Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31973L0404[1]

A Tanács irányelve (1973. november 22.) a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Tanács irányelve

(1973. november 22.)

a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(73/404/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának biztosítására vonatkozó, egymástól eltérő hatályos tagállami jogszabályok hátrányosan befolyásolják a kereskedelmet;

mivel a tisztítószerek növekvő használata általában a természetes környezet és különösen a víz szennyeződésének egyik oka;

mivel a tisztítószerek vízre gyakorolt szennyező hatásainak egyike, nevezetesen a nagy mennyiségű hab képződése, akadályozza a víz és a levegő érintkezését, megnehezíti az oxigénfelvételt, zavarja a hajózást, gátolja a vízinövények életéhez szükséges fotoszintézist, kedvezőtlen hatással van a szennyvíztisztítási folyamat különböző szakaszaira, károsítja a szennyvíztisztító berendezéseket, valamint a baktériumok és vírusok esetleges közvetítése által közvetett mikrobiológiai kockázatot jelent;

mivel a tisztítószerek biológiai lebonthatóságának átlagos szintjét kívánatos 90 %-on tartani, ami a technológiát és az ipari gyakorlatot figyelembe véve lehetséges, és mivel kívánatos mindemellett biztosítékot nyújtani a vizsgálati módszerekben meglévő bizonytalanságokkal szemben, amelyek súlyos gazdasági következményekkel járó elutasító döntésekre vezethetnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában tisztítószer az a termék, amelynek összetételét a tisztító hatásra különös tekintettel alakították ki, és amely fő összetevőkből (felületaktív anyagok) és általában további adalékanyagokból (erősítőoldatokból, hatásnövelő anyagokból, töltőanyagokból és más kiegészítő összetevőkből) áll.

2. cikk

A tagállamok megtiltják azon tisztítószerek forgalomba hozatalát és használatát, amelyekben a felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának átlagos szintje az alábbi kategóriákban 90 %-nál kisebb: anionos, kationos, nem ionos és amfolitikus anyagok.

Azon felületaktív anyagok használata, amelyeknél a biológiai lebonthatóság átlagos szintje eléri a 90 %-ot, normál körülmények között nem károsítja az emberek vagy az állatok egészségét.

3. cikk

A felületaktív anyagok biológiai lebonthatósága vagy toxicitása alapján egyetlen tagállam sem tilthatja meg, akadályozhatja vagy korlátozhatja azon tisztítószerek forgalomba hozatalát és használatát, amelyek megfelelnek ezen irányelv előírásainak.

4. cikk

A 2. cikkben előírtak teljesítése azon vizsgálati módszerekkel állapítható meg, amelyekről más tanácsi irányelvek rendelkeznek, amelyek figyelembe veszik ezen módszerek bizonytalanságait, és megfelelő tűréshatárokat határoznak meg.

5. cikk

(1) Ha valamely tagállam a 4. cikkben említett irányelvek alapján elvégzett vizsgálati módszerekkel azt állapítja meg, hogy a tisztítószer nem felel meg a 2. cikkben meghatározott követelményeknek, a tagállam a saját területén megtiltja ennek a tisztítószernek a forgalomba hozatalát és használatát.

(2) Abban az esetben, ha valamely tagállam egy tisztítószer betiltása mellett dönt, haladéktalanul értesíti azt a tagállamot, amelyből a termék származik, valamint a Bizottságot, megjelölve döntésének okait és az (1) bekezdésben említett vizsgálatok részletes adatait.

Ha az a tagállam, amelyből a termék származik, kifogást emel a döntés ellen, a Bizottság késedelem nélkül konzultál mindkét érintett tagállammal, és ha szükséges, bármely más tagállammal is.

Ha nem sikerül megegyezésre jutni, a Bizottság az első albekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő három hónapon belül beszerzi a 6. cikk szerinti, de nem a két érintett tagállam által az említett cikk alapján bejelentett laboratóriumok valamelyikének szakvéleményét.

A szakvéleményt a 4. cikkben említett irányelvekben megállapított referencia-módszerek alkalmazásával készítik.

A Bizottság a laboratórium szakvéleményét továbbítja az érintett tagállamoknak annak érdekében, hogy azok egy hónapon belül megküldhessék észrevételeiket a Bizottságnak. Ez idő alatt a Bizottság meghallgathatja az érintett feleknek a szakvéleményre vonatkozó esetleges észrevételét.

Az észrevételek tudomásul vételét követően a Bizottság megteszi a szükséges ajánlásokat.

6. cikk

Valamennyi tagállam bejelenti a többi tagállamnak és a Bizottságnak azt a laboratóriumot vagy laboratóriumokat, amely(ek) jogosultak az 5. cikk (2) bekezdésében említett referencia-módszerekkel végrehajtott vizsgálatok elvégzésére.

7. cikk

(1) Azon a csomagoláson, amelyben a tisztítószert a fogyasztónak eladják, olvasható, jól látható és el nem távolítható módon az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) a termék neve;

b) a termék forgalomba hozataláért felelős fél neve vagy kereskedelmi neve és címe vagy védjegye.

Az ömlesztett áruként szállított tisztítószerek minden kísérőokmányán ugyanezeket az információkat kell feltüntetni.

(2) A tagállamok a tisztítószerek forgalomba hozatalát a területükön akkor engedélyezik, ha az (1) bekezdésben meghatározott információk a nemzeti nyelvükön fel vannak tüntetve.

8. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el, közlik a Bizottsággal.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1973. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Kampmann

[1] HL C 10., 1972.2.5., 29. o.

[2] HL C 89., 1972.8.23., 13. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31973L0404 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31973L0404&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.