) A felügyeleti intézkedések érvényességének időtartama korlátozott. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónap után következő újabb hat hónapos időszak lejártakor érvényüket veszítik.

10. cikk

(1) Az előzetes közösségi felügyelet alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának felügyeleti okmány bemutatása a feltétele. Ezt az okmányt a tagállamok által kijelölt illetékes hatóság térítésmentesen a kért mennyiség egészére vonatkozóan és legfeljebb öt munkanapon belül azt követően, hogy az illetékes nemzeti hatóság bármely közösségi importőr nyilatkozatát kézhez vette, záradékkal kell ellátnia, függetlenül attól, hogy ez utóbbinak hol van a Közösségen belüli üzletviteli helye. Ellenkező bizonyíték hiányában ezt a nyilatkozatot legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatóság részére kézbesítettnek kell tekinteni.

(2) A behozatali okmányt a IV. melléklet szerinti mintának megfelelő formanyomtatvány alapján kell kiállítani.

A felügyelet bevezetéséről szóló határozat eltérő rendelkezése hiányában a felügyeleti okmány iránti, importőr által benyújtott kérelem csak az alábbiakat tartalmazza:

a) a kérelmező teljes neve és címe (ideértve a telefon- és telefaxszámokat és minden egyéb olyan számokat, ami az illetékes nemzeti hatóság számára a kérelmezőt azonosítja), valamint a kérelmező HÉA-nyilvántartási számát, amennyiben hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett;

b) adott esetben a nyilatkozattevő vagy a kérelmező által kijelölt képviselő teljes neve és címe (ideértve a telefon- és telefaxszámokat);

c) árumegnevezés, az alábbi adatok megadásával:

- kereskedelmi név,

- a megfelelő Kombinált Nómenklatúra szerinti kód,

- származási és feladó ország;

d) a bejelentett mennyiség kilogrammban és adott esetben bármely kiegészítő mértékegységben (pár, tétel, stb.);

e) EK-határparitáson számított CIF-ár ECU-ben kifejezve;

f) alábbi nyilatkozat, dátummal és a kérelmező aláírásával, valamint a kérelmező nevének nyomtatott nagybetűkkel történő kiírásával:

"Alulírott igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat jóhiszeműen és legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelően adtam meg, és a Közösség területén letelepedett személy vagyok."

(3) A behozatali okmány az azt kibocsátó tagállamtól függetlenül a Közösség egész területén érvényes.

(4) Az érintett termék szabad forgalomba bocsátását nem zárja ki annak megállapítása, hogy az ügylet során alkalmazott egységár kevesebb, mint 5 %-kal meghaladja a behozatali okmányban feltüntetett árat, vagy ha a behozandó termékek összértéke vagy összmennyisége kevesebb, mint 5 %-kal meghaladja a behozatali okmányban feltüntetett értéket vagy mennyiséget. A Bizottság, meghallgatva a bizottságban elhangzott véleményeket, valamint figyelembe véve a termékek jellegét és az érintett ügyletek egyéb speciális jellemzőit, a fentitől eltérő százalékot is meghatározhat, amely azonban rendes körülmények között a 10 %-ot nem haladhatja meg.

(5) A behozatali okmányok csak addig használhatók fel, amíg az érintett ügyleteket tekintve a behozatal liberalizációjára vonatkozó intézkedések hatályban vannak. Az említett behozatali okmányok a felügyelet elrendelésével azonos időben és azonos eljárás keretében, a termékek jellegének, valamint az ügyletek egyéb speciális jellemzőinek figyelembevételével meghatározott időszak lejártát követően nem használhatók fel.

(6) Amennyiben a 9. cikk szerint meghozott határozat előírja, a közösségi felügyelet alatt álló termékek származását származási bizonyítvánnyal kell igazolni. Ez a bekezdés nem érinti az ilyen bizonyítvány bemutatására vonatkozó egyéb rendelkezéseket.

(7) Amennyiben az előzetes közösségi felügyelet alatt álló termékre valamely tagállamban regionális védintézkedések vonatkoznak, abban az esetben a behozatali okmányt az e tagállam által kiadott behozatali engedély helyettesítheti.

