31999D0847[1]

A Tanács határozata (1999. december 9.) a polgári védelem területén közösségi cselekvési program létrehozásáról

A Tanács határozata

(1999. december 9.)

a polgári védelem területén közösségi cselekvési program létrehozásáról

(1999/847/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

mivel:

(1) A Közösség által az e területen 1985 óta meghozott intézkedéseket folytatni kell, a tagállamok közötti együttműködés megerősítése céljából; ennek az együttműködésnek az alapját az 1987 óta elfogadott állásfoglalások [5] és a polgári védelem területén közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 1997. december 19-i 98/22/EK tanácsi határozat [6] alkotja.

(2) A Közösség által, a program megvalósítására hozott egyedi intézkedések hozzájárulnak a személyek, a javak és a környezet védelméhez természeti és technológiai katasztrófák esetén, valamint az emberek által végzett tevékenységek és a természet közötti kölcsönhatás nagyobb fokú tudatosításához, ami a jövőben sok katasztrófa, az árvizeket is beleértve, megelőzését teszi lehetővé.

(3) A Bizottság által előterjesztett, a környezetre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó közösségi politika és cselekvési program [7] úgy rendelkezik, hogy a Közösség, különösen a környezeti vészhelyzetek területén, aktívabb tevékenységet fejtsen ki; ugyanez a program arra vonatkozó követelményt tartalmaz, hogy vegyék figyelembe a tudományos kutatást és a technológiai fejlesztést.

(4) A közösségi cselekvési program elősegíti, hogy az együttműködés ezen a területen még hatékonyabb legyen; a programnak nagymértékben az e területen már megszerzett tapasztalaton kell alapulnia.

(5) A közösségi együttműködés - a szubszidiaritás elvével összhangban - támogatja és kiegészíti a nemzeti intézkedéseket a polgári védelem területén azért, hogy hatékonyabbá tegye azokat; a tapasztalatcsere és a kölcsönös segítségnyújtás segíti az emberi életben bekövetkezett veszteségeknek, a sebesültek számának, az anyagi, illetve a gazdasági és környezeti károknak a csökkentését az egész Közösségben, kézzelfoghatóbbá téve a társadalmi összetartás és szolidaritás célkitűzését.

(6) Az unió elszigetelt és legkülső régiói földrajzuk, terepük, társadalmi és gazdasági feltételeik miatt különleges jellemzőkkel bírnak, amelyek kedvezőtlen hatással járnak, és nehezítik a segítségnyújtást és a segítséghez szükséges eszközök eljuttatását komoly veszély esetén.

(7) Ez a közösségi cselekvési program biztosítja az átláthatóságot, valamint megszilárdítja és megerősíti a Szerződés célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló különböző intézkedéseket.

(8) A veszélyek és károk megelőzését célzó intézkedések, valamint a tagállamokban a polgári védelemért felelős szervek számára az információ biztosítása és felkészítésük fontos, és növeli a balesetekkel kapcsolatos helyzetekre való felkészültség fokát; fontosak továbbá olyan közösségi intézkedések, amelyek célja a vészhelyzetekre adott válasz és a vészhelyzeteket követő azonnali segítségnyújtás technikáinak és módszereinek javítása.

(9) Fontos továbbá a lakossággal kapcsolatos intézkedések meghozatala, amelynek célja az, hogy az európai polgárok hatékonyabban megvédhessék magukat.

(10) A polgári védelmi nemzeti kapcsolattartók állandó hálózatának továbbra is fontos szerep jut a polgári védelemhez kapcsolódó kérdések vonatkozásában.

(11) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni.

(12) E határozat rendelkezései 2000. január 1-jétől felváltják a 98/22/EK határozattal megállapított és 1999. december 31-én véget érő cselekvési programot.

(13) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás [9] 34. pontja értelmében ez a határozat magában foglalja a program egész időtartamára vonatkozó pénzügyi referenciaösszeget, anélkül, hogy azzal befolyásolná a költségvetési hatóság Szerződésben meghatározott hatáskörét.

(14) E határozat elfogadásához a Szerződés nem rendelkezik a 308. cikkben említett hatáskörön kívül egyéb hatáskörről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A polgári védelem területén közösségi cselekvési programot (a továbbiakban: program) alakítanak ki a 2000. január 1-jétől 2004. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

(2) Ez a program a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű, a személyek és az anyagi javak, és így a környezet védelmére irányuló erőfeszítéseinek támogatását és kiegészítését célozza természeti és technológiai katasztrófák esetén, a hatáskörök tagállamokon belüli megosztásának sérelme nélkül. További célként szerepel a tagállamok közötti együttműködés elősegítése, a tapasztalatcsere és a kölcsönös segítségnyújtás e téren.

