31973L0023[1]

A Tanács irányelve (1973. február 19.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1973. február 19.)

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról

(73/23/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a tagállamoknak a meghatározott feszültséghatárokon belül használt villamossági berendezések biztonságos használatának biztosítására kialakított hatályos rendelkezései eltérőek lehetnek, akadályozva ezáltal a kereskedelmet;

mivel egyes tagállamokban - az egyes elektromos berendezések tekintetében - a biztonsági jogszabályok megelőző és megakadályozó intézkedések formájában jelennek meg kötelező rendelkezések útján;

mivel más tagállamokban ugyanannak a célnak az elérése érdekében a biztonsági jogszabályok a szabványügyi szervek által megállapított műszaki szabványokra hivatkoznak; mivel az ilyen rendszer előnye az, hogy gyorsan alkalmazkodik a műszaki fejlődéshez, a biztonsági követelmények elhanyagolása nélkül;

mivel egyes tagállamok közigazgatási intézkedéseket tesznek szabványok jóváhagyására; mivel az ilyen jóváhagyás semmilyen módon nem befolyásolja a szabványok műszaki tartalmát, és nem korlátozza azok használatának a feltételeit; mivel az ilyen jóváhagyás ezért nem változtathatja meg - a Közösség szempontjából - a harmonizált és közzétett szabványok hatásait;

mivel a Közösségen belül az elektromos berendezések szabad mozgását biztosítani kell, amennyiben ezek a berendezések megfelelnek az összes tagállamban elismert bizonyos biztonsági követelményeknek; mivel minden más bizonyítási forma sérelme nélkül az e követelmények betartásának bizonyítását az e feltételeket tartalmazó harmonizált szabványokra való hivatkozással lehet elvégezni; mivel ezeket a harmonizált szabványokat közös megállapodással olyan testületeknek kell létrehozniuk, amikről minden tagállamnak a többi tagállamot és a Bizottságot értesítenie kell, és a szabványokat a lehető legszélesebb körben kell közzétenni; mivel az ilyen összehangolásnak a kereskedelem céljaira vonatkozóan ki kell küszöbölnie minden, a nemzeti szabványok eltéréseiből eredő kényelmetlenséget;

mivel minden más bizonyítási forma sérelme nélkül, az elektromos berendezések harmonizált szabványoknak való megfelelése feltételezhető az illetékes szervezetek által elhelyezett vagy kiadott jelölések vagy bizonyítványok, vagy - ilyeneknek hiányában - a gyártó megfelelőségi nyilatkozata alapján; mivel a kereskedelmi akadályok megszűntetésének megkönnyítése érdekében, a tagállamoknak el kell ismerniük az ilyen jelöléseket vagy bizonyítványokat, vagy az ilyen nyilatkozatokat bizonyítási elemként; mivel e célból, az említett jelöléseket vagy bizonyítványokat nyilvánosságra kell hozni, különösen azoknak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételével;

mivel átmenti intézkedésként az olyan elektromos berendezések szabad mozgását, amelyekre még nincsenek harmonizált szabványok, el lehet érni más nemzetközi szervek, vagy a harmonizált szabványokat létrehozó valamely szerv által már megállapított biztonsági rendelkezések vagy szabványok alkalmazásával;

mivel lehetséges, hogy elektromos berendezések szabad forgalomba kerülnek még akkor is, amennyiben nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek, és mivel ezért ajánlatos megfelelő rendelkezéseket megállapítani annak érdekében, hogy ennek a veszélye a lehető legkisebb legyen;

mivel a 90/683/EGK ( 1 ) határozatban a megfelelőség-értékelési eljárások különböző szakaszaira a műszaki harmonizációs irányelvekben alkalmazandó modulokat rögzítették;

mivel az eljárások megválasztása nem vezethet a villamossági berendezések Közösségben már meghatározott biztonsági szintjének gyengüléséhez,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában, elektromos berendezés minden, 50 és 1000 V tartományba eső váltakozó áramú, illetve 75 és 1500 V tartományba eső egyenáramú felhasználásra tervezett berendezés, a II. mellékletben felsorolt berendezések és jelenségek kivételével.

2. cikk

(1) A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy elektromos berendezést csak akkor hozzanak forgalomba, amennyiben azt a hatályos közösségi biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban építették meg, nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot, amennyiben megfelelően telepítik, tartják karban és rendeltetésszerűen használják azokat.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági célkitűzések fő elemeit az I. melléklet sorolja fel.

