31987R1381[1]

A Bizottság 1381/87/EGK rendelete (1987. május 20.) a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 1381/87/EGK rendelete

(1987. május 20.)

a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 4027/86/EGK rendelettel [1] módosított, a halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrzési intézkedések bevezetéséről szóló, 1982. június 29-i 2057/82/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikkére,

mivel a 2057/82/EGK rendelet 4. cikkének e) és f) pontja előírja a halászhajók megjelölésére, azonosítására és minősítésére vonatkozó részletes előírások elfogadását;

mivel meg kell határozni a tagállamok halászhajóinak és azok felszerelésének megjelölésére és azonosítására vonatkozó egységes előírásokat a könnyű azonosítás érdekében;

mivel egyes halászhajók fő jellemzőit be kell vezetni azokba a hivatalos dokumentumokba, amelyeket az ellenőrzéskor be kell mutatni;

mivel az egyes halászhajókon tartott dokumentumoknak jelezniük kell a halraktárak és a fagyasztott vagy hűtött tengervíztartályok térfogatát a hajón lévő fogás pontos megbecslése érdekében;

mivel a 2057/82/EGK rendelet 14. cikke szerint a tagállamok hozhatnak a közösségi követelményeknél szigorúbb nemzeti ellenőrzési intézkedéseket, feltéve, hogy ezek az intézkedések megfelelnek a közösségi jogszabályoknak, és összhangban vannak a közös halászati politikával;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatierőforrás-gazdálkodási Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Valamely tagállam lobogója alatt hajózó vagy ott bejegyzett halászhajókat a következők szerint kell megjelölni:

1. Annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűjét vagy betűit, ahol a hajót bejegyezték, és a hajó bejegyzési számát vagy számait a háttér színétől elütő színnel fel kell festeni, vagy jelezni kell a hajó orrán a lehető legmagasabban a vízvonal fölött úgy, hogy az jól látható legyen a tengerről vagy a levegőből.

A 10 méternél hosszabb, de 17 méternél rövidebb hajók esetében a betűk és számok legalább 25 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 4 centiméter. A 17 méternél hosszabb hajók esetében a betűk és számok legalább 45 centiméteresek, vonalvastagságuk pedig legalább 6 centiméter.

A hajó lobogó szerinti tagállama előírhatja, hogy a nemzetközi rádió hívójelet (IRCS) vagy a bejegyzési betűket és számokat a háttértől elütő színnel rá kell festeni a kormányállás tetejére úgy, hogy az jól látható legyen a levegőből.

2. A kontrasztszínek 1990. január 1-jétől a fehér és a fekete.

3. A hajóra festett vagy jelzett betűket és számokat nem szabad letörölni, megváltoztatni, és hagyni, hogy olvashatatlanná váljanak, továbbá eltakarni vagy elrejteni.

2. cikk

(1) Egy tagállam lobogója alatt hajózó halászhajón lévő csónakokat annak a hajónak a betűjével/betűivel és számával/számaival kell megjelölni, amelyhez tartoznak.

(2) A halászfelszerelés helyének jelzésére szánt jelzőbójákat és, a vízen úszó hasonló tárgyakat minden esetben jól láthatóan meg kell jelölni annak a hajónak betűjével/betűivel és számával/számaival, amelyhez tartoznak.

3. cikk

(1) Minden 10 méternél hosszabb halászhajónak a hajón kell tartania azokat a bejegyzés szerinti tagállam illetékes hatóságai által kiadott dokumentumokat, amelyek legalább a következő elemeket tartalmazzák:

- a hajó nevét, ha alkalmazható,

- annak a kikötőnek vagy körzetnek a betűjét vagy betűit, ahol a hajót bejegyezték és a hajó bejegyzési számát,

- a hajó nemzetközi rádió hívójelét, ha alkalmazható,

- a tulajdonos(ok) nevét és címét, és amennyiben alkalmazható, a hajóbérlő(ke)t,

- a hajó hosszát, motorteljesítményét, és az 1987. január 1-jén vagy azt követően szolgálatba állított hajók esetében a szolgálatba állítás dátumát.

(2) A 17 méternél hosszabb hajóknak a hajón kell tartaniuk a halraktárak érvényes tervrajzait és leírásait, feltüntetve azok köbméterben kifejezett tárolókapacitását.

Minden fagyasztott- vagy hűtött-tengervíz-tartállyal felszerelt hajónak a hajón kell tartania egy olyan dokumentumot, amely 10 centiméteres intervallumokban jelzi a tartályok köbméterben kifejezett térfogatát.

Az előző két albekezdésben említett dokumentumokat az illetékes hatóság hitelesíti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett dokumentumokban lévő jellemzők módosítását egy illetékes hatóság hitelesíti, és a motorteljesítmény bármely megváltoztatásának módját világosan kell kifejteni.

(4) A hajó hosszúságának és motorteljesítményének kivételével a dokumentumoknak az illetékes hatóság által történő kiadására vonatkozóan e cikk rendelkezéseit 1990. január 1-jétől kell alkalmazni. A hajó hosszúságára és motorteljesítményére vonatkozó rendelkezéseket 1990. január 1-jétől kell alkalmazni az 1987. október 1-jén vagy azt követően szolgálatba állított vagy átalakított halászhajók esetében, és 1994. július 18-tól a többi halászhajó esetében. Adott esetben 1990. január 1-jéig, vagy 1994. július 18-ig e dokumentumok hiányában a megfelelő hitelesítést a hajó tulajdonosa végzi és írja alá.

(5) Az e cikkben említett dokumentumokat a tagállam felügyelőségének kérésére ellenőrzési célból be kell mutatni.

4. cikk

Ez a rendelet 1987. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljesegészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. május 20-án.

a Bizottság részéről

António Cardoso É Cuhna

a Bizottság tagja

[1] HL L 376., 1986.12.31., 4. o.

[2] HL L 220., 1982.7.29., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R1381 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R1381&locale=hu