32016D0128(01)[1]

A Bizottság határozata (2016. január 26.) az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

28.1.2016HUAz Európai Unió Hivatalos LapjaC 31/5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2016. január 26.)

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás mellékletének módosításáról

(2016/C 31/06)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött, 2011. június 30-i monetáris megállapodásra és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)Az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás (a továbbiakban: a monetáris megállapodás) 8. cikke értelmében az Andorrai Hercegségnek végre kell hajtania az eurobankjegyekre és -érmékre, a banki és pénzügyi szabályozásra, a pénzmosás megelőzésére, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére, az érmekre és zsetonokra, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó uniós jogi aktusokat és előírásokat. E jogi aktusok és előírások jegyzékét a monetáris megállapodás melléklete tartalmazza.
(2)A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos jogi aktusok és előírások módosításának a figyelembevétele céljából a Bizottságnak évente módosítania kell a monetáris megállapodás mellékletét.
(3)Egyes uniós jogi aktusok és előírások már nem alkalmazandók, ezért azokat el kell hagyni a mellékletből, másfelől elfogadtak néhány új vonatkozó uniós jogi aktust és előírást, illetve a hatályos jogi aktusok tekintetében néhány módosítást, amelyekkel ki kell egészíteni a mellékletet.
(4)A monetáris megállapodás mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