3. cikk

A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy amennyiben az elektromos berendezés olyan jellegű, hogy a 2. cikkben említett rendelkezéseknek megfelel, az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett feltételektől függően, akkor annak, a Közösségen belüli szabad mozgása biztonsági okok miatt nem akadályozható meg.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos berendezésre vonatkozóan, a villamosenergia-ellátó szervek nem rendelnek el - a hálózatra való csatlakoztatásra, vagy az elektromos energiának az elektromos berendezések felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó - a 2. cikkben meghatározottaknál szigorúbb biztonsági követelményeket.

5. cikk

A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy különösen azokat az elektromos berendezéseket, amik megfelelnek a harmonizált szabványok biztonsági rendelkezéseinek, a saját illetékes közigazgatási hatóságaik úgy tekintik, hogy azok megfelelnek a 2. cikk rendelkezéseinek, és a forgalomba hozatal és a szabad mozgás alkalmazásában a 2. illetve a 3. cikkben említetteknek.

A szabványokat akkor kell harmonizáltnak tekinteni, amennyiben azokat a tagállamok által, a 11. cikkben megállapított eljárással összhangban kijelölt testületek közös megállapodásával határozták meg, és a nemzeti eljárások szerint tették közzé. A szabványokat a műszaki fejlődés és a helyes mérnöki gyakorlat figyelembevételével naprakészen kell tartani.

Tájékoztatás céljából a harmonizált szabványokat és azok hivatkozásait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.

6. cikk

(1) Amennyiben még nem dolgoztak ki és nem tettek közzé az 5. cikk meghatározása szerint harmonizált szabványokat, akkor a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy - a 2. illetve 3. cikkben említett forgalomba hozatal vagy szabad mozgás alkalmazásában -, saját illetékes közigazgatási hatóságaik a 2. cikk előírásainak megfelelőnek tekintik az olyan elektromos berendezéseket is, amik megfelelnek az Elektromos Berendezések Jóváhagyási Szabályait Megállapító Nemzetközi Bizottság (CEE) vagy a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) biztonsági rendelkezéseinek, amikre vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben meghatározott közzétételi eljárást alkalmazták.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági rendelkezésekről ezen irányelv hatálybalépésekor, illetve azt követően úgy és akkor, amikor az előírásokat kihirdetik, a Bizottság értesíti a tagállamokat. A Bizottság - a tagállamokkal folytatott konzultációt követően - közli azokat a rendelkezéseket, és különösen azokat a változatokat, amik közzétételét javasolja.

(3) A tagállamok az így közölt rendelkezésekkel kapcsolatos esetleges ellenvetéseikről három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat, amelyek alapján a rendelkezéseket nem lehet elismerni.

Azokat a biztonsági rendelkezéseket, amikkel szemben nem emeltek kifogást, tájékoztatás céljából, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

7. cikk

Amennyiben az 5. cikk értelmében harmonizált szabványok vagy a 6. cikkel összhangban kihirdetett biztonsági rendelkezések még nem készültek el, akkor a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy - a 2. illetve a 3. cikkben említett forgalomba hozatal vagy szabad mozgás alkalmazásában -, saját illetékes közigazgatási hatóságaik a 2. cikk biztonsági rendelkezéseinek megfelelőnek tekintik azokat az elektromos berendezéseket is, amiket a gyártó tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, amennyiben az a saját területükön előírt szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosít.

8. cikk

(1) A forgalomba hozatal előtt a villamossági berendezéseket a 10. cikkben előírt CE-jelöléssel kell ellátni, amely azt jelzi, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek megfelel, beleértve a IV. mellékletben leírt megfelelőség-értékelési eljárást is.

(2) Vita esetén a gyártó vagy az importőr a 11. cikkben meghatározott eljárással összhangban bejelentett testület által összeállított az elektromos berendezésnek a 2. cikk rendelkezéseinek való megfelelésére vonatkozó jelentést nyújthat be.

(3)

a) Ha a villamossági berendezésekre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE-jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy e berendezések e más irányelvek rendelkezéseinek való megfelelőségét is vélelmezni kell.

b) Ha azonban ezen egy vagy több irányelv a gyártónak egy átmeneti időszakban az alkalmazandó szabályozás megválasztását lehetővé teszi, akkor a CE-jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben a berendezésekhez mellékelt dokumentációban, útmutatásban vagy utasításban a mindenkor alkalmazott irányelvek számait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételüknek megfelelően fel kell tüntetni.

