Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31993L0065[1]

A Tanács 93/65/EGK irányelve (1993. július 19.) a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról

A TANÁCS 93/65/EGK IRÁNYELVE

(1993. július 19.)

a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel jelenleg Európában a légi közlekedés nagy túlterhelés alatt áll a légi forgalmi torlódások következtében;

mivel eddig az irányítási rendszereket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) rendelkezéseivel összhangban fejlesztették ki és hozták forgalomba, amelyek megengedik a nemzeti vagy helyi értelmezést;

mivel a közösségi szabványok meghatározása és bevezetése hatékony megközelítés az általános légi forgalom irányítására, mert a jelenlegi helyzet, amely nemzeti és helyi rendszereken alapul, olyan műszaki és üzemeltetési inkompatibilitást eredményezett, amely most már akadályozza az ellenőrzött járatok átadását a különböző tagállamok forgalom-ellenőrző testületei között;

mivel az Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) és az Eurocontrol által a légi forgalom irányítása terén végzett fontos munkát és az ECAC-miniszterek 1990 áprilisában és 1992 márciusában elfogadott, vonatkozó következtetéseit szem előtt kell tartani;

mivel funkcionális integrációt kell megvalósítani a forgalmi torlódások orvosolása és a forgalom folyamatosságának rövid távon történő javítása érdekében;

mivel megkönnyítené az összehangolási és integrációs munkákat, ha minden tagállam csatlakozna a légi irányítás biztonságát célzó együttműködésről szóló nemzetközi megállapodáshoz;

mivel a 89/C 189/02 ( 4 ) állásfoglalást követően azt a folyamatot, hogy szerződő félként minden tagállam csatlakozzon a légi irányítás biztonságát célzó együttműködésről szóló nemzetközi megállapodáshoz, elősegítené, ha azok a tagállamok, amelyek már szerződő felei ennek a megállapodásnak, az Eurocontrolon belül törekednének arra, hogy adott esetben olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek megkönnyítik e csatlakozást;

mivel az Eurocontrol által elfogadott műszaki leírások megfelelnek az ICAO által ajánlott szabványoknak és gyakorlatnak;

mivel a Bizottságot, amelyet munkájában a tagállamok képviselőiből álló bizottság segít, a Bizottságra ruházott végrehajtói hatáskörök gyakorlása eljárásainak megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozatban ( 5 ) megállapított eljárással összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos Eurocontrol-szabványokat közösségi szinten kötelezővé tegyen;

mivel az európai szabványosítás kulcstényező az egységes biztonsági szintű légiforgalom-irányítás megteremtésében; mivel az Eurocontrolnak és az európai szabványosító testületeknek együtt kell működniük;

mivel elő kell írni, hogy a műszaki szabványok és szabályzatok területén történő tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelvnek ( 6 ) megfelelően a Bizottság az Eurocontrollal folytatott konzultációt követően felhatalmazhatná az európai szabványosító testületeket arra, hogy európai szabványokat állapítsanak meg a légi forgalmi irányítórendszerek támogatásának biztosítására;

mivel az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott bármely berendezésnek szabadon kell tudnia mozogni más tagállamok területén;

mivel a légi irányítás biztonságát célzó együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény az Eurocontrolt nevezi meg megfelelő intézményként arra, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket az Európában létező problémák megoldására;

mivel a biztonság kulcstényező a légi közlekedésben a Közösségben; mivel ennek az irányelvnek figyelembe kell vennie a Chicagóban 1944. december 7-én aláírt, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt, amely mindazon intézkedések végrehajtását biztosítja, amelyek szükségesek a nemzetközi polgári repülés biztonságos és szabályos fejlődéséhez;

mivel az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1976. december 21-i 77/62/EGK tanácsi irányelvet ( 7 ) és a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló, 1990. szeptember 17-i 90/531/EGK irányelvet ( 8 ) alkalmazni kell a légiforgalom-irányítási ágazatra, és meg kell határoznia az ajánlatkérőket;

mivel egyes tagállamokban a légiirányítási berendezések beszerzése nem tartozik a fent említett irányelvek hatálya alá; mivel ugyanakkor a közösségi jogrendbe beemelt Eurocontrol-szabványoknak minden tagállamnak meg kell felelnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet a légiirányítási berendezések és rendszerek beszerzésénél a kompatibilis műszaki előírások meghatározására és használatára kell alkalmazni, különösen a következők beszerzésénél:

- hírközlési rendszerek,

- felügyeleti rendszerek,

- olyan rendszerek, amelyek automatikus segítséget nyújtanak a légi forgalom ellenőrzéséhez,

- navigációs rendszerek.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "műszaki előírás": azon műszaki követelmények, amelyek elsősorban a dokumentációban jelennek meg, és meghatározzák egy munka, egy anyag, egy termék vagy egy szolgáltatás jellemzőit, és lehetővé teszik egy munka, egy anyag, egy termék vagy egy szolgáltatás objektív leírását oly módon, hogy az megfelel annak a használatnak, amelyre az ajánlatkérő szánja. Az ilyen műszaki előírások tartalmazhatják a minőséget, a teljesítményt, a biztonsági követelményeket és a méreteket, valamint az anyagra, a termékre vagy a szolgáltatásra vonatkozó előírásokat a minőségbiztosításra, a terminológiára, a szimbólumokra, a vizsgálatokra és a vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a megjelölésre és a címkézésre is figyelemmel;

b) "szabvány": minden, valamely elismert szabványosító testület által jóváhagyott műszaki előírás ismételt vagy folyamatos alkalmazáshoz, és amelynek betartása elvileg nem kötelező;

c) "Eurocontrol-szabvány": a fizikai jellemzőkre, a konfigurációra, az anyagra, a teljesítményre, a személyzetre vagy az eljárásra vonatkozó Eurocontrol-előírások kötelező elemei, amelyek egységes alkalmazása elismerten lényeges egy integrált forgalmi szolgáltatási rendszer (ATS) megvalósításához (a kötelező elemek az Eurocontrol-szabványra vonatkozó dokumentumban szerepelnek).

3. cikk

(1) A Bizottság a 6. cikkben magállapított eljárásnak megfelelően meghatározza és elfogadja az Eurocontrol-szabványokat és ezen Eurocontrol-szabványok későbbi, Eurocontrol általi módosításait, különösen az I. mellékletben felsorolt területeken, amelyek betartását a közösségi jog teszi kötelezővé. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi mindazon műszaki előírás hivatkozását, amelyek betartása ennélfogva kötelező.

(2) Annak biztosítására, hogy az I. melléklet, amely felsorolja a megalkotandó Eurocontrol-szabványokat, a lehető legteljesebb legyen, a Bizottság a 6. cikkben megállapított eljárást követve és az Eurocontrollal konzultálva, az I. mellékletet módosíthatja adott esetben az Eurocontrol által végzett módosításoknak megfelelően.

(3) Az Olasz Köztársaság és a Spanyol Királyság egy évre elhalaszthatja ennek a cikknek az alkalmazását. Ha ennek az időszaknak a végén ezek a tagállamok nem tudják alkalmazni az Eurocontrol-szabványokat, a Tanács a Szerződésnek megfelelően dönt a szükséges lépésekről.

4. cikk

Annak érdekében, hogy amennyiben szükséges, kiegészítse az Eurocontrol-szabványok bevezetésének végrehajtási folyamatát, a Bizottság a 83/189/EGK irányelvnek megfelelően és az Eurocontrollal konzultálva felhatalmazást adhat szabványosításra az európai szabványosítási testületeknek.

5. cikk

(1) A 77/62/EGK és a 90/531/EGK irányelv sérelme nélkül a tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítására, hogy az egyes szerződésekre vonatkozó általános dokumentumokban vagy a dokumentációban a II. mellékletben meghatározott polgári ajánlatkérők légiirányítási berendezések vásárlásánál hivatkozzanak az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott előírásokra.

(2) Annak biztosítására, hogy a II. melléklet a lehető legteljesebb legyen, a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a jegyzékükben bekövetkezett valamennyi változásról. A Bizottság a 6. cikkben megállapított eljárás szerint fogja módosítani a II. mellékletet.

6. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

A Bizottság a hatáskörei gyakorlása során rendszeresen konzultál az illetékes európai légiirányítási testületek, a légtérhasználók és a szakmai testületek képviselőivel. E konzultációkról tájékoztatja 6. cikkben előírt bizottságot.

8. cikk

(1) A Bizottságnak rendszeresen jelentéseket kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ezen irányelvben előírt rendszer működéséről, szükség esetén a 3. és 4. cikk végrehajtására vonatkozó javaslatokkal együtt.