A végrehajtandó jogi rendelkezésekA végrehajtás határideje
A pénzmosás megelőzése
1.A Tanács 2005. február 24-i 2005/212/IB kerethatározata a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról ( HL L 68., 2005.3.15., 49. o. )2015. március 31. ( 2 )
2.Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről ( HL L 309., 2005.11.25., 15. o. )2013. szeptember 30.
Módosította:
3.Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 319., 2007.12.5., 1. o. )
4.Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/20/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról ( HL L 76., 2008.3.19., 46. o. )
5.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 267., 2009.10.10., 7. o. )
6.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 331., 2010.12.15., 120. o. )
Kiegészítette:
7.A Tanács 2000. október 17-i 2000/642/IB határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről ( HL L 271., 2000.10.24., 4. o. )
8.A Tanács 2001. június 26-i 2001/500/IB kerethatározata a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról ( HL L 182., 2001.7.5., 1. o. )
9.Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1889/2005/EK rendelete a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről ( HL L 309., 2005.11.25., 9. o. )
10.A Bizottság 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK irányelve a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról ( HL L 214., 2006.8.4., 29. o. )
11.Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1781/2006/EK rendelete a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról ( HL L 345., 2006.12.8., 1. o. )
12.A Tanács 2007. december 6-i 2007/845/IB határozata a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről ( HL L 332., 2007.12.18., 103. o. )
13.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 2014/42/EU irányelve a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról ( HL L 127., 2014.4.29., 39. o. )2016. november 1. ( 3 )
14.Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/847 rendelete a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( HL L 141., 2015.6.5., 1. o. )2017. október 1. ( 4 )
15.Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 141., 2015.6.5., 73. o. )2017. október 1. ( 4 )
A csalás és hamisítás megelőzése
16.A Tanács 2001. május 28-i 2001/413/IB kerethatározata a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről ( HL L 149., 2001.6.2., 1. o. )2013. szeptember 30.
17.A Tanács 2001. június 28-i 1338/2001/EK rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról ( HL L 181., 2001.7.4., 6. o. )2013. szeptember 30.
Módosította:
18.A Tanács 2008. december 18-i 44/2009/EK rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról ( HL L 17., 2009.1.22., 1. o. )
19.A Tanács 2001. december 6-i 2001/887/IB határozata az euro pénzhamisítás elleni védelméről ( HL L 329., 2001.12.14., 1. o. )2013. szeptember 30.
20.A Tanács 2003. december 8-i 2003/861/EK határozata a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről ( HL L 325., 2003.12.12., 44. o. )2013. szeptember 30.
21.A Tanács 2004. december 6-i 2182/2004/EK rendelete az euro-érmékhez hasonló érmekről és zsetonokról ( HL L 373., 2004.12.21., 1. o. )2013. szeptember 30.
Módosította:
22.A Tanács 2008. december 18-i 46/2009/EK rendelete az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról ( HL L 17., 2009.1.22., 5. o. )
23.A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról ( HL L 121., 2009.5.15., 37. o. )2013. szeptember 30.
24.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/62/EU irányelve az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról ( HL L 151., 2014.5.21., 1. o. )2016. június 30. ( 3 )
Az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások
25.A Tanács 1998. november 23-i 2532/98/EK rendelete az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről ( HL L 318., 1998.11.27., 4. o. )2014. szeptember 30. ( 2 )
26.A Tanács 1998. november 23-i és 2002. november 5-i következtetései a gyűjtők számára kibocsátott érmékről2013. március 31.
27.A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euroérmék minőségbiztosítási rendszeréről2013. március 31.
28.A Bizottság 2001. október 22-i 2001/C 318/3 közleménye az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) ( HL C 318., 2001.11.13., 3. o. )2013. március 31.
29.Az Európai Központi Bank 2003. március 20-i EKB/2003/5 iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról ( HL L 78., 2003.3.25., 20. o. )2013. március 31.
Módosította:
30.Az Európai Központi Bank 2013. április 19-i EKB/2013/11 iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról ( HL L 118., 2013.4.30., 43. o. )2014. szeptember 30. ( 2 )
31.A Bizottság 2008. december 19-i 2009/23/EK ajánlása a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (C(2008) 8625) ( HL L 9., 2009.1.14., 52. o. )2013. március 31.
32.Az Európai Központi Bank 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 határozata az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról ( HL L 267., 2010.10.9., 1. o. )2013. szeptember 30.
Módosította:
33.Az Európai Központi Bank 2012. szeptember 7-i EKB/2012/19 határozata az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról ( HL L 253., 2012.9.20., 19. o. )2014. szeptember 30. ( 2 )
34.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. december 15-i 1210/2010/EU rendelete az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről ( HL L 339., 2010.12.22., 1. o. )2013. március 31.
35.Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 1214/2011/EU rendelete az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról ( HL L 316., 2011.11.29., 1. o. )2015. március 31. ( 2 )
36.Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 651/2012/EU rendelete az euroérmék kibocsátásáról ( HL L 201., 2012.7.27., 135. o. )2014. szeptember 30. ( 2 )
37.Az Európai Központi Bank 2013. április 19-i EKB/2013/10 határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról ( HL L 118., 2013.4.30., 37. o. )2014. szeptember 30. ( 2 )
38.A Tanács 2014. június 24-i 729/2014/EU rendelete a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) ( HL L 194., 2014.7.2., 1. o. )2014. szeptember 30. ( 3 )
Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás
39.A Tanács 1986. december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról ( HL L 372., 1986.12.31., 1. o. )2016. március 31.
Módosította:
40.Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK irányelve a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról ( HL L 283., 2001.10.27., 28. o. )
41.Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i 2003/51/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról ( HL L 178., 2003.7.17., 16. o. )
42.Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/46/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról ( HL L 224., 2006.8.16., 1. o. )
43.A Tanács 1989. február 13-i 89/117/EGK irányelve a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről ( HL L 44., 1989.2.16., 40. o. )2018. március 31.
44.Az Európai Parlament és a Tanács 1997. március 3-i 97/9/EK irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről ( HL L 84., 1997.3.26., 22. o. )2018. március 31.