9. cikk

(1) Amennyiben - biztonsági okokból - egy tagállam megtiltja valamely elektromos berendezés piaci forgalomba hozatalát vagy megakadályozza annak szabad mozgását, haladéktalanul tájékoztatja az érintett többi tagállamot és a Bizottságot, megjelölve határozatának indokait, és megadva különösen azt, hogy:

- a 2. cikknek való meg nem felelés az 5. cikkben említett harmonizált szabványok, a 6. cikkben említett rendelkezések vagy a 7. cikkben említett szabványok hiányának tulajdonítható-e;

- a meg nem felelés az ilyen szabványok vagy közlemények hibás alkalmazásának, vagy a 2. cikkben említett helyes mérnöki gyakorlatnak való megfelelés be nem tartásának tulajdonítható-e.

(2) Amennyiben más tagállamok emelnek kifogást az (1) bekezdésben említett határozat ellen, a Bizottság haladéktalanul konzultál az érintett tagállamokkal.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott értesítés időpontját követő három hónapon belül nem sikerült egyetértésre jutni, a Bizottság a 11. cikkben meghatározott eljárással összhangban bejelentett egyik olyan testület véleményét szerzi be, amelynek székhelye az érintett tagállamok területén kívül esik, és amely nem volt érintett a 8. cikkben előírt eljárásban. A véleményben meg kell állapítani, hogy a 2. cikk rendelkezései milyen mértékben nem teljesülnek.

(4) A Bizottság közli e testület véleményét az összes tagállammal, amelyek egy hónapon belül tehetnek észrevételt a Bizottság felé. A Bizottság ugyanakkor feljegyezi az érintett felek által a fent említett véleményre tett minden észrevételt.

(5) Ezen észrevételek tudomásulvétele után, a Bizottság - szükség esetén - megfelelő ajánlásokat vagy véleményeket fogalmaz meg.

10. cikk

(1) A III. mellékletben említett CE-jelölést a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője a villamossági berendezésekre vagy csomagolásukra, illetve használati utasításukra vagy a jótállási jegyre jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül helyezi el.

(2) Tilos a villamossági berendezésekre olyan jelöléseket elhelyezni, melyek harmadik személyt a CE-jelölés jelentésére és írásképére vonatkozóan megtéveszthetnek. Minden más jelölés elhelyezhető a villamossági berendezésekre, azok csomagolására, használati utasítására vagy jótállási jegyére, ha az a CE-jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem befolyásolja.

(3) A 9. cikk sérelme nélkül,

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést jogosulatlanul helyezték el, a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles arra, hogy e terméket ismét a CE-jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelővé tegye, és az e tagállam által elrendelt feltételek további megsértését megakadályozza;

b) a tagállamnak - ha a nem megfelelőség továbbra is fennáll - minden alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy az illető termék forgalomba hozatalát korlátozza vagy megtiltsa, illetve biztosítsa, hogy azt a 9. cikkben meghatározott eljárásoknak megfelelően a forgalomból kivonják.

11. cikk

Minden egyes tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az alábbiakról:

- az 5. cikkben említett testületek;

- a 8. cikk rendelkezéseivel összhangban jelentést benyújtó, vagy a 9. cikk rendelkezéseivel összhangban véleményt nyilvánító testületek;

- az 5. cikk (2) bekezdésben említett közzététel helye.

A fentiek bármely módosításáról minden tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

12. cikk

Ez az irányelv nem vonatkozik a harmadik országba való kivitelre szánt elektromos berendezésekre.

13. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek ezen irányelv követelményeinek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Dánia esetében azonban a határidőt öt évre kell kiterjeszteni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A MEGHATÁROZOTT FESZÜLTSÉGHATÁROKON BELÜLI HASZNÁLATRA TERVEZETT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI CÉLKITŰZÉSEINEK FŐ ELEMEI

1. Általános feltételek

a) A berendezésen, vagy - amennyiben ez nem lehetséges -, kísérő közleményben megjelölik azokat a lényeges jellemzőket, amik felismerése és betartása biztosítja az elektromos berendezések biztonságosan és rendeltetésszerűen történő használatát.

b) A gyártókat vagy márkanevet vagy védjegyet jól láthatóan rá kell nyomtatni az elektromos berendezésekre, vagy - amennyiben ez nem lehetséges -, a csomagolásra.

c) Az elektromos berendezést - annak alkatrészeivel együtt - úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsa a lehetőséget annak biztonságos és megfelelő összeállítására és csatlakoztatására.

d) Az elektromos berendezést úgy kell tervezni és gyártani, hogy az e melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott veszélyek elleni védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használják, és megfelelően karbantartják.