(3) E programon kívül esik minden olyan intézkedés, amelynek célja a tagállamok jogszabályainak az összehangolása, illetve a tagállamok országos felkészültsége megszervezésének az összehangolása.

2. cikk

(1) A Bizottság e program keretében intézkedéseket hajt végre.

(2) E program végrehajtásához egy évente felülvizsgálandó hároméves tervet kell elfogadni a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

(3) Az e program végrehajtására vonatkozó pénzügyi referenciaösszeg 7,5 millió euró.

Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

(4) A melléklet határozza meg az e program alapján megvalósuló intézkedéseket, illetve a Közösség pénzügyi támogatására vonatkozó rendelkezéseket.

3. cikk

(1) A szükséges egyedi intézkedéseket az e program végrehajtására vonatkozó fokozatos terv tartalmazza.

(2) Az egyedi intézkedéseket elsősorban a következő szempontok alapján kell kiválasztani:

a) hozzájárulás a természeti és technológiai katasztrófák esetén felmerülő, a személyeket és a javakat, és így a környezetet érő veszélyek és károk megelőzéséhez;

b) hozzájárulás a tagállamokban a polgári védelemben érintett szervek felkészültségi fokának növeléséhez, a vészhelyzetre való reagálási képességük növelése érdekében;

c) hozzájárulás a katasztrófák okainak észleléséhez és tanulmányozásához;

d) hozzájárulás az előrejelzés, a vészhelyzetekre adott válasz és a vészhelyzeteket követő azonnali segítségnyújtás technikáinak és módszereinek fejlesztéséhez;

e) hozzájárulás a nyilvánosság tájékoztatásához, képzéséhez és a tudatosság növeléséhez, így segítve az állampolgárokat, hogy hatékonyabban meg tudják védeni magukat.

(3) Minden egyedi intézkedést a tagállamokkal szoros együttműködésben kell végrehajtani.

(4) Adott esetben e program intézkedései a következőkhöz járulnak hozzá:

- más közösségi és tagállami politikákban és intézkedésekben szereplő polgári védelmi célkitűzések integrációja, különösen a kockázatértékelést a létesítmények és tevékenységek hatásának felmérésekor,

- valamint e program összeegyeztethetősége más közösségi intézkedésekkel.

(5) Minden intézkedésnél figyelembe veszik a közösségi és nemzeti kutatási eredményeket a vonatkozó területeken.

4. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

5. cikk

A Bizottság e program végrehajtását annak félidejében és lejárta előtt kiértékeli, és 2002. szeptember 30-ig, illetve 2004. március 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

6. cikk

Ezt a határozatot 2000. január 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

O. Heinonen

[1] HL C 28., 1999.2.3., 29. o.

[2] HL C 279., 1999.10.1., 210. o.

[3] HL C 169., 1999.6.16., 14. o.

[4] HL C 293., 1999.10.13., 53. o.

[5] HL C 176., 1987.7.4., 1. o., HL C 44., 1989.2.23., 3. o., HL C 315., 1990.12.14., 1. o., HL C 313., 1994.11.10., 1. o.

[6] HL L 8., 1998.1.14., 20. o.

[7] HL C 138., 1993.5.17., 5. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Intézkedések | Pénzügyi rendelkezések |

A.Jelentősebb közérdekű projektek

Valamennyi vagy számos tagállam számára jelentős közérdekű projektek, illetve olyan projektek, amelyek katasztrófák esetén a beavatkozási lehetőségeket különösen az alábbi szempontok alapján javítják: megelőzés,felkészültség,reagálás,katasztrófahelyzetet követő azonnali segítségnyújtás,a katasztrófák okainak észlelése és tanulmányozása (a kockázatok és a veszélyek elemzése),a katasztrófák szociális-gazdasági hatásainak elemzése,az előrejelzés eszközeinek és módszereinek tökéletesítése. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: az intézkedés összköltségének legfeljebb 75 %-a. |

B.Képzés

1.Munkaértekezletek és tanfolyamok

A tagállamok szakértői, műszaki szakemberei és technikusai számára szervezett munkaértekezletek vagy továbbképzések megszervezése, amely lehetővé teszi az egyes szakterületeken a tapasztalatcserét az arra a területre jellemző módszerek és technikák szakmai megvitatása révén, a következő célok érdekében: a felkészültség mértékének növelése,egy olyan személyi hálózat létrehozására vonatkozó feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi a vészhelyzetek esetén megvalósuló, tagállamok közötti hatékonyabb operatív együttműködést. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: az intézkedés összköltségének legfeljebb 75 %-a, intézkedésenként 75000 euró felső határral. |

2.Szakértők és technikusok cseréje

Szakértők más tagállamok polgári védelmi szolgálataihoz vagy más vonatkozó szervekhez történő küldésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon számukra, más alkalmazott technológiák megismerésére és értékelésére, illetve olyan más megközelítések tanulmányozására, amelyeket a vészhelyzetekkel kapcsolatos szolgálatokon vagy más vonatkozó szerveknél alkalmaznak. A tagállamok szakértői, szakemberei és technikusai cseréjének megszervezése, lehetővé téve számukra a rövid továbbképzéseken történő előadást vagy részvételt. | A szakértők úti- és tartózkodási költségeinek maximum 75 %-a és a rendszer koordinálási költségeinek 100 %-a. |

3.Gyakorlatok

A gyakorlatok a módszerek összehasonlítását, a tagállamok közötti együttműködés élénkítését és a nemzeti polgári védelmi szolgálatok koordinációjában megvalósuló fejlődés támogatását célozzák meg, többek között a vészhelyzetek esetén megvalósuló hatékonyság és gyors reagálás tökéletesítésének érdekében. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: más tagállamokból érkező megfigyelők és a kapcsolódó munkaértekezletek megszervezése, a gyakorlatok előkészítése és a záró jelentések elkészítése stb. költségeinek legfeljebb 50 %-a. |

C.Egyéb intézkedések

1.Kísérleti projektek

A projektek célja, hogy már a válsághelyzetek kezdetén is gyorsan és hatékonyan be tudjanak avatkozni a tagállamok különböző régióiban. Ezek a projektek elsősorban az eszközök, a technológiák és az eljárások tökéletesítését célozzák, és az elszigetelt és külső régiókra vagy szigetekre is kiterjednek. E projektek olyan hatással és tartalommal kell, hogy rendelkezzenek, hogy valamennyi, illetve néhány tagállam érdeklődésére számot tarthassanak, és végrehajtásuk érdekében azt tervezik, hogy a lehető legszélesebb körben terjesztik és bemutatják ezeket az unió egész területén. A lehető legnagyobb támogatást a több nemzetet érintő projekteknek kell nyújtani. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: minden kísérleti projekt összköltségének legfeljebb 50 %-a, projektenkénti 200000 euró felső határral. |

2.Támogató intézkedések

Olyan támogató intézkedések, mint például az új területekkel kapcsolatos előkészítő munka, vagy a más projektekre, munkaértekezletekre vagy gyakorlatokra vonatkozó, egyedi, utóintézkedések. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: minden egyes intézkedés összköltségének legfeljebb 50 %-a, intézkedésenként 30000 euró felső határral. |

3.Konferenciák és rendezvények

Konferencia és más polgári védelmi rendezvények, amelyen több tagállam vesz részt. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: az összköltség legfeljebb 30 %-a, intézkedésenként 50000 euró felső határral. |

4.Tájékoztatás

- A nyilvánosság tájékoztatását, oktatását és a tudatosság fejlesztését célzó intézkedések, amelyek abban segítik az állampolgárokat a Közösségben, hogy hatékonyabban megvédhessék magukat, valamint hozzájárulnak az állampolgárok biztonságához a Közösségen belül. | A Közösség pénzügyi hozzájárulása: az intézkedés összköltségének legfeljebb 75 %-a. |

- Tájékoztatás, publikációk és a polgári védelem területén történő közösségi együttműködésről szóló kiállítási anyag előállítása. | Közösségi pénzügyi hozzájárulás: a költségek 100 %-a. |

5.Egyéb intézkedések

A polgári védelmi tevékenységek eredményeinek a statisztika vagy a gazdasági elemzés segítségével történő elemzésére szolgáló intézkedések,a program értékelése,az elfogadott intézkedésekről szóló tájékoztatás terjesztése, az ezen intézkedések által érintett tagállamok nyelvén. | Közösségi pénzügyi hozzájárulás: a költségek 100 %-a. |

D.A szakértők mozgósítása

A szakértők mozgósítása vészhelyzetek esetén történő beavatkozás céljából, a természeti vagy technológiai katasztrófával érintett tagállam vagy harmadik ország hatóságai által hozott intézkedések támogatása érdekében. | Közösségi pénzügyi hozzájárulás: a költségek 100 %-a a szakértők szolgálati útjára vonatkozóan. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0847 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0847&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék