Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31971R2358[1]

A Tanács 2358/71/EGK rendelete (1971. október 26.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről

A Tanács 2358/71/EGK rendelete

(1971. október 26.)

a vetőmagok piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a mezőgazdasági termékek közös piacának működését és fejlődését közös agrárpolitika létrehozásának kell kísérnie, amelynek különösen az agrárpiacok közös szervezésére kell kiterjednie, amely az érintett termékektől függően különböző formákat ölthet;

mivel a vetőmagok piacának helyzetére jellemző az az igény, hogy az árak ezeknek a termékeknek a világpiaci árához viszonyítva versenyképesek maradjanak; mivel ezért megfelelő intézkedéseket kell tenni a piac stabilizálása és az érintett termelők ésszerű jövedelmének biztosítása érdekében;

mivel ennek megfelelően bizonyos vetőmagok esetében termelési támogatás nyújtásáról kell rendelkezni; mivel, figyelembe véve e vetőmagok előállításának módját, olyan rendszerről kell rendelkezni, amely rögzíti a megtermelt vetőmag mázsánkénti átalánytámogatásának mértékét;

mivel a vetőmagok piacának közös szervezése magában foglalja egységes kereskedelmi rendszer bevezetését a Közösség külső határainál; mivel a Szerződés értelmében a közös vámtarifát 1970. január 1-jétől automatikusan alkalmazni kell, és ez a rendszer lehetővé teszi valamennyi egyéb védőintézkedés mellőzését; mivel azonban a Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy késedelem nélkül megtehessen minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Közösség piaca ne maradjon védelem nélkül az olyan zavarokkal szemben, amelyeket az import és az export eredményezhet;

mivel az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy a piaci folyamatok értékelése érdekében folyamatosan nyomon kövessék a kereskedelmi mozgásokat és az ebben a rendeletben megállapított intézkedéseket szükség szerint alkalmazzák; mivel ebből a célból rendelkezni kell behozatali és kiviteli engedélyek kiadásáról olyan biztosíték letétele mellett, amely biztosítja, hogy azokat az ügyleteket, amelyekre az engedélyeket kérték, végrehajtsák; mivel azonban a szabályszerűen nyilvántartott szaporítási szerződések keretében történő behozatalra nem vonatkozhat ez a letéti kötelezettség;

mivel a hibridkukorica-vetőmag tekintetében el kell kerülni a világpiacon rendkívül alacsony áron tett ajánlatok által a Közösség piacán okozott zavarokat; mivel ebből a célból referenciaárakat kell megállapítani erre a termékre vonatkozóan, és a vámokhoz kiegyenlítő díjat kell hozzáadni abban az esetben, ha a vámokkal megnövelt, határparitásos ajánlati árak a referenciaáraknál alacsonyabbak;

mivel a Közösség belső kereskedelmében 1970 januárjától a Szerződés rendelkezései szerint automatikusan tilos bármilyen vám és vámmal azonos hatású díj kivetése, valamint bármilyen mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása;

mivel a vetőmagokra is alkalmazni kell a Szerződés azon rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik a tagállamok által nyújtott támogatások értékelését, illetve azoknak a támogatásoknak a megtiltását, amelyek nem egyeztethetők össze a közös piaccal;

mivel a javasolt intézkedések végrehajtásának megkönnyítése érdekében eljárást kell meghatározni a tagállamok és a Bizottság közötti, irányítóbizottságon belül történő szoros együttműködés kialakítására;

mivel a tagállamokban jelenleg hatályos rendszerről az e rendelet által létrehozott rendszerre történő áttérésnek a lehető legjobb körülmények között kell végbemennie; mivel ezért átmeneti intézkedések bizonyulhatnak szükségesnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Létrejön a vetőmagok piacának közös szervezése, amely a következő termékekre vonatkozik:

Közös vámtarifa vámtarifaszáma | Áruleírás |

ex 07.05 | Szárított hüvelyes zöldség vetőmagja |

10.05 A | Hibridkukorica-vetőmag |

ex 12.01 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök vetőmagja |

12.03 | Vetésre szánt magvak, gyümölcsök és spórák |

2. cikk

A vetőmagok tekintetében a gazdasági év minden évben július 1-jén kezdődik, és a következő év június 30-án ér véget.

3. cikk

(1) Abban az esetben, ha a mellékletben felsorolt egy vagy több termék esetében a Közösség piacán uralkodó helyzet, valamint annak előre látható alakulása nem biztosít ésszerű jövedelmet a termelők számára, támogatás nyújtható az elit vetőmagok és a minősített vetőmagok termelésére.