2. Az elektromos berendezésből eredő veszélyek elleni védelem

Műszaki jellegű intézkedéseket kell előírni az 1. ponttal összhangban, annak biztosítására, hogy:

a) személyek és háziállatok megfelelően védettek a közvetlen vagy közvetett elektromos érintkezés által okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélye ellen;

b) nem lép fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, ami veszélyt okozhat;

c) személyek és háziállatok és a vagyon megfelelően védett az elektromos berendezés által okozott olyan nem elektromos veszélyek ellen, amelyeket a tapasztalat tár fel;

d) a szigetelésnek megfelelőnek kell lennie az előrelátható feltételekre.

3. Az elektromos berendezéseket érő külső hatás által okozott veszélyek elleni védelem

Műszaki intézkedéseket kell meghatározni az 1. ponttal összhangban, annak a biztosítására, hogy:

a) az elektromos berendezés megfelel a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy az nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát, és a vagyonbiztonságot;

b) az elektromos berendezés a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló úgy, hogy az nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát, és a vagyonbiztonságot;

c) az elektromos berendezés előrelátható túlterhelési viszonyok között nem veszélyezteti személyek, háziállatok biztonságát, és a vagyonbiztonságot.

II. MELLÉKLET

AZ EZEN IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BERENDEZÉSEK ÉS JELENSÉGEK

Elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra

Radiológiai és orvosi célokra szolgáló elektromos berendezések

Áru- és személyfelvonók elektromos alkatrészei

Fogyasztásmérők

Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok

Elektromos kerítések áramellátó berendezései

Rádióelektromos interferencia

Különleges elektromos berendezések hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi testületek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.

III. MELLÉKLET

CE-MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS ÉS EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A. CE-megfelelőségi jelölés

A CE-megfelelőségi jelölés a következő írásképű "CE" betűkből áll:

- A CE-jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

- A CE-jelölés különböző alkotórészeinek kb. egyenlő méretűnek kell lenniük; a legkisebb méret 5 mm.

B. EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének neve és címe,

- a villamossági berendezés ismertetése,

- hivatkozás a harmonizált szabványokra,

- adott esetben hivatkozás azon jellemzőkre, amelyeket a minősítéshez alapul vesznek,

- a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője által megbízott aláíró azonosítása,

- azon év két utolsó számjegye, melyben a CE-jelölést elhelyezték.

IV. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

1.

A belső gyártásellenőrzés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője, aki a 2. pontban meghatározott kötelezettségeket teljesíti, biztosítja és kinyilvánítja, hogy a villamossági berendezések ezen irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek megfelelnek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője mindegyik termékre elhelyezi a CE-jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

2.

A gyártó elkészíti a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt; és ő vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője ezt a Közösség területén az utolsó termék gyártása után legalább tíz évig a nemzeti hatóságok számára megőrzi.

Ha sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, akkor e kötelezettségért az a személy felel, aki a villamossági berendezéseket a Közösség piacán forgalomba hozza.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a villamossági berendezések ezen irányelv követelményeinek megfelelnek-e. Ez az értékeléshez szükséges mértékben érvényes a villamossági berendezések tervezésére, gyártására és működésmódjára. A következőket tartalmazza:

- a villamossági berendezés általános leírása,

- az alkatrészek, szerelési alcsoportok, kapcsolási körök, stb. összeállítási tervei, gyártási rajzai és tervei,

- a villamossági berendezések említett rajzai és tervei, valamint működésmódja megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

- a részben vagy egészben alkalmazott szabványok listája, valamint az ezen irányelv biztonsági szempontjainak a teljesítéséhez elfogadott megoldások ismertetése, amennyiben nem szabványokat alkalmaztak,

- a szerkesztési számítások, ellenőrzések, stb. eredményei,

- a vizsgálati jelentések.

4.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a műszaki dokumentációkkal együtt meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

5.

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a gyártási eljárás során gyártott termékek megfeleljenek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és az ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

( 1 ) HL L 380., 1990.12.31., 13. o.;

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31973L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31973L0023&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01973L0023-19930802 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01973L0023-19930802&locale=hu

Tartalomjegyzék