(8) A felügyeleti okmány és annak kivonatai két példányban készülnek, az egyik példány a "Tulajdonos példánya" jelöléssel és 1-es számmal jelölve, melyet a kérelmező részére állítanak ki, és a másik "Az illetékes hatóság példánya" jelöléssel és 2-es számmal, az okmányt kibocsátó hatóságnál kerül elhelyezésre. Adminisztratív okokból az illetékes hatóság kiegészítő példányokat mellékelt a 2. nyomtatványhoz.

(9) A nyomtatványok fehér, famentes papíron kerülnek kinyomtatásra, mely írásra készült és amelynek súlya négyzetméterenként 55 és 65 gramm között van. Mérete: 210 x 297 mm; a sorok közötti gépelési távolság 4,24 mm (egyhatod hüvelyk); a nyomtatványok formai elrendezését pontosan követni kell. Az 1. számú példány mindkét oldala, mely maga a felügyeleti okmány, emellett rendelkezik egy sárga nyomtatott guilloche mintájú háttérrel a mechanikai vagy vegyi eszközökkel történő hamisítás megelőzésére.

(10) A tagállamok felelősek a nyomtatványok kinyomtatásáért. A nyomtatványokat azon tagállam által kijelölt nyomdák is kinyomtathatják, amelyben székhellyel rendelkeznek. Az utóbbi esetben a tagállam által történő kijelölésre vonatkozó utalásnak meg kell jelennie valamennyi nyomtatványon. Minden nyomtatványnak tartalmaznia kell a nyomda nevére és címére vonatkozó utalást vagy egy olyan jelölést, mely lehetővé teszi annak azonosítását.

11. cikk

Amennyiben a Közösség érdekei úgy kívánják, a Bizottság a tagállamok kérésére vagy saját kezdeményezésére, a 15. cikk (1) bekezdésében említett helyzet valószínű bekövetkezése esetén:

- korlátozhatja az igényelt behozatali okmány érvényességi idejét,

- ezen okmányok kibocsátását bizonyos feltétektől teheti függővé, és kivételes eszközként visszavonási záradék beiktatásától, vagy a 3. cikkben említett előzetes tájékoztatási és konzultációs eljárástól teheti függővé, melynek gyakoriságát illetve időtartamát a Bizottság állapítja meg.

12. cikk

Amennyiben a konzultációkat követő nyolc munkanapon belül valamely termék behozatala nem kerül előzetes közösségi felügyelet alá, akkor a 17. cikknek megfelelően a Bizottság a Közösség egy vagy több térségébe irányuló behozatalra vonatkozó korlátozott felügyeletet vezethet be.

13. cikk

(1) Az előzetes regionális felügyelet alatt levő termékek csak behozatali okmány bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba. Ezt az okmányt az érintett tagállam(ok) által kijelölt illetékes hatóság térítésmentesen a kért mennyiség egészére vonatkozóan, az azt követő legfeljebb öt munkanapon belül, hogy az illetékes nemzeti hatósághoz bármely közösségi importőr nyilatkozata megérkezett, függetlenül attól, hogy ez utóbbi a Közösségen belül hol végzi üzleti tevékenységét, záradékkal látja el. Ellenkező bizonyíték hiányában ezt a nyilatkozatot legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatóság részére kézbesítettnek kell tekinteni. A behozatali okmányok csak addig használhatók fel, amíg az érintett ügyleteket tekintve a behozatal liberalizációjára vonatkozó intézkedések hatályban vannak.

(2) A 10. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

14. cikk

(1) Közösségi vagy regionális felügyelet esetén minden hónap első 10 napján belül a tagállamok közlik a Bizottsággal:

a) előzetes felügyelet esetén a CIF-áron számított pénzösszegeket és árumennyiségeket, amelyekre vonatkozóan az előző időszakban a behozatali okmányok kibocsátása vagy azok záradékkal való ellátása megtörtént;

b) minden esetben az a) albekezdésben említett időszakot megelőző időszak alatti behozatalt.

A tagállamok által nyújtott információkat termékek és országok szerinti bontásban kell megadni.

A felügyeleti intézkedésekkel egy időben és ugyanazon eljárás keretében eltérő rendelkezések is meg lehet határozni.

(2) Amennyiben a termékek jellege vagy különleges körülmények ezt szükségessé teszik, akkor a Bizottság saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére a fenti információk benyújtására előírt időpontokat módosíthatja.

(3) A Bizottság erről értesíti a tagállamokat.

V. CÍM

Védintézkedések

15. cikk

(1) Amennyiben valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek vagy kikötések mellett hoznak be a Közösségbe, amely a hasonló vagy az ilyen termékkel közvetlenül versenyző termékek közösségi termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen kárral fenyeget, az adott termékre vonatkozó behozatali szabályozást a Bizottság a Közösség érdekeinek védelmében egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére módosíthatja azzal, hogy a termék szabad forgalomba hozatalát olyan behozatali engedély bemutatásától teszi függővé, amelyet a Bizottság által meghatározott rendelkezések és korlátok alapján adnak meg.

(2) Az elfogadott intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kap a Tanács és a tagállamok, és ezek az intézkedések azonnali hatállyal életbe lépnek.

(3)

a) Az e cikkben említett rendelkezések minden olyan termékre vonatkoznak, amely hatálybalépésüket követően kerül szabad forgalomba. A 17. cikknek megfelelően ezek a rendelkezések a Közösség egy vagy több térségére korlátozhatók.

b) Ezen intézkedések azonban a már a Közösség felé tartó termékek szabad forgalomba bocsátását nem akadályozhatják meg, feltéve, hogy ezen termékek rendeltetési helye nem változtatható meg, és hogy azokat a termékeket, amelyek a 10. és 13. cikk értelmében csak behozatali okmány bemutatása mellett bocsáthatók szabad forgalomba, ténylegesen egy ilyen okmány kíséri.

(4) Amennyiben a Bizottság beavatkozását valamelyik tagállam kéri, akkor a Bizottság az e kérelem megérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül határozatot hoz.

(5) Az e cikk értelmében a Bizottság által hozott bármely határozatot közölni kell a Tanáccsal és a tagállamokkal. Az e közlés napjától számított egy hónapon belül a határozatot bármelyik tagállam a Tanács elé utalhatja.

(6) Amennyiben a Bizottság határozatát valamely tagállam a Tanács elé utalja, a Tanács a Bizottság határozatát minősített többséggel megerősítheti, módosíthatja vagy visszavonhatja.

Amennyiben az ügy Tanács elé kerülésétől számított 3 hónapon belül a Tanács nem hoz határozatot, akkor a Bizottság által hozott határozatot visszavontnak kell tekinteni.

16. cikk

(1) A Tanács, különösen a 15. cikk (1) bekezdésében említett esetekben, megfelelő intézkedéseket hozhat. A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz.

(2) A 15. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.

17. cikk

Amennyiben különösen a 8. cikkben említett tényezők alapján kiderül, hogy a IV. Cím és a 15. cikk szerinti intézkedések elfogadására vonatkozó feltételek a Közösség egy vagy több térségében teljesülnek, akkor a Bizottság a megoldási alternatívák vizsgálatát követően az érintett térség(ek)re vonatkozóan kivételesen korlátozott felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazását engedélyezheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ilyen intézkedések e szinten való alkalmazása megfelelőbb megoldást jelent, mint a közösségi szinten történő.

Ezeknek az intézkedéseknek ideigleneseknek kell lenniük, és a lehető legkisebb mértékben zavarhatják a belső piac működését.

Az intézkedéseket a 9. és a 15. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően kell elfogadni.

18. cikk

(1) Amíg a IV. és V. címmel összhangban alkalmazott valamely felügyeleti vagy védintézkedés hatályban van, akár a Bizottság saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére a 4. cikk szerinti konzultációkat kell lefolytatni a bizottságban. E konzultációk célja:

a) az intézkedés hatásainak a vizsgálata;

b) annak megállapítása, hogy szükség van-e még annak alkalmazására.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációk eredményeként a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a IV. és V. címben említett valamelyik felügyeleti- vagy védintézkedést vissza kell vonni, vagy módosítani kell, a következőképpen jár el:

a) amennyiben a Tanács nem hozott határozatot a Bizottság által elfogadott intézkedéssel kapcsolatban, az utóbbi az intézkedést haladéktalanul visszavonja, vagy módosítja, és erről azonnal jelentést terjeszt a Tanács elé;

b) minden más esetben a Bizottság javasolja a Tanácsnak a Tanács által elfogadott intézkedések visszavonását vagy módosítását. A Tanács minősített többséggel határoz.

Amennyiben ez a határozat regionális felügyeleti intézkedéseket érint, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított hatodik napon lép hatályba.

VI. CÍM

Záró rendelkezések

19. cikk

(1) Ez a rendelet nem zárja ki a Közösség és a harmadik országok közötti megállapodások külön rendelkezéseiből származó kötelezettségek teljesítését.

(2)

a) Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül e rendelet nem zárja ki a következő tagállami intézkedések elfogadását vagy alkalmazását:

i) a közerkölcs, a közérdek vagy a közbiztonság, valamint az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének a védelme, a művészi, történelmi vagy régészeti értékű nemzeti kincsek védelme, vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján tilalmak, mennyiségi korlátozások vagy felügyeleti intézkedések;

ii) devizára vonatkozó speciális alaki követelmények;

iii) nemzetközi megállapodások alapján, a Szerződéssel összhangban bevezetett alaki követelmények;

b) Az e bekezdés alapján bevezetni vagy módosítani kívánt intézkedésekről illetve alaki követelményekről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot. Rendkívül sürgős esetben a tagállami intézkedéseket vagy alaki követelményeket elfogadásuk után azonnal közlik a Bizottsággal.

20. cikk

(1) Ez a rendelet a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó árukra a mezőgazdasági piacok közös szervezésére vonatkozó jogszabályok vagy az azokból származó közösségi vagy nemzeti igazgatási rendelkezések vagy a Szerződés 235. cikke alapján elfogadott külön jogszabályok sérelme nélkül alkalmazandó; ez a rendelet e jogszabályok kiegészítéseként érvényesül.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozó termékek esetében azonban a 9-14. és a 18. cikk nem alkalmazandó azokra, amelyekkel kapcsolatban a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó közösségi szabályok engedély vagy egyéb behozatali okmány bemutatását teszik szükségessé.

A 15., 17. és 18. cikk nem alkalmazandó azokra a termékekre, amelyekkel kapcsolatban ezek a szabályok a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások alkalmazását írják elő.

21. cikk

1995. december 31-éig Spanyolország és Portugália fenntarthatja a csatlakozási okmány 77., 81., 244., 249. és 280. cikkében említett mezőgazdasági termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat.

22. cikk

1994-re az 1. cikk (2) bekezdésében említett kontingensek az alkalmazási időszakhoz képest arányosan csökkennek a II. mellékletben meghatározottak szerint.

Az alábbi termékek nem tartoznak ezen kontingensek alá, és a Közösségben szabad forgalomba bocsáthatók:

- azon termékek, amelyek e rendeletnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzététele napján már úton vannak a Közösség felé, azzal, hogy e termékek rendeltetési helye nem változtatható meg,

- azon termékek, amelyekre a behozatali engedélyt a illetékes nemzeti hatóságok a 3420/83/EGK rendelet IV. címének értelmében adták ki, és amely termékeket ténylegesen ilyen okmányok kísérnek.

A mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló 1994. március 7-i 520/94/EK tanácsi rendelet ( 6 ) rendelkezései a II. mellékletben említett kontingensekre alkalmazandók.

23. cikk

A 1765/82/EGK, 1766/82/EGK és a 3420/83/EGK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletekre vonatkozó hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni.

24. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet 1994. március 15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Harmadik országok listája

Örményország

Azerbajdzsán

Fehéroroszország

Kazahsztán

Észak-Korea

Oroszország

Tadzsikisztán

Türkmenisztán

Üzbegisztán

Vietnam

IV. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

( 1 ) HL L 195.,1982.7.5., 1. o. A legutóbb a 1013/93/EGK rendelettel (HL L 105.,1993.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 195.,1982.7.5., 21. o. A legutóbb a 1013/93/EGK rendelettel (HL L 128., 1986.5.14., 25. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 346.,1983.12.8., 6. o. A legutóbb a 1013/93/EGK rendelettel (HL L 89.,1992.4.4., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 250.,1985.9.19., 2. o.

( 5 ) HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

( 6 ) HL L 66., 1994.3.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R0519 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R0519&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R0519-20090207 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R0519-20090207&locale=hu

Tartalomjegyzék