32001D0539[1]

A Tanács határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

A Tanács határozata

(2001. április 5.)

a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

(2001/539/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, illetve a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az Európai Közösség légiszállítói számára előnyös, ha a kártérítési felelősségükre vonatkozó egységes és egyértelmű szabályok alapján működnek, és ha ezek a szabályok megegyeznek a harmadik országok szállítóira érvényes szabályokkal.

(2) A Közösség részt vett az 1999. május 10. és 28. között Montrealban megtartott, a légi közlekedésről szóló Nemzetközi Diplomáciai Konferencián, amelynek eredményeképpen elfogadták a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezményt (a Montreali Egyezményt), és az említett egyezményt 1999. december 9-én aláírta.

(3) A Montreali Egyezményt az Egyezményben tárgyalt bizonyos kérdésekben hatáskörrel rendelkező regionális gazdasági integrációs szervezetek aláírhatják.

(4) A Közösség és tagállamai párhuzamos hatáskörrel rendelkeznek a Montreali Egyezményben tárgyalt kérdésekben, s ezért szükséges, hogy azt egyidejűleg megerősítsék annak érdekében, hogy az Európai Unión belül biztosítsák az abban foglalt rendelkezések egységes és teljes körű alkalmazását,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezményt ("a Montreali Egyezmény") az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke az Európai Közösség nevében letétbe helyezi a Montreali Egyezmény 53. cikkének (3) bekezdésében meghatározott okiratot a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél, a hatásköri nyilatkozattal együtt.

Az okiratot a tagállamok megerősítő okirataival egyidejűleg kell letétbe helyezni.

Kelt Luxembourgban, 2001. április 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] HL C 337. E, 2000.11.28., 225. o.

[2] 2001. január 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0539 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0539&locale=hu