Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001R2580[1]

A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 2580/2001/EK RENDELETE

(2001. december 27.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

1. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett eszközök és bármilyen - akár elektronikus, akár digitális - formában lévő olyan jogi dokumentumok vagy okiratok, amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek között bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, kötvények, váltók és hitellevelek.

2. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne a vagyoni értékek volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is.

3. "Pénzügyi szolgáltatás": bármilyen pénzügyi jellegű szolgáltatás, ideértve minden biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatást, valamint minden banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást (a biztosítás kivételével), a következők szerint:

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

i. Közvetlen biztosítás (ideértve az együttbiztosítást):

A) életbiztosítás;

B) nem élet biztosítás;

ii. viszontbiztosítás és visszaengedményezés;

iii. biztosítási közvetítés, úgymint alkuszi és ügynöki tevékenység;

iv. biztosítást kiegészítő szolgáltatások, úgymint szaktanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatbecslési és kárrendezési szolgáltatások.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

v. Betétek és egyéb visszafizetendő vagyoni értékek gyűjtése;

vi. a kölcsön minden formája, többek között a fogyasztói hitel, a jelzáloghitel, a követelésvétel és a kereskedelmi ügyletek finanszírozása;

vii. pénzügyi lízing;

viii. minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, ideértve a hitelkártyát, a terhelési kártyát, az utazási csekket és a bankváltót is;

ix. garanciák és kötelezettségvállalások;

x. saját számlára vagy ügyfélszámlára akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül vagy más módon folytatott kereskedés a következőkkel:

A) pénzpiaci eszközök (többek között csekkek, váltók, letéti jegyek);

B) deviza;

C) származékos termékek, többek között határidős és opciós ügyletek;

D) váltásiárfolyam- és kamatlábeszközök, ideértve a swapügyleteket és a kamatláb-megállapodásokat;

E) átruházható értékpapírok;

F) egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek, ideértve a veretlen aranyat;

xi. bármilyen fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zártkörű) kibocsátásában való részvétel, ideértve jegyzést és az ügynökkénti elhelyezést, és az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását;

xii. pénzügynöki tevékenység;

xiii. vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, a kollektív befektetések kezelésének minden formája, nyugdíjalapok kezelése, értékpapír letéti őrzés, értékpapír letétkezelési és vagyonkezelési szolgáltatások;

xiv. vagyoni értékekre irányuló elszámolási és klíringszolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos termékeket és egyéb forgalomképes értékpapírokat;

xv. más pénzügyi szolgáltatóktól származó pénzügyi információk, adatfeldolgozás, valamint az ezzel kapcsolatos szoftver biztosítása és átadása;

xvi. az v-xv. alpontban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozó tanácsadói, közvetítői és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, ideértve a hitelreferenciát és -elemzést, a befektetési és portfóliókutatást és tanácsadást, az akvizíciókkal, valamint a vállalati szerkezetátalakítással és stratégiával kapcsolatos tanácsadást.

4. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a "terrorcselekmény" meghatározását a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (3) bekezdése tartalmazza.

5. "Jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonlása": egy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonjoga feletti legalább 50 %-os rendelkezési jog vagy többségi részesedés.

6. "Jogi személy, csoport vagy szervezet ellenőrzése":

a) jog az adott jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szervét alkotó tagok többségének kinevezéséhez vagy elmozdításához;

b) a tény, hogy pusztán a saját szavazati jogok gyakorlásával a jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szerveit alkotó, a folyó és a megelőző pénzügyi évben hivatalban lévő tagok többsége kinevezhető;

c) a többi részvényessel vagy a jogi személy, csoport vagy szervezet tagjaival megállapodva az adott jogi személyben, csoportban vagy szervezetben a részvényesek vagy a tagok szavazati jogának többsége feletti egyedüli rendelkezés;

d) jog a meghatározó befolyás gyakorlására a jogi személy, csoport vagy a szervezet felett, a jogi személlyel, a csoporttal vagy a szervezettel kötött megállapodás, vagy a jogi személy, a csoport vagy a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának rendelkezései alapján, amennyiben az adott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre irányadó jog lehetővé tesz ilyen megállapodást vagy rendelkezést;

e) hatáskör a d) pontban említett meghatározó befolyás gyakorlásának jogára, anélkül, hogy e jog megilletné;

f) jog a jogi személy, csoport vagy szervezet vagyoni értékeinek vagy azok egy részének felhasználására;

g) a jogi személy, csoport vagy szervezet üzleti tevékenységének irányítása egységes jogalapon, összevont éves beszámolók közzétételével;

h) a jogi személy, csoport vagy szervezet pénzügyi kötelezettségeinek egyetemleges megosztása, vagy azokért vállalt kezesség.

2. cikk

(1) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve:

a) a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy birtokában álló, vagy hozzájuk tartozó valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani;

b) semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet rendelkezésére bocsátani.

(2) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve tilos pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet számára.

(3) A Tanács egyhangúlag, és a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében megállapított rendelkezéseivel összhangban eljárva, megállapítja, felülvizsgálja és módosítja azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a listáját, akikre, illetve amelyekre ez a rendelet vonatkozik; ez a lista a következőket tartalmazza:

i) természetes személyek, akik terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

ii) jogi személyek, csoportok vagy szervezetek, amelyek terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

iii) az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

iv) az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet nevében vagy irányítása alatt eljáró természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek.

3. cikk

(1) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikk közvetett vagy közvetlen kijátszása.

(2) Az e rendelet rendelkezéseinek kijátszásáról szóló információkat a mellékletben felsorolt illetékes tagállami hatóságoknak kell továbbítani.

4. cikk

(1) A jelentéstételre, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, a bankok, egyéb pénzintézetek, biztosítótársaságok, továbbá más szervek és személyek:

- haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, valamint az 5. és 6. cikk alapján kötött ügyletekről:

- azon tagállam mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére, ahol azok lakó- vagy tartózkodási helye található, és

- ezen illetékes hatóságok útján a Bizottság részére,

- ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) Az e cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott vagy kapott információkat csak azon célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül kézhez kapott információkat az érintett tagállamok illetékes hatóságai és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem érinti a befagyasztott számlákra esedékes kamat jóváírását. Ezt a kamatot szintén be kell fagyasztani.

(2) A tagállamok mellékletben felsorolt illetékes hatóságai, az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett, a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása céljából különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

1. a befagyasztott pénzeszközök felhasználására a 2. cikk (3) bekezdésében említett listában szereplő természetes személy vagy családtagjai alapvető emberi szükségleteinek fedezésére, ideértve különösen az élelmiszerrel, a gyógyszerrel, a család lakóhelyének bérletével vagy jelzálogával kapcsolatos költségeket, valamint a családtagok gyógykezelésével kapcsolatosan a Közösségen belül fizetendő díjakat és kiadásokat;

2. a befagyasztott számlákról a következő célokra történő kifizetésekre:

a) a Közösségben fizetendő adók, kötelező biztosítási és közüzemi díjak, mint például gáz, víz, villamos áram és távközlés; valamint

b) a Közösségben található valamely pénzintézet számára a számlák fenntartásáért járó díjak;

3. a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy jogi személy számára történő kifizetésekre, olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségvállalások alapján, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt kerültek megkötésre vagy jöttek létre, amennyiben a kifizetéseket egy, a Közösségen belüli befagyasztott számlára teljesítik.

(3) A jogosítványok iránti kérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, amelynek területén a pénzeszközt, egyéb vagyoni értékeket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat befagyasztották.

6. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezései ellenére, és a közösség polgárainak és lakosainak érdekeire is kiterjedő közösségi érdekek védelmének figyelembevételével, a tagállam illetékes hatóságai különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

- pénzeszköz, egyéb vagyoni értékek vagy egyéb gazdasági erőforrások befagyasztásának feloldására,

- pénzeszközöknek, egyéb vagyoni értékeknek vagy egyéb gazdasági erőforrásoknak a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy szerv számára történő rendelkezésre bocsátására, vagy

- pénzügyi szolgáltatás nyújtására ilyen személy, szervezet vagy szerv számára,

összhangban a (2) bekezdéssel, a többi tagállammal, a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően.

(2) Azon illetékes hatóság, amelyhez az (1) bekezdésben említett jogosítvány iránti kérelmet benyújtották, a mellékletben felsoroltak szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát, a Tanácsot és a Bizottságot azokról az okokról, amelyek alapján szándékában áll a különleges jogosítvány iránti kérelmet megadni vagy elutasítani, valamint tájékoztat azon feltételekről, amelyeket a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása érdekében szükségesnek tart.

Az illetékes hatóság, amelynek szándékában áll a különleges jogosítvány megadni, amennyire lehet, figyelembe veszi a többi tagállam, a Tanács és a Bizottság - két héten belül közölt - észrevételeit.

(3) A 2. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket a következők végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), ideleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek és az említett humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben, az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala által koordinált egyéb ENSZ felhívásokban vagy humanitárius klaszterekben részt vevő, két- vagy többoldalúan finanszírozott nem kormányzati szervezetek;

e) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyek részére az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott ki, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsít vagy elismer;

f) a tagállamok szakosított intézményei;

g) az a)-f) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, mindaddig és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül, és a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai - az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett - engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükséges.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított öt munkanapon belül nem érkezik a releváns illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további idő kérésére irányuló értesítés, az említett engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(6) Az érintett tagállam a (4) bekezdés szerint megadott minden engedélyről az ilyen engedély megadásától számított négy héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) A (3) és (4) bekezdést legalább 12 havonta, vagy - a körülményekben bekövetkezett alapvető változás esetén - egy tagállam, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vagy a Bizottság sürgős kérésére felül kell vizsgálni.

(8) A (3) bekezdést 2025. február 22-ig kell alkalmazni.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

A tagállamok, a Tanács és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megküldik egymásnak az e rendelettel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat, különösen a 3. és a 4. cikkel összhangban kapott, valamint a jogsértésekre, a végrehajtási problémákra és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozó információkat.

9. cikk

Minden tagállam meghatározza az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

10. cikk

Ezt a rendeletet kell alkalmazni:

1. a Közösség területén, légterét is ideértve;

2. bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

3. bármely tagállam bárhol tartózkodó állampolgárára;

4. bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, csoportra vagy szervezetre;

5. a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

11. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a Bizottság jelentést nyújt be a rendelet hatásáról, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 3., 4. ÉS 5. CIKKBEN EMLÍTETT ILLETÉKES HATÓSÁGOK LISTÁJA

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2580 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2580&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R2580-20240221 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R2580-20240221&locale=hu

Tartalomjegyzék