1005/2016. (VI. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 70. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (7) bekezdésére is - az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1. § Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Alkotmánybíróságon öttagú állandó tanácsok működnek. Háromtagú tanácsot - a 10. § végrehajtására vagy egyéb fontos okból - a teljes ülés alakíthat."

2. § Az Ügyrend 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Minden alkotmánybíró tagja legalább egy öttagú állandó tanácsnak."

3. § Az Ügyrend 32. § (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

[(...) feltéve, hogy az indítványozó a jogerős döntést az Alkotmánybíróság előtt nem támadta meg]

" , vagy a jogerős döntés ellen benyújtott panaszt az Alkotmánybíróság a Kúria folyamatban lévő eljárására tekintettel utasította vissza."

4. § Az Ügyrend 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján alkotmányjogi panasz benyújtásának nincs helye, ha a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt még nem bírálta el, továbbá - arra tekintettel, hogy az eljárás még folyamatban van - a Kúria hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító határozatával szemben. Ezen esetekben a benyújtott alkotmányjogi panasz soron kívül, az egyéb feltételek vizsgálata nélkül is visszautasítható."

5. § Az Ügyrend 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a jogerős döntést megtámadó alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság a Kúria folyamatban lévő eljárására tekintettel visszautasította, majd a Kúria a felülvizsgálati kérelmet, illetve indítványt elutasító döntést hozott a hiánypótlás vagy kiegészítés elmaradása, vagy a felülvizsgálatra nyitva álló határidő indítványozó általi elmulasztása miatt, vagy azért, mert a felülvizsgálat kizárt, akkor a Kúria ezen döntését az Abtv. 26. § (1) bekezdése vagy 27. §-a alapján megtámadó - és az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül benyújtott - alkotmányjogi panaszt, amennyiben az a jogerős döntésre is kiterjed, nem lehet elkésettnek tekinteni e határozat vonatkozásában."

6. § Az Ügyrend 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felfüggesztés időtartama alatt az ügyintézési határidők nyugszanak."

7. § Hatályát veszti az Ügyrend 46. §-a.

8. § Az Alkotmánybíróság teljes ülésének e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

9. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. E határozat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2016. június 20.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnökhelyettese

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Czine Ágnes s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1094/2016.