Ezt a támogatást, amelynek összege a Közösség egész területén minden egyes faj, illetve fajtacsoport esetében egységes, minden évben augusztus 1-jéig állapítják meg a következő naptári évben kezdődő gazdasági évre vonatkozóan. Azonban az 1972/73-as gazdasági évre a támogatás összegét 1972. július 1-je előtt kell megállapítani.

(2) A támogatás összegét egy mázsa megtermelt vetőmagra vonatkoztatva kell rögzíteni, figyelembe véve:

a) a Közösségen belül szükséges termelési volumen és a piacon forgalmazható mennyiség közötti egyensúly biztosításának szükségességét;

b) ezeknek a termékeknek az árait harmadik országok piacain.

(3) A támogatás összegét a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell megállapítani.

(4) A Tanács a Bizottság javaslata alapján a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban eljárva elfogadja a támogatás nyújtásának általános szabályait, és szükség szerint határoz a melléklet módosításáról.

(5) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek Közösségbe történő behozatalának feltétele a tagállamok által bármely kérelmező részére kiadott behozatali engedély bemutatása, függetlenül a kérelmezőnek a Közösségen belüli telephelyétől.

Ez az engedély a Közösségben végrehajtott behozatalra érvényes.

A szabályszerűen nyilvántartott, harmadik országokban történő szaporításra vonatkozó szerződések alapján lebonyolított behozatal kivételével az említett engedélyek kiadásának feltétele olyan biztosíték nyújtása, amely garantálja, hogy a behozatalra az engedély érvényességi időtartama alatt sor kerül; a letett biztosíték teljes egészében vagy részben elvész abban az esetben, ha ezen időtartam alatt az ügyletet nem, vagy csak részben hajtják végre.

(2) Azoknak a termékeknek a jegyzékét, amelyekhez behozatali engedély szükséges, a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

Az engedélyek érvényességi idejét és az e cikk alkalmazására vonatkozó egyéb részletes szabályokat ugyanezzel az eljárással összhangban kell meghatározni.

5. cikk

Ha ez a rendelet másként nem rendelkezik, és kivéve azon eltérések esetét, amelyekről a Tanács a Bizottság javaslata alapján a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szavazási eljárás szerint határoz, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

- a vámokkal azonos hatású díjak kivetése,

- mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

6. cikk

(1) A hibridkukorica-vetőmag valamennyi változatára vonatkozóan évente július 1-je előtt kell meghatározni a referenciaárat.

Ezeket a mázsánkénti elszámolási egységben kifejezett referenciaárakat a legutóbbi három gazdasági év során regisztrált, határparitásos ajánlati árak alapján állapítják meg, figyelmen kívül hagyva a rendkívül alacsony árakat. A referenciaárak rögzítésük évének július 1-jétől a következő év június 30-áig érvényesek.

(2) Valamennyi olyan hibrid esetén, amelyre referenciaárat állapítanak meg, valamennyi származási ország tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján határparitásos ajánlati árat kell meghatározni.

(3) Amennyiben valamely harmadik országból származó hibridváltozat esetében a vám összegével megnövelt határparitásos ajánlati ár alacsonyabb az annak megfelelő referenciaárnál, kiegyenlítő díjat kell kiszabni a kérdéses országból származó hibrid behozatalára a GATT keretében történt egységesítésből fakadó kötelezettségekre is figyelemmel. Ennek a kiegyenlítő díjnak meg kell egyeznie a referenciaár és a vámokkal megnövelt, határparitásos ajánlati ár közötti különbözettel.

Ez a kiegyenlítő díj nem szabható ki olyan harmadik országok tekintetében, amelyek készek és képesek biztosítani, hogy a területükről származó és onnan érkező hibridkukorica-vetőmag behozatali ára ne legyen alacsonyabb, mint a vámmal csökkentett referenciaár, és hogy elkerülhető legyen a kereskedelem eltérülése.

(4) A Tanács a Bizottság javaslata alapján, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban eljárva, elfogadja az e cikk alkalmazására vonatkozó általános szabályokat.

(5) A referenciaárakat, a kiegyenlítő díjakat és az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

(1) Ha az 1. cikkben felsorolt egy vagy több termék közösségi piacán a behozatal vagy a kivitel következtében súlyos zavarok merülnek fel, vagy az adott piacon ilyen zavarok felmerülése fenyeget, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés 39. cikkében meghatározott célokat, akkor megfelelő intézkedések alkalmazhatók a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben mindaddig, amíg az ilyen zavar vagy annak veszélye meg nem szűnik.

A Tanács - a Bizottság javaslata alapján a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárásnak megfelelően - elfogadja e bekezdés alkalmazásának részletes szabályait, és meghatározza azokat az eseteket, amikor - illetve azokat a korlátokat, amelyeken belül - a tagállamok védintézkedéseket tehetnek.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet bekövetkezik, a Bizottság valamely tagállam kérelmére, vagy saját kezdeményezésére, dönt a szükséges intézkedésekről; az intézkedésekről értesíteni kell a tagállamokat, és az intézkedéseket haladéktalanul alkalmazni kell. Amennyiben a Bizottsághoz kérelem érkezik valamely tagállamtól, a Bizottság a kérelem kézhezvételét követő huszonnégy órán belül határoz a kérdésben.

(3) A Bizottság által hozott intézkedéseket bármelyik tagállam az azok közlését követő három munkanapon belül a Tanács elé utalhatja. A Tanács haladéktalanul összeül. A Tanács - a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szavazási eljárásnak megfelelően eljárva - módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti a kérdéses intézkedéseket.

8. cikk

Ha ez a rendelet másként nem rendelkezik, a Szerződés 92., 93. és 94. cikkét kell alkalmazni az 1. cikkben említett termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozóan.

9. cikk

A tagállamok és a Bizottság közlik egymással az ennek a rendeletnek a végrehajtásához szükséges információkat. Ezen információk közlésének és terjesztésének szabályait a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

(1) Létrejön a Vetőmagpiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: "bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottságon belül a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

11. cikk

(1) Ha az ebben a cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az elnök - vagy saját kezdeményezésére, vagy valamely tagállam képviselőjének kérelmére - az ügyet a bizottság elé utalja.

(2) A Bizottság képviselője benyújtja a meghozandó intézkedések tervezetét. Az ilyen intézkedéseket a Bizottság az elnök által az adott ügy sürgősségének megfelelően meghatározott határidőn belül véleményezi. A véleményt tizenkét szavazatos többséggel kell elfogadni.

(3) A Bizottság olyan intézkedéseket fogad el, amelyeket azonnal alkalmazni kell. Ha azonban ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság haladéktalanul közli ezeket a Tanáccsal. Ebben az esetben a Bizottság az általa elfogadott intézkedések alkalmazását ettől a közléstől számítva legfeljebb egy hónapos időtartamra elhalaszthatja.

A Tanács a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárással összhangban eljárva egy hónapon belül eltérő határozatot hozhat.

12. cikk

A bizottság bármely más olyan kérdést is tárgyalhat, amelyet az elnöke a saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérelmére elé terjeszt.

13. cikk

Ezt a rendeletet a Szerződés 39. és 110. cikkében meghatározott célok megfelelő figyelembevételével kell alkalmazni.

14. cikk

E rendelet hatálybalépésének időpontjától az 1. cikkben felsorolt termékek piacára a közös agrárpolitika finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

15. cikk

A 120/67/EGK rendelet [3] 1. cikkének a) pontjában a "10.05: Kukorica" vámtarifaszám helyébe a "10.05 B: Kukorica, kivéve a hibridkukorica-vetőmagot" vámtarifaszám lép.

16. cikk

Amennyiben átmeneti intézkedések szükségesek a tagállamokban hatályban lévő rendszerről, illetve a hibridkukorica-vetőmag esetében a 120/67/EGK rendelet által bevezetett rendszerről az e rendelet által létrehozott rendszerre történő áttérés megkönnyítése céljából, különösen ha a szóban forgó rendszer bevezetése bizonyos termékek tekintetében jelentős nehézségeket okoz, az ilyen intézkedéseket a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek az intézkedések legkésőbb 1973. június 30-ig alkalmazhatók.

17. cikk

Ez a rendelet 1972. május 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1972. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1971. október 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. Natali

[1] HL C 11., 1971.2.5., 30. o.

[2] HL C 36., 1971.4.19., 38. o.

[3] HL 117., 1967.6.19., 2269/67. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Közös vámtarifa vámtarifaszáma | Áruleírás |

| |

ex 12.03 | I.GRAMINEAEDactylis glomerata L.Festuca arundinacea Schreb.Festuca ovina L.Festuca pratensis Huds.Festuca rubra L.Lolium multiflorum Lam.Lolium perenne L.Lolium x hybridum Hausskn.Phleum pratense L.Poa nemoralis L.Poa pratensis L.Poa trivialis L. | PÁZSITFŰFÉLÉKCsomós ebírNádképű csenkeszJuhcsenkeszRéti csenkeszVörös csenkeszOlaszperje(beleértve a hollandi perjét is)AngolperjeHibrid perjeMezei komócsinLigeti perjeRéti perjeSovány perje |

II.LEGUMINOSAEMedicago sativa L.Trifolium pratense L.Trifolium repens L.Vicia sativa L. | HÜVELYESEKLucernaVöröshereFehérhereTakarmánybükköny |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971R2358 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971R2358&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék