32000D0479[1]

A Bizottság határozata (2000. július 17.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról (az értesítés a C(2000) 2004. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2000. július 17.)

a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról

(az értesítés a C(2000) 2004. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/479/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) a 96/61/EK irányelv 15. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a tagállamok vezessenek nyilvántartást, szolgáltassanak adatokat a legfontosabb kibocsátásokról és azok forrásairól;

(2) a Bizottság a 96/61/EK irányelv 19. cikkének megfelelően háromévente közzéteszi a felvétel eredményeit, és meghatározza a tagállamok által szolgáltatott információk benyújtására vonatkozó formátumot és szükséges adatokat;

(3) az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/61/EK irányelv 19. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok jelentik a Bizottságnak az összes olyan létesítményből származó kibocsátásokat, amely egy vagy több, a 96/61/EK irányelv I. mellékletében említett tevékenységet végez.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a küszöbértéket meghaladó, levegőbe és vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátást; a szennyező anyagokat és a küszöbértékeket az A1. melléklet határozza meg.

(3) A kibocsátási adatokat minden üzemmel kapcsolatban az A2. mellékletben megadott formátum alapján kell jelenteni, amelyben megadják 96/61/EK irányelv I. mellékletében említett összes tevékenységet az A3. mellékletben meghatározott megfelelő forráskategóriákkal és NOSE-P kódokkal.

(4) A tagállamok egy összefoglaló jelentést küldenek a Bizottságnak, amely minden forráskategória tekintetében megadja a bejelentett nemzeti összkibocsátást, az I. melléklet szerinti fő tevékenységeket és az A3. mellékletben meghatározott megfelelő NOSE-P kódot.

2. cikk

(1) A tagállamok háromévente jelentést tesznek a Bizottságnak.

(2) A tagállamok 2003 júniusában küldik meg az első jelentést a Bizottságnak, amelyben megadják a 2001-re vonatkozó kibocsátási adatokat (illetve választás szerint a 2000-re vagy 2002-re vonatkozó kibocsátási adatokat, amennyiben a 2001-re vonatkozóak nem állnak rendelkezésre).

(3) A tagállamok 2006 júniusában küldik meg a második jelentést a Bizottságnak, amelyben megadják a 2004-re vonatkozó kibocsátási adatokat.

(4) A T = 2008. évtől a második jelentési ciklus eredményeinek függvényében javasolt, hogy a tagállamok évenként, a T. év decemberében küldjék meg a jelentéseket a Bizottságnak, amelyben megadják a T-1. évre vonatkozó kibocsátási adatokat.

3. cikk

(1) A Bizottság támogatja a tagállamok által szervezett nemzeti előkészítő munkaértekezleteket, és 2000 decemberéig az ipar képviselőinek bevonásával, valamint a 96/61/EK irányelv 19. cikkében említett bizottsággal egyeztetve útmutatót dolgoz ki az EPER végrehajtására.

(2) Az EPER végrehajtására vonatkozó útmutató részletesen foglalkozik a jelentések formátumával és a szükséges adatokkal, beleértve a meghatározások értelmezését, az adatminőséget és az adatkezelést, a kibocsátás becslésének módszereire való utalást, valamint az A3. mellékletben meghatározott forráskategóriákra vonatkozó, az egyes ágazatokra jellemző szennyező anyagok aljegyzékét is.

(3) Minden jelentési ciklus után a Bizottság közzéteszi a tagállamok jelentéseinek eredményeit, és a 2. cikkben említett jelentési határidőtől számított hat hónapon belül felülvizsgálja a jelentési eljárást.

4. cikk

(1) A tagállamok az összes jelentett adatot elektronikus adatátvitellel továbbítják.

(2) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásával a Bizottság közzéteszi a bejelentett adatokat az interneten.

(3) A kibocsátási jelentésekkel kapcsolatban használt fogalmakat az A4. melléklet tartalmazza.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 257., 1996.10.10., 26. o.

--------------------------------------------------

A1. MELLÉKLET

A küszöbérték túllépése esetén jelentendő szennyező anyagok felsorolása

Szennyező anyagok/anyagok | Azonosítás | Levegő | Víz | Küszöbérték levegő, kg/év | Küszöbérték víz, kg/év |

1. Környezeti problémák | (13) | (11) | (2) | | |

CH4 | | x | | 100000 | |

CO | | x | | 500000 | |

CO2 | | x | | 100000000 | |

HFC-k | | x | | 100 | |

N2O | | x | | 10000 | |

NH3 | | x | | 10000 | |

NMVOC | | x | | 100000 | |

NOx | mint NO2 | x | | 100000 | |

PFC-k | | x | | 100 | |

SF6 | | x | | 50 | |

SOx | mint SO2 | x | | 150000 | |

Összes nitrogén | mint N | | x | | 50000 |

Összes foszfor | mint P | | x | | 5000 |

2. Fémek és vegyületeik | (8) | (8) | (8) | | |

As és vegyületei | összes, mint As | x | x | 20 | 5 |

Cd és vegyületei | összes, mint Cd | x | x | 10 | 5 |

Cr és vegyületei | összes, mint Cr | x | x | 100 | 50 |

Cu és vegyületei | összes, mint Cu | x | x | 100 | 50 |

Hg és vegyületei | összes, mint Hg | x | x | 10 | 1 |

Ni és vegyületei | összes, mint Ni | x | x | 50 | 20 |

Pb és vegyületei | összes, mint Pb | x | x | 200 | 20 |

Zn és vegyületei | összes, mint Zn | x | x | 200 | 100 |

3. Klórozott szerves anyagok | (15) | (12) | (7) | | |

1,2 -Diklór-etán (DCE) | | x | x | 1000 | 10 |

Diklór-metán (DCM) | | x | x | 1000 | 10 |

Klór-alkánok (C10-13) | | | x | | 1 |

Hexaklór-benzol (HCB) | | x | x | 10 | 1 |

Hexaklór-butadién (HCBD) | | | x | | 1 |

Hexaklór-ciklohexán (HCH) | | x | x | 10 | 1 |

Halogénezett szerves vegyületek | mint AOX | | x | | 1000 |

PCDD+PCDF (dioxinok+furánok) | mint Teq | x | | 0,001 | |

Pentaklór-fenol (PCF) | | x | | 10 | |

Tetraklór-etilén (PER) | | x | | 2000 | |

Tetraklór-metán (TCM) | | x | | 100 | |

Triklór-benzol (TCB) | | x | | 10 | |

1,1,1-Triklór-etán (TCE) | | x | | 100 | |

Triklór-etilén (TRI) | | x | | 2000 | |

Triklór-metán | | x | | 500 | |

4. Egyéb szerves vegyületek | (7) | (2) | (6) | | |

Benzol | | x | | 1000 | |

Benzol, toluol, etil-benzol, xilolok | mint BTEX | | x | | 200 |

Brómozott difenil-éter | | | x | | 1 |

Szerves ónvegyületek | mint összes Sn | | x | | 50 |

Policiklikus aromás szénhidrogének | | x | x | 50 | 5 |

Fenolok | mint összes C | | x | | 20 |

Összes szerves szén (TOC) | mint összes C vagy COD/3 | | x | | 50000 |

5. Egyéb vegyületek | (7) | (4) | (3) | | |

Kloridok | mint összes Cl | | x | | 2000000 |

Klór és szervetlen klórvegyületek | mint HCl | x | | 10000 | |

Cianidok | mint összes CN | | x | | 50 |

Fluoridok | mint összes F | | x | | 2000 |

Fluor és szervetlen fluorvegyületek | mint HF | x | | 5000 | |

HCN | | x | | 200 | |

PM10 | | x | | 50000 | |

A szennyező anyagok száma | 50 | 37 | 26 | | |

--------------------------------------------------

A2. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A3. MELLÉKLET

A jelentendő forráskategóriák és NOSE-P kódok

IPPC | Az I. melléklet szerinti tevékenységek (forráskategóriák) | NOSE-P | NOSE-P eljárások (hozzárendelés NOSE-P csoportokhoz) | SNAP 2 |

1. | Energiaipar | | | |

1.1. | Égetőművek, > 50 MW | 101.01 | Égetési eljárások > 300 MW (az egész csoport) | 01-0301 |

101.02 | Égetési eljárások > 50 és < 300 MW (az egész csoport) | 01-0301 |

101.04 | Égetés gázturbinákban (az egész csoport) | 01-0301 |

101.05 | Égetés helyhez kötött motorokban (az egész csoport) | 01-0301 |

1.2. | Ásványolaj- és gázfinomítók | 105.08 | Kőolajtermékek feldolgozása (tüzelőanyag-gyártás) | 0401 |

1.3. | Kokszolókemencék | 104.08 | Kokszolókemencék (koksz, kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártása) | 0104 |

1.4. | Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek | 104.08 | Egyéb szilárd tüzelőanyag-feldolgozás (koksz, kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártása) | 0104 |

2. | Fémek előállítása és feldolgozása | | | |

2.1./2.2./2.3./ 2.4./2.5./2.6. | Fémipar, fémércpörkölő berendezés és -szinterelő létesítmények Vas- és nem vas fémek előállítására szolgáló létesítmények | 104.12 | Elsődleges és másodlagos fémelőállító és -szinterelő létesítmények (fémipar tüzelőanyag felhasználásával) | 0303 |

105.12 | Jellemző eljárások a fémek és fémtermékek gyártásában (fémipar) | 0403 |

105.01 | Fémek és műanyagok felületkezelése (általános célú gyártási eljárások) | |

3. | Ásványipar | | | |

3.1./3.3./3.4./3.5. | Cement klinker (> 500 t/nap), mész (> 50 t/nap), üveg (> 20 t/nap, ásványi anyagok (> 20 t/nap), kerámiatermékek (> 75 t/nap) gyártására szolgáló létesítmények | 104.11 | Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempék vagy kerámiatermékek gyártása (ásványi termék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával) | 0303 |

3.2. | Létesítmények azbeszt és azbeszttartalmú termékek gyártására | 105.11 | Azbeszt és azbeszttartalmú termékek gyártása (ásványi termék előállító ipar) | 0406 |

4. | Vegyipar és vegyipari létesítmények a következők gyártására: | | | |

4.1. | Alapvető szerves vegyi anyagok | 105.09 | Szerves vegyi anyagok gyártása (vegyipar) | 0405 |

107.03 | Oldószer alapú szerves termékek gyártása (oldószerek felhasználása) | 0603 |

4.2./4.3. | Alapvető szervetlen vegyi anyagok vagy műtrágyák | 105.09 | Szervetlen vegyi anyagok vagy NPK trágyák gyártása (vegyipar) | 0404 |

4.4./4.6. | Biocidok és robbanóanyagok | 105.09 | Peszticidek vagy robbanóanyagok gyártása (vegyipar) | 0405 |

4.5. | Gyógyszeripari termékek | 107.03 | Gyógyszeripari termékek gyártása (oldószerek felhasználása) | 0603 |

5. | Hulladékgazdálkodáss | | | |

5.1./5.2. | Létesítmények a veszélyes hulladék (> 10 t/nap) vagy települési hulladék (> 3 t/óra) ártalmatlanítására vagy hasznosítására | 109.03 | Veszélyes vagy települési hulladék elégetése (hulladékégetés vagy pirolízis) | 0902 |

109.06 | Lerakóhelyek (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon) | 0904 |

109.07 | Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése (egyéb hulladékkezelés) | 0910 |

105.14 | Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése (újrafeldolgozó ipar) | 0910 |

5.3./5.4. | Létesítmények a nem veszélyes hulladék (> 50 t/nap) ártalmatlanítására és hulladéklerakók (> 10 t/nap) | 109.06 | Hulladéklerakók (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon) | 0904 |

109.07 | Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése (egyéb hulladékkezelés) | 0910 |

6. | Az I. Melléklet szerinti egyéb iparágak | | | |

6.1. | Cellulóz fából vagy egyéb rostanyagból, papír vagy karton előállítására (> 20 t/nap) szolgáló ipari üzemek | 105.07 | Cellulóz, papír és farostlemez termékek gyártása (az egész csoport) | 0406 |

6.2. | Szálak vagy textíliák előkészítésére (> 10 t/nap) szolgáló üzemek | 105.04 | Textíliák és textiltermékek gyártása (az egész csoport) | 0406 |

6.3. | Nyersbőr és irha cserzésére (> 12 t/nap) szolgáló üzemek | 105.05 | Bőr és bőrtermékek gyártása (az egész csoport) | 0406 |

6.4. | Vágóhidak (> 50 t/nap), tej (> 200 t/nap), más állati eredetű nyersanyagok (> 75 t/nap) vagy növényi eredetű nyersanyagok (> 300 t/nap) feldolgozására szolgáló üzemek | 105.03 | Élelmiszerek és italok gyártása (az egész csoport) | 0406 |

6.5. | Állati tetemeket és állati hulladékokat ártalmatlanító vagy újrafeldolgozó (> 10 t/nap) létesítmények | 109.03 | Állati tetemek és állati hulladék elégetése (hulladékégetés és pirolízis) | 0904 |

109.06 | Lerakóhelyek (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon) | 0904 |

105.14 | Állati tetemek/hulladék újrafeldolgozása (újrafeldolgozó ipar) | 0910 |

6.6. | Baromfi (> 40000), sertés (> 2000) vagy tenyészkoca (> 750) tenyésztésére szolgáló létesítmények | 110.04 | Állatok emésztése (az egész csoport) | 1004 |

110.05 | Trágya kezelése (az egész csoport) | 1005 |

6.7. | Anyagok felületének kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények (> 200 t/év) | 107.01 | Festék alkalmazása (oldószerek felhasználása) | 0601 |

107.02 | Zsírtalanítás, vegytisztítás és elektronika (oldószerek felhasználása) | 0602 |

107.03 | Textilkikészítés vagy bőrcserzés (oldószerek felhasználása) | 0603 |

107.04 | Nyomdaipar (oldószerek felhasználása) | 0604 |

6.8. | Szén vagy grafit előállítására szolgáló létesítmények | 105.09 | Szén vagy grafit gyártása (vegyipar) | 0404 |

--------------------------------------------------

A4. MELLÉKLET

Az EPER-rel kapcsolatban használt fogalmak

Fogalom | Értelmezés |

IPPC-irányelv | A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelv. |

Létesítmény | Helyhez kötött műszaki egység, ahol az IPPC irányelv I. mellékletében felsorolt egy vagy több tevékenységet folytatnak, és bármely más, azzal közvetlenül együtt járó tevékenységet, amely műszakilag kapcsolódik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és amelynek hatása lehet a kibocsátásokra és a környezetszennyezésre. |

Az I. melléklet szerinti tevékenységek | A 96/61/EK IPPC-irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységek, amelyeket az A3. melléklet foglal össze és határoz meg. |

EPER | Európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (European pollutant emission register) |

Szennyező anyag | Az A1. mellékletben felsorolt egyes agyagok, illetve anyagcsoportok. |

Anyag | Bármely kémiai elem és annak vegyületei, kivéve a radioaktív anyagokat. |

Kibocsátás | A szennyező anyag közvetlen kibocsátása a levegőbe vagy vízbe, valamint közvetett kibocsátása egy, a telephelyen kívüli szennyvíztisztító telepre történő elvezetésen keresztül. |

Üzem | Ipari együttes egy vagy több létesítménnyel ugyanazon a telephelyen, ahol egy üzemeltető egy vagy több, az I. melléklet szerinti tevékenységet végez. |

Telephely | Az üzem földrajzi elhelyezkedése. |

Jelentési ciklus | A teljes jelentési eljárás ciklusa, amely a bejelentett adatok összegyűjtéséből, validálásából, átadásából, kezeléséből és terjesztéséből áll. |

NACE-kód | A gazdasági tevékenységek szabványos nómenklatúrája. |

NOSE-P-kód | A kibocsátó források szabványos nómenklatúrája. |

SNAP-kód | Egyéb kibocsátási nyilvántartásokban használt nómenklatúra. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0479 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0479&locale=hu