45.A Bizottság 1997. július 30-i 97/489/EK ajánlása az elektronikus fizetőeszközökkel lebonyolított ügyletekről, különösen a kibocsátó és a birtokos közötti kapcsolatról ( HL L 208., 1997.8.2., 52. o. )2018. március 31.
46.Az Európai Parlament és a Tanács 1998. május 19-i 98/26/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről ( HL L 166., 1998.6.11., 45. o. )2018. március 31.
Módosította:
47.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/44/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról ( HL L 146., 2009.6.10., 37. o. )
48.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 331., 2010.12.15., 120. o. )
49.Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról ( HL L 201., 2012.7.27., 1. o. )
50.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 909/2014/EU rendelete az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról ( HL L 257., 2014.8.28., 1. o. )2018. március 31., kivéve a 3. cikk (1) bekezdésének esetében: 2023. február 1. és 2025. február 1-jétől ( 4 )
51.Az Európai Parlament és a Tanács 2001. április 4-i 2001/24/EK irányelve a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról ( HL L 125., 2001.5.5., 15. o. )2018. március 31.
Módosította:
52.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )
53.Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 6-i 2002/47/EK irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról ( HL L 168., 2002.6.27., 43. o. )2018. március 31.
Módosította:
54.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 2009/44/EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról ( HL L 146., 2009.6.10., 37. o. )
55.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )
56.Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról ( HL L 35., 2003.2.11., 1. o. )2018. március 31.
Módosította:
57.Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 2005/1/EK irányelve a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról ( HL L 79., 2005.3.24., 9. o. )
58.Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/25/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról ( HL L 81., 2008.3.20., 40. o. )
59.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 331., 2010.12.15., 120. o. )
60.Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról ( HL L 326., 2011.12.8., 113. o. )
61.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 176., 2013.6.27., 338. o. )2017. szeptember 30.
62.Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 145., 2004.4.30., 1. o. )2018. március 31.
Módosította:
63.Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i 2006/31/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról ( HL L 114., 2006.4.27., 60. o. )
64.Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK irányelve a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról ( HL L 247., 2007.9.21., 1. o. )
65.Az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 2008/10/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról ( HL L 76., 2008.3.19., 33. o. )
66.Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 331., 2010.12.15., 120. o. )
Kiegészítette:
67.A Bizottság 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK rendelete a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról ( HL L 241., 2006.9.2., 1. o. )
68.A Bizottság 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról ( HL L 241., 2006.9.2., 26. o. )
69.Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 319., 2007.12.5., 1. o. )2016. március 31.
Módosította:
70.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról ( HL L 302., 2009.11.17., 97. o. )
71.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) ( HL L 176., 2013.6.27., 338. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
72.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK rendelete a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( HL L 266., 2009.10.9., 11. o. )2018. március 31.
Módosította:
73.Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 260/2012/EU rendelete az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról ( HL L 94., 2012.3.30., 22. o. )
74.Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK irányelve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 267., 2009.10.10., 7. o. )2016. március 31.
Módosította:
75.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 176., 2013.6.27., 338. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
76.A Tanács 2010. november 17-i 1096/2010/EU rendelete az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról ( HL L 331., 2010.12.15., 162. o. )2016. március 31.
77.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1092/2010/EU rendelete a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról ( HL L 331., 2010.12.15., 1. o. )2016. március 31.
78.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ( HL L 331., 2010.12.15., 12. o. )2016. március 31.
Módosította:
79.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 22-i 1022/2013/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról ( HL L 287., 2013.10.29., 5. o. )
80.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 4-i 2014/17/?U irányelve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról ( HL L 60., 2014.2.28., 34. o. )
81.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )
82.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről ( HL L 331., 2010.12.15., 84. o. )2016. március 31.
Módosította:
83.Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról ( HL L 174., 2011.7.1., 1. o. )
84.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 258/2014/EU rendelete a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról, és a 716/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről ( HL L 105., 2014.4.8., 1. o. )
85.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/51/EU irányelve a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 153., 2014.5.22., 1. o. )
86.Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/78/EU irányelve a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról ( HL L 331., 2010.12.15., 120. o. )2016. március 31.
Módosította:
87.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 176., 2013.6.27., 338. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
88.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 349. o. )2020. december 31. ( 4 )
89.Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról ( HL L 201., 2012.7.27., 1. o. )2019. szeptember 30. ( 2 )
Módosította:
90.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ( HL L 176., 2013.6.27., 1. o. )
91.A Bizottság 2013. július 12-i 1002/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített jogalanyok jegyzéke tekintetében történő módosításáról ( HL L 279., 2013.10.19., 2. o. )
92.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )
93.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 84. o. )
94.Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-i (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 141., 2015.6.5., 73. o. )
Kiegészítette:
95.A Bizottság 2012. december 19-i 1247/2012/EU végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról ( HL L 352., 2012.12.21., 20. o. )