(2) A tagállamok minden évben közlik a Bizottsággal az ezen irányelvben meghatározott célok elérése érdekében hozott intézkedéseket.

9. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az elfogadásától számított egy éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT EUROCONTROL-SZABVÁNYOK

Indikatív jegyzék

Hírközlési rendszerek

Navigációs rendszerek

Felügyelő rendszerek

Adatfeldolgozó rendszerek

Légtérgazdálkodási és légiforgalom-irányítási eljárások

Légiforgalom-irányítási működési szabályzat és üzemeltetési követelmények

Humán erőforrás

II. MELLÉKLET

A LÉGIIRÁNYÍTÁSI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉÉRT FELELŐS AJÁNLATKÉRŐK

Eurocontrol

Rue de la Fusée, 96

B-1130 Bruxelles

Belgium

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès 80 Bte 2

B-1030 Bruxelles

Cseh Köztársaság

Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Légi Közlekedési Szolgálat

K letišti 1040/10

P.O.BOX 41

160 08 Praha

Dánia

Statens Luftfartsvæsen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

Németország

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Kaiserleistr. 29-35

D-6050 Offenbach am Main

Észtország

Lennuliiklusteeninduse AS

(Észt Légi Közlekedési Szolgálat)

Lennujaama tee 2

11 101 Tallinn

A kis repülőterek részére történő beszerzéseket a helyi hatóságok vagy a tulajdonosok végezhetik.

Görögország

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Authority

General Directorate of Air Navigation

megbízásából az

Electronics Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604-Athens

Elliniko

GR-Athens

Spanyolország

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

Calle Santa Engracia, 120

E-Madrid

Franciaország

Ministre chargé de l'aviation civile

Direction générale de l'aviation civile

48, rue Camille Desmoulins

F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

és illetékességi területén:

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Írország

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-County Dublin

Olaszország

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Ciprus

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων(Ministry of Communications and Works)

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

16 Griva Digeni Avenue

1429 Nicosia

Lettország

Valsts akciju sabiedrība

Latvijas gaisa satiksme

Mārupes pagasts

Rīgas starptautiskā lidosta

LV-1053

Litvánia

Valstybės įmonė

Oro navigacija

Rodūnės kelias 2,

LT-2023, Vilnius

Civilinės aviacijos administracija

Rodūnės kelias 2,

LT-2023, Vilnius

Luxemburg

Ministère des Transports

Direction de l'Aviation civile

L-2938 Luxembourg

Magyarország

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Légügyi Főigazgatóság

H>-1400 Budapest

Pf. 87

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

H-1675 Budapest/Ferihegy

Pf. 80

Málta

Máltai Légiforgalmi Szolgálat

Kaxxa Postali 1

Ajruport Internazzjonali ta' Málta

Luqa LQA 05

Hollandia

Luchtverkeersbeveiliging

Postbus 7601

NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol

Ausztria

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Ausztria

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Lengyelország

Lengyel Repülőtér Állami Vállalat

Lengyel Légiforgalmi Ügynökség

ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Portugália

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegação Aérea).

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

Szlovénia

Ministrstvo za promet

(Ministère des transports) (Közlekedési Minisztérium)

Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo

(A Szlovák Köztársaság Polgári Repülési Igazgatósága)

Kotnikova 19 a

SI-1000 Ljubljana

Szlovákia

Letové prevádzkové služby SR, š.p. Bratislava

(A Szlovák Köztársaság Légiforgalmi Szolgálata)

Letisko M. R. Štefánika

823 07 Bratislava

Finnország

Ilmailulatos/Luftfartsverket

P.O.Box 50

FIN-01531 Vantaa

A kis repülőterek részére történő beszerzéseket az önkormányzatok vagy a tulajdonosok is végezhetik.

Finnország

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(CAA Finnland)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

Svédország

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping

Svédország

Swedish Civil Aviation Administration

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

Egyesült Királyság

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

( 1 ) HL C 244., 1992.9.23., 16. o.

( 2 ) 1993. június 25-i vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).

( 3 ) HL C 19., 1993.1.25., 39. o.

( 4 ) HL C 189., 1989.7.26., 3. o.

( 5 ) HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

( 6 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 92/400/EGK bizottsági határozattal (HL L 221., 1992.8.6., 55. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 13., 1977.1.15., 1. o. A legutóbb a 92/50/EGK irányelvvel (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 297., 1990.10.29., 1. o.

( 9 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0065&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0065-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0065-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék