31989D0503[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

(89/503/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 5. cikkére és 6. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel meg kell határozni azokat az adatokat, amelyeket a bizonyítványon fel kell tüntetni; mivel gyakorlati okokból meg kell határozni a bizonyítvány egy mintáját és azokat a feltételeket, amelyekkel az adatok bejegyezhetők a fajtatiszta tenyészsertéseket, spermájukat, petesejtjeiket és embrióikat kísérő dokumentumba;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A fajtatiszta tenyészsertések bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a kiállító szerv,

- a törzskönyv neve,

- a törzskönyvi bejegyzés száma,

- a kiállítás kelte,

- az azonosítási rendszer,

- azonosítás,

- születési dátum,

- fajta,

- ivar,

- a tenyésztő neve és címe,

- a tulajdonos neve és címe,

- származás:

apa | nagyapa | nagyanya |

törzskönyvi szám | törzskönyvi szám | törzskönyvi szám |

anya | nagyapa | nagyanya |

törzskönyvi szám | törzskönyvi szám | törzskönyvi szám |

(2) A bizonyítványban fel kell tüntetni az állat, valamint a szülők és a nagyszülők teljesítményvizsgálatának eredményeit és genetikai értékbecslésének frissített eredményeit, azok forrásával együtt.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. az I. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a fajtatiszta tenyészsertést kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 1. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/503/EGK bizottsági határozat 1. cikkében említett adatokat."

3. cikk

A fajtatiszta tenyészsertések spermájának bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a spermát adó hímre vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a sperma azonosítását biztosító információkat, a levétel időpontját, valamint a spermagyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

4. cikk

A 3. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a II. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a fajtatiszta tenyészsertés spermáját kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 3. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/503/EGK bizottsági határozat 3. cikkében említett adatokat."

5. cikk

A fajtatiszta tenyészsertések petesejtjeinek bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a petesejtet adó kocára vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a petesejt azonosítását biztosító információkat, a begyűjtés időpontját, valamint a petesejtgyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több petesejt van, azt egyértelműen fel kell tüntetni, továbbá minden petesejtnek azonos állatból kell származnia.

6. cikk

Az 5. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a III. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a fajtatiszta tenyészsertés petesejtjeit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 5. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/503/EGK bizottsági határozat 5. cikkében említett adatokat."

7. cikk

A fajtatiszta tenyészsertések embrióinak bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a donor kocára és a termékenyítést végző kanra vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- az embriók azonosítását biztosító információkat, a mesterséges vagy természetes termékenyítés időpontját, a begyűjtés időpontját, valamint az embriógyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több embrió van, azt egyértelműen fel kell tüntetni, továbbá minden embriónak azonos állatból kell származnia.

8. cikk

A 7. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a IV. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a fajtatiszta tenyészsertés embrióit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 7. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/503/EGK bizottsági határozat 7. cikkében említett adatokat".

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0503 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0503&locale=hu

Tartalomjegyzék