96.A Bizottság 2012. december 19-i 1248/2012/EU végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról ( HL L 352., 2012.12.21., 30. o. )
97.A Bizottság 2012. december 19-i 1249/2012/EU végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról ( HL L 352., 2012.12.21., 32. o. )
98.A Bizottság 2012. december 19-i 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 1. o. )
99.A Bizottság 2012. december 19-i 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 11. o. )
100.A Bizottság 2012. december 19-i 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 25. o. )
101.A Bizottság 2012. december 19-i 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzéteendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 33. o. )
102.A Bizottság 2012. december 19-i 152/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 37. o. )
103.A Bizottság 2012. december 19-i 153/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 52., 2013.2.23., 41. o. )
104.A Bizottság 2013. május 28-i 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 244., 2013.9.13., 19. o. )2019. szeptember 30. ( 3 )
105.A Bizottság 2013. július 12-i 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 279., 2013.10.19., 4. o. )2019. szeptember 30. ( 3 )
106.A Bizottság 2014. február 13-i 285/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióban közvetlen, jelentős és előrelátható hatást kifejtő ügyletekre, valamint a szabályok és kötelezettségek kijátszásának megakadályozására alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 352., 2014.3.21., 1. o. )2019. szeptember 30. ( 3 )
107.A Bizottság 2014. március 13-i 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattárakra kiszabott pénzbírságok eljárási szabályai, köztük a védelemhez való jogra vonatkozó szabályok és a határidők tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 179., 2014.6.19., 31. o. )2019. szeptember 30. ( 3 )
108.A Bizottság 2014. május 12-i 484/2014/EU végrehajtási rendelete a központi szerződő fél feltételezett tőkéjére vonatkozó, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 138., 2014.5.13., 57. o. )2019. szeptember 30. ( 3 )
109.A Bizottság 2015. június 4-i (EU) 2015/880 végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról ( HL L 143., 2015.6.9., 7. o. )2019. szeptember 30. ( 4 )
110.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ( HL L 176., 2013.6.27., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 2 )
Módosította:
111.A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/62 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról ( HL L 11., 2015.1.17., 37. o. )
Kiegészítette:
112.A Bizottság 2013. december 20-i 1423/2013/EU végrehajtási rendelete az intézményekre vonatkozó szavatolótőke-követelmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtási technikai standardok megállapításáról ( HL L 355., 2013.12.31., 60. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
113.A Bizottság 2013. december 20-i 183/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 57., 2014.2.27., 3. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
114.A Bizottság 2014. január 7-i 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről ( HL L 74., 2014.3.14., 8. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
Módosította:
115.A Bizottság 2014. szeptember 4-i (EU) 2015/488 felhatalmazáson alapuló rendelete a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vállalkozások fix általános költségeken alapuló szavatolótőke-követelményei tekintetében történő módosításáról ( HL L 78., 2015.3.24., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
116.A Bizottság 2015. január 30-i (EU) 2015/850 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról ( HL L 135., 2015.6.2., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
117.A Bizottság 2015. március 11-i (EU) 2015/923 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról ( HL L 150., 2015.6.17., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
118.A Bizottság 2014. január 21-i 342/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi konglomerátumokra irányadó tőkemegfelelési követelményekre vonatkozó számítási módszerek alkalmazását meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 100., 2014.4.3., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
119.A Bizottság 2014. március 12-i 523/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézmények fedezett kötvényeinek értéke és eszközeinek értéke közötti szoros összefüggés meghatározásának feltételeire vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 4. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
120.A Bizottság 2014. március 12-i 525/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piac fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 15. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
121.A Bizottság 2014. március 12-i 526/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelértékelési korrekciós kockázathoz kapcsolódóan a közelítő felárat és a korlátozott számú kisebb portfóliót meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 17. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
122.A Bizottság 2014. március 12-i 528/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 29. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
123.A Bizottság 2014. március 12-i 529/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a belső minősítésen alapuló módszeren és a fejlett mérési módszeren végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 36. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
124.A Bizottság 2014. március 13-i 625/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről ( HL L 174., 2014.6.13., 16. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
125.A Bizottság 2014. április 16-i 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 191., 2014.6.28., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
126.A Bizottság 2014. június 4-i 602/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiegészítő kockázati súlyok alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának elősegítésére irányuló végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 166., 2014.6.5., 22. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
127.A Bizottság 2014. szeptember 4-i 945/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti releváns, megfelelően diverzifikált indexek tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 265., 2014.9.5., 3. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
128.A Bizottság 2014. szeptember 29-i 1030/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához alkalmazott mutatóértékek nyilvánosságra hozatalának egységes formátumára és időpontjára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok rögzítéséről ( HL L 284., 2014.9.30., 14. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
129.A Bizottság 2014. október 2-i 1187/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapul szolgáló eszközökhöz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó, az ügyféllel vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni teljes kitettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 324., 2014.11.7., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
