31992D0578[1]

A Tanács határozata (1992. november 30.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a közúti és vasúti áruszállításról szóló megállapodás megkötéséről

A Tanács határozata

(1992. november 30.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a közúti és vasúti áruszállításról szóló megállapodás megkötéséről

(92/578/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség Alapító Szerződésére, és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a közúti és vasúti áruszállításról szóló megállapodás megoldást jelenthet az Alpokon áthaladó áruforgalom különböző jelenlegi problémáira; mivel biztosítani kell a tranzitforgalom diszkriminációtól mentes fejlődését annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelem költsége a lakosság egésze számára a lehető legalacsonyabb legyen, továbbá azt, hogy a tranzitforgalom adminisztratív és technikai akadályai a legkisebb szintre csökkenjenek;

mivel a fenti célok kitűzése mellett egyidejűleg kell figyelemmel lenni a fuvaroztatók választási szabadságára valamint azokra a szempontokra, amelyek a közúti közlekedésbiztonsággal, a közegészség védelmével és az Alpok térségének környezetvédelmével függenek össze;

mivel a megállapodás céljai és tartalma a közös közlekedéspolitika körébe tartoznak és a műszaki szabványok szerepet játszanak e célok megvalósításában;

mivel indokolt eljárást megállapítani a megállapodásban előírt közigazgatási intézkedések jóváhagyása céljából,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a közúti és vasúti áruszállításról szóló megállapodást a Közösség részéről a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodás 21. cikkében előírt értesítést a Tanács Elnöke küldi meg.

3. cikk

A megállapodás 6. mellékletének II.4 pontjában előírt közigazgatási intézkedés jóváhagyása a határozat 4. cikkében megállapított eljárás szerint történik.

4. cikk

A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöki teendőit a Bizottság képviselője látja el.

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított négyhetes időtartamon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

5. cikk

A Bizottság elfogadja a 3. cikkben említett közigazgatási intézkedések végrehajtásához szükséges intézkedéseket, a 4. cikkben megállapított eljárás szerint.

Kelt Brüsszelben, 1992. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. Eggar

[1] HL C 305., 1992.11.23

[2] HL C 313., 1992.11.30, 16. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0578 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0578&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére