31991R1534[1]

A Tanács 1534/91/EGK rendelete (1991. május 31.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a biztosítási szektorbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A TANÁCS 1534/91/EGK RENDELETE

(1991. május 31.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a biztosítási szektorbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése, a 85. cikk (3) bekezdésének megfelelően, alkalmazhatatlannak nyilvánítható megállapodások, döntések és összehangolt magatartások olyan csoportjaira, amelyek a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek;

mivel a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 87. cikkén alapuló rendeletben kell elfogadni;

mivel a biztosítási szektorbeli vállalkozások együttműködése a szektor megfelelő működése érdekében bizonyos mértékig kívánatos, és ugyanakkor a fogyasztók érdekeit is szolgálhatja;

mivel a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy szigorú felügyeletet gyakoroljon a valamennyi szektorban, így a biztosítási szektorban, az összefonódásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések vonatkozásában;

mivel a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján történő mentesítés önmagában véve nem befolyásolhatja az ebben a szektorban a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló közösségi és nemzeti rendelkezéseket;

mivel az ilyen célokat szolgáló megállapodások, döntések és összehangolt magatartások, annyiban, amennyiben a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalom alá tartoznak, e tilalom alól bizonyos feltételek mellett mentesíthetők; mivel ez különösen vonatkozik azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek tárgya a közös biztosítási díjtételeknek a közös statisztikai adatok vagy a biztosítási események száma alapján történő megállapítása, általános biztosítási szerződési feltételek megállapítása, bizonyos típusú kockázatok együttbiztosítása, a kárrendezés, a biztonsági berendezések vizsgálata és elfogadása, valamint a nagykockázatok nyilvántartása és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatás;

mivel a legutóbb Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányával módosított, a Szerződés 85. és 86. cikkének végrehajtásáról szóló, 1962. február 6-i 17. számú első tanácsi rendelet ( 5 ) alapján benyújtott bejelentések nagy számára tekintettel kívánatos a Bizottság számára feladatának megkönnyítése érdekében lehetővé tenni, hogy rendeleti úton rendelkezzen arról, hogy a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének rendelkezései ne legyenek alkalmazhatók a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira;

mivel meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival szoros és folyamatos munkakapcsolatban, az említett hatáskört gyakorolhatja;

mivel az ilyen hatáskör gyakorlása során a Bizottság nemcsak a versenynek az érintett piac jelentős részén való megszüntetése veszélyét és a megállapodásokból a biztosítottak számára esetlegesen keletkező hasznot veszi majd figyelembe, hanem azt a veszélyt is, amelyet a versenykorlátozó kikötések elterjedése és a postafiók-társaságok működése a biztosítottak szempontjából magában rejt;

mivel a nagykockázatok nyilvántartásának vezetése és a nagykockázatokra vonatkozó adatok kezelése során a megfelelő titokvédelmet biztosítani kell;

mivel a 17. rendelet 6. cikkének alapján a Bizottság úgy rendelkezhet, hogy a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének megfelelően hozott valamely határozatot visszaható hatállyal kell alkalmazni; mivel a Bizottság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy ilyen rendelkezéseket rendeleti úton is elfogadhasson;

mivel a 17. rendelet 7. cikke szerint megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat a Bizottság a határozatával mentesíthet a tilalom alól, különösen abban az esetben, ha azokat úgy változtatják meg, hogy a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítik; mivel kívánatos, hogy a Bizottság az ilyen megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat rendeleti úton azonos kedvezményben részesíthesse abban az esetben, ha azokat úgy változtatják meg, hogy valamelyik mentesítő rendelet által meghatározott csoportba kerülnek;

mivel nem zárható ki, hogy egyedi esetekben a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetleg nem teljesülnek; mivel a Bizottság számára hatáskört kell biztosítani arra, hogy az ilyen eseteket a 17. rendelet alapján jövőbeni hatályú határozattal szabályozza,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 17. rendelet alkalmazásának sérelme nélkül, a Bizottság rendeleti úton, a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének megfelelően úgy rendelkezhet, hogy a 85. cikk (1) bekezdését nem lehet alkalmazni a biztosítási szektorbeli vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és összehangolt magatartások olyan csoportjaira, amelyeknek tárgya a következőkben folytatott együttműködés:

a) közös biztosítási díjtételeknek a közös statisztikai adatok vagy a biztosítási események száma alapján történő megállapítása;

b) közös általános biztosítási szerződési feltételek megállapítása;

c) bizonyos típusú kockázatok együttbiztosítása;

d) kárrendezés;

e) biztonsági berendezések vizsgálata és elfogadása;

f) nagykockázatok nyilvántartása, és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatás, feltéve, hogy e nyilvántartás vezetése és az adatok kezelése megfelelő titokvédelem mellett történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett bizottsági rendelet meghatározza a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre hatálya kiterjed, és meghatározza különösen:

a) azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban megjelenhetnek vagy nem jelenhetnek meg;

b) azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak tartalmazniuk kell, illetőleg az egyéb teljesítendő feltételeket.

2. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet határozott időtartamú.

Az ilyen rendelet hatályon kívül helyezhető vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak; ebben az esetben rögzíteni kell a korábbi rendelet hatálya alá tartozó megállapodások, döntések és összehangolt magatartások kiigazítására rendelkezésre álló időtartamot.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet rendelkezhet úgy, hogy alkalmazása visszaható hatályú legyen azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra vonatkozóan, amelyekre a 17. rendelet 6. cikke alapján hozott, visszaható hatályú határozatot az említett rendelet hatálybalépésének napján alkalmazni kellett volna.

4. cikk

(1) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet rendelkezhet úgy, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat a rendeletben meghatározott ideig nem lehet alkalmazni az 1962. március 13-án már fennálló olyan megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a 85. cikk (3) bekezdésének feltételeit nem elégítik ki, amennyiben:

- az említett rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül azokat oly módon változtatják meg, hogy az említett feltételeket az említett rendelet előírásainak megfelelően teljesítsék, és

- a változtatásokat az említett rendeletben rögzített határidőn belül közlik a Bizottsággal.

Az első albekezdés rendelkezéseit ugyanígy kell alkalmazni az új tagállamok csatlakozásának időpontjában már fennálló azon megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás következtében kerültek a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, és nem elégítik ki a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(2) Azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyeket a 17. rendelet 5. cikkének megfelelően 1963. február 1-je előtt be kellett jelenteni, az (1) bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha bejelentésük a fenti időpont előtt megtörtént.

Az új tagállamok csatlakozásának időpontjában már fennálló azon megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás következtében kerültek a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően a csatlakozás időpontjától számított hat hónapon belül be kellett jelenteni, az (1) bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha bejelentésük a határidő lejárta előtt megtörtént.

(3) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő perekben az (1) bekezdés alapján elfogadott rendelkezésekben biztosított kedvezményre nem lehet hivatkozni, nem lehet továbbá arra hivatkozni harmadik személyekkel szembeni kártérítési igények megalapozása céljából sem.

5. cikk

Ha a Bizottság rendelet elfogadását javasolja, közzé kell tennie a rendelet tervezetét, hogy az érintett személyek és szervezetek számára lehetővé tegye észrevételeiknek az általa meghatározott, legalább egy hónapos határidőn belül történő megküldését.

6. cikk

(1) A Bizottság konzultál a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal:

a) mielőtt egy rendelettervezetet közzétesz;

b) mielőtt egy rendeletet elfogad.

(2) A 17. rendelet 10. cikkének a tanácsadó bizottsággal való konzultációra vonatkozó (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell. A Bizottsággal való együttes ülésekre azonban legkorábban az azokra szóló meghívás megküldése után egy hónappal kerül sor.

8. cikk

Az 1. cikkben előírt bizottsági rendelet hatálybalépésétől számított legkésőbb hat éven belül a Bizottság e rendelet érvényesüléséről szóló jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, a rendeletnek a szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek tűnő módosításaira vonatkozó javaslatokkal együtt.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 16., 1990.1.23., 13. o.

( 2 ) HL C 260., 1990.10.15., 57. o.

( 3 ) HL C 182., 1990.7.23., 27. o.

( 4 ) HL L 395., 1989.12.30., 1. o.

( 5 ) HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R1534 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R1534&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R1534-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R1534-20040501&locale=hu