130.A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 11., 2015.1.17., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
131.A Bizottság 2014. december 18-i (EU) 2015/79 végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a megterhelt eszközök, az egységes adatmodell és ellenőrzési szabályok tekintetében történő módosításáról ( HL L 14., 2015.1.21., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
132.A Bizottság 2014. december 18-i (EU) 2015/585 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a letéti kockázati periódusokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről ( HL L 98., 2015.4.15., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
133.A Bizottság 2015. január 9-i (EU) 2015/227 végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( HL L 48., 2015.2.20., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
134.A Bizottság 2015. február 13-i (EU) 2015/233 végrehajtási rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a központi bank által befogadható fedezetek rendkívül szűk körével rendelkező pénznemekre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 39., 2015.2.14., 11. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
135.A Bizottság 2015. március 11-i (EU) 2015/923 felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról ( HL L 150., 2015.6.17., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
136.A Bizottság 2015. június 4-i (EU) 2015/880 végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról ( HL L 143., 2015.6.9., 7. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
137.Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( HL L 176., 2013.6.27., 338. o. )2017. szeptember 30. ( 2 )
Módosította:
138.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )
Kiegészítette:
139.A Bizottság 2014. március 4-i 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 167., 2014.6.6., 30. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
140.A Bizottság 2014. március 12-i 524/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai által egymás számára rendelkezésre bocsátott információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 6. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
141.A Bizottság 2014. március 12-i 527/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmény folyamatos működés melletti hitelminősítési besorolását megfelelően tükröző, a javadalmazás változó összetevőjébe beszámítható eszközosztályokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 21. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
142.A Bizottság 2014. március 12-i 530/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési könyvi egyedi kockázatokra vonatkozó belső módszerekhez kapcsolódó lényeges kitettségeket és küszöbértékeket részletesen meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 148., 2014.5.20., 50. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
143.A Bizottság 2014. június 4-i 1152/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta kiszámítása céljából a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 309., 2014.10.30., 5. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
144.A Bizottság 2014. június 4-i 620/2014/EU végrehajtási rendelete a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai közötti információcserét meghatározó, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 172., 2014.6.12., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
145.A Bizottság 2014. június 4-i 650/2014/EU végrehajtási rendelete az illetékes hatóságok által a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően nyilvánosságra hozandó információk formátuma, szerkezete, tartalma és éves nyilvánosságrahozatali időpontja tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 185., 2014.6.25., 1. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
146.A Bizottság 2014. június 23-i 710/2014/EU végrehajtási rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az intézményspecifikus prudenciális követelményekre vonatkozó együttes határozathozatali eljárás alkalmazási feltételeit meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról ( HL L 188., 2014.6.27., 19. o. )2017. szeptember 30. ( 3 )
147.A Bizottság 2014. október 8-i 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 330., 2014.11.15., 27. o. )2017. szeptember 30. ( 4 )
148.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/49/EU irányelve a betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás) ( HL L 173., 2014.6.12., 149. o. )2016. március 31. ( 3 )
149.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 190. o. )2018. március 31. ( 3 )
Kiegészítette:
150.A Bizottság 2014. október 21-i (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerekhez való előzetes hozzájárulások tekintetében történő kiegészítéséről ( HL L 11., 2015.1.17., 44. o. )2018. március 31. ( 4 )
151.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 349. o. )2020. december 31. ( 4 )
152.Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról ( HL L 173., 2014.6.12., 84. o. )2020. december 31. ( 4 )
A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozás ( 1 )
153.Az Európai Központi Bank 2013. július 25-i EKB/2013/24 iránymutatása az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről ( HL L 2., 2014.1.7., 34. o. )2016. március 31. ( 3 )
154.Az Európai Központi Bank 2013. szeptember 24-i 1071/2013/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás) (EKB/2013/33) ( HL L 297., 2013.11.7., 1. o. )2016. március 31. ( 3 )
Módosította:
155.Az Európai Központi Bank 2014. december 10-i 1375/2014/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) módosításáról (EKB/2014/51) ( HL L 366., 2014.12.20., 77. o. )
156.Az Európai Központi Bank 2013. szeptember 24-i 1072/2013/EU rendelete a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/34) ( HL L 297., 2013.11.7., 51. o. )2016. március 31. ( 3 )
Módosította:
157.Az Európai Központi Bank 2014. július 8-i 756/2014/EU rendelete a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30) ( HL L 205., 2014.7.12., 14. o. )
158.Az Európai Központi Bank 2014. április 4-i EKB/2014/15 iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról ( HL L 340., 2014.11.26., 1. o. )2016. március 31. ( 3 )
Módosította:
159.Az Európai Központi Bank 2014. november 6-i EKB/2014/43 iránymutatása a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2014/15 iránymutatás módosításáról ( HL L 93., 2015.4.9., 82. o. )

( 1 ) Az egyszerűsített statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó mintának megfelelően.

( 2 ) Ezt a határidőt 2013-ban tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

( 3 ) Ezt a határidőt 2014-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

( 4 ) Ezt a határidőt 2015-ben tűzte ki a vegyes bizottság az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött 2011. június 30-i monetáris megállapodás 8. cikkének (4) bekezdése alapján.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32016D0128(01) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0128(01)&locale=hu