31970L0373[1]

A Tanács irányelve (1970. július 20.) a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről

A Tanács irányelve

(1970. július 20.)

a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és analitikai módszerek bevezetéséről

(70/373/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és használata rendkívül fontos szerepet tölt be az Európai Gazdasági Közösségben;

mivel a mezőgazdaságon belül az állattenyésztés nagymértékben függ a megfelelő, jó minőségű takarmányok használatától;

mivel a takarmányokra vonatkozó szabályok megléte alapvető fontosságú a mezőgazdasági termelékenység növekedéséhez;

mivel az Európai Gazdasági Közösségben használt takarmányok minőségére és összetételére vonatkozó közösségi intézkedések bevezetése szükségessé teszi a tagállami hatóságok által alkalmazandó, a hatósági ellenőrzések végrehajtására szolgáló egységes mintavételi és analitikai módszerek meghatározását;

mivel a hatályban maradó nemzeti szabványok betartásának ellenőrzésére szolgáló mintavételi és analitikai módszereknek a Közösségen belül azonosnak kell lenniük;

mivel egyes tagállamok már alkalmaznak hatósági mintavételi és analitikai módszereket, és alapelveik tekintetében ezek bizonyos mértékig különböznek egymástól; mivel ezek a módszerek közvetlenül érintik a közös piac létrehozását és működését, és ezért harmonizálni kell őket;

mivel az egységes módszerek meghatározása pusztán technikai és tudományos jellegű végrehajtási intézkedés; mivel az említett módszerek kidolgozásához, tökéletesítéséhez és kibővítéséhez gyorsított eljárásra van szükség; mivel ezen intézkedések elfogadásának egyszerűsítésére a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködés létrehozását biztosító eljárásrendet kell kialakítani, a Takarmányok Állandó Bizottsága keretein belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy a takarmányok hatósági ellenőrzése, amelynek célja a takarmányok minőségére és összetételére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekből eredő követelmények betartásának ellenőrzése, a 2. cikkben említett irányelvekben meghatározott közösségi mintavételi és analitikai módszerek alkalmazásával kerüljön végrehajtásra.

2. cikk

Az 1. cikkben említett módszerek meghatározása irányelveken keresztül történik a 3. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, az aktuális tudományos és technikai ismeretek és a már bevált módszerek felhasználásával.

Az irányelvek megfelelő határidőt tűznek ki az említett módszerek nemzeti rendelkezésekbe való beépítésére.

3. cikk

(1) Amennyiben az ebben a cikkben megállapított eljárás követendő, az ügyben az elnök, saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére, összehívja a 1970. július 20-i tanácsi határozatban [1] felállított Takarmányok Állandó Bizottságát (továbbiakban a "bizottság").

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára az elfogadandó intézkedésekről. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt tizenkét szavazatos többséggel kell meghozni, a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság az elfogadandó intézkedésekről nem nyilvánított véleményt, a Bizottság haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül, a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

4. cikk

A 3. cikk rendelkezéseit az ügynek első, a 3. cikk (1) bekezdése, vagy bármely más vonatkozó rendelkezés alapján történt bizottság elé terjesztésének napjától számított tizennyolc hónapig kell alkalmazni.

5. cikk

A tagállamok, az irányelvről szóló értesítéstől számított egy éven belül, hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1970. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

W. Scheel

[1] HL L 170., 1970.3.8., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970L0373 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970L0373&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.