Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31975R2729[1]

A Tanács 2729/75/EGK Rendelete (1975. október 29.) a gabonafélék, rizs és tört rizs keverékére vonatkozó importlefölözésekről

A TANÁCS 2729/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

a gabonafélék, rizs és tört rizs keverékére vonatkozó import vámokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendelet ( 2 ), és a legutóbb a 668/75/EGK rendelettel ( 3 ) módosított, a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1967. július 25-i 359/67/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) által bevezetett, a gabonafélék, rizs és tört rizs harmadik országokból történő behozatalára alkalmazandó vám rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében megfelelő szabályokat kell alkalmazni a gabonafélék, a rizs és a tört rizs keverékeinek kereskedelmére;

mivel e keverékek import váma azok tarifális besorolásából következik, amely általában a közös vámtarifa értelmezésének általános szabályainak megfelelően kerül meghatározásra;

mivel a gabonafélék, a rizs és a tört rizs keverékei esetében az e szabályoknak megfelelően értelmezett tarifális besorolás nehézségeket okozhat; mivel a tényleges besorolás időnként a keverékekre alacsony import vám kivetését eredményezi, holott azok tekintélyes arányban tartalmaznak magas import vám alá eső termékeket;

mivel az ilyen nehézségek elkerülése érdekében különleges rendelkezéseket kell elfogadni a gabonafélék, a rizs és a tört rizs import vámjának meghatározására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2727/75/EGK rendelet 1. cikke a) és b) pontjának hatálya alá tartozó gabonafélék közül kettőből álló keverékre alkalmazandó import vám megegyezik a következőkre alkalmazandó vámmal:

- a túlsúlyban lévő gabona-összetevő, amennyiben e gabonaféle a keverék tömegének legalább 90 %-át teszi ki,

- a magasabb import vám alá eső gabona-összetevő, amennyiben a két gabona-összetevő egyike sem teszi ki a keverék tömegének legalább 90 %-át.

(2) Amennyiben a keverék a 2727/75/EGK rendelet 1. cikke a) és b) pontjának hatálya alá tartozó gabonafélék közül több mint kettőnek a keveréke, és amennyiben a gabonafélék mindegyike a keverék tömegének több mint 10 %-át teszi ki, a keverékre alkalmazandó import vám az ilyen gabonafélékre vonatkozó import vámok közül a legmagasabb, akkor is, ha az import vám összege legalább két gabonaféle esetében ugyanaz.

Amennyiben csak egy gabonaféle tesz ki 10 %-nál többet a keverék tömegéből, akkor az alkalmazandó import vám az e gabonafélére alkalmazandó import vám lesz.

(3) A 2727/75/EGK rendelet 1. cikke a) és b) pontja alá tartozó, de nem a fenti szabályok hatálya alá tartozó gabonafélék keverékeire alkalmazandó import vám az adott keveréket alkotó gabonafélékre alkalmazandó import vámok közül a magasabb vagy a legmagasabb, akkor is, ha az import vám összege legalább két gabonaféle esetében ugyanaz.

2. cikk

(1) A 2727/75/EGK rendelet 1. cikke a) és b) pontja alá tartozó legalább egy gabonaféléből, és a 359/67/EGK rendelet 1. cikkének a) és b) pontjában meghatározott legalább egy termékből álló keverékekre alkalmazandó import vám a magasabb vagy legmagasabb import vám alá eső gabona- vagy termékösszetevőre alkalmazandó import vám lesz.

(2) A több különböző feldolgozási csoportba vagy szakaszba besorolható rizsből, vagy a legalább egy feldolgozási csoportba vagy szakaszba besorolható rizsből és tört rizsből álló keverékekre alkalmazandó import vám a következőnek a vámmal egyezik meg:

- a túlsúlyban lévő összetevő, amennyiben ez az összetevő a keverék tömegének legalább 90 %-át teszi ki,

- a magasabb vagy a legmagasabb import vám alá eső összetevő, ha egyik összetevő sem teszi ki a keverék tömegének legalább 90 %-át.

3. cikk

Amennyiben az 1. és 2. cikkben meghatározott import vám e megállapítási módszere nem alkalmazható, akkor az e rendelet hatálya alá tartozó ilyen keverékekre alkalmazandó vám a keverékek tarifális besorolása által meghatározott vám lesz.

4. cikk

(1) A gabonafélék, a rizs és a tört rizs keverékeinek vámairól szóló, 1966. október 25-i 156/66/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) ezennel hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdés által hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet 1975. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az 1975. október 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

( 3 ) HL L 72., 1975.3.20., 18. o.

( 4 ) HL 174., 1967.7.31., 1. o.

( 5 ) HL 192., 1966.10.27., 3278/66. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975R2729 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975R2729&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975R2729-19950701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975R2729-19950701&